Dotacje

Podkarpackie - projekty inwestycyjne (FEPK 01.03)

Dzięki tej dotacji sfinansujesz zakup maszyn i oprogramowania, a także usługi doradcze oraz roboty budowlane.

Ponad 150 firm rozwija z nami swoje biznesy

01. Kluczowe informacje

FEPK 01.03 Typ 1: Wdrożenia prac B+R, innowacji przez MŚP

Poznaj najważniejsze informacje o dofinansowaniu.

Wdrożenia prac B+R, innowacji przez MŚP to dofinansowanie dla firm MŚP z Podkarpacia, które planują realizację nowych inwestycji mających na celu wdrożenie innowacyjnych produktów, usług lub wprowadzenie nowych procesów produkcyjnych, zwłaszcza w obszarze GOZ czy Przemysłu 4.0.

Wsparcie można przeznaczyć m.in. na zakup maszyn i urządzeń do produkcji, prace budowlane czy koszty oprogramowania. Elementem uzupełniającym projektu może być dofinansowanie do kosztów usług doradczych niezbędnych do wdrożenia innowacji.

Projekty muszą być wynikiem zakończonych prac B+R, przeprowadzonych samodzielnie lub na zlecenie firmy w okresie ostatnich 3 lat oraz opisanych w Raporcie z przeprowadzonych prac B+R. Uznane będą tylko te rozwiązania, które są w pełni gotowe do wdrożenia (9. poziom gotowości technologicznej, TRL).

Twoje przedsięwzięcie musi wpisywać się w co najmniej jeden z obszarów Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030, w tym:

 • Lotnictwo i kosmonautyka,
 • Motoryzacja,
 • Informacja i telekomunikacja,
 • Jakość życia.

Inwestycja musi zakończyć się najpóźniej do 31.03.2026 r., a jej maksymalna wartość wynosi 3 mln zł.

02. Uprawnieni do dotacji

Kto może otrzymać dotację z programu Podkarpackie - projekty inwestycyjne (FEPK 01.03)?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Mikroprzedsiębiorstwa do 10 osób, małe i średnie zatrudniające do 100 osób.

Duże
przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwa zatrudniające od 250 osób.

O wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego od min. 2 lat i osiągają przychody z tego tytułu.
Działalność ta musi być prowadzona w sposób zorganizowany i ciągły
oraz być potwierdzona wpisem do odpowiedniego rejestru.

03. Co jest oceniane

Kluczowe kryteria oceny - Podkarpackie - projekty inwestycyjne (FEPK 01.03)

Uzyskanie patentu

Uzyskanie patentu na przedmiot wdrożenia lub dokonanie jego zgłoszenia w Urzędzie Patentowym w celu uzyskania ochrony.

Nakłady na działalność B+R

Wysokie nakłady na działalność B+R w stosunku do całkowitych przychodów przedsiębiorstwa.

Współpraca z jednostkami naukowymi

Współpraca z jednostkami naukowymi w zakresie realizacji projektów B+R – w okresie ostatnich 3 lat, licząc do dnia ogłoszenia naboru wniosków i rozpoczętych nie później niż 3 miesiące przed datą ogłoszenia naboru.

Konsekwentnosć wprowadzania produktu

Wykazanie, że w konsekwencji wprowadzenia nowego/udoskonalonego produktu lub usługi na rynek nastąpi poprawa wyników przedsiębiorstwa, zwiększenie asortymentu, czy też wejście na nowe rynki.

Przemysł 4.0 lub GOZ

W wyniku realizacji projektu wdrożą zaawansowane rozwiązania/technologie w zakresie Przemysłu 4.0 lub GOZ (gospodarki obiegu zamkniętego).

Podatek dochodowy

W zakresie podatku dochodowego właściwym miejscowo jest organ podatkowy z terenu województwa podkarpackiego

Działalnosć gospodarcza

Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego przez okres powyżej 3 lat

Lokalizacja projektu

Realizacja projektu zlokalizowanego na obszarze zagrożonym trwałą marginalizacją – poziom regionalny (zgodnie z wykazem FEP 2021-2027 „Obszary Strategicznej Interwencji”)

Witamy w InnovaTree. Współpraca z nami pozwoli Twojej firmie nie tylko skutecznie pozyskać dofinansowanie, ale przede wszystkim osiągnąć zamierzone cele biznesowe. Porozmawiajmy!

