Dofinansowanie w ramach Ścieżki SMART przeznaczone jest na realizację projektów kompleksowych , ukierunkowanych na wzmacnianie zdolności badawczo-rozwojowych oraz zwiększenie stopnia wykorzystania innowacji w działalności przedsiębiorstw.

Ścieżka SMART to dwa moduły obligatoryjne:

Moduł B+R + Wdrożenie innowacji

Firmy z sektora MŚP (mikro, małe, średnie) mogą wybrać dowolnie jeden z nich, natomiast firmy duże muszą realizować co najmniej moduł badawczo-rozwojowy. Wśród modułów fakultatywnych wyróżniamy:

Infrastruktura B+R, Zazielenienie przedsiębiorstwa, Cyfryzacja, Internacjonalizacja, Kompetencje

Kryteria oceny w Ścieżce SMART podzielone zostały na kilka obszarów:

 • Kryteria zero-jedynkowe ogólne dla całego projektu,
 • Kryteria zero-jedynkowe szczegółowe, osobne dla każdego z modułów,
 • Kryteria punktowe dla całego projektu,
 • Kryteria rozstrzygające (w przypadku takiej samej liczby punktów).

Kryteria oceny ogólne dla całego projektu – Ścieżka SMART

Kryteria szczegółowe w Ścieżce SMART

Moduł B+R w Ścieżce SMART

Dofinansowanie można uzyskać na wszystkie etapy procesu badawczego, jednak minimalnym zakresem projektu są eksperymentalne prace rozwojowe. Oczekiwanym rezultatem w ramach modułu jest opracowanie rozwiązania będącego innowacyjnością produktową lub innowacją w procesie produkcji lub świadczenia usług. Warunkiem pozytywnej oceny modułu jest przeznaczenie co najmniej 20% kosztów kwalifikowanych projektu na moduł B+R. Należy podkreślić, że moduł jest obligatoryjny w przypadku przedsiębiorstw dużych.

Ocena modułu B+R prowadzona będzie w oparciu o następujący zestaw kryteriów:

Istota modułu
Ocenie podlega właściwa definicja problemu badawczego, wpływ na kreację innowacji, metodologia badawcza, logika planu prac b+r oraz zgodność z definicją prac badawczo-rozwojowych.

Potencjał do realizacji modułu
Ocenie podlega potencjał zespołu projektowego, zasoby techniczne oraz wartości niematerialne i prawne. Należy zwrócić uwagę na osoby kierownika prac b+r oraz kierownika zarządzającego projektem, które powinny posiadać szeroką wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu prac b+r. Konieczne jest zapewnienie zasobów technicznych, aparatury badawczej, oprogramowania, wartości niematerialnych i prawnych koniecznych do realizacji prac.

Potencjał do wdrożenia wyników modułu
Ocenie podlegają warunki wdrożenia prac b+r oraz prawa własności intelektualnej. Należy przez to rozumieć wiarygodny plan komercjalizacji rezultatów projektu, czy to w drodze wdrożenia do własnej działalności, czy też sprzedaży wyników prac. Kwestia praw własności intelektualnej nie może być barierą dla realizacji projektu.

Budżet modułu
Ocenie podlega logika, kwalifikowalność i adekwatność kosztów projektu. Wartość kosztów kwalifikowanych modułu B+R musi wynieść co najmniej 20% kosztów kwalifikowanych projektu. Dla przedsiębiorstw z sektora MŚP nie ma określonego minimum wartości kosztów modułu b+r, natomiast dla przedsiębiorstw dużych jest to 1 mln zł. Kosztami projektu mogą być koszty podwykonawstwa, jednak nie mogą one stanowić więcej niż 70% kosztów prac badawczo-rozwojowych. Należy również wykazać opłacalność wdrożenia rezultatów projektu.

Wskaźniki modułu
Ocenie podlega poprawność wybranych wskaźników i ich bezpośredni związek z przedmiotem prac B+R.

Zgodność z Krajową Inteligentną Specjalizacją
Ocenie podlega zgodność projektu z wykazem wspieranych rodzajów działalności w ramach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Moduł nie dotyczy działalności wykluczonych ze wsparcia
ocenie podlega rodzaj działalności, której dotyczy projekt. Nie może on dotyczyć działalności wykluczonych z dofinansowania. Przykładem takiej działalności jest produkcja broni, czy alkoholu.

