Dotacje

Wielkopolskie - projekty B+R (FEWP 1.2)

Sięgając po ten program sfinansujesz wynagrodzenia, szkolenia i roboty budowlane. A także zakupisz sprzęt, oprogramowanie, środki trwałe i licencje.

Ponad 150 firm rozwija z nami swoje biznesy

01. Kluczowe informacje

FEWP 1.2 - Wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw

Poznaj najważniejsze informacje o dofinansowaniu.

Działanie 1.2 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 to najlepsza okazja dla przedsiębiorstw z tego województwa na sfinansowanie różnorodnych projektów o charakterze badawczo-rozwojowym.

Nabór w ramach działania przewiduje realizację zadań o charakterze badawczym z podziałem na tematyczne moduły: prace B+R, infrastruktura B+R (moduły obligatoryjne) oraz: wdrożenie wyników prac B+R, cyfryzacja, kompetencje, zielone technologie, internacjonalizacja (moduły fakultatywne).

Wsparciem będą mogły zostać objęte wszystkie przedsiębiorstwa zarejestrowane i prowadzące działalność na terenie województwa wielkopolskiego, realizujące swoje inwestycje samodzielnie lub w partnerstwie.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach naboru z działania 1.2 to 100 mln złotych.

02. Uprawnieni do dotacji

Kto może otrzymać dotację z programu Wielkopolskie - projekty B+R (FEWP 1.2)?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa zatrudniające poniżej 250 pracowników.

Duże
przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwa zatrudniające od 250 osób.

Konsorcja firm z instytucjami naukowymi

Partnerstwa przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi, które realizują projekt wspólnie w ramach konsorcjum.

 

03. Co jest oceniane

Kluczowe kryteria oceny - Wielkopolskie - projekty B+R (FEWP 1.2)

Regionalna Strategia Innowacji

Projekt musi być zgodny z Regionalną Strategią Innowacji dla Wielkopolski 2030 (RIS 2030).

Współpraca dużych przedsiębiorstw z MŚP

Wsparcie dla dużych przedsiębiorstw jest dopuszczalne w przypadku realizacji inwestycji B+R opartych ściśle na uzasadnionej planem biznesowym współpracy z podmiotami sektora MŚP.

Europejski Zielony Ład

Priorytetowo traktowane będą projekty realizujące cele Europejskiego Zielonego Ładu.

Partnerstwa

Premiowane będą projekty realizowany w ramach partnerstwa.

Studium wykonalności

Jednym z obligatoryjnych załączników do wniosku o dofinansowanie jest Studium wykonalności dla planowanego przedsięwzięcia.

Witamy w InnovaTree. Współpraca z nami pozwoli Twojej firmie nie tylko skutecznie pozyskać dofinansowanie, ale przede wszystkim osiągnąć zamierzone cele biznesowe. Porozmawiajmy!

Dr inż. Natalia Kujawska
Partner InnovaTree, Ekspert ds. Dofinansowań

04. Wykorzystywanie dotacji

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

W ramach projektu sfinansujesz wynagrodzenia kadry badawczo-rozwojowej

Koszty amortyzacji lub odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej oraz innego sprzętu w zakresie prowadzonych badań (np. raty kapitałowe z tytułu leasingu finansowego lub operacyjnego).

Zakup takich komponentów, jak: surowce, półprodukty, odczynniki, drobne wyposażenie laboratoryjne niestanowiące środka trwałego, licencje i subskrypcje, elementy do budowy instalacji pilotażowych i demonstracyjnych.

Stworzenie bazy produkcyjnej wymaga często wybudowania nowego obiektu. W ramach części wdrożeniowej uzyskasz wsparcie na wybudowanie hali produkcyjnej.
Koszty usług badawczych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby badań przemysłowych i prac eksperymentalno-rozwojowych.
Aparatura i sprzęt badawczy, w tym koszty ich instalacji oraz uruchomienia w celu stworzenia lub rozwoju infrastruktury B+R.

Autorskie prawa majątkowe, licencje, koncesje, prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych, know-how.

Koszty amortyzacji lub odpłatnego korzystania z nieruchomości w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby realizacji prac B+R. Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych w projekcie dotyczących amortyzacji nieruchomości nie może przekroczyć 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Koszty materiałów i robót budowlanych.