Dr inż. Natalia Kujawska
Partner InnovaTree, Ekspert ds. Dofinansowań

04. Wykorzystywanie dotacji

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Koszty usług doradców zewnętrznych, bezpośrednio związanych z wdrożeniem wyników prac B+R – max. 100 tys. zł.

Prace budowlane lub modernizacyjne związane z nową inwestycją, w tym rozbudowa hali produkcyjnej, modernizacja obiektów i pomieszczeń. Koszty związane z robotami budowlanymi nie mogą przekroczyć 40% sumy pozostałych wydatków kwalifikowanych.

Koszty nabycia oprogramowania niezbędnego do wdrożenia innowacji, np. oprogramowania do zarządzania procesami produkcyjnymi (system SCADA, ERP) itd.

Zakup maszyn i urządzeń do produkcji nowych/ulepszonych wyrobów, świadczenia usług lub wprowadzenia nowych procesów produkcyjnych, będących wynikiem przeprowadzonych prac B+R.

05. dowiedz się więcej

Najciekawsze dofinansowania w 2024 r. – darmowy webinar

Dowiedz się wszystkiego o dostępnych dofinansowaniach w 2024 r. Obejrzyj nagranie z naszego webinaru.

06. Finansowanie

Poziom dofinansowania - Podkarpackie - projekty inwestycyjne (FEPK 01.03)

Pula środków przeznaczonych na ten konkurs to ponad 45 milionów złotych.

Poziom dofinansowania: 70%

Poziom dofinansowania zależy od wielkości firmy i wynosi maksymalnie:

 • 70% kosztów netto w przypadku mikro- i małych przedsiębiorstw,
 • 60% kosztów netto w przypadku średnich przedsiębiorstw.
 • Wartość Twojego projektu musi wynosić minimum 800 tys. zł, a maksymalnie – 3 mln zł netto.

Wsparcie będzie udzielane w formie dotacji warunkowej.

07. Terminy

Termin składania wniosków dla programu Podkarpackie - projekty inwestycyjne (FEPK 01.03)

Warto zapoznać się z terminami składania wniosków do programu.

Nabór wniosków

1 marca 2024 – 15 kwietnia 2024

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa MŚP.

Witamy w InnovaTree. Współpraca z nami pozwoli Twojej firmie nie tylko skutecznie pozyskać dofinansowanie, ale przede wszystkim osiągnąć zamierzone cele biznesowe. Porozmawiajmy!

Dr inż. Natalia Kujawska
Partner InnovaTree, Ekspert ds. Dofinansowań

Najczęściej zadawane pytania - Podkarpackie - projekty inwestycyjne (FEPK 01.03)

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Czy w projekcie mogą wziąć udział tylko firmy z Podkarpacia?2024-03-19T12:00:34+01:00

Tak, ten konkurs ma charakter regionalny i jest dedykowany przedsiębiorcom prowadzącym zarejestrowaną działalność na terenie Podkarpacia przez co najmniej 24 ostatnich miesięcy.

Pozostałe regiony również dysponują funduszami na podobne działania – jeżeli jesteś zainteresowany dofinansowaniem w innym województwie, sprawdź informacje o pozostałych dotacjach regionalnych, które są dostępne na naszej stronie.

Projekt dotyczy wdrożenia rezultatów prac B+R. Kto może je przeprowadzić? Czy muszą być opracowane tylko przez firmę, która składa wniosek o dofinansowanie?2024-03-19T12:01:03+01:00

Nie, prace B+R będące przedmiotem wdrożenia mogą być zrealizowane (i zakończone) samodzielnie przez Wnioskodawcę lub na jego zlecenie, w okresie ostatnich 3 lat. Wymóg 3 lat nie dotyczy wnioskodawców, którzy są w posiadaniu patentu.

