Dotacje

EIC Accelerator

Główny cel programu to dofinansowanie przełomowych prac badawczo-rozwojowych oraz komercjalizacji ich wyników. Budżet na lata 2021 – 2027 wyniesie aż 1 087,6 mln EUR!

Ponad 150 firm rozwija z nami swoje biznesy

Pomogliśmy w rozwoju ponad 150 firmom:

01. Kluczowe informacje

EIC Accelerator (Horyzont Europa)

Poznaj najważniejsze informacje o dofinansowaniu.

Główny celem programu EIC Accelerator jest dofinansowanie przełomowych badań i skuteczne wprowadzenie ich wyników na rynek. Budżet na lata 2021 – 2027 wyniesie aż 1 087,6 mln EUR. Dotacja została skierowana do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz „small mid-cap” zatrudniających do pięciuset osób.

O dofinansowanie mogą ubiegać się firmy, których produkt, technologia lub usługa znajduje się przynajmniej na 5 lub 6 poziomie gotowości technologicznej, a mówiąc prościej – dokonano już demonstracji prototypu lub modelu systemu w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.

W ramach programu można otrzymać dofinansowanie zarówno na innowacje technologiczne, jak i nietechnologiczne – społeczne czy usługowe, które wiążą się z tzw. innowacją przełomową oraz jednocześnie wykazują wysoki potencjał wdrożenia na rynku europejskim oraz globalnym. Więcej informacji o EIC Accelerator można znaleźć w filmie.

02. Uprawnieni do dotacji

Kto może otrzymać dotację z programu EIC Accelerator ?

Start-up, MŚP lub small mid-cap

 • Zatrudniające do 500 osób z siedzibą w państwie członkowskim UE.
 • Rozwijające produkt/proces/usługę charakteryzującą się wysokim ryzykiem,
 • Opierające się w swoich rozwiązaniach na odkryciach naukowych, radykalnym myśleniu lub przełomowych odkryciach technologicznych (tzw. „deep tech”).
 • Posiadające rozwiązanie, które wykazuje wysoki potencjał do wdrożenia i szerokiej komercjalizacji na rynku europejskim oraz globalnym.
 • Posiadające produkt, technologię lub usługę znajdującą się przynajmniej na 5 lub 6 poziomie gotowości technologicznej.
 • Potrzebujące wysokiego poziomu finansowania przez dłuższy okres czasu, zanim zainwestowane środki zaczną generować zyski.

Chcesz poznać tematykę projektów, które już otrzymały dotację EIC Accelerator? Sprawdź mapę ESIMEA.

03. Co jest oceniane

Kluczowe kryteria oceny - EIC Accelerator

Innowacyjność (Excellence)

Twoje rozwiązanie powinno charakteryzować się wysokim stopniem nowości – w porównaniu do istniejących już produktów, usług i modeli biznesowych. Dodatkowo, powinien posiadać wysoki potencjał do kreowania nowych lub dokonywania znaczącego przełomu już istniejących rynków.

Odpowiedni moment na wprowadzenie rozwiązania (tzw. timing)

Powinieneś udowodnić, iż właśnie teraz jest idealny moment na wprowadzenie Twojej innowacji w kontekście rynku, użytkowników, a także z punktu widzenia tempa rozwoju technologicznego czy społecznego.

Wpływ na społeczeństwo, gospodarkę, klimat (Impact)

Projekt powinien wykazywać potencjał do skalowania oraz posiadać odpowiednio określone i realistyczne potrzeby finansowe. Oczekuje się, że skomercjalizowana innowacja przyniesie szersze skutki społeczne, gospodarcze, środowiskowe lub klimatyczne. Konieczna jest dogłębna analiza potencjalnego rynku i konkurencji, wraz z przekonującą strategią komercjalizacji.

Realizacja (Implementation)

Zespół musi wykazać zdolności i motywację do wdrożenia proponowanego rozwiązania na rynek. Ważne jest posiadanie jasnego planu wdrożenia z określonymi kamieniami milowymi, pakietami prac, rezultatami, realistycznymi zasobami i harmonogramami. Należy zidentyfikować główne ryzyka i środki na ich ograniczenie, a także kluczowe kompetencje, które są dopiero planowane do pozyskania.

