INNOVATREE
UMÓW BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ
INNOVATREE
INNOVATREE
Biblioteka dotacji
pracownicy innovatree obserwujący roślinę

Dzień dobry,

chciałbyś zmodernizować swoją firmę i zmniejszyć zużycie energii?

Pomożemy Ci pozyskać bezzwrotną dotację na EKOinwestycję.

Sprawdź jak możemy pomóc Twojej firmie.

piktogram walizka na dokumenty

Obsługujemy 126 firm rocznie.

piktogram portfel

Pozyskaliśmy 82 dotacje na inwestycje.

piktogram strzałka okrągła

84% klientów powraca.

Kredyt Ekologiczny od BGK, czyli bezzwrotna dotacja dla firm

W nowej perspektywie finansowej inwestycje ekologiczne przedsiębiorstw będą miały szanse na pozyskanie Kredytu Ekologicznego. To co odróżnia Kredyt Ekologiczny od kredytu gotówkowego, czy kredytu hipotecznego to fakt, że w ramach tego instrumentu otrzymujemy bezzwrotną dotację. Aby projekt sfinansować Kredytem Ekologicznym, należy najpierw udać się do banku komercyjnego współpracującego z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK). Udzielenie Kredytu Ekologicznego możliwe jest praktycznie we wszystkich największych bankach komercyjnych w Polsce. Uzyskana tam promesa jest niezbędna w procesie pozyskiwania dotacji w BGK, do którego należy złożyć wniosek o dofinansowanie projektu. Po pozytywnej ocenie wniosku spłacana jest kapitałowa część kwoty Kredytu Ekologicznego.

Kredyt Ekologiczny w ramach FENG (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027) można przeznaczyć na przedsięwzięcia mające na celu zmniejszenie zużycia energii w przedsiębiorstwie – np. na wymianę maszyn na bardziej efektywne energetycznie od obecnych, nabycie urządzeń ekologicznych, instalacje ekologiczne, wymianę źródła ciepła, montaż pompy ciepła, instalację odnawialnych źródeł energii, budowę instalacji fotowoltaicznej. Mówiąc inaczej dotację wypłacaną w ramach Kredytu Ekologicznego, możesz przeznaczyć na zastosowanie mniej energochłonnych rozwiązań w procesie produkcji, czy procesie świadczenia usług.

Kredyt Ekologiczny można również przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji ekologicznych w postaci termomodernizacji hal. Uzyskane dofinansowanie trzeba przeznaczyć na kompleksowe przedsięwzięcie poprzedzone audytem energetycznym. Audyt powinien wykazać co najmniej 30% oszczędności zużycia energii pierwotnej. Całkowity koszt projektu może zostać sfinansowany Kredytem Ekologicznym.

Projekt polegający wyłącznie na instalacji OZE może być przedmiotem dofinansowania, ale tylko pod warunkiem, gdy audyt energetyczny nie wykaże konieczności termomodernizacji hal, co oznacza, że aktualnie budynki spełniają wymagane normy. Natomiast audyt termomodernizacyjny jest konieczny do przeprowadzenia w przypadku każdej inwestycji.

 

Pobierz nagrania z webinaru i dowiedz się więcej o Kredycie Ekologicznym:

ZOBACZ WEBINAR

pracownicy innovatree sprawdzający urządzenie laboratoryjne

Kto może starać się o Kredyt Ekologiczny?

Z Kredytu Ekologicznego mogą skorzystać przedsiębiorcy, których firmy posiadają status:

 • mikro przedsiębiorstwa
 • małego przedsiębiorstwa
 • średniego przedsiębiorstwa
 • small mid-cap (małe spółki o średniej kapitalizacji)
 • mid-cap (spółki o średniej kapitalizacji)

Przedsiębiorstwa muszą przeprowadzić audyt energetyczny, który wykazuje, że planowane działania inwestycyjne wywołają uzyskanie efektywności energetycznej przynajmniej na poziomie 30%.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

piktogram wskaźnik

Termomodernizacja budynków

Jako obligatoryjny element projektu, jeśli wynika z rekomendacji audytu energetycznego.

piktogram folder

Modernizacja infrastruktury

W tym m.in. zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego, która prowadzi do zwiększenia energooszczędności.

piktogram panel sterujący

Zakup, instalacja i uruchomienie OZE

W tym m.in. instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, o ile wynika to z rekomendacji audytu. 