Zgodność z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej
Ocenie podlega zgodność wysokości oraz intensywności dofinansowania z podstawą prawną jego udzielenia.

Wdrożenie innowacji w Ścieżce SMART

Dofinansowanie udzielane jest na wdrożenie do działalności przedsiębiorstwa wyników prac badawczo-rozwojowych. Prace B+R mogą zostać sfinansowane w ramach Ścieżki SMART, zakupione na rynku, bądź też zrealizowane we własnym zakresie. Co istotne formą dofinansowania w tym module jest dotacja warunkowa.

Ocena modułu B+R prowadzona będzie w oparciu o następujący zestaw kryteriów:

Istota modułu
Wdrożenia innowacji należy dokonać na terenie Polski. Wdrażane wyniki prac B+R mogą być wykonane samodzielnie, zlecone na zewnątrz, bądź zakupione na rynku. Ich wdrożenie musi prowadzić do opracowania innowacyjnego rozwiązania w postaci nowego lub udoskonalonego produktu, procesu lub usługi. Niezwykle istotna jest kwestia udowodnienia braku barier do realizacji projektu w obszarze praw własności przemysłowej. Wypracowana w ramach projektu innowacja musi charakteryzować się nowością w skali kraju. Konieczne jest wykazanie cech nowości oraz parametrów wyróżniających nowe rozwiązanie na tle rozwiązań konkurencyjnych.

Potencjał do realizacji modułu
Należy udowodnić posiadanie wszelkich wymaganych zgód i decyzji, posiadanie zasobów kadrowych i technicznych koniecznych do realizacji projektu. Przedstawiony harmonogram powinien być realny, a zidentyfikowane ryzyka minimalizowane.

Budżet modułu
Ocenie podlega logika, kwalifikowalność i adekwatność kosztów projektu. Zaplanowane w ramach modułu wydatki muszą być poparte wcześniejszym rozeznaniem rynku i wskazaniem konkretnych ofert na poszczególne roboty, maszyny, urządzenia itp.

Wskaźniki modułu
Ocenie podlega poprawność wybranych wskaźników i ich bezpośredni związek z wdrożeniem innowacji do działalności przedsiębiorstwa.

Zgodność z Krajową Inteligentną Specjalizacją
Ocenie podlega zgodność projektu z wykazem wspieranych rodzajów działalności w ramach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Moduł nie dotyczy działalności wykluczonych ze wsparcia
Ocenie podlega rodzaj działalności, której dotyczy projekt. Nie może on dotyczyć działalności wykluczonych z dofinansowania. Przykładem takiej działalności jest produkcja broni, czy alkoholu.

Zgodność z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej
W tym obszarze należy zwrócić uwagę na ograniczenia przyznawania pomocy dla przedsiębiorstw innych niż MŚP na terenie województw wielkopolskiego, dolnośląskiego oraz regionu warszawskiego stołecznego.

Infrastruktura B+R w Ścieżce SMART

Dofinansowanie w ramach modułu może być przeznaczone na utworzenie lub rozwój centrum badawczo-rozwojowego na terenie Polski. Należy stworzyć agendę badawcza na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów lub usług, wpisujących się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje. Prace B+R zaplanowane w agendzie mogą być finansowane w ramach projektu lub realizowane całkowicie z innych środków.

Ocena modułu B+R prowadzona będzie w oparciu o następujący zestaw kryteriów:

Istota modułu
Utworzenie lub rozwój centrum badawczo-rozwojowego musi służyć realizacji agendy prac badawczo-rozwojowych mających na celu tworzenie innowacji produktowych i procesowych. Agenda powinna uwzględniać okres realizacji projektu oraz okres jego trwałości (3 lata dla MŚP oraz 5 lat dla dużych przedsiębiorstw). Przedmiotem opracowania powinny być produkty, usługi i procesy charakteryzujące się innowacyjnością w skali co najmniej rynku polskiego. Należy zadbać o czystość patentową planowanych do opracowania rozwiązań.

Potencjał do realizacji modułu
Ocenie podlega kwestia posiadania wymaganych zgody i decyzji. Należy opisać obecnie posiadaną kadrę i/lub plan jej pozyskania, posiadającą wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zakresu agendy badawczej, zarówno pod kątem procesu badawczego jak i zarządzania.

