Dotacje

Kredyt Ekologiczny

Dzięki tej dotacji sfinansujesz: wymianę maszyn produkcyjnych, termomodernizację budynku, zakup pomp ciepła, fotowoltaikę, nowe wózki widłowe, wymianę oświetlenia na ledowe, wymianę okien oraz wiele wiele innych inwestycji które obniżają zużycie energii w Twojej firmie.

Ponad 150 firm rozwija z nami swoje biznesy

01. Kluczowe informacje

Kredyt Ekologiczny

Poznaj najważniejsze informacje o dofinansowaniu.

W nowej perspektywie finansowej inwestycje ekologiczne przedsiębiorstw będą miały szanse na pozyskanie Kredytu Ekologicznego. To, co odróżnia Kredyt Ekologiczny od kredytu gotówkowego, czy kredytu hipotecznego to fakt, że w ramach tego instrumentu otrzymujemy bezzwrotną dotację. Aby projekt sfinansować Kredytem Ekologicznym, należy najpierw udać się do banku komercyjnego współpracującego z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK). Udzielenie Kredytu Ekologicznego możliwe jest praktycznie we wszystkich największych bankach komercyjnych w Polsce. Uzyskana tam promesa jest niezbędna w procesie pozyskiwania dotacji w BGK, do którego należy złożyć wniosek o dofinansowanie projektu. Po pozytywnej ocenie wniosku spłacana jest kapitałowa część kwoty Kredytu Ekologicznego.

Kredyt Ekologiczny w ramach FENG (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027) można przeznaczyć na przedsięwzięcia mające na celu zmniejszenie zużycia energii w przedsiębiorstwie – np. na wymianę maszyn na bardziej efektywne energetycznie od obecnych, nabycie urządzeń ekologicznych, instalacje ekologiczne, wymianę źródła ciepła, montaż pompy ciepła, instalację odnawialnych źródeł energii, budowę instalacji fotowoltaicznej. Mówiąc inaczej, dotację wypłacaną w ramach Kredytu Ekologicznego, możesz przeznaczyć na zastosowanie mniej energochłonnych rozwiązań w procesie produkcji, czy procesie świadczenia usług.

Kredyt Ekologiczny można również przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji ekologicznych w postaci termomodernizacji hal. Uzyskane dofinansowanie trzeba przeznaczyć na kompleksowe przedsięwzięcie poprzedzone audytem energetycznym. Audyt powinien wykazać co najmniej 30% oszczędności energii pierwotnej. Całkowity koszt projektu może zostać sfinansowany Kredytem Ekologicznym, przy czym poziom dofinansowania zależny jest od 3 głównych zmiennych: statusu przedsiębiorstwa, typu inwestycji oraz jej lokalizacji.

Projekt polegający wyłącznie na instalacji OZE może być przedmiotem dofinansowania, ale tylko pod warunkiem, gdy audyt energetyczny nie wykaże konieczności termomodernizacji hal, co oznacza, że aktualnie budynki spełniają wymagane normy, natomiast efekt ekologiczny zapewnia osiągnięcie oszczędności energii na poziomie min. 30%. Natomiast audyt termomodernizacyjny jest konieczny do przeprowadzenia w przypadku każdej inwestycji.

Myślisz o Kredycie Ekologiczny?

Trafiłeś w dziesiątkę! Kliknij tutaj i odkryj naszą atrakcyjną propozycję zdobycia dofinansowania Kredyt Ekologiczny

02. Uprawnieni do dotacji

Kto może otrzymać dotację z programu Kredyt Ekologiczny?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 10 osób, małe i średnie firmy zatrudniające do 250 osób.

Small mid-cap

Małe spółki o średniej kapitalizacji (zatrudniające do 499 pracowników i nie będące MŚP).

Mid-cap

Spółki o średniej kapitalizacji (zatrudniające nie więcej niż 3000 pracowników, nie będące MŚP, nie będące SMALL MID-CAP).

Przedsiębiorstwa muszą przeprowadzić audyt energetyczny, który wykaże, że planowane działania inwestycyjne wywołają uzyskanie efektywności energetycznej na poziomie co najmniej 30%.