Pracownicy Innovatree w biurze PPNT

Poziom dofinansowania w Kredycie Ekologicznym (BGK)

Maksymalna kwota Kredytu Ekologicznego wynosi nawet 100% kosztów kwalifikowanych projektu. Dotacja spłaci część udzielonej kwoty kredytu, uzależnioną od wielkości przedsiębiorstwa, typu inwestycji i lokalizacji przedsięwzięcia. Maksymalna intensywność wsparcia może sięgnąć nawet 80% kosztów kwalifikowanych projektu. Najkorzystniej gdy kwota kredytu wynosi co najmniej tyle, ile wynosi kwota dofinansowania. Wówczas całkowita kwota kredytu będzie spłacona z dotacji.

W przypadku Kredytu Ekologicznego warunki jego udzielenia nie różnią się znacząco od standardowych kredytów. Takie warunki kredytu jak oprocentowanie kredytu, okres kredytowania, rzeczywista roczna stopa oprocentowania, kwota kredytu ustalane są na warunkach komercyjnych.

Koszt kredytu w postaci odsetek oraz ewentualna naliczona od Kredytu Ekologicznego prowizja stanowią koszt wnioskodawcy, dotacja dotyczy jedynie kapitałowej części Kredytu Ekologicznego.

Poziom dofinansowania zależy od typu inwestycji. W zależności od charakteru wydatku pomoc przyznawana jest bowiem zgodnie z m.in. mapą pomocy regionalnej, warunkami pomocy na OZE, czy też z warunkami pomocy inwestycyjnej na wspieranie efektywności energetycznej i innymi. Wartość premii ekologicznej nie przekracza jednak 80% kosztów kwalifikowanych. Łączna pula środków do rozdysponowania w tym programie to 660 mln zł.

 • dofinansowanie do 80% kosztów

  80 %

Terminy składania wniosków

1

Kredyt Ekologiczny

Nabór wniosków od 25 kwietnia 2024 do 25 lipca 2024.

2

Kredyt Ekologiczny

Nabór wniosków od 17 października 2024 do 30 grudnia 2024.

Co oferujemy?

Czy wnioski o dofinansowanie oceniane są w formie panelu ekspertów?

W procedurze oceny wniosków o dofinansowanie nie przewidziano zaangażowania panelu ekspertów. Ocena aplikacji jest dwuetapowa i składa się z oceny formalnej oraz oceny merytorycznej, ale nie jest przewidziany udział Wnioskodawcy w spotkaniu panelowym. Na etapie oceny Wnioskodawcy będą proszeni o dokonanie uzupełnień zarekomendowanych przez ekspertów oceniających.

W jaki sposób i kiedy wypłacane jest dofinansowanie?

Dofinansowanie w ramach Kredytu Ekologicznego wypłacane jest w formie premii ekologicznej. Premia nie trafia na konto Beneficjenta, a środki przelewane są wprost na konto kredytu na poczet spłaty jego części kapitałowej. Aby premia ekologiczna mogła zostać wypłacona, należy złożyć wniosek o płatność, do którego załącza się faktury, potwierdzenia płatności, protokoły i inne dokumenty potwierdzające realizację przedsięwzięcia zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.

Czy możliwe jest sfinansowanie instalacji fotowoltaicznej?

Tak, jednak należy mieć na uwadze, że trzeba spełnić określone warunki, aby zrealizować taki projekt. W ramach Kredytu Ekologicznego konieczne jest przeprowadzenie audytu termomodernizacyjnego i, w przypadku OZE, również audytu efektywności energetycznej, z którego musi wynikać osiągnięcie co najmniej 30% oszczędności energii pierwotnej. Instalacja  odnawialnego źródła energii jest możliwa, jeśli audyt termomodernizacyjny nie wykaże konieczności dostosowanie budynku do odpowiednich norm. Zastosowanie OZE musi wynikać wprost z rekomendacji płynących z audytu energetycznego.

Czy zakres audytu jest z góry określony, czy jego zakres można swobodnie kształtować?

Zakres audytu nie został szczegółowo sprecyzowany, wskazano natomiast na jego obligatoryjne elementy. W ramach projektu możliwe jest przedłożenie dokumentu audytu składającego się z dwóch zasadniczych części:

 1. audytu energetycznego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
 2. audytu efektywności energetycznej

Audyt w części termomodernizacyjnej jest obligatoryjny, a zakres prac z niego wynikający jest obowiązkowy do realizacji w ramach projektu. Należy przy tym pamiętać o konieczności 30% oszczędności energii pierwotnej, co jest warunkiem podstawowym w ramach naboru.