Muszą one bezpośrednio dotyczyć opracowania/udoskonalenia produktu (wyrobu lub usługi) bądź zmiany procesu produkcyjnego. Powinny być jednak należycie udokumentowane – jakość i rzetelność dostarczonych dokumentów będzie podlegać ocenie przez ekspertów.

Co powinien zawierać Raport z przeprowadzonych prac B+R?2024-03-19T12:03:54+01:00

Raport powinien zawierać co najmniej:

 • Wprowadzenie zawierające uzasadnienie podjęcia prac B+R;
 • Opis poziomu wiedzy o zagadnieniu, którego dotyczy praca wraz ze wskazaniem źródeł literackich, z których wynika powyższa wiedza;
 • Metodologię prac B+R, zawierającą opis sposobu wykonania prac wraz z informacją jaką zastosowano aparaturę/program komputerowy, jakich użyto materiałów;
 • Wyniki prac wraz z ich analizą;
 • Wnioski określające najistotniejsze wyniki prac.
Jakiego okresu mają dotyczyć wykazywane nakłady na działalność B+R?2024-03-19T12:04:12+01:00

Ocena tego kryterium będzie dokonywana na podstawie danych za jeden rok obrotowy – wskazany i udokumentowany przez przedsiębiorcę – spośród 3 następujących lat: 2021, 2022 lub 2023.

Współpraca z jednostkami naukowymi: czy w tym kryterium chodzi tylko o uczelnie?2024-03-19T12:04:29+01:00

Przez „jednostkę naukową” w ramach tego kryterium należy rozumieć m.in.:

 • uczelnie,
 • Polską Akademię Nauk,
 • instytuty naukowe PAN,
 • instytuty badawcze,

oraz inne podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki, wskazane w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Mowa jest o tym, że preferowane będą przedsiębiorstwa wprowadzające w ramach projektu rozwiązania/technologie w zakresie „Przemysłu 4.0”. Jak to rozumieć?2024-03-19T12:04:57+01:00

Chodzi o rozwiązania i technologie polegające na cyfrowej integracji systemów i tworzeniu sieci poprzez integrację ludzi oraz sterowanych cyfrowo maszyn z Internetem i technologiami informacyjnymi. Rozwiązania/technologie te powinny polegać przede wszystkim na automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji przedsiębiorstw, zwiększeniu wykorzystania systemów procesowych, przestawieniu firm na cyfrowy łańcuch dostaw i wprowadzeniu technologii do codziennej działalności przedsiębiorstwa.

Główne technologie Przemysłu 4.0 to:

1) Big Data oraz działania związane z analizą danych,

2) Roboty przemysłowe,

3) Przemysłowy Internet rzeczy,

4) Integracja technologii informatycznych i operacyjnych (IT/OT) i tworzenie systemów cyberfizycznych (CPS),

5) Cyberbezpieczeństwo,

6) Chmura obliczeniowa,

7) Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość,

8) Sztuczna inteligencja,

9) Blockchain,

10) Druk addytywny (druk 3D).

Na czym mogą polegać rozwiązania z zakresu GOZ?2024-03-19T12:05:19+01:00

Chodzi o rozwiązania/technologie prowadzące do ograniczenia negatywnego oddziaływania działalności produkcyjnej lub usługowej na środowisko. Mogą one polegać m.in. na:

 • zmniejszeniu zużycia surowców (w tym surowców pierwotnych) i efektywnym gospodarowaniu nimi poprzez odpowiednie projektowanie, wybór materiałów i zwiększanie trwałości produktów;
 • efektywnym wykorzystaniu zasobów;
 • zapobieganiu powstawaniu odpadów;
 • redukcji masy wytwarzanych odpadów, poprzez przygotowywanie do ponownego użycia lub recykling; itp.
Nie znalazłeś odpowiedzi na interesujące Cię pytanie?

NIc straconego! Napisz lub zadzwoń! Odpowiemy na wszelkie Twoje pytania.

Podobne projekty

Poznaj inne, prawdziwe historie pozyskanych dotacji

Zobacz jak wyglądały procesy pozyskiwania dotacji, ile trwały i co się na nie składało.

