Ścieżka SMART w ramach programu FENG to dotacje cieszące się ogromnym zainteresowaniem przedsiębiorców. Specyfika projektów dofinansowanych w ramach Ścieżki SMART to modułowe skonstruowanie działań i układanie ich poszczególnych elementów niczym klocki. Zapraszam do zapoznania się z wymogami i szczegółami realizacji najbardziej kluczowego z modułów tego działania – modułu badawczo-rozwojowego. Dla przedsiębiorstw dużych jest to moduł obligatoryjny, natomiast MŚP mogą zdecydować, czy jako obligatoryjny wybrać moduł B+R, moduł wdrożeniowy, czy też zrealizować oba.

Jak skorzystać z modułu B+R?

Moduł badawczo-rozwojowy uwzględnia prace badawczo-rozwojowe, prowadzące do stworzenia nowego, innowacyjnego produktu, usługi czy procesu.

Chcesz skorzystać z dofinansowania w tym module?:

 • zidentyfikuj problem, którego jeszcze nikt nie rozwiązał,
 • znajdź pomysł na rozwiązanie tego problemu,
 • sprawdź, czy ktoś już wcześniej nie rozwiązał tego samego problemu w taki sam lub inny sposób,
 • zgromadź wokół siebie zespół, który będzie w stanie rozwiązać zidentyfikowany problem,
 • zabezpiecz zasoby techniczne – np. lokalowe i sprzętowe, aby rozwiązanie problemu było możliwe.

Brzmi skomplikowanie? Bardziej obrazowo pokażą to dwa przykłady.

Przykład 1.

Problem – niewystarczająco długa miękkość wypiekanych bułek – po 2 dniach twardnieją.

Rozwiązanie – nowa receptura, umożliwiająca wydłużenie świeżości bułek o 3 dni.

Nie ma zgłoszeń patentowych ani publikacji naukowych, w których piekarnie deklarują utrzymanie świeżości i miękkości bułek po 5 dniach od upieczenia (zweryfikowane przez rzecznika patentowego). Gromadzimy zespół technologów żywności, piekarzy i inżynierów wyspecjalizowanych w technologii maszyn piekarniczych. Wynajmujemy salę ze sprzętem do tworzenia receptur oraz z linią technologiczną do produkcji bułek (mieszanie, formowanie, wypiekanie).

Przykład 2.

Problem – ciężar protezy ręki sprawia, że jest ona kłopotliwa w użyciu dla dzieci.

Rozwiązanie – dobór nowego materiału, aby proteza była lżejsza.

Nie ma zgłoszeń patentowych ani publikacji pokazujących protezę ważącą o 1 kg mniej niż powszechnie używane na rynku. Gromadzimy zespół specjalistów od budowania protez oraz specjalistów ds. materiałów. Dysponujemy laboratorium materiałowym, w którym znajdują się wszelkie sprzęty do badań materiałowych – ciężar, wytrzymałość, plastyczność materiałów. Dysponujemy również oprzyrządowaniem do budowy prototypu nowej protezy. To oczywiście mało realne problemy, ale pokazują jakie zagadnienia muszą zostać rozpoznane, aby przystąpić do realizacji projektu badawczo-rozwojowego.

Kolejny etap to zaplanowanie zadań i budżetu.

Badania przemysłowe czy eksperymentalne prace rozwojowe?

Projekty badawczo-rozwojowe to często projekty, w których więcej jest pytań niż odpowiedzi. Przedsiębiorcy bez doświadczenia w realizacji projektów B+R często mają trudności z zaplanowaniem działań czy określeniem, czy zakres ich prac odpowiada bardziej badaniom przemysłowym, czy pracom rozwojowym. Tymczasem podział ten ma istotny wpływ na budżet i poziom dofinansowania.

Możesz otrzymać dofinansowanie maksymalnie na:

 • 80% wydatków dotyczących badań przemysłowych,
 • 60% wydatków dotyczących prac rozwojowych.

Badania przemysłowe (opisując je bardzo ogólnie) są etapem prac, w którym zdobywana jest nowa wiedza dotycząca jakiegoś zagadnienia. Eksperymentalne prace rozwojowe to prace, w których sprawdza się, w jaki sposób nowo zdobytą wiedzę można zastosować w praktyce. To czas na testy, weryfikacje i konstruowanie prototypów.

Nasi konsultanci mają doświadczenie w opracowywaniu koncepcji prac badawczo-rozwojowych. Na początku prac nad modułem badawczo-rozwojowym Ścieżki SMART pomożemy Ci zaplanować harmonogram działań i podział etapów na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe. Udzielimy Ci wyczerpujących wskazówek na temat skonstruowania budżetu projektu.

Co sfinansujesz w ramach modułu prace badawczo-rozwojowe?