Budżet modułu
Ocenie podlega logika, kwalifikowalność i adekwatność kosztów projektu.

Wskaźniki modułu
Ocenie podlega poprawność wybranych wskaźników i ich bezpośredni związek z modułem Infrastruktura B+R.

Zgodność z Krajową Inteligentną Specjalizacją
Ocenie podlega zgodność projektu z wykazem wspieranych rodzajów działalności w ramach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Moduł nie dotyczy działalności wykluczonych ze wsparcia
Ocenie podlega rodzaj działalności, której dotyczy projekt. Nie może on dotyczyć działalności wykluczonych z dofinansowania. Przykładem takiej działalności jest produkcja broni, czy alkoholu

Zgodność z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej
W tym obszarze należy zwrócić uwagę na ograniczenia przyznawania pomocy dla przedsiębiorstw innych niż MŚP na terenie województw wielkopolskiego, dolnośląskiego oraz regionu warszawskiego stołecznego.

Cyfryzacja w Ścieżce SMART

Dofinansowanie może zostać przeznaczone na finansowanie inwestycji związanych z zastosowaniem rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwie, których celem jest transformacja cyfrowa działalności produkcyjnej, usługowej, modelu biznesowego, procesów oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa. Wdrożona innowacja produktowa lub innowacja w procesie biznesowym musi być innowacyjna co najmniej na poziomie przedsiębiorstwa.

Ocena modułu B+R prowadzona będzie w oparciu o następujący zestaw kryteriów:

Istota modułu
Ocenie podlega zakres przedmiotowy modułu, czy jest nim transformacja cyfrowa działalności produkcyjnej, usługowej, modelu biznesowego lub zapewnienie cyberbezpieczeństwa. Poziom wdrażanej innowacji musi obejmować co najmniej skali przedsiębiorstwa. Pojęcie cyfryzacji jest dość szerokie i oznacza wykorzystanie rozwiązań cyfrowych oraz zasobów danych w celu coraz większego usieciowienia wewnętrznej struktury, zmiany relacji z klientami, dostawcami i podwykonawcami, zmiany modelu biznesowego, zwiększenia produktywności przedsiębiorstwa, obniżenia kosztów funkcjonowania oraz ulepszenia produktu/usługi.

Potencjał do realizacji modułu
Należy udowodnić posiadanie wszelkich wymaganych zgód i decyzji, posiadanie zasobów kadrowych i technicznych koniecznych do realizacji projektu. Przedstawiony harmonogram powinien być realny, a zidentyfikowane ryzyka minimalizowane.

Budżet modułu
Ocenie podlega logika, kwalifikowalność i adekwatność kosztów projektu.

Wskaźniki modułu
Ocenie podlega poprawność wybranych wskaźników i ich bezpośredni związek z przedmiotem prac dotyczących cyfryzacji.

Zgodność z Krajową Inteligentną Specjalizacją
Ocenie podlega zgodność projektu z wykazem wspieranych rodzajów działalności w ramach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Moduł nie dotyczy działalności wykluczonych ze wsparcia
Ocenie podlega rodzaj działalności, której dotyczy projekt. Nie może on dotyczyć działalności wykluczonych z dofinansowania. Przykładem takiej działalności jest produkcja broni, czy alkoholu.

Zgodność z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej.
W tym obszarze należy zwrócić uwagę na ograniczenia przyznawania pomocy dla przedsiębiorstw innych niż MŚP na terenie województw wielkopolskiego, dolnośląskiego oraz regionu warszawskiego stołecznego.

Zazielenienie przedsiębiorstw w Ścieżce SMART

Celem dofinansowania jest transformacja przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki o obiegu zamkniętym. Realizacja modułu ma dotyczyć całościowego spojrzenia na aspekt środowiskowy działalności przedsiębiorstwa. Wdrażanie rozwiązania muszą być innowacyjne co najmniej na poziomie przedsiębiorstwa. Elementem składowym może być instalacja fotowoltaiczna o mocy poniżej 500 kW.