Nowa linia produkcyjna dla Morele.net

Sprawdź, jak pomogliśmy Morele.net pozyskać dofinansowanie na projekt badawczo-rozwojowy: nową linię produkcyjną.

Nowa linia produkcyjna dla Opoczno SA

Sprawdź, jak pomogliśmy spółce Opoczno pozyskać dofinansowanie na projekt B+R: nową linię produkcyjną.

Innowacyjne produkty roślinne dla Bakalland

Sprawdź, jak pomogliśmy spółce Opoczno pozyskać dofinansowanie na projekt badawczo-rozwojowy: nową linię produkcyjną.

Poznaj inne historie sukcesu i lekcje które wyciągnęliśmy z naszej współpracy.

FAQ – WSPÓŁPRACA

Współpraca z InnovaTree – najczęściej zadawane pytania

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Dlaczego warto nam powierzyć pozyskanie dotacji?2024-03-08T14:18:19+01:00

Wybór odpowiedniej firmy doradczej jest kluczowym elementem procesu pozyskiwania dofinansowania. Obejrzyj powyższy film i dowiedz się, dlaczego nasze doświadczenie maksymalizuje Twoje szanse na otrzymanie dotacji.

Z jakimi firmami pracujemy najczęściej?2024-03-08T19:24:38+01:00

Wyspecjalizowaliśmy się w pozyskiwaniu i rozliczaniu dofinansowań dla sektora produkcyjnego, przemysłowego oraz IT. Najczęściej nasi klienci zatrudniają od kilkudziesięciu do kilkuset, a nawet kilku tysięcy pracowników.

W jakich dofinansowaniach czujemy się dobrze?2024-03-08T14:08:52+01:00

Wyspecjalizowaliśmy się pozyskiwaniu oraz rozliczaniu dofinansowań na projekty: badawczo-rozwojowe, inwestycyjne, OZE, automatyzację i cyfryzację oraz przemysł 4.0.

Kto będzie przygotowywał wniosek o dofinansowanie?2024-03-08T14:10:29+01:00

W InnovaTree do każdego projektu przydzielamy sześcioosobowy zespół, aby zapewnić wszechstronną obsługę i najwyższą jakość dokumentacji. Nad Twoim wnioskiem będzie pracował Manager, Konsultant, Analityk Finansowy, Manager ds.rozliczania dotacji, Rzecznik patentowy oraz Dr inż. Natalia Kujawska która ma doświadczenie w ocenie wniosków o dofinansowanie.  Więcej informacji w poniższym wideo:

 

 

Czy otrzymam zwrot kosztów jeśli wniosek nie przejdzie oceny formalnej?2024-03-08T14:19:36+01:00

W przypadku, gdy wniosek nie zostanie pozytywnie zaakceptowany na etapie oceny formalnej, co dotychczas nie miało miejsca w InnovaTree, gwarantujemy pełny zwrot kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej.

Czy praca nad wnioskiem o dofinansowanie odbywa się online?2024-03-08T14:19:57+01:00

Usługa przygotowywania wniosku o dofinansowanie świadczona jest zdalnie – dokumenty online, wideokonferencje, e-maile telekonferencje, rozmowy telefoniczne. Jednak zdążają się sytuacje, kiedy potrzebne jest spotkanie na miejscu. Nasi konsultanci rozproszeni są po całym kraju (Warszawa, Łódź, Poznań, Szczecin, Kraków, Nysa 😉 ), co gwarantuje, iż jesteśmy w stanie spotkać się z Państwem w przeciągu 24h, praktycznie w każdym miejscu Polski.

Czy planujecie dużą ilość spotkań?2024-03-08T14:20:19+01:00

Będziemy chcieli spotykać się z Twoim zespołem co najmniej dwa razy w tygodniu, jednak organizujemy również krótkie, częstsze spotkania, jeśli taka forma współpracy okaże się efektywniejsza.

