To, co odróżnia Ścieżkę SMART od wcześniejszych programów UE skierowanych do sektora prywatnego, to jej modułowy charakter. Co to oznacza? Składany wniosek jest zbudowany niejako z „klocków”, w ramach których firma zrealizuje konkretne zadania zgodnie ze swoimi potrzebami. Dwoma podstawowymi obszarami jest Moduł B+R i właśnie Moduł Wdrażanie innowacji.

Dla kogo ten moduł i na co możesz przeznaczyć dotację?

To czy Moduł Wdrożenia innowacji jest obowiązkowy do realizacji, będzie zależało od statusu Twojego przedsiębiorstwa:

 • dla firm o statusie MŚP w ramach Ścieżki SMART wniosek obowiązkowo powinien obejmować co najmniej jeden z modułów: B+R lub Wdrożenie innowacji;
 • dla dużych przedsiębiorstw Moduł Wdrożenie Innowacji jest fakultatywny, ale często stanowi naturalną kontynuację działań finansowanych w ramach Modułu B+R.

Zgodnie z regulaminem wyboru projektów dla działania Ścieżki SMART, w ramach Modułu Wdrożenie innowacji można uzyskać dofinansowanie na wdrożenie w działalności przedsiębiorstwa wyników prac B+R w formie innowacyjnych produktów bądź procesów biznesowych w zakresie produkcji wyrobów lub usług.

W celu lepszego zrozumienia założeń tego modułu wyjaśnijmy kilka elementów z powyższej definicji.

Wyniki prac B+R

Jeśli Twoja firma złoży wniosek w ramach tego modułu, to powinna wdrożyć na rynek wyniki prac B+R, będące w jej posiadaniu. Inaczej mówiąc, muszą to być wyniki, do których będziecie mieli prawa, czyli nabędziecie je poprzez:

 • samodzielną realizację zaplanowanych prac B+R
 • zlecenie wykonania prac B+R innemu podmiotowi
 • zakup wyników prac B+R od ich dotychczasowego właściciela

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że szczególnie premiowane będą te projekty, w których występuje innowacja będąca efektem prac badawczo-rozwojowych planowanych do realizacji w module B+R. Tym samym, należy stwierdzić, że znaczącą przewagę będą miały te projekty, które będą polegać na wdrożeniu wyników prac B+R osiągniętych w ramach wcześniej zrealizowanego modułu B+R.

Warto zwrócić uwagę, że w przypadku wyników prac B+R uzyskanych poza Modułem B+R należy:

 • opisać wyniki przeprowadzonych prac, ich formę, sposób uwzględnienia w aktywach przedsiębiorstwa;
 • pamiętać, iż prace B+R, których wynik planujemy wdrożyć, muszą być zakończone i odebrane;
 • dysponować dokumentami potwierdzającymi przeprowadzenie prac B+R bądź zakup ich wyników (np. umowy z wykonawcami, dokumenty księgowe);
 • mieć uregulowane prawnie kwestie dotyczące praw własności intelektualnej, tj. mieć przeniesione na siebie autorskie prawa majątkowe do wyników, udzieloną licencję na korzystanie z nich, przeniesione prawo do uzyskania patentu lub korzystania z niego, przeniesiony patent. Należy dysponować dokumentami potwierdzającymi posiadanie wskazanych praw.

Innowacyjne produkty i procesy

W wyniku realizacji modułu mamy wdrożony produkt (wyrób/usługa) lub proces biznesowy, który dotyczy funkcji działalności przedsiębiorstwa (w zakresie produkcji wyrobów lub usług). Bardzo istotny jest fakt, że ten wdrożony produkt powinien charakteryzować się nowością co najmniej w skali polskiego rynku.

Jest to jednoznaczne, z tym że opracowany nowy produkt lub proces znacząco różni się od produktów (wyrobów lub usług) lub procesów dostępnych na polskim rynku w kontekście posiadanych przez niego nowych cech i funkcjonalności.

Co ważne nowe cechy i funkcjonalności powinny zostać wyrażone parametrami jakościowymi i ilościowymi. Decydującym elementem jest wykazanie przewag względem aktualnej oferty na rynku, wskazując konkretne produkty/procesy, do których się porównujemy. Istotne jest, aby uwiarygodnić, iż nasze rozwiązanie, które planujemy wdrożyć, lepiej zaspokoi potrzebę odbiorcy niż rozwiązania dotychczasowe czy konkurencyjne.

W przypadku innowacji w procesie biznesowym, składając wniosek, powinieneś wykazać, że wdrożenie rezultatu modułu pozytywnie wpłynie na cykl produkcyjny w przedsiębiorstwie m.in. poprzez zmniejszenie kosztów produkcji, skrócenie jej czasu, efektywniejsze wykorzystanie surowców i energii, czy podniesienie jakości świadczonych usług.

Wdrożenie wyników prac B+R

Kiedy możesz uznać, że cel Modułu Wdrożenie Innowacji został osiągnięty? Będzie to moment, kiedy Twoja firma rozpocznie produkcję innowacyjnego wyrobu/produktu i wprowadzi go na rynek, oferując go na sprzedaż lub rozpocznie świadczenie innowacyjnej usługi. A to wszystko w związku z realizacją pełnego zakresu działań przewidzianych w tym module.

Wprowadzona na rynek innowacyjna usługa lub produkt musi oczywiście charakteryzować się cechami i funkcjonalnościami określonymi we wniosku o dofinansowanie.

Pamiętaj, że w przypadku wdrożenia nowego procesu biznesowego powinieneś rozpocząć produkcję w oparciu właśnie o ten proces, a w konsekwencji zaoferować na sprzedaż wyroby wyprodukowane właśnie w tym procesie czy też rozpocząć świadczenie usługi na podstawie tego procesu.