Projekty badawczo-rozwojowe realizowane są przez wysoko wykwalifikowanych specjalistów i zazwyczaj długo trwają, dlatego generują duże koszty. Do kosztów, które można sfinansować w ramach projektu, należą:

Wynagrodzenie personelu badawczo-rozwojowego, wraz z wszystkimi składnikami wynagrodzenia, tj. składkami ZUS i US:

Personel zatrudniony może być na umowy o pracę, umowy zlecenia, a nawet w ramach umowy o współpracy (B2B), jeśli osoba prowadząca działalność gospodarczą wykonuje zadania osobiście. Można finansować koszty personelu oddelegowanego w ramach istniejących umów albo zatrudnić personel jedynie do projektu. Można finansować pełen etat specjalisty lub tylko jego część. Opis doświadczenia i kompetencji personelu projektowego to jeden z najbardziej istotnych elementów projektu – jakość kadry może decydować o powodzeniu projektu, a więc również o jego wysokiej ocenie przez ekspertów. Warto podpisać umowy warunkowe z personelem projektowym i wskazać konkretne osoby z imienia i nazwiska. Dzięki temu oceniający projekt eksperci będą dokładnie wiedzieli, jaki zespół będzie realizował projekt.

Zakup usług zewnętrznych (podwykonawstwo dotyczące badań i usług doradczych związane z projektem):

Koszty podwykonawstwa mogą wynieść maksymalnie 70% kosztów kwalifikowalnych kosztów całego modułu. Podwykonawców można wybrać już na etapie pisania wniosku (zgodnie z procedurą wyboru, tj. zasadą konkurencyjności) albo dopiero po otrzymaniu dofinansowanie. Pokazanie ekspertom, że podwykonawcy są już znani i ich szczegółowe scharakteryzowanie podnosi jednak wartość projektu. Eksperci oceniający projekt będą wiedzieli, że jest on wykonalny, ponieważ odpowiednie zasoby są już zapewnione, np. poprzez podpisanie umowy warunkowej.

Koszty amortyzacji aparatury naukowo-badawczej oraz amortyzacji budynków, koszty dzierżawy i wieczystego użytkowania gruntów:

W ramach tego modułu nie możemy zakupić sprzętu czy nieruchomości, ale możemy sfinansować ich amortyzację, dzierżawę czy najem przez okres realizacji projektu. Jeśli koszt sprzętu umożliwia amortyzację jednorazową, wówczas finansowanie jest w tej samej wysokości, co zakup. Jeśli amortyzacja rozłożona jest w czasie, w projekcie sfinansujemy tylko część. Sfinansować można również wynajem sprzętów czy lokali, jeśli jest to ekonomicznie uzasadnione. Taki rodzaj kosztów wskazany będzie na przykład, gdy specjalistyczny, drogi sprzęt użytkować w projekcie planujemy jedynie przez 3 miesiące.

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych:

Koszty oprogramowania, licencji, koszty know-how czy koszty norm – jeśli ich pozyskanie niezbędne jest do realizacji projektu, również sfinansujemy je z dotacji.

Koszty operacyjne oraz zakup materiałów i środków eksploatacyjnych związanych bezpośrednio z pracami B+R:

Koszty te najczęściej dotyczyć będą materiałów służących np. do produkcji prototypu albo też używanych do testowania różnych rozwiązań.

Koszty pośrednie (ogólne):

Katalog kosztów pośrednich jest szeroki – znajdują się w nim koszty zarządzania projektem, koszty administracyjne, koszty promocji, koszty energii czy gazu, utrzymania lokalu i wszelkie inne koszty, których poniesienie jest niezbędne do realizacji projektu czy zarządzania nim, ale nie znalazły się w katalogu kosztów bezpośrednich.

Ważne jest pamiętanie o dwóch elementach:

 • każdy element niezbędny do zrealizowania projektu powinien znaleźć się w budżecie albo w opisie zasobów, którymi wnioskodawca dysponuje i nie wiąże się to z generowaniem kosztów (np. sprzęt badawczy, który już nie podlega amortyzacji),
 • jeśli poza modułem B+R realizowany jest również inny moduł w projekcie, koszty modułu B+R muszą wynieść co najmniej 20% kosztów całego projektu.

Chcesz pozyskać finansowanie z modułu B+R? Pamiętaj, że…

Projekt uwzględniający moduł B+R musi realizować ogólne zasady realizacji modułu, tj. obejmować co najmniej eksperymentalne prace rozwojowe. Efektem modułu musi być powstanie innowacyjnego rozwiązania – produktowego lub procesowego, możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej, a więc do komercjalizacji. Oceniając dokumentację projektową, eksperci zwrócą uwagę na następujące kryteria oceny modułu B+R:

Istota modułu

W tym kryterium sprawdzane są:

 • cel projektu – czy projekt doprowadzi do powstania nowego lub znacznie udoskonalonego produktu, usługi lub procesu?
 • plan prac B+R – czy realizowane zadania są faktycznie pracami badawczymi i czy są dobrze zaplanowane?
 • czy metoda badawcza jest opisana i adekwatna do zaplanowanych celów?
 • czy zaplanowana do uzyskania innowacyjność jest co najmniej innowacyjnością w skali kraju?
 • czy wszystkie zaplanowane wydatki są uzasadnione i rynkowo oszacowane?