Czy jest określony katalog audytorów energetycznych, którzy mogą wykonać audyt energetyczny?

W ramach naboru nie określono zamkniętej listy audytorów uprawnionych do przeprowadzenia audytu. Możliwe jest zatem zaangażowania dowolnego podmiotu posiadającego odpowiednią wiedzę i kompetencje. Należy jednak pamiętać, że warunkiem kwalifikowania kosztu przygotowania audytu do dofinansowania jest wybór jego wykonawcy w postępowaniu konkurencyjnym. Możliwe jest również wybranie wykonawcy „z wolnej ręki”, ale wówczas koszty audytu należy pokryć z własnych środków.

Ile kosztuje przygotowanie audytu energetycznego?

Koszt audytu energetycznego jest w dużej mierze uzależniony od jego zakresu. Bardzo duża różnorodność przedsięwzięć powoduje, że rozpiętość cenowa będzie duża.

Czy promesa jest obligatoryjnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie?

Tak, warunkiem koniecznym jest dysponowanie promesą bankową wydaną na podstawie pozytywnej oceny zdolności kredytowej Twojej firmy.

Czy nabór wniosków może zostać skrócony?

Regulamin naboru przewiduje możliwość skrócenia naboru wniosków w przypadku, gdy łączna kwota dofinansowania, na jaką złożono wnioski, przekroczy 200% środków przeznaczonych na dofinansowanie w naborze (200% x 660 mln zł). 

Warunek ten nie działa jednak automatycznie, a jego zastosowanie zależy od decyzji Instytucji Pośredniczącej (BGK). Minimalny okres trwania naboru wynosi 40 dni od dnia ogłoszenia konkursu.

Czy ustalono minimalną wartość projektu?

W ramach naboru nie ustalono minimalnej wartości projektu ani minimalnej wartości kosztów kwalifikowanych projektu. Wartością maksymalną projektu jest natomiast równowartość kwoty 50 mln EUR.

Kiedy można się spodziewać wyników naboru?

Wnioski o dofinansowanie złożone w ramach naboru powinny zostać ocenione w przeciągu 60 dni od dnia zakończenia naboru. Przewidywany termin zatwierdzenia wyników oceny przez BGK wynosi 70 dni od zakończenia naboru. W przypadku złożenia dużej liczby wniosków czas oceny może jednak ulec wydłużeniu.

Co decyduje o przyznaniu środków konkretnym projektom?

Każdy wniosek o dofinansowanie złożony w ramach naboru oceniany jest wg kryteriów oceny, które są kryteriami zero-jedynkowymi. Wszystkie z nich należy spełnić.

W celu uszeregowania wniosków na liście projektów wybranych do dofinansowania określa się dla danego projektu punktację wyliczaną jako stosunek poziomu oszczędności energii pierwotnej [MWh] wynikającą z dokumentu audytu do wartości wydatków kwalifikowalnych [PLN].

Na liście projektów wybranych do dofinansowania szereguje się projekty od najwyższej wartości wyliczonej według powyższego sposobu do wartości najniższej.

Które banki udzielają Kredytu ekologicznego?

Kredyt Ekologiczny może być udzielony wyłącznie przez te banki komercyjne, które zawarły umowę współpracy z BGK. Katalog banków współpracujących jest zatem katalogiem zamkniętym. W obecnym naborze są to następujące banki:

 • Alior Bank S.A.
 • Bank BPS S.A. wraz ze zrzeszonymi Bankami Spółdzielczymi
 • Bank Handlowy w Warszawie S.A.
 • Bank Millennium S.A.
 • Bank Ochrony Środowiska S.A.
 • Bank Pekao S.A.
 • Bank Spółdzielczy w Brodnicy
 • BNP Paribas Bank Polska S.A.
 • ING Bank Śląski S.A.
 • mBank S.A.
 • PKO Bank Polski S.A.
 • Santander Bank Polska S.A.
 • SGB-Bank S.A. wraz ze zrzeszonymi Bankami Spółdzielczymi
 • VeloBank S.A.
 • Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy
 • Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie

Najważniejsze informacje o Kredycie Ekologicznym

Kredyt Ekologiczny to program, z którego możesz pozyskać bezzwrotną dotację. W trakcie bezpłatnej konsultacji wspólnie sprawdzimy, czy Twój projekt wpisuje się w zakładane cele i spełnia niezbędne kryteria.

KONTAKT

Jaki zespół powinien zaangażować do pracy przy projekcie?