Ocena modułu B+R prowadzona będzie w oparciu o następujący zestaw kryteriów:

Istota modułu
Ocenie podlega przede wszystkim zakres tematyczny modułu, w których wchodzą następujące elementy:

 • Wprowadzenie lepszej gospodarki odpadami,
 • Zwiększenie efektywności energetycznej,
 • Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery,
 • Wprowadzenie bardziej wydajnej gospodarki materiałowej,
 • Ekoprojektowanie lub wytwarzanie produktów w filozofii „zero waste”
 • Przeprowadzenie: weryfikacji technologii środowiskowych, środowiskowej oceny cyklu życia produktu, oceny śladu środowiskowego produktu, wdrożenia rekomendacji płynących z powyższych ocen.
 • Konieczne jest wdrożenie innowacji w skali co najmniej przedsiębiorstwa.

Potencjał do realizacji moduł
Należy udowodnić posiadanie wszelkich wymaganych zgód i decyzji, posiadanie zasobów kadrowych i technicznych koniecznych do realizacji projektu. Przedstawiony harmonogram powinien być realny, a zidentyfikowane ryzyka minimalizowane.

Budżet modułu
Ocenie podlega logika, kwalifikowalność i adekwatność kosztów projektu.

Wskaźniki modułu
Ocenie podlega poprawność wybranych wskaźników i ich bezpośredni związek z przedmiotem prac dotyczących zazielenienie przedsiębiorstwa.

Zgodność z Krajową Inteligentną Specjalizacją
Ocenie podlega zgodność projektu z wykazem wspieranych rodzajów działalności w ramach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Moduł nie dotyczy działalności wykluczonych ze wsparcia
Ocenie podlega rodzaj działalności, której dotyczy projekt. Nie może on dotyczyć działalności wykluczonych z dofinansowania. Przykładem takiej działalności jest produkcja broni, czy alkoholu

Zgodność z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej
W tym obszarze należy zwrócić uwagę na ograniczenia przyznawania pomocy dla przedsiębiorstw innych niż MŚP na terenie województw wielkopolskiego, dolnośląskiego oraz regionu warszawskiego stołecznego.

Kompetencje w Ścieżce SMART

Przedmiotem dofinansowania w ramach modułu jest podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz kary zarządzającej przedsiębiorstwa. Możliwe jest zarówno zdobywanie nowych umiejętności i wiedzy, jak i ich formalne potwierdzenie przez podmiot uprawniony. Zakres kompetencji będzie ograniczony w szczególności do następujących obszarów: prac B+R, inteligentych specjalizacji, transformacji przemysłu w kierunku gospodarki 4.0, transferu technologii, zarządzania innowacjami, komercjalizacji wyników prac B+R, kompetencji z zakresu internacjonalizacji, ochrony własności przemysłowej, cyfryzacji, polityki klimatycznej, ekoprojektowania, gospodarki o obiegu zamkniętym, gospodarki niskoemisyjnej, a także kompetencji niezbędnych do obsługi infrastruktury badawczej sfinansowanej w ramach projektu. Limit kosztów kwalifikowanych w module kompetencje wynosi do 15% kosztów kwalifikowanych wybranego modułu obligatoryjnego (Moduł B+R lub Wdrożenie innowacji).

Ocena modułu B+R prowadzona będzie w oparciu o następujący zestaw kryteriów:

Istota modułu
Ocenie podlega zakres tematyczny podnoszenia kompetencji, który nie jest zakresem dowolnym, a powinien dotyczyć wskazanych powyżej obszarów. Zdobywane kompetencje muszą być jasno powiązane z pozostałymi modułami realizowanymi w ramach projektu. Dofinansowania nie będzie można przeznaczyć na wymagane prawem okresowe szkolenie pracowników, podnoszenie kompetencji kadry managerskiej, czy studia podyplomowe.

Budżet modułu
Ocenie podlega logika, kwalifikowalność i adekwatność kosztów projektu. Limit kosztów kwalifikowanych w module kompetencje wynosi do 15% kosztów kwalifikowanych wybranego modułu obligatoryjnego (Moduł B+R lub Wdrożenie innowacji).

Wskaźniki modułu
Ocenie podlega poprawność wybranych wskaźników i ich bezpośredni związek z rozwojem kompetencji przedsiębiorstwa.

Zgodność z Krajową Inteligentną Specjalizacją
Ocenie podlega zgodność projektu z wykazem wspieranych rodzajów działalności w ramach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Moduł nie dotyczy działalności wykluczonych ze wsparcia
Ocenie podlega rodzaj działalności, której dotyczy projekt. Nie może on dotyczyć działalności wykluczonych z dofinansowania. Przykładem takiej działalności jest produkcja broni, czy alkoholu

Zgodność z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej
W tym obszarze należy zwrócić uwagę na ograniczenia przyznawania pomocy dla przedsiębiorstw innych niż MŚP na terenie województw wielkopolskiego, dolnośląskiego oraz regionu warszawskiego stołecznego.