03. Co jest oceniane

Kluczowe kryteria oceny - Kredyt Ekologiczny

Przygotowanie audytu energetycznego

Audyt termomodernizacyjny i audyt efektywności energetycznej (jeśli dotyczy) są obligatoryjnymi załącznikami do wniosku o dofinansowanie.

Uzyskanie promesy bankowej

Promesa z banku komercyjnego jest obligatoryjnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie.

Uzyskanie efektu ekologicznego

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest zamierzony efekt ekologiczny na poziomie min. 30% oszczędności rocznej energii pierwotnej.

04. Wykorzystywanie dotacji

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Jako obligatoryjny element projektu, jeśli wynika z rekomendacji audytu energetycznego.
W tym m.in. zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego, która prowadzi do zwiększenia energooszczędności

W tym m.in. instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, o ile wynika to z rekomendacji audytu.

Dowiedz się więcej

Kredyt Ekologiczny - darmowy webinar

Dowiedz się wszystkiego o dofinansowaniu Kredyt Ekologiczny. Obejrzyj nagranie z naszego webinaru.

06. Finansowanie

Poziom dofinansowania - Kredyt Ekologiczny

Maksymalna kwota Kredytu Ekologicznego wynosi nawet 100% kosztów kwalifikowanych projektu. Dotacja spłaci część udzielonej kwoty kredytu, uzależnioną od wielkości przedsiębiorstwa, typu inwestycji i lokalizacji przedsięwzięcia. Maksymalna intensywność wsparcia może sięgnąć nawet 80% kosztów kwalifikowanych projektu.

Poziom dofinansowania: 80%

Poziom dofinansowania zależy od: statusu przedsiębiorstwa, typu inwestycji w ramach wydatku, lokalizacji przedsięwzięcia. Premia ekologiczna może sięgać nawet 80% kosztów kwalifikowanych. Pula środków do rozdysponowania w tym programie to 660 mln zł dla każdego naboru wniosków.

07. Terminy

Termin składania wniosków dla programu Kredyt Ekologiczny

Warto zapoznać się z terminami składania wniosków do programu.

Nabór  wniosków

25 kwietnia 2024 – 25 lipca 2024

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa z sektora MŚP oraz przedsiębiorstwa duże, zatrudniające mniej niż 3000 pracowników (mid-caps).

Nabór wniosków

17 października 2024 – 30 grudnia 2024

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa z sektora MŚP oraz przedsiębiorstwa duże, zatrudniające mniej niż 3000 pracowników (mid-caps).

Witam w InnovaTree.
Zajmujemy się pozyskiwaniem oraz rozliczaniem dofinansowań na projekty: badawczo-rozwojowe, inwestycyjne, OZE, automatyzację i cyfryzację oraz przemysł 4.0.

 

 

Dr inż. Natalia Kujawska
Ekspert ds. Dofinansowań

Najczęściej zadawane pytania - Kredyt Ekologiczny

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Czy wnioski o dofinansowanie oceniane są w formie panelu ekspertów?2024-03-13T09:30:17+01:00

W procedurze oceny wniosków o dofinansowanie nie przewidziano zaangażowania panelu ekspertów. Ocena aplikacji jest dwuetapowa i składa się z oceny formalnej oraz oceny merytorycznej, ale nie jest przewidziany udział Wnioskodawcy w spotkaniu panelowym. Na etapie oceny Wnioskodawcy będą proszeni o dokonanie uzupełnień zarekomendowanych przez ekspertów oceniających.

W jaki sposób i kiedy wypłacane jest dofinansowanie?2024-03-13T09:30:35+01:00

Dofinansowanie w ramach Kredytu Ekologicznego wypłacane jest w formie premii ekologicznej. Premia nie trafia na konto Beneficjenta, a środki przelewane są wprost na konto kredytu na poczet spłaty jego części kapitałowej. Aby premia ekologiczna mogła zostać wypłacona, należy złożyć wniosek o płatność, do którego załącza się faktury, potwierdzenia płatności, protokoły i inne dokumenty potwierdzające realizację przedsięwzięcia zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.