Zdobywanie przez nich nowych umiejętności i kwalifikacji w szczególności z zakresu obszarów: prac B+R, inteligentnych specjalizacji, transformacji przemysłu w kierunku gospodarki 4.0, transferu technologii, zarządzania innowacjami, komercjalizacji wyników prac B+R itp.

05. dowiedz się więcej

Najciekawsze dofinansowania w 2024 r. – darmowy webinar

Dowiedz się wszystkiego o dostępnych dofinansowaniach w 2024 r. Obejrzyj nagranie z naszego webinaru.

05. Składowe dofinansowania

Wielkopolskie - projekty B+R (FEWP 1.2) - moduły

FEWP 1.2 to dofinansowanie, którego cechą charakterystyczną jest modułowość wniosku o dofinansowanie. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą budować zakres swoich projektów niejako z „klocków”, które odpowiadają potrzebom firmy.

I. Moduł Prace B+R

Realizacja prac badawczo-rozwojowych składających się z fazy badań przemysłowych oraz prac rozwojowych. Prace powinny być ukierunkowane na zdobycie nowej wiedzy oraz opracowanie nowych innowacyjnych procesów, produktów i usług możliwych do wdrożenia na rynku.

II. Moduł Infrastruktura B+R

Wsparcie na infrastrukturę badawczo-rozwojową służącą do realizacji agendy badawczej, którą należy załączyć do wniosku o dofinansowanie. Agendę można realizować zarówno z dofinansowaniem, jak i z własnych środków.

III. Moduł Wdrożenie wyników prac B+R

Moduł służy wdrożeniu wyników prac badawczo-rozwojowych do działalności gospodarczej. Może to nastąpić np. poprzez zakup maszyn i urządzeń, czy też budowę hali produkcyjnej. Dofinansowanie udzielanej jest w formie dotacji warunkowej (częściowo zwrotnej).

IV. Moduł Cyfryzacja

Rozwiązania cyfrowe powinny wspierać obszar badawczo-rozwojowy oraz wdrożeniowy. Szczególnie pożądane są rozwiązania z obszaru sztucznej inteligencji, technologii blockchain, czy też stwarzające warunki do przejścia przedsiębiorstw na model zielonej gospodarki.

V. Moduł Kompetencje

Wsparcie udzielane w tym module umożliwia doskonalenie kompetencji pracowników i osób zarządzających (związanych z pracami badawczo-rozwojowymi), zdobywanie przez nich nowych umiejętności i kwalifikacji. Zakres tematyczny szkoleń jest jednak ograniczony do specjalistycznych obszarów.

VI. Moduł zielone technologie

Wsparcie dla nowych modeli biznesowych uwzględniających aspekty środowiskowe i przestawienie się na model cyrkularny. Przykładowe działania to ograniczenie zużycia zasobów, ekoprojektowanie, czy też wydłużenie cyklu życia produktów.

VII. Moduł Internacjonalizacja

Moduł nie wspiera działalności eksportowej. Istotny jest natomiast udział we wspólnych przedsięwzięciach przedsiębiorców, sektora nauki, partnerów społecznych i gospodarczych oraz podmiotów sektora publicznego w procesie tworzenia, rozwoju i wdrażania innowacji oraz rozwoju mechanizmów dyfuzji wiedzy w gospodarce, transferu technologii, w tym na arenie międzynarodowej.

06. Finansowanie

Poziom dofinansowania - Wielkopolskie - projekty B+R (FEWP 1.2)

Maksymalny poziom dofinansowania w ramach działania 1.2 wynosi 70%. Należy jednak pamiętać, że finalnie wysokość dotacji jest różna dla poszczególnych modułów.

Poziom dofinansowania: 70%

Na finansowanie projektów w ramach działania 1.2 przeznaczono łącznie 100 mln złotych. Nasi konsultanci wyliczą, ile środków możesz otrzymać po zapoznaniu się z zakresem i budżetem przedsięwzięcia.

07. Terminy

Termin składania wniosków dla programu Wielkopolskie - projekty B+R (FEWP 1.2)

Warto zapoznać się z terminami składania wniosków do programu.

Nabór wniosków

9 września 2023 – 8 listopada 2024

Ten nabór wniosków obowiązuje zarówno MŚP, duże przedsiębiorstwa jak i konsorcja.