Pracujemy zarówno z firmami, w których większość informacji dostarcza nam 1-2 osoby, jak i z takimi, w których do skoordynowania jest wieloosobowy zespół. Ważne jest, aby wiedzieć kto podejmuje decyzje i czyje zdanie jest ostateczne. 

Niezależnie od tego ilu osobami dysponujesz, potrzebować będziemy od Ciebie wiedzy oraz informacji o:

 • zakresie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
 • zakresie prac w ramach efektywności energetycznej,
 • uwarunkowaniach administracyjnych i budowlanych Twojej inwestycji, finansach,
 • podstawowych informacjach dotyczących Twojej firmy.

Jaki zespół będzie pracował po stronie InnovaTree?

Do Twojego projektu przydzielimy konsultanta odpowiedzialnego za przygotowanie dokumentacji oraz współpracę z audytorem energetycznym. W ramach dokumentów przygotowywanych dla banku komercyjnego zaangażowany będzie analityk finansowy. Nad całością czuwać będzie lider zespołu. 

Co ważne, nasz zespół konsultantów to zawsze osoby z wieloletnim doświadczeniem w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie i w tym zespole konsultujemy wszelkie sytuacje problemowe i bardziej skomplikowane zagadnienia.

Czy planujecie dużą liczbę spotkań?

Będziemy chcieli spotykać się z Twoim zespołem cyklicznie, np. raz w tygodniu, jednak organizujemy również krótkie, częstsze spotkania, jeśli taka forma współpracy okaże się efektywniejsza.

Kto będzie odpowiedzialny za wprowadzenie danych do systemu i wysłanie wniosku?

Nie musisz martwić się o kwestie techniczne – są po naszej stronie. Wnioski składa się elektronicznie przez generator BGK – tę instytucję znamy bardzo dobrze dzięki naszemu bogatemu doświadczeniu z bliźniaczym programem Kredyt Technologiczny. Założymy konto do generatora dla Twojej firmy, wypełnimy tam wniosek i wyślemy go w terminie wyznaczonym w regulaminie.

Czy InnovaTree przygotowuje analizę finansową do banku?

Tak – przy każdym projekcie wymagającym analizy finansowej, pracuje analityk finansowy InnovaTree, który przygotuje prognozy w oparciu o sprawozdania finansowe Twojej firmy i plany sprzedażowe dotyczące nowego produktu, usługi lub procesu.

Czy InnovaTree przygotowuje biznesplan do banku?

Tak – jeżeli na etapie oceny zdolności kredytowej bank komercyjny będzie oczekiwał syntetycznego biznesplanu, nasi konsultanci przygotują go dla Ciebie.

Czy na etapie oceny wniosku będę musiał składać wyjaśnienia?

Będziemy w ciągłym kontakcie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Eksperci, którzy będą oceniali wniosek, mogą zgłaszać swoje rekomendacje odnośnie ewentualnych wyjaśnień lub zmian w treści złożonej dokumentacji. Po zapoznaniu się z rekomendacjami opracujemy i przekażemy stosowne uzupełnienia.

Czy InnovaTree pomaga przy podpisywaniu umowy o dofinansowanie?

Przygotujemy i skompletujemy wszystkie dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowywanie. Jednocześnie, możemy asystować na etapie negocjacji poszczególnych zapisów umowy oraz prowadzić korespondencję z instytucją finansującą.

Czy audyt energetyczny jest w cenie za przygotowanie wniosku Kredyt Ekologiczny?

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie i opracowanie audytu energetycznego to oddzielne koszty w procesie aplikowania o dofinansowanie z Kredytu Ekologicznego. Będziesz musiał zawrzeć osobną umowę z audytorem energetycznym. Przekażemy kontakt do naszego partnera, ale może to być również wybrana przez Ciebie firma. 

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie

Przygotowując projekt, skupiamy się na czynnikach, które zwiększą Twoje szanse na zdobycie dotacji. 

KONTAKT

Sprawdź nasze doświadczenie w pozyskiwaniu dotacji

Pozyskaliśmy już 1,2 mld PLN dofinansowań 

Dowiedz się, jak dofinansowanie w wysokości 3 mln zł umożliwi firmie Bakalland stworzenie nowych produktów z wykorzystaniem białek roślinnych i innowacyjnych metod produkcji.

Zobacz, jak pomogliśmy spółce Opoczno pozyskać dofinansowanie na realizację projektu badawczo-rozwojowego.