Dlatego niezwykle istotne jest, aby plan wdrożenia wyników B+R był realistyczny i uprawdopodabniał sukces ekonomiczny.

Co sfinansujesz w ramach Modułu Wdrożenie Innowacji?

W ramach tego modułu możliwe będzie uzyskanie dofinansowania następujących kosztów:

 • nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu lub nabycie gruntów, niezbędnych do realizacji pozostałych działań w ramach modułu;
 • nabycia prawa własności nieruchomości zabudowanej, z wyłączeniem lokali mieszkalnych, jeżeli: nieruchomość jest niezbędna do realizacji modułu i
 • kwalifikowana wyłącznie w zakresie, w jakim jest wykorzystana do celów realizacji modułu;
 • nabycia środków trwałych innych niż nieruchomości, w tym koszty instalacji i uruchomienia oraz leasing środków trwałych innych niż nieruchomości.
 • Nabywane środki trwałe muszą być nowe. Wymóg ten, nie obowiązuje jednak MŚP. Nowe aktywa to te, nabyte po cenie rynkowej po dniu złożenia wniosku.
 • Istotne również, że nie były one nigdy wcześniej wykorzystywane w procesie produkcji;
 • nabycia robót i materiałów budowlanych;
 • nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how lub innych praw własności intelektualnej;
 • usług zewnętrznych w celu wsparcia innowacji: udostępnienia przestrzeni biurowej, banków danych zasobów bibliotecznych, usług w chmurze i
 • przechowywania danych, badań rynku, laboratoriów, usług w zakresie zdolności obliczeniowych, kosztów znakowania, testowania i certyfikacji jakości;
 • usług doradczych tj. realizowanych przez doradców zewnętrznych, niemających ciągłego ani okresowego charakteru, niezwiązanych z bieżącą działalnością
 • operacyjną przedsiębiorstwa;
 • dodatkowego zabezpieczenia umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

Formy dofinansowania

Dofinansowanie w Module Wdrożenie innowacji jest udzielone w formie dotacji warunkowej, która składa się z:

 • części bezzwrotnej dofinansowania obejmującej udział kwoty dofinansowania modułu niepodlegający zwrotowi;
 • części zwrotnej dofinansowania, która w części lub w całości podlega zwrotowi.

Wyjściowe proporcje części zwrotnej i części bezzwrotnej dotacji warunkowej są różne, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa.

Kwota dotacji warunkowej do zwrotu obliczana jest na podstawie sumy przychodów wygenerowanych w wyniku realizacji Modułu Wdrożenie innowacji przez 4 lata, liczone od daty zakończenia projektu.

W tym okresie uzyskane przychody są uwzględniane przy wyliczeniu kwoty do zwrotu części zwrotnej dotacji warunkowej. W przypadku MŚP kwota do spłaty może być dodatkowo zmniejszona i zależy od terminu jednorazowej spłaty.

System wyliczania dotacji, w tym części zwrotnej, jest wyjątkowo skomplikowany w przypadku przedmiotowego modułu. Mają na to wpływ:

 • wielkość przedsiębiorstwa
 • suma przychodów wygenerowanych po zakończeniu projektu
 • zastosowanie wzoru do wyliczania poziomu zwrotu dotacji
 • termin spłaty części zwrotnej

W ramach tego artykułu poruszone zostały wyłącznie podstawowe kwestie dotyczące realizacji niniejszego modułu, dlatego też zachęcamy do bezpłatnych konsultacji. Ich celem jest omówienie Państwa projektu, a także skorelowanie go z założeniami i warunkami realizacji modułu. Dołożymy wszelkich starań, aby Państwa projekt spełniał jego wymogi i zoptymalizujemy szanse na otrzymanie dotacji.

Podoba Ci się artykuł? Podziel się nim z innymi!
dr inż. Natalia Kujawska

dr inż. Natalia Kujawska

Ekspert InnovaTree ds. Dofinansowań

Umów bezpłatną konsultację

Sprawdź czy i jakie są dostępne dofinansowania dla Twojej firmy.

Bezpłatny monitoring dofinansowań

Nie znalazłeś dofinansowania dla Twojej firmy? Zapisz się do bezpłatnej usługi MONITORING DOFINANSOWAŃ i bądź na bieżąco z możliwościami dotacyjnymi.

Wiedza

Zobacz powiązane artykuły

Tematyka pozyskiwania dotacji, możliwości i procedur może być prosta. Zobacz nasze artykuły.

Artykuły branżowe

Sprawdź nasze publikacje w prasie branżowej

Pobierz artykuły, które regularnie publikujemy na łamach prasy.

Dotacja na innowacje.
Jako jedna z nielicznych firm doradczych w Polsce możemy pochwalić się przejściem całego procesu aplikacji w konkursach europejskich.

dr inż. Natalia Kujawska
Ekspert Komisji Europejskiej, Partner InnovaTree

Jak przygotować firmę do pozyskiwania dotacji? Warto w strategii firmy uwzględnić możliwości, jakie dają Fundusze UE. Zadbaj o kluczowe aspekty, aby maksymalizować szanse na sukces.

dr inż. Szybmon Talbierz
Partner, Customer Success Manager

10 wad i zalet Ścieżki SMART, czyli flagowego programu dotacyjnego w nowej perspektywie, który pozwala przedsiębiorcom na realizację kompleksowych projektów.

dr inż. Natalia Kujawska
Partner InnovaTree, Manager ds. pozyskiwania dotacji