Witamy w InnovaTree. Współpraca z nami pozwoli Twojej firmie nie tylko skutecznie pozyskać dofinansowanie, ale przede wszystkim osiągnąć zamierzone cele biznesowe. Porozmawiajmy!

Dr inż. Natalia Kujawska
Partner InnovaTree, Ekspert ds. Dofinansowań

Najczęściej zadawane pytania - Wielkopolskie - projekty B+R (FEWP 1.2)

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Co oznacza, że projekt musi być zgodny z Regionalną Strategią Innowacji dla Wielkopolski 2030 (RIS 2030)?2024-03-15T19:46:48+01:00

RIS 2030 to dokument strategiczny, który jednocześnie jest narzędziem budowania regionalnego systemu innowacji. Strategia ta stanowi podstawę do wykorzystywania środków z Funduszy Strukturalnych i Spójności na działania innowacyjne. W ramach dokumentu zawarto cele strategiczne i operacyjne, z którymi projekt musi być zgodny np. zwiększenie aktywności innowacyjnej w Wielkopolsce, rozwój regionalnego ekosystemu innowacji (wybrane cele strategiczne) czy rozwój gospodarki zeroemisyjnej ze szczególnym uwzględnieniem wodoru, profesjonalizacja i zwiększenie potencjału ośrodków innowacyjności (wybrane cele operacyjne).

Czy w ramach projektu możliwe jest sfinansowanie leasingu urządzeń, używanych w ramach prowadzonych prac B+R?2024-03-15T19:47:07+01:00

W ramach projektu jest możliwe sfinansowanie leasingu takich urządzeń, jednakże należy pamiętać, że wszelkie opłaty około leasingowe, które nie są bezpośrednio związane z projektem (np. opłata początkowa), stanowią koszt niekwalifikowalny.

Jakie moduły będą obligatoryjne do realizacji w ramach składanych projektów?2024-03-15T19:47:26+01:00

Jako obligatoryjne do realizacji w ramach projektu będą moduły noszące bezpośrednio znamiona prac badawczych tj.: „Prace B+R” lub „Infrastruktura B+R”.

Czy nabór wniosków przeznaczony jest dla wszystkich dużych przedsiębiorstw?2024-03-15T19:47:43+01:00

Tak, adresatami dofinansowania mogą być wszystkie duże przedsiębiorstwa, niezależnie od osiąganych przez nie przychodów, sumy bilansowej oraz wielkości zatrudnienia. Niekiedy wsparcie przeznaczone dla przedsiębiorstw zaliczanych do kategorii small mid cap lub mid cap, jednak w przypadku tego naboru takich ograniczeń nie wprowadzono.

Czy projekt musi być realizowany w partnerstwie?2024-03-15T19:48:00+01:00

Nie. Zgodnie z regulaminem programu składanie wniosku w partnerstwie jest rozwiązaniem opcjonalnym. Warto jednak zwrócić uwagę, że projekty realizowane w partnerstwie mogą liczyć na dodatkowe punkty w ramach oceny wniosków.

Czy w ramach projektu możliwy jest zakup maszyn produkcyjnych?2024-03-15T19:48:15+01:00

Tak. W ramach modułu „Wdrożenie wyników prac B+R” możliwy jest zakup maszyn i innych urządzeń produkcyjnych pod warunkiem, iż będą one niezbędne do skomercjalizowania wyników prac B+R na rynek docelowy produktów/usług.

Czy w ramach dokumentacji aplikacyjnej konieczne będzie złożenia wraz z wnioskiem o dofinansowanie załącznika Studium wykonalności?2024-03-15T19:48:32+01:00

Tak. W ramach Studium Wykonalności należy wykazać, że planowany zakres rzeczowy projektu jest niezbędny do kompleksowej realizacji. Z przeprowadzonej w ramach Studium analizy powinno wynikać także, że wnioskodawca nie posiada lub posiada w ograniczonym stopniu zasoby infrastrukturalne umożliwiające realizację projektu.

Studium wykonalności wraz z instrukcją należy przygotować na wzorze udostępnionym przez organizatora w ramach ogłoszonej dokumentacji konkursowej.

Nie znalazłeś odpowiedzi na interesujące Cię pytanie?