Witamy w InnovaTree. Współpraca z nami pozwoli Twojej firmie nie tylko skutecznie pozyskać dofinansowanie, ale przede wszystkim osiągnąć zamierzone cele biznesowe. Porozmawiajmy!

Dr inż. Natalia Kujawska
Partner InnovaTree, Ekspert ds. Dofinansowań

04. Wykorzystywanie dotacji

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Kosztem projektu mogą być wynagrodzenia brutto pracowników B+R oraz kadry technicznej, zatrudnionej na umowę o pracę, a także wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę zlecenie czy B2B.

Przetestowanie w praktyce planowanego rozwiązania, produktu, usługi procesu (prototypowanie, skalowanie, demonstracja, miniaturyzacja, replikacja, powielanie rynkowe).

To licencje, oprogramowanie, wynajem laboratorium i infrastruktury niezbędnej do realizacji badań przeprowadzanych w pracach badawczo-rozwojowych.

Finansowane są koszty związane z udziałem w spotkaniach projektowych

Do kosztów projektu zaliczymy koszty usług podwykonawców, którym zlecamy przeprowadzenie konkretnych zadań w projekcie. Podwykonawcą może być jednostka naukowa, lub inne przedsiębiorstwo.

Koszty związane z użytkowaniem zakupionych lub własnych środków trwałych, które służą do realizacji prac badawczych.

Dowiedz się więcej

EIC Accelerator - darmowy webinar

Dowiedz się wszystkiego o dofinansowaniu EIC Accelerator . Obejrzyj nagranie z naszego webinaru.

06. Finansowanie

Poziom dofinansowania - EIC Accelerator

EIC Accelerator zapewnia kilka form finansowania. Możliwe jest aplikowanie: o dotację, komponent inwestycyjny lub finansowanie mieszane (tzw. „blended finance”; połączenie dotacji oraz komponentu inwestycyjnego).

Poziom dofinansowania: 70%

Dotacja:

 • maksymalnie 2,5 mln € dofinansowania
 • poziom dofinansowania: 70%
 • finansowane działania powinny zostać ukończone w ciągu 24 miesięcy
 • firmy small mid-cap nie kwalifikują się do otrzymania dotacji (mogą wnioskować jedynie o komponent inwestycyjny)

Komponent inwestycyjny:

 • od 0,5 mln do 15 mln €
 • zwykle w formie kapitału lub quasi-kapitału
 • w zamian za max. 25% udziałów spółki
 • inwestycja dokonywana w formie “cierpliwego kapitału”, z długą średnią perspektywą zwrotu z inwestycji (7-10 lat)

07. Terminy

Termin składania wniosków dla programu EIC Accelerator

Warto zapoznać się z terminami składania wniosków do programu.

Nabór wniosków „Full Application”

13 MARCA 2024 R.

Dotyczy wniosków, które uzyskały pozytywną ocenę w I etapie („Short application”).

Nabór wniosków „Full Application”

3 PAŹDZIERNIKA 2024 R.

Dotyczy wniosków, które uzyskały pozytywną ocenę w I etapie („Short application”).

Witamy w InnovaTree. Współpraca z nami pozwoli Twojej firmie nie tylko skutecznie pozyskać dofinansowanie, ale przede wszystkim osiągnąć zamierzone cele biznesowe. Porozmawiajmy!

Dr inż. Natalia Kujawska
Partner InnovaTree, Ekspert ds. Dofinansowań

Najczęściej zadawane pytania - EIC Accelerator

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Czy będzie można zrealizować projekt obejmujący jedynie dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych, bez wdrożenia?2024-04-25T13:30:23+02:00

Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych jest konieczne, jednak nie musi być finansowane z projektu, tj. z modułu wdrożeniowego. Można, jak dotychczas w szybkiej ścieżce, opisać sposób wdrożenia i zadeklarować jego opłacalność, ale realizować wdrożenie poza projektem.