W jaki sposób weryfikujecie jakość wniosku o dofinansowanie?2024-03-08T14:20:44+01:00

W przeciwieństwie do konkurencyjnych firm doradczych każdy wniosek, który przygotowujemy w InnovaTree przechodzi przez dodatkowy etap weryfikacji prowadzony przez Dr. inż. Natalię Kujawską oraz Dr. inż. Szymona Talbierz. Oboje byli ekspertami, którzy oceniali wnioski w takich instytucjach, jak: PARP, NCBiR, BGK czy Komisja Europejska. Wspólnie ocenili 238 projektów. Jest to jeden z gwarantów sukcesu Klientów InnovaTree.

Co jeśli będę niezadowolony ze współpracy?2024-03-08T19:23:53+01:00

Dzwonimy do każdego naszego klienta co dwa tygodnie, aby sprawdzić zadowolenie ze współpracy. Jeżeli w projekcie występują bieżące problemy wystarczy powiedzieć o nich konsultantowi. Jeżeli jednak problem jest poważniejszy, każdy klient ma kontakt do szefa konsultantów. Zgłoszony w ten sposób problem jest zawsze rozwiązywany (przygotowujemy tzw. plan naprawczy).

Jaki jest koszt współpracy przy pozyskaniu dofinansowania?2024-03-08T14:22:28+01:00

Koszty naszego doradztwa są skalkulowane tak, aby były rentowne nawet dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wśród naszych klientów znajdują się nawet kilkuosobowe firmy, które dzięki naszej usłudze pozyskania dofinansowania, szybko urosły do skali średnich przedsiębiorstw. Jeżeli chcesz poznać koszty doradztwa dla swojej firmy, zamów poniżej darmową konsultację i opowiedz nam o projekcie na który chcesz pozyskać dofianansowanie.

Od czego zacząć współpracę?2024-03-08T20:01:15+01:00

Do kwestii dofinansowań podchodzimy FAIR. Etap podpisania umowy o współpracy za każdym razem poprzedza skrupulatna bezpłatna analiza potencjału. Jej celem jest bliższe poznanie Twojej firmy oraz jej potrzeb, a następnie zbadanie kwalifikowalności projektu do uzyskania dotacji. Jeżeli nie będziemy widzieli możliwości pozyskania dofinansowania, to jasno to zakomunikujemy. Tym samym podejmujemy się przygotowania aplikacji dla projektów, w które naprawdę wierzymy.

Dlatego zacznij od umówienia bezpłatnej konsultacji umawiając spotkanie poniżej.

NA CO JESZCZE CZEKASZ?

Powinniśmy porozmawiać!
Wybierz dogodny dla Ciebie termin.

Te firmy umówiły z nami konsultacje

Wolisz bezpośredni kontakt?

Super! Zadzwoń do nas lub napisz maila. Odezwiemy się od razu.

Wolisz bezpośredni kontakt?

Super! Zadzwoń do nas lub napisz maila.

Bezpłatny monitoring dofinansowań

Nie znalazłeś dofinansowania dla Twojej firmy? Zapisz się do bezpłatnej usługi MONITORING DOFINANSOWAŃ i bądź na bieżąco z możliwościami dotacyjnymi.

Wiedza

Zobacz powiązane artykuły

Tematyka pozyskiwania dotacji, możliwości i procedur może być prosta. Zobacz nasze artykuły.

Artykuły branżowe

Sprawdź nasze publikacje w prasie branżowej

Pobierz artykuły, które regularnie publikujemy na łamach prasy.

Dotacja na innowacje.
Jako jedna z nielicznych firm doradczych w Polsce możemy pochwalić się przejściem całego procesu aplikacji w konkursach europejskich.

dr inż. Natalia Kujawska
Ekspert Komisji Europejskiej, Partner InnovaTree

Jak przygotować firmę do pozyskiwania dotacji? Warto w strategii firmy uwzględnić możliwości, jakie dają Fundusze UE. Zadbaj o kluczowe aspekty, aby maksymalizować szanse na sukces.

dr inż. Szybmon Talbierz
Partner, Customer Success Manager

10 wad i zalet Ścieżki SMART, czyli flagowego programu dotacyjnego w nowej perspektywie, który pozwala przedsiębiorcom na realizację kompleksowych projektów.

dr inż. Natalia Kujawska
Partner InnovaTree, Manager ds. pozyskiwania dotacji

Przejdź do góry