Internacjonalizacja w Ścieżce SMART

Moduł internacjonalizacji dotyczy dwóch zasadniczych obszarów: umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa oraz uzyskania ochrony praw własności przemysłowej na rynkach zagranicznych. Umiędzynarodowienie odnosi się w głównej mierze do szeroko rozumianej promocji produktów i usług na międzynarodowych rynkach, między innymi poprzez udział w imprezach targowo-wystawienniczych. Limit kosztów kwalifikowanych przeznaczonych na internacjonalizację wynosi do 20% kosztów kwalifikowanych wybranego modułu obligatoryjnego.

Ocena modułu B+R prowadzona będzie w oparciu o następujący zestaw kryteriów:

Istota modułu
Ocenie podlega zakres tematyczny modułu. Możliwe jest dofinansowanie na udział w targach, organizację wyjazdowych i przyjazdowych misji gospodarczych, uzyskanie lub rozszerzenie praw własności przemysłowej na rynkach zagranicznych.

Budżet modułu
Ocenie podlega logika, kwalifikowalność i adekwatność kosztów projektu. Limit kosztów kwalifikowanych przeznaczonych na internacjonalizację wynosi do 20% kosztów kwalifikowanych wybranego modułu obligatoryjnego.

Wskaźniki modułu
Ocenie podlega poprawność wybranych wskaźników i ich bezpośredni związek z internacjonalizacją przedsiębiorstwa.

Zgodność z Krajową Inteligentną Specjalizacją
Ocenie podlega zgodność projektu z wykazem wspieranych rodzajów działalności w ramach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Moduł nie dotyczy działalności wykluczonych ze wsparcia
Ocenie podlega rodzaj działalności, której dotyczy projekt. Nie może on dotyczyć działalności wykluczonych z dofinansowania. Przykładem takiej działalności jest produkcja broni, czy alkoholu

Zgodność z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej
W tym obszarze należy zwrócić uwagę na ograniczenia przyznawania pomocy dla przedsiębiorstw innych niż MŚP na terenie województw wielkopolskiego, dolnośląskiego oraz regionu warszawskiego stołecznego.

Kryteria punktowe dla całego projektu

Maksymalna punktacja jaką można uzyskać w procesie oceny wynosi 25 pkt. Liczba zdobytych punktów decyduje o miejscu na liście rankingowej wszystkich ocenionych projektów.

Innowacja w skali minimum krajowej jest efektem wyników prac B+R – kryterium oceniane jest w oparciu o zapisy jednego z 3 modułów: Moduł B+R, Wdrożenie innowacji, Infrastruktura B+R

1 pkt – w projekcie występuje co najmniej jedna innowacja na poziomie minimum krajowym i jest ona efektem zakupionych wyników prac B+R,
2 pkt – w projekcie występuje co najmniej jedna innowacja na poziomie minimum krajowym i jest ona efektem przeprowadzonych przez wnioskodawcę prac B+R poza projektem,
3 pkt – w projekcie występuje co najmniej jedna innowacja na poziomie minimum krajowym i jest ona efektem prac B+R planowanych do przeprowadzenia w ramach agendy badawczej w module Infrastruktura B+R,
12 pkt – w projekcie występuje co najmniej jedna innowacja na poziomie minimum krajowym i jest ona efektem prac B+R planowanych do realizacji w module B+R.

Potencjał innowacyjny do transformacji rynku:

0 pkt – w projekcie nie występuje ani jedna innowacja, która ma potencjał do transformacji rynku lub do wykreowania nowego rynku,
3 pkt – w projekcie występuje co najmniej jedna innowacja, która ma potencjał do transformacji rynku,
5 pkt – w projekcie występuje co najmniej jedna innowacja, która ma potencjał do wykreowania nowego rynku.

Ekoinnowacja na poziomie kraju – może nią być np. technologia środowiskowa lub produkt będący wynikiem ekoprojektowania:

0 pkt – w projekcie nie występuje opracowanie ani wdrożenie ani jednej ekoinnowacji na poziomie kraju,
1 pkt – w projekcie występuje wdrożenie co najmniej jednej ekoinnowacji na poziomie kraju,
2 pkt – w module B+R występuje opracowanie ekoinnowacji na poziomie kraju.