Czy możliwe jest dofinansowanie projektów modułowych realizowanych przez konsorcja dużych przedsiębiorstw?2024-04-25T13:30:23+02:00

Program dopuszcza takie rozwiązanie, natomiast warto zwrócić uwagę na kryterium „Współpraca przedsiębiorców innych niż MŚP”. Mówi ono o tym, że duże przedsiębiorstwa będą musiały, wykazać w projekcie współpracę z MŚP. Kryterium wskazuje na to, że będzie trzeba udowodnić efekty i korzyści wynikające z wybranej formy współpracy, a samą współpracę udokumentować. Umowa konsorcjum wydaje się tutaj najmniej dyskusyjną formą udokumentowania współpracy, a więc zachęcamy do rozważenia takiej opcji. Kryterium nie dotyczy small-mid caps (czyli spółek o średniej kapitalizacji) i będzie weryfikowane jedynie przy modułach wdrożeniowym, cyfryzacji i zazielenienia przedsiębiorstw.

Czy innowacja musi być zakupiona, czy może być wytworzona w ramach przedsiębiorstwa?2024-04-25T13:30:23+02:00

Jeśli projekt dotyczyć ma wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych (prowadzących do powstania innowacji), wyniki tych prac mogą zostać zakupione od innego podmiotu lub wytworzone w ramach przedsiębiorstwa. Warto jednak zwrócić uwagę na kryteria rankingujące, tj. punktowane. Jeśli innowacyjność w projekcie będzie wynikała z zakupionych prac B+R – projekt otrzyma 1 punkt, jeśli z samodzielnie wytworzonych, ale poza projektem – 2 p. a jeśli innowacja jest wynikiem prac B+R realizowanych w projekcie (w module B+R) – projekt otrzyma aż 12 punktów.

Czy można dofinansować koszty do złożenia międzynarodowego patentu (UE, USA, Chiny, itp)?2024-04-25T13:30:23+02:00

Tak, w ramach modułu internacjonalizacja w ścieżce SMART będzie można uzyskać dofinansowanie kosztów uzyskania ochrony patentowej poza granicami Polski. Proszę jednak pamiętać, że moduł internacjonalizacja jest modułem fakultatywnym, więc pojawić się może w projekcie jedynie w połączeniu z realizacją prac B+R lub ich wdrożeniem (w przypadku MŚP).

Czy można będzie otrzymać dofinansowanie dla inwestycji i wdrożeń już rozpoczętych, w trakcie realizacji?2024-04-25T13:30:23+02:00

Nie będzie takiej możliwości – kryterium obligatoryjne „Projekt spełnia efekt zachęt” wyklucza finansowanie projektów rozpoczętych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. W regulaminach naborów będą natomiast wskazane koszty objęte pomocą de minimis, które będą mogły być sfinansowane w projekcie mimo ich wcześniejszego poniesienia.

Czy istnieje definicja „ekoprojektowania”?2024-04-25T13:30:23+02:00

Definicja ekoprojektowania została zawarta w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. Zgodnie z tą dyrektywą ekoprojekt oznacza uwzględnienie aspektów środowiskowych przy projektowaniu produktu celem poprawy ekologiczności produktu podczas jego całego cyklu życia. Będą to więc zarówno procesy związane z produkcją, jak i z użytkowaniem a następnie utylizacją produktu.

Mam już sprawdzony prototyp, chciałbym dofinansować narzędzia do produkcji, czy jest tu taka możliwość?2024-04-25T13:30:23+02:00

Tak, moduł wdrożeniowy projektu w ramach ścieżki SMART umożliwi sfinansowanie takiej inwestycji. Ważne będzie wykazanie, że prototyp powstał w wyniku prac B+R, które przedsiębiorstwo samodzielnie zrealizowało lub zakupiło. Proszę też pamiętać, że w przypadku dużych przedsiębiorstw moduł B+R jest obligatoryjny, a więc równolegle będzie trzeba zrealizować projekt badawczo-rozwojowy, np. w innym obszarze działalności firmy.