Potencjał do realizacji modułu

To kryterium, w którym sprawdza się, czy jako przedsiębiorca dasz radę zrealizować projekt:

 • czy posiadasz odpowiednie zasoby kadrowe?
 • czy posiadasz odpowiednie zasoby techniczne?
 • czy nie zaplanowałeś zbyt krótkiego projektu, aby osiągnąć zamierzone cele?
 • czy masz zdolność do sfinansowania projektu ?
 • czy podwykonawcy, którzy są krytyczni dla osiągnięcia celów projektu, zostali już wybrani i podpisano z nimi umowy warunkowe?

Potencjał do wdrożenia wyników modułu

W tym kryterium weryfikuje się, czy efekty prac B+R nadają się do komercjalizacji:

 • czy zaplanowano wdrożenie w tym samym podmiocie, który prowadził prace B+R czy też planuje się odsprzedać wyniki prac do wdrożenia przez inne przedsiębiorstwa?
 • czy zbadano rynek i wykazano, że wdrożenie będzie opłacalne?
 • czy nie ma zgłoszeń patentowych lub innych praw własności intelektualnej, które mogłyby być przeszkodą do wdrożenia efektów projektu?

Budżet modułu

Zaplanowano wszystkie niezbędne wydatki, jednocześnie nie uwzględniając wydatków nieuzasadnionych czy zawyżonych. Trzeba też pamiętać, że dla dużych przedsiębiorstw określono minimalną wartość prac B+R w projekcie i jest to 1 mln zł.

Wskaźniki modułu

Czy określono wskaźniki, które umożliwią sprawdzenie, czy cele projektu faktycznie zostały osiągnięte. Wskaźnikami opisujemy np. parametry innowacyjności, ale też kwestie środowiskowe.

Zgodność z Krajową Inteligentną Specjalizacją

Aktualna lista KIS publikowana jest każdorazowo z dokumentacją konkursową i pozytywnie ocenione mogą zostać tylko te projekty, które wpisują się w tę listę. Są na niej np. innowacyjne technologie i procesy przemysłowe, ale także gospodarka o obiegu zamkniętym, zrównoważona energetyka czy innowacyjności z obszaru zdrowia społecznego.

Moduł nie dotyczy działalności wykluczonych ze wsparcia

Wykluczone ze wsparcia są np. działalności związane z wytwarzaniem tytoniu, alkoholu czy środków psychoaktywnych, produkcją broni, pornografii czy z grami losowymi i zakładami pieniężnymi.

Zgodność z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej

Tutaj, poza weryfikacją zgodności z pomocą publiczną, weryfikuje się także czy projekt nie wykracza poza tematyczne ograniczenia w konkursie, jeśli takie narzucono.

Czy Twój pomysł może zostać dofinansowany środkami ze Ścieżki SMART? Zapoznałeś/łaś się z przedstawionymi wymaganiami i jesteś zainteresowany/a Modułem B+R? Umów bezpłatną konsultację (przejdź niżej) lub zadzwoń i porozmawiajmy o Twoim projekcie.

Podoba Ci się artykuł? Podziel się nim z innymi!
Karolina Czaplewska

Karolina Czaplewska

Key Account Manager i jednocześnie Ekspert ds. dofinansowań w InnovaTree z ponad 12-letnim doświadczeniem w branży. W trakcie swojej kariery zawodowej pozyskała miliony dofinansowań dla swoich klientów, przeprowadziła dziesiątki analiz finansowych i z sukcesem rozliczyła kilkadziesiąt projektów.

Chcesz wiedzieć więcej?

Zapisz się na nasz darmowy webinar ze ścieżki SMART! Cała wiedza od ekspertów w jednym miejscu.

Bezpłatny monitoring dofinansowań

Nie znalazłeś dofinansowania dla Twojej firmy? Zapisz się do bezpłatnej usługi MONITORING DOFINANSOWAŃ i bądź na bieżąco z możliwościami dotacyjnymi.

Wiedza

Zobacz powiązane artykuły

Tematyka pozyskiwania dotacji, możliwości i procedur może być prosta. Zobacz nasze artykuły.

Artykuły branżowe

Sprawdź nasze publikacje w prasie branżowej

Pobierz artykuły, które regularnie publikujemy na łamach prasy.

Dotacja na innowacje.
Jako jedna z nielicznych firm doradczych w Polsce możemy pochwalić się przejściem całego procesu aplikacji w konkursach europejskich.

dr inż. Natalia Kujawska
Ekspert Komisji Europejskiej, Partner InnovaTree

Jak przygotować firmę do pozyskiwania dotacji? Warto w strategii firmy uwzględnić możliwości, jakie dają Fundusze UE. Zadbaj o kluczowe aspekty, aby maksymalizować szanse na sukces.

dr inż. Szybmon Talbierz
Partner, Customer Success Manager

10 wad i zalet Ścieżki SMART, czyli flagowego programu dotacyjnego w nowej perspektywie, który pozwala przedsiębiorcom na realizację kompleksowych projektów.

dr inż. Natalia Kujawska
Partner InnovaTree, Manager ds. pozyskiwania dotacji