Czy możliwe jest sfinansowanie instalacji fotowoltaicznej?2024-03-13T09:30:49+01:00

Tak, jednak należy mieć na uwadze, że trzeba spełnić określone warunki, aby zrealizować taki projekt. W ramach Kredytu Ekologicznego konieczne jest przeprowadzenie audytu termomodernizacyjnego i, w przypadku OZE, również audytu efektywności energetycznej, z którego musi wynikać osiągnięcie co najmniej 30% oszczędności energii pierwotnej. Instalacja odnawialnego źródła energii jest możliwa, jeśli audyt termomodernizacyjny nie wykaże konieczności dostosowanie budynku do odpowiednich norm. Zastosowanie OZE musi wynikać wprost z rekomendacji płynących z audytu energetycznego.

Czy zakres audytu jest z góry określony, czy jego zakres można swobodnie kształtować?2024-03-13T09:31:36+01:00

Zakres audytu nie został szczegółowo sprecyzowany, wskazano natomiast na jego obligatoryjne elementy. W ramach projektu możliwe jest przedłożenie dokumentu audytu składającego się z dwóch zasadniczych części:

 1. audytu energetycznego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
 2. audytu efektywności energetycznej

Audyt w części termomodernizacyjnej jest obligatoryjny, a zakres prac z niego wynikający jest obowiązkowy do realizacji w ramach projektu. Należy przy tym pamiętać o konieczności 30% oszczędności energii pierwotnej, co jest warunkiem podstawowym w ramach naboru.

Czy jest określony katalog audytorów energetycznych, którzy mogą wykonać audyt energetyczny?2024-03-13T09:31:54+01:00

W ramach naboru nie określono zamkniętej listy audytorów uprawnionych do przeprowadzenia audytu. Możliwe jest zatem zaangażowania dowolnego podmiotu posiadającego odpowiednią wiedzę i kompetencje. Należy jednak pamiętać, że warunkiem kwalifikowania kosztu przygotowania audytu do dofinansowania jest wybór jego wykonawcy w postępowaniu konkurencyjnym. Możliwe jest również wybranie wykonawcy „z wolnej ręki”, ale wówczas koszty audytu należy pokryć z własnych środków.

Ile kosztuje przygotowanie audytu energetycznego?2024-03-13T09:32:14+01:00

Koszt audytu energetycznego jest w dużej mierze uzależniony od jego zakresu. Bardzo duża różnorodność przedsięwzięć powoduje, że rozpiętość cenowa będzie duża.

Czy promesa jest obligatoryjnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie?2024-03-13T09:32:27+01:00

Tak, warunkiem koniecznym jest dysponowanie promesą bankową wydaną na podstawie pozytywnej oceny zdolności kredytowej Twojej firmy.

Czy nabór wniosków może zostać skrócony?2024-03-13T09:32:43+01:00

Regulamin naboru przewiduje możliwość skrócenia naboru wniosków w przypadku, gdy łączna kwota dofinansowania, na jaką złożono wnioski, przekroczy 200% środków przeznaczonych na dofinansowanie w naborze (200% x 660 mln zł).

Warunek ten nie działa jednak automatycznie, a jego zastosowanie zależy od decyzji Instytucji Pośredniczącej (BGK). Minimalny okres trwania naboru wynosi 40 dni od dnia ogłoszenia konkursu.

Czy ustalono minimalną wartość projektu?2024-03-13T09:32:58+01:00

W ramach naboru nie ustalono minimalnej wartości projektu ani minimalnej wartości kosztów kwalifikowanych projektu. Wartością maksymalną projektu jest natomiast równowartość kwoty 50 mln EUR.

Kiedy można się spodziewać wyników naboru?2024-03-13T09:33:13+01:00

Wnioski o dofinansowanie złożone w ramach naboru powinny zostać ocenione w przeciągu 60 dni od dnia zakończenia naboru. Przewidywany termin zatwierdzenia wyników oceny przez BGK wynosi 70 dni od zakończenia naboru. W przypadku złożenia dużej liczby wniosków czas oceny może jednak ulec wydłużeniu.

Co decyduje o przyznaniu środków konkretnym projektom?2024-03-13T09:33:27+01:00

Każdy wniosek o dofinansowanie złożony w ramach naboru oceniany jest wg kryteriów oceny, które są kryteriami zero-jedynkowymi. Wszystkie z nich należy spełnić.