W jaki sposób można przygotować się do wzięcia udziału w programie Ścieżka SMART?2024-04-25T13:30:23+02:00

Kluczową kwestią do opracowania przed podjęciem prac nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie jest stworzenie koncepcji realizacji projektu. Przed startem w programie zastanów się więc i przygotuj:

 • analizę potrzeb inwestycyjnych i rozwojowych firmy w kontekście wyżej opisanych modułów – z których modułów chciałbyś skorzystać;
 • cechy, które wyróżniają Twoje rozwiązanie od dostępnych na rynku – postaraj się te cechy zestawić liczbowo z cechami konkurencyjnych rozwiązań;
 • strategię realizacji projektu, zawierającą wstępny harmonogram przedsięwzięcia;
 • wstępny budżet/kosztorys projektu.
Ile wniosków o dofinansowanie w Ścieżce SMART może złożyć jeden wnioskodawca?2024-04-25T13:30:23+02:00

Tego jeszcze nie wiemy – takie informacje pojawią się w regulaminie naborów. Kryteria nie wskazują na żadne ograniczenia w tym zakresie.

Czy istnieje tematyka projektów, która będzie wyżej punktowana od innych?2024-04-25T13:30:23+02:00

W kryteriach naboru wskazano 2 rodzaje innowacji – przy zastosowaniu jednego z nich otrzyma się dodatkowe punkty w projekcie – są to ekoinnowacje i innowacje cyfrowe. Dodatkowe punkty otrzymają również projekty wykazujące społeczne znaczenie innowacji, będącej przedmiotem projektu.

Czym jest projekt modułowy?2024-04-25T13:30:23+02:00

Potrzeby przedsiębiorstw są różne a Ścieżka SMART kompleksowo odpowiada na wiele z nich. Uwzględniając poszczególne moduły, można sfinansować różne obszary bezpośrednio i pośrednio związane z badaniami i wdrożeniem innowacyjnych rozwiązań.

Dotychczas, aby pozyskać unijne dofinansowanie działalności w różnych obszarach, należało złożyć kilka wniosków o dofinansowanie. Teraz zastąpi je jeden wniosek na projekt modułowy. Plusem jest ograniczenie kilku procedur do jednej. Minusem jest fakt, że aby uzyskać wsparcie obszarów mniej kluczowych, należało będzie zrealizować również moduł B+R lub wdrożeniowy.

W projektach modułowych będą dwa moduły obligatoryjne:

 • moduł badawczo-rozwojowy,
 • moduł wdrożenie innowacji.

Duże przedsiębiorstwa moduł B+R muszą traktować jako moduł obowiązkowy. Przedsiębiorstwa MŚP mogą wybrać, czy modułem obowiązkowym będzie dla nich moduł badawczy czy wdrożeniowy, czy też zrealizują oba.

Na czym polega moduł badawczo-rozwojowy?2024-04-25T13:30:23+02:00

W module badawczo-rozwojowym będą mogły zostać zrealizowane w ramach projektu badania przemysłowe oraz eksperymentalne prace rozwojowe, w wyniku których powstaną innowacyjne produkty lub usługi.

Wśród kosztów kwalifikowanych tego modułu mogą znaleźć się np. wynagrodzenia zespołu badawczego, usługi podwykonawstwa czy zakup materiałów i surowców niezbędnych do badań. To również moduł, w którym najbardziej zasadne będzie tworzenie konsorcjów z instytucjami naukowymi, które mogą przeprowadzić część zadań. Obowiązkowe wdrożenie wyników badań może zostać zrealizowane w module wdrożeniowym lub poza projektem.

Więcej informacji znajdziesz w artykule dot. Modułu B+R.

Co można zrealizować w ramach modułu wdrożenie innowacji?2024-04-25T13:30:23+02:00

Moduł wdrożenie innowacji to drugi moduł obowiązkowy. Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców może to być jedyny moduł, dla dużych przedsiębiorstw może on być uzupełnieniem modułu B+R.
Wśród kosztów kwalifikowanych znajdą się np. koszty zakupu lub wytworzenia linii technologicznej, przygotowanie analiz i dokumentacji niezbędnej do realizacji wdrożenia czy remont lub budowa budynków, w których realizowana ma być produkcja.
Ważne jest to to, że w ramach tego modułu można wdrażać zarówno wyniki własnych prac B+R, zrealizowanych w ramach modułu B+R lub zrealizowanych czy zakupionych wcześniej.
Dofinansowanie modułu wdrożeniowego realizowane będzie w postaci dotacji warunkowej.
Więcej informacji znajdziesz w artykule dot. Modułu Wdrożenie innowacji.