Lider branży ceramiki łazienkowej Roca dzięki środkom z Funduszy Europejskich zrewolucjonizuje proces produkcji oraz znacząco ulepszy swoje produkty końcowe.

Dzięki otrzymanej dotacji firma Morele.net ma szansę na opracowanie innowacyjnego robota przemysłowego, który pozwoli na zautomatyzowanie pracy magazynu.

Sprawdź, jak wsparliśmy budowanie potencjału produkcji konopi siewnych w Polsce, przygotowując raport badania stanu techniki.

Proekologiczny projekt Polskich Domów Drewnianych z pomocą otrzymanej dotacji ma szansę zaspokoić potrzeby mieszkaniowe społeczeństwa.

Jesteśmy tutaj, aby pomóc

Nasz cel to zwiększenie Twoich szans na pozyskanie dotacji od Banku Gospodarstwa Krajowego.

82

Pozyskaliśmy 82 dotacje na projekty inwestycyjne

126

Obsługujemy 126 firm rocznie

84

84% klientów powraca

O nas

Czym się zajmujemy?
Zajmujemy się pozyskiwaniem oraz rozliczaniem dofinansowań na projekty: badawczo-rozwojowe, inwestycyjne, OZE oraz internacjonalizację. Oznacza to, że nie współpracujemy z firmami, które chcą dopiero założyć działalność gospodarczą lub pozyskać dofinansowanie na tzw. projekty miękkie jak np. szkolenia.

Wyspecjalizowaliśmy się w pozyskiwaniu dofinansowań dla sektora produkcyjnego, przemysłowego, oraz IT. Opiekujemy się całym procesem obsługi dofinansowania – od bezpłatnej analizy potencjału Twojego projektu pod kątem możliwości pozyskania dofinansowania przez przygotowanie wniosku, panel ekspertów, podpisanie umowy o dofinansowanie, a na rozliczaniu dotacji kończąc.

Jak działamy?
Nie pomagamy wszystkim firmom. Do kwestii dofinansowań podchodzimy FAIR. Etap podpisania umowy o współpracy za każdym razem poprzedza skrupulatna bezpłatna analiza potencjału. Jej celem jest bliższe poznanie Twojej firmy oraz jej potrzeb, a następnie zbadanie kwalifikowalności projektu do uzyskania dotacji. Jeżeli nie będziemy widzieli możliwości pozyskania dofinansowania, to jasno to zakomunikujemy. Tym samym podejmujemy się przygotowania aplikacji dla projektów, w które naprawdę wierzymy, bo dla nas liczy się jakość, a nie ilość napisanych wniosków. Chcemy, aby Twój i nasz wysiłek zakończył się sukcesem!

Nasi eksperci sprawdzą wniosek o dofinansowanie

W przeciwieństwie do konkurencyjnych firm doradczych każdy wniosek, który przygotowujemy w InnovaTree przechodzi przez dodatkowy etap weryfikacji prowadzony przez Dr. inż. Natalię Kujawską oraz Dr. inż. Szymona Talbierz. Oboje byli ekspertami, którzy oceniali wnioski w takich instytucjach, jak: PARP, NCBiR, BGK czy Komisja Europejska. Wspólnie ocenili 238 projektów. Jest to jeden z gwarantów sukcesu Klientów InnovaTree.

Mamy na to proces

Uważamy, że genialni ludzie pracujący według właściwych procesów są w stanie osiągać najlepsze rezultaty. Dlatego nad każdym wnioskiem o dofinansowanie pracuje 5-osobowy zespół, gdzie standardem w branży jest zespół jedno lub dwuosobowy. Dzięki temu masz pewność, że nie tylko uda się pozyskać dofinansowania, ale także z powodzeniem zrealizować Twój projekt i rozliczyć każdą złotówkę zaplanowaną w budżecie.

Dotacyjna mapa rozwoju Twojej firmy

Po złożeniu wniosku o dofinansowanie zawsze przygotowujemy dla naszych Klientów dotacyjną mapę rozwoju firmy. Chcemy poznać kolejne potrzeby Twojej firmy oraz plany jej rozwoju. Na tej podstawie stworzymy długofalowy (3-5 letni) plan rozwoju firmy w oparciu o dofinansowania unijne. Pozwoli to na: 

 • odejście od modelu działań typu ad hoc (każdy projekt będzie zaplanowany i przemyślany),
 • lepsze przygotowanie firmy do pozyskiwania kolejnych dofinansowań, 
 • zwiększenie skuteczności wniosków dotacyjnych, ponieważ uzyskana zostanie spójność strategii przedsiębiorstwa z przedsięwzięciami badawczo-rozwojowymi.
Paweł Sieczkowski i Natalia Kujawska Partnerzy InnovatreeZespół doradców firmy Innovatreebiały kubek z logo innovatree