Innowacja cyfrowa na poziomie kraju – może nią być np. innowacyjne rozwiązanie teleinformatyczne:

0 pkt – w projekcie nie występuje opracowanie ani wdrożenie innowacji cyfrowej na poziomie kraju,
1 pkt – w projekcie występuje wdrożenie innowacji cyfrowej na poziomie kraju,
2 pkt – w module B+R występuje opracowanie innowacji cyfrowej na poziomie kraju.

Współpraca w związku z projektem:

0 pkt – w projekcie wnioskodawca nie przewiduje współpracy z organizacją badawczą ani z organizacją pozarządową albo przewidywana współpraca nie przyniesie wymiernych korzyści albo zakres współpracy nie jest powiązany z zakresem zadań przewidzianych w projekcie,
2 pkt – wnioskodawca przewiduje współpracę z organizacją badawczą lub z organizacją pozarządową, a współpraca ta przyniesie wymierne korzyści oraz zakres współpracy jest powiązany z zakresem zadań przewidzianych w projekcie.

Społeczne znaczenie innowacji – ocenie podlega wpływ projektu na takie obszary jak jakość życia społeczeństwa, włączenie społeczne, w tym zwiększenie dostępności oraz poziomu zdrowia, spowolnienie zmian klimatu:

0 pkt – innowacja nie ma pozytywnego wpływu na ww. aspekty,
2 pkt – innowacja ma pozytywny wpływ na minimum jeden ww. aspekt.

Kryteria rozstrzygające w Ścieżce SMART

W przypadku osiągnięcia takiej samej liczby punktów decydują dodatkowe kryteria rozstrzygające:

 • Wyższe pozycjonowanie projektów, które otrzymały większą ilość punktów w następujących kryteriach punktowych: (innowacyjność w skali minimum krajowej jest efektem wyników prac B+R, potencjał innowacji do transformacji rynku).
 • Przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego.
 • Stopa bezrobocia w powiecie, w jakim realizowany jest projekt.
Podoba Ci się artykuł? Podziel się nim z innymi!
Tomasz Gapski

Tomasz Gapski

Jego kariera to seria sukcesów w najbardziej renomowanych firmach doradczych w Polsce, ugruntowana solidnym wykształceniem z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – perły w koronie polskich akademii ekonomicznych. Jego droga zawodowa, przeplatająca się między specjalistycznymi a kierowniczymi stanowiskami, zapewniła mu potrzebne doświadczenie do zostania ekspertem ds. pozyskiwania i rozliczania dotacji.

Spis treści:

Umów bezpłatną konsultację

Sprawdź czy i jakie są dostępne dofinansowania dla Twojej firmy.

Bezpłatny monitoring dofinansowań

Nie znalazłeś dofinansowania dla Twojej firmy? Zapisz się do bezpłatnej usługi MONITORING DOFINANSOWAŃ i bądź na bieżąco z możliwościami dotacyjnymi.

Wiedza

Zobacz powiązane artykuły

Tematyka pozyskiwania dotacji, możliwości i procedur może być prosta. Zobacz nasze artykuły.

Artykuły branżowe

Sprawdź nasze publikacje w prasie branżowej

Pobierz artykuły, które regularnie publikujemy na łamach prasy.

Dotacja na innowacje.
Jako jedna z nielicznych firm doradczych w Polsce możemy pochwalić się przejściem całego procesu aplikacji w konkursach europejskich.

dr inż. Natalia Kujawska
Ekspert Komisji Europejskiej, Partner InnovaTree

Jak przygotować firmę do pozyskiwania dotacji? Warto w strategii firmy uwzględnić możliwości, jakie dają Fundusze UE. Zadbaj o kluczowe aspekty, aby maksymalizować szanse na sukces.

dr inż. Szybmon Talbierz
Partner, Customer Success Manager

10 wad i zalet Ścieżki SMART, czyli flagowego programu dotacyjnego w nowej perspektywie, który pozwala przedsiębiorcom na realizację kompleksowych projektów.

dr inż. Natalia Kujawska
Partner InnovaTree, Manager ds. pozyskiwania dotacji