Co zrealizuję korzystając z modułu infrastruktura B+R?2024-04-25T13:30:23+02:00

Jeśli Twoje przedsiębiorstwo realizuje lub planuje realizację prac B+R nie tylko jako element projektu, ale również długofalowo, możesz sfinansować utworzenie centrum badawczo-rozwojowego. Koszty kwalifikowane tego modułu to wszelka infrastruktura niezbędna do przeprowadzania prac – aparatura, budynki, wyposażenie. Aby pozyskać dofinansowanie na te cele, trzeba sporządzić agendę badawczą na kilka lat do przodu. Dofinansowanie modułu infrastrukturalnego również będzie miało formę dotacji warunkowej.
Więcej informacji znajdziesz w artykule dot. Modułu Infrastruktura B+R.

Czym jest moduł internacjonalizacja?2024-04-25T13:30:22+02:00

Sprzedajesz lub chcesz sprzedawać swoje innowacyjne produkty lub usługi również poza granicami Polski? Warto więc, aby zainteresował Cię też moduł internacjonalizacji – finansowanie międzynarodowej ochrony patentowe, wyjazdy na targi poza Polską, udział w międzynarodowych łańcuchach dostaw. Obszary, na które będziesz chcieć otrzymać wsparcie, nie muszą być związane z obszarami wspieranymi w modułach obowiązkowych.

Więcej informacji znajdziesz w artykule dot. Modułu Internacjonalizacja.

Co wchodzi w skład modułu kompetencje?2024-04-25T13:30:22+02:00

Aby przedsiębiorstwo rozwijało się w kierunkach innowacyjnych i tworzyło innowacyjne produkty, kadra musi posiadać wysokie kompetencje i nieustannie je poszerzać. W tym module sfinansujesz szkolenia zespołu badawczo-rozwojowego w zakresie np. inteligentnych specjalizacji, transformacji przemysłu w kierunku Przemysłu 4.0, transferu technologii, zarządzania innowacjami, ekoprojektowania czy obsługi infrastruktury badawczej.

Więcej informacji znajdziesz w artykule dot. Modułu Kompetencje.

Co można sfinansować wykorzystując moduł cyfryzacja?2024-04-25T13:30:22+02:00

W ramach tego modułu możliwe będzie wsparcie projektów związanych z zastosowaniem w przedsiębiorstwie rozwiązań zmierzających do cyfryzacji: produkcji, procesów, produktów, usług oraz modelu biznesowego. Również koszty związane z podniesieniem cyberbezpieczeństwa przedsiębiorstwa będą kwalifikowane. To, czego nie sfinansujesz w ramach nowego programu, to zakup oprogramowania biurowego, księgowego, systemy operacyjne komputerów osobistych wykorzystujących powszechnie znane i dostępne technologie.

Więcej informacji znajdziesz w artykule dot. Modułu Cyfryzacja.

Jakie działania obejmuje moduł zazielenienie przedsiębiorstw?2024-04-25T13:30:22+02:00

Działania zmierzające do przekształcenia przedsiębiorstwa w bardziej przyjazne środowisko zajmują sporą część programów finansowania ze środków unijnych na lata 2021-2027 (kredyt ekologiczny w programie FENG, program FENIKS, regionalne programy operacyjne). W ramach tego modułu sfinansować będzie można koszty transformacji przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym rozwój nowych modeli biznesowych. Finansować będzie można nie tylko inwestycje dotyczące wdrożeń nowych rozwiązań(np. w linię technologiczną do odzysku odpadu produkcyjnego), ale też działania z zakresu ekoprojektowania, przeprowadzania ocen środowiskowych i dotyczących cyklu życia produktu czy weryfikacji technologii środowiskowych.

Więcej informacji znajdziesz w artykule dot. Modułu Zazielenienie przedsiębiorstw

Nie znalazłeś odpowiedzi na interesujące Cię pytanie?

NIc straconego! Napisz lub zadzwoń! Odpowiemy na wszelkie Twoje pytania.

Podobne projekty

Poznaj inne, prawdziwe historie pozyskanych dotacji

Zobacz jak wyglądały procesy pozyskiwania dotacji, ile trwały i co się na nie składało.