Nasz punkt widzenia

| Artykuł

Kredyt, a jednak dotacja

Pytasz doradcę o dotację, a on mówi o Kredycie Ekologicznym lub Technologicznym. Przecież pytasz o środki unijne, a nie o kredyt. Czy te kredyty to dotacje?
Więcej

| Wideo

Dotacje dla firm – luty 2024

Z jakich dotacji mogą skorzystać firmy w najbliższym czasie? Sprawdź, które z działań w Twojej firmie mogą być zrealizowane dzięki dofinansowaniu.
Więcej

| Artykuł

Kredyt, a jednak dotacja

Pytasz doradcę o dotację, a on mówi o Kredycie Ekologicznym lub Technologicznym. Przecież pytasz o środki unijne, a nie o kredyt. Czy te kredyty to dotacje?
Więcej

| Wideo

Dotacje dla firm – luty 2024

Z jakich dotacji mogą skorzystać firmy w najbliższym czasie? Sprawdź, które z działań w Twojej firmie mogą być zrealizowane dzięki dofinansowaniu.
Więcej

Poznajmy się

Poznaj ludzi stojących za InnovaTree. Nasz kreatywny zespół doradców.
Mężczyzna w okularach z brązowymi włosami ubrany w szarą marynarkę, czarne spodnie i białą koszulę

Dr inż. Szymon Talbierz

Customer Success Manager | Partner

Biografia
Uśmiechnięta kobieta z długimi blond włosami, ubrana w ciemnoróżową koszulę

Dr inż. Natalia Kujawska

Partner

Biografia
Mężczyzna z krótkimi blond włosami i brodą, ubrany w granatowy garnitur i niebieską koszulę, dłonie trzyma złożone przed sobą

Karol Griech

Starszy Specjalista ds. pozyskiwania dotacji

Biografia
Mężczyzna z krótkimi brązowymi włosami, ubrany w granatowy garnitur i niebieską koszulę z rękoma skrzyżowanymi na klatce piersiowej

Tomasz Gapski

Customer Success Manager

Biografia
Uśmiechnięta kobieta z okularami i krótkimi blond włosami nosząca koszulę w czerwone kwiaty

Anna Różańska

Starsza Specjalistka ds. pozyskiwania dotacji

Biografia
Mężczyzna z krótkimi kasztanowymi włosami i brodą. Ubrany w czarną koszulę i spodnie oraz szarą marynarkę. Dłonie trzyma w kieszeniach

Łukasz Lis

Starszy Specjalista ds. pozyskiwania dotacji

Biografia
Kobieta z krótkimi ciemnobrązowymi włosami ubrana w jasny kremowy sweter i czarną spódnicę z rękami na biodrach

Ewa Ropela

Specjalistka ds. rozliczania dotacji

Biografia
Mężczyzna z krótkimi ciemnobrązowymi włosami i brodą, ubrany w granatową marynarkę, niebieską koszulę i czarne spodnie. Dłonie trzyma w kieszeniach

Michał Wichert

Starszy Specjalista ds. pozyskiwania dotacji

Biografia
Uśmiechnięta kobieta z długimi jasnobrązowymi włosami, ubrana w czarne spodnie, białą koszulę i granatową marynarkę

Joanna Skrzeczkowska

Rzecznik Patentowy

Biografia
Mężczyzna w szarym garniturze i białej koszuli z rękami na marynarce

Krzysztof Matczyński

Project Manager

Kobieta ze średniej długości brązowymi włosami, ubrana w biało-niebieską koszulkę i granatową marynarkę, i tego samego koloru spodnie, dłonie trzyma na marynarce

Hanna Kucik

Starsza Specjalistka ds. pozyskiwania dotacji

Biografia

Nie wiesz, czy Twoja firma ma szansę na pozyskanie Kredytu Ekologicznego?

Bez obaw, dzięki naszej bezpłatnej ocenie lepiej zrozumiesz inicjatywę BGK oraz dowiesz się czy warto składać wniosek o dofinansowanie.

Wykorzystujemy pliki cookies, aby umożliwić użytkownikom jak najbardziej komfortowe korzystanie z naszej witryny. Używamy plików cookies także po to, aby wyświetlać treści reklamowe najbardziej odpowiadające Twoim potrzebom. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.