NIc straconego! Napisz lub zadzwoń! Odpowiemy na wszelkie Twoje pytania.

Podobne projekty

Poznaj inne, prawdziwe historie pozyskanych dotacji

Zobacz jak wyglądały procesy pozyskiwania dotacji, ile trwały i co się na nie składało.

Nowa linia produkcyjna dla Morele.net

Sprawdź, jak pomogliśmy Morele.net pozyskać dofinansowanie na projekt badawczo-rozwojowy: nową linię produkcyjną.

Nowa linia produkcyjna dla Opoczno SA

Sprawdź, jak pomogliśmy spółce Opoczno pozyskać dofinansowanie na projekt B+R: nową linię produkcyjną.

Innowacyjne produkty roślinne dla Bakalland

Sprawdź, jak pomogliśmy spółce Opoczno pozyskać dofinansowanie na projekt badawczo-rozwojowy: nową linię produkcyjną.

Poznaj inne historie sukcesu i lekcje które wyciągnęliśmy z naszej współpracy.

FAQ – WSPÓŁPRACA

Współpraca z InnovaTree – najczęściej zadawane pytania

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Dlaczego warto nam powierzyć pozyskanie dotacji?2024-03-08T14:18:19+01:00

Wybór odpowiedniej firmy doradczej jest kluczowym elementem procesu pozyskiwania dofinansowania. Obejrzyj powyższy film i dowiedz się, dlaczego nasze doświadczenie maksymalizuje Twoje szanse na otrzymanie dotacji.

Z jakimi firmami pracujemy najczęściej?2024-03-08T19:24:38+01:00

Wyspecjalizowaliśmy się w pozyskiwaniu i rozliczaniu dofinansowań dla sektora produkcyjnego, przemysłowego oraz IT. Najczęściej nasi klienci zatrudniają od kilkudziesięciu do kilkuset, a nawet kilku tysięcy pracowników.

W jakich dofinansowaniach czujemy się dobrze?2024-03-08T14:08:52+01:00

Wyspecjalizowaliśmy się pozyskiwaniu oraz rozliczaniu dofinansowań na projekty: badawczo-rozwojowe, inwestycyjne, OZE, automatyzację i cyfryzację oraz przemysł 4.0.

Kto będzie przygotowywał wniosek o dofinansowanie?2024-03-08T14:10:29+01:00

W InnovaTree do każdego projektu przydzielamy sześcioosobowy zespół, aby zapewnić wszechstronną obsługę i najwyższą jakość dokumentacji. Nad Twoim wnioskiem będzie pracował Manager, Konsultant, Analityk Finansowy, Manager ds.rozliczania dotacji, Rzecznik patentowy oraz Dr inż. Natalia Kujawska która ma doświadczenie w ocenie wniosków o dofinansowanie.  Więcej informacji w poniższym wideo:

 

 

Czy otrzymam zwrot kosztów jeśli wniosek nie przejdzie oceny formalnej?2024-03-08T14:19:36+01:00

W przypadku, gdy wniosek nie zostanie pozytywnie zaakceptowany na etapie oceny formalnej, co dotychczas nie miało miejsca w InnovaTree, gwarantujemy pełny zwrot kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej.

Czy praca nad wnioskiem o dofinansowanie odbywa się online?2024-03-08T14:19:57+01:00

Usługa przygotowywania wniosku o dofinansowanie świadczona jest zdalnie – dokumenty online, wideokonferencje, e-maile telekonferencje, rozmowy telefoniczne. Jednak zdążają się sytuacje, kiedy potrzebne jest spotkanie na miejscu. Nasi konsultanci rozproszeni są po całym kraju (Warszawa, Łódź, Poznań, Szczecin, Kraków, Nysa 😉 ), co gwarantuje, iż jesteśmy w stanie spotkać się z Państwem w przeciągu 24h, praktycznie w każdym miejscu Polski.

Czy planujecie dużą ilość spotkań?2024-03-08T14:20:19+01:00

Będziemy chcieli spotykać się z Twoim zespołem co najmniej dwa razy w tygodniu, jednak organizujemy również krótkie, częstsze spotkania, jeśli taka forma współpracy okaże się efektywniejsza.