Nowa linia produkcyjna dla Morele.net

Sprawdź, jak pomogliśmy Morele.net pozyskać dofinansowanie na projekt badawczo-rozwojowy: nową linię produkcyjną.

Nowa linia produkcyjna dla Opoczno SA

Sprawdź, jak pomogliśmy spółce Opoczno pozyskać dofinansowanie na projekt B+R: nową linię produkcyjną.

Innowacyjne produkty roślinne dla Bakalland

Sprawdź, jak pomogliśmy spółce Opoczno pozyskać dofinansowanie na projekt badawczo-rozwojowy: nową linię produkcyjną.

Poznaj inne historie sukcesu i lekcje które wyciągnęliśmy z naszej współpracy.

FAQ – WSPÓŁPRACA

Współpraca z InnovaTree – najczęściej zadawane pytania

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Dlaczego warto nam powierzyć pozyskanie dotacji?2024-04-25T13:30:22+02:00

Wybór odpowiedniej firmy doradczej jest kluczowym elementem procesu pozyskiwania dofinansowania. Obejrzyj powyższy film i dowiedz się, dlaczego nasze doświadczenie maksymalizuje Twoje szanse na otrzymanie dotacji.

Z jakimi firmami pracujemy najczęściej?2024-04-25T13:30:22+02:00

Wyspecjalizowaliśmy się w pozyskiwaniu i rozliczaniu dofinansowań dla sektora produkcyjnego, przemysłowego oraz IT. Najczęściej nasi klienci zatrudniają od kilkudziesięciu do kilkuset, a nawet kilku tysięcy pracowników.

W jakich dofinansowaniach czujemy się dobrze?2024-04-25T13:30:22+02:00

Wyspecjalizowaliśmy się pozyskiwaniu oraz rozliczaniu dofinansowań na projekty: badawczo-rozwojowe, inwestycyjne, OZE, automatyzację i cyfryzację oraz przemysł 4.0.

Kto będzie przygotowywał wniosek o dofinansowanie?2024-04-25T13:30:22+02:00

W InnovaTree do każdego projektu przydzielamy sześcioosobowy zespół, aby zapewnić wszechstronną obsługę i najwyższą jakość dokumentacji. Nad Twoim wnioskiem będzie pracował Manager, Konsultant, Analityk Finansowy, Manager ds.rozliczania dotacji, Rzecznik patentowy oraz Dr inż. Natalia Kujawska która ma doświadczenie w ocenie wniosków o dofinansowanie.  Więcej informacji w poniższym wideo:

 

 

Czy otrzymam zwrot kosztów jeśli wniosek nie przejdzie oceny formalnej?2024-04-25T13:30:22+02:00

W przypadku, gdy wniosek nie zostanie pozytywnie zaakceptowany na etapie oceny formalnej, co dotychczas nie miało miejsca w InnovaTree, gwarantujemy pełny zwrot kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej.

Czy praca nad wnioskiem o dofinansowanie odbywa się online?2024-04-25T13:30:22+02:00

Usługa przygotowywania wniosku o dofinansowanie świadczona jest zdalnie – dokumenty online, wideokonferencje, e-maile telekonferencje, rozmowy telefoniczne. Jednak zdążają się sytuacje, kiedy potrzebne jest spotkanie na miejscu. Nasi konsultanci rozproszeni są po całym kraju (Warszawa, Łódź, Poznań, Szczecin, Kraków, Nysa 😉 ), co gwarantuje, iż jesteśmy w stanie spotkać się z Państwem w przeciągu 24h, praktycznie w każdym miejscu Polski.

Czy planujecie dużą ilość spotkań?2024-04-25T13:30:22+02:00

Będziemy chcieli spotykać się z Twoim zespołem co najmniej dwa razy w tygodniu, jednak organizujemy również krótkie, częstsze spotkania, jeśli taka forma współpracy okaże się efektywniejsza.

W jaki sposób weryfikujecie jakość wniosku o dofinansowanie?2024-04-25T13:30:22+02:00

W przeciwieństwie do konkurencyjnych firm doradczych każdy wniosek, który przygotowujemy w InnovaTree przechodzi przez dodatkowy etap weryfikacji prowadzony przez Dr. inż. Natalię Kujawską oraz Dr. inż. Szymona Talbierz. Oboje byli ekspertami, którzy oceniali wnioski w takich instytucjach, jak: PARP, NCBiR, BGK czy Komisja Europejska. Wspólnie ocenili 238 projektów. Jest to jeden z gwarantów sukcesu Klientów InnovaTree.

Co jeśli będę niezadowolony ze współpracy?2024-04-25T13:30:22+02:00

Dzwonimy do każdego naszego klienta co dwa tygodnie, aby sprawdzić zadowolenie ze współpracy. Jeżeli w projekcie występują bieżące problemy wystarczy powiedzieć o nich konsultantowi. Jeżeli jednak problem jest poważniejszy, każdy klient ma kontakt do szefa konsultantów. Zgłoszony w ten sposób problem jest zawsze rozwiązywany (przygotowujemy tzw. plan naprawczy).

Jaki jest koszt współpracy przy pozyskaniu dofinansowania?2024-04-25T13:30:22+02:00

Koszty naszego doradztwa są skalkulowane tak, aby były rentowne nawet dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wśród naszych klientów znajdują się nawet kilkuosobowe firmy, które dzięki naszej usłudze pozyskania dofinansowania, szybko urosły do skali średnich przedsiębiorstw. Jeżeli chcesz poznać koszty doradztwa dla swojej firmy, zamów poniżej darmową konsultację i opowiedz nam o projekcie na który chcesz pozyskać dofianansowanie.

Od czego zacząć współpracę?2024-04-25T13:30:22+02:00

Do kwestii dofinansowań podchodzimy FAIR. Etap podpisania umowy o współpracy za każdym razem poprzedza skrupulatna bezpłatna analiza potencjału. Jej celem jest bliższe poznanie Twojej firmy oraz jej potrzeb, a następnie zbadanie kwalifikowalności projektu do uzyskania dotacji. Jeżeli nie będziemy widzieli możliwości pozyskania dofinansowania, to jasno to zakomunikujemy. Tym samym podejmujemy się przygotowania aplikacji dla projektów, w które naprawdę wierzymy.

Dlatego zacznij od umówienia bezpłatnej konsultacji umawiając spotkanie poniżej.

NA CO JESZCZE CZEKASZ?

Powinniśmy porozmawiać!
Wybierz dogodny dla Ciebie termin.

Te firmy umówiły z nami konsultacje

Wolisz bezpośredni kontakt?

Super! Zadzwoń do nas lub napisz maila. Odezwiemy się od razu.

Wolisz bezpośredni kontakt?

Super! Zadzwoń do nas lub napisz maila.

Bezpłatny monitoring dofinansowań

Nie znalazłeś dofinansowania dla Twojej firmy? Zapisz się do bezpłatnej usługi MONITORING DOFINANSOWAŃ i bądź na bieżąco z możliwościami dotacyjnymi.

Wiedza

Zobacz powiązane artykuły

Tematyka pozyskiwania dotacji, możliwości i procedur może być prosta. Zobacz nasze artykuły.

Artykuły branżowe

Sprawdź nasze publikacje w prasie branżowej

Pobierz artykuły, które regularnie publikujemy na łamach prasy.

Dotacja na innowacje.
Jako jedna z nielicznych firm doradczych w Polsce możemy pochwalić się przejściem całego procesu aplikacji w konkursach europejskich.

dr inż. Natalia Kujawska
Ekspert Komisji Europejskiej, Partner InnovaTree

Jak przygotować firmę do pozyskiwania dotacji? Warto w strategii firmy uwzględnić możliwości, jakie dają Fundusze UE. Zadbaj o kluczowe aspekty, aby maksymalizować szanse na sukces.

dr inż. Szybmon Talbierz
Partner, Customer Success Manager

10 wad i zalet Ścieżki SMART, czyli flagowego programu dotacyjnego w nowej perspektywie, który pozwala przedsiębiorcom na realizację kompleksowych projektów.

dr inż. Natalia Kujawska
Partner InnovaTree, Manager ds. pozyskiwania dotacji

Przejdź do góry