W jaki sposób weryfikujecie jakość wniosku o dofinansowanie?2024-03-08T14:20:44+01:00

W przeciwieństwie do konkurencyjnych firm doradczych każdy wniosek, który przygotowujemy w InnovaTree przechodzi przez dodatkowy etap weryfikacji prowadzony przez Dr. inż. Natalię Kujawską oraz Dr. inż. Szymona Talbierz. Oboje byli ekspertami, którzy oceniali wnioski w takich instytucjach, jak: PARP, NCBiR, BGK czy Komisja Europejska. Wspólnie ocenili 238 projektów. Jest to jeden z gwarantów sukcesu Klientów InnovaTree.

Co jeśli będę niezadowolony ze współpracy?2024-03-08T19:23:53+01:00

Dzwonimy do każdego naszego klienta co dwa tygodnie, aby sprawdzić zadowolenie ze współpracy. Jeżeli w projekcie występują bieżące problemy wystarczy powiedzieć o nich konsultantowi. Jeżeli jednak problem jest poważniejszy, każdy klient ma kontakt do szefa konsultantów. Zgłoszony w ten sposób problem jest zawsze rozwiązywany (przygotowujemy tzw. plan naprawczy).

Jaki jest koszt współpracy przy pozyskaniu dofinansowania?2024-03-08T14:22:28+01:00

Koszty naszego doradztwa są skalkulowane tak, aby były rentowne nawet dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wśród naszych klientów znajdują się nawet kilkuosobowe firmy, które dzięki naszej usłudze pozyskania dofinansowania, szybko urosły do skali średnich przedsiębiorstw. Jeżeli chcesz poznać koszty doradztwa dla swojej firmy, zamów poniżej darmową konsultację i opowiedz nam o projekcie na który chcesz pozyskać dofianansowanie.

Od czego zacząć współpracę?2024-03-08T20:01:15+01:00

Do kwestii dofinansowań podchodzimy FAIR. Etap podpisania umowy o współpracy za każdym razem poprzedza skrupulatna bezpłatna analiza potencjału. Jej celem jest bliższe poznanie Twojej firmy oraz jej potrzeb, a następnie zbadanie kwalifikowalności projektu do uzyskania dotacji. Jeżeli nie będziemy widzieli możliwości pozyskania dofinansowania, to jasno to zakomunikujemy. Tym samym podejmujemy się przygotowania aplikacji dla projektów, w które naprawdę wierzymy.

Dlatego zacznij od umówienia bezpłatnej konsultacji umawiając spotkanie poniżej.

NA CO JESZCZE CZEKASZ?

Powinniśmy porozmawiać!
Wybierz dogodny dla Ciebie termin.

Te firmy umówiły z nami konsultacje

Wolisz bezpośredni kontakt?

Super! Zadzwoń do nas lub napisz maila. Odezwiemy się od razu.

Wolisz bezpośredni kontakt?

Super! Zadzwoń do nas lub napisz maila.

Bezpłatny monitoring dofinansowań

Nie znalazłeś dofinansowania dla Twojej firmy? Zapisz się do bezpłatnej usługi MONITORING DOFINANSOWAŃ i bądź na bieżąco z możliwościami dotacyjnymi.

Wiedza

Zobacz powiązane artykuły

Tematyka pozyskiwania dotacji, możliwości i procedur może być prosta. Zobacz nasze artykuły.

Artykuły branżowe

Sprawdź nasze publikacje w prasie branżowej

Pobierz artykuły, które regularnie publikujemy na łamach prasy.

Dotacja na innowacje.
Jako jedna z nielicznych firm doradczych w Polsce możemy pochwalić się przejściem całego procesu aplikacji w konkursach europejskich.

dr inż. Natalia Kujawska
Ekspert Komisji Europejskiej, Partner InnovaTree

Jak przygotować firmę do pozyskiwania dotacji? Warto w strategii firmy uwzględnić możliwości, jakie dają Fundusze UE. Zadbaj o kluczowe aspekty, aby maksymalizować szanse na sukces.

dr inż. Szybmon Talbierz
Partner, Customer Success Manager

10 wad i zalet Ścieżki SMART, czyli flagowego programu dotacyjnego w nowej perspektywie, który pozwala przedsiębiorcom na realizację kompleksowych projektów.

dr inż. Natalia Kujawska
Partner InnovaTree, Manager ds. pozyskiwania dotacji

Przejdź do góry