W celu uszeregowania wniosków na liście projektów wybranych do dofinansowania określa się dla danego projektu punktację wyliczaną jako stosunek poziomu oszczędności energii pierwotnej [MWh] wynikającą z dokumentu audytu do wartości wydatków kwalifikowalnych [PLN].

Na liście projektów wybranych do dofinansowania szereguje się projekty od najwyższej wartości wyliczonej według powyższego sposobu do wartości najniższej.

Które banki udzielają Kredytu ekologicznego?2024-03-13T09:34:20+01:00

Kredyt Ekologiczny może być udzielony wyłącznie przez te banki komercyjne, które zawarły umowę współpracy z BGK. Katalog banków współpracujących jest zatem katalogiem zamkniętym. W obecnym naborze są to następujące banki:

 • Alior Bank S.A.
 • Bank BPS S.A. wraz ze zrzeszonymi Bankami Spółdzielczymi
 • Bank Handlowy w Warszawie S.A.
 • Bank Millennium S.A.
 • Bank Ochrony Środowiska S.A.
 • Bank Pekao S.A.
 • Bank Spółdzielczy w Brodnicy
 • BNP Paribas Bank Polska S.A.
 • ING Bank Śląski S.A.
 • mBank S.A.
 • PKO Bank Polski S.A.
 • Santander Bank Polska S.A.
 • SGB-Bank S.A. wraz ze zrzeszonymi Bankami Spółdzielczymi
 • VeloBank S.A.
 • Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy
 • Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmi
Nie znalazłeś odpowiedzi na interesujące Cię pytanie?

NIc straconego! Napisz lub zadzwoń! Odpowiemy na wszelkie Twoje pytania.

Podobne projekty

Poznaj inne, prawdziwe historie pozyskanych dotacji

Zobacz jak wyglądały procesy pozyskiwania dotacji, ile trwały i co się na nie składało.

Nowa linia produkcyjna dla Morele.net

Sprawdź, jak pomogliśmy Morele.net pozyskać dofinansowanie na projekt badawczo-rozwojowy: nową linię produkcyjną.

Nowa linia produkcyjna dla Opoczno SA

Sprawdź, jak pomogliśmy spółce Opoczno pozyskać dofinansowanie na projekt B+R: nową linię produkcyjną.

Innowacyjne produkty roślinne dla Bakalland

Sprawdź, jak pomogliśmy spółce Opoczno pozyskać dofinansowanie na projekt badawczo-rozwojowy: nową linię produkcyjną.

Poznaj inne historie sukcesu i lekcje które wyciągnęliśmy z naszej współpracy.

FAQ – WSPÓŁPRACA

Współpraca z InnovaTree – najczęściej zadawane pytania

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Dlaczego warto nam powierzyć pozyskanie dotacji?2024-03-08T14:18:19+01:00

Wybór odpowiedniej firmy doradczej jest kluczowym elementem procesu pozyskiwania dofinansowania. Obejrzyj powyższy film i dowiedz się, dlaczego nasze doświadczenie maksymalizuje Twoje szanse na otrzymanie dotacji.

Z jakimi firmami pracujemy najczęściej?2024-03-08T19:24:38+01:00

Wyspecjalizowaliśmy się w pozyskiwaniu i rozliczaniu dofinansowań dla sektora produkcyjnego, przemysłowego oraz IT. Najczęściej nasi klienci zatrudniają od kilkudziesięciu do kilkuset, a nawet kilku tysięcy pracowników.

W jakich dofinansowaniach czujemy się dobrze?2024-03-08T14:08:52+01:00

Wyspecjalizowaliśmy się pozyskiwaniu oraz rozliczaniu dofinansowań na projekty: badawczo-rozwojowe, inwestycyjne, OZE, automatyzację i cyfryzację oraz przemysł 4.0.

Kto będzie przygotowywał wniosek o dofinansowanie?2024-03-08T14:10:29+01:00

W InnovaTree do każdego projektu przydzielamy sześcioosobowy zespół, aby zapewnić wszechstronną obsługę i najwyższą jakość dokumentacji. Nad Twoim wnioskiem będzie pracował Manager, Konsultant, Analityk Finansowy, Manager ds.rozliczania dotacji, Rzecznik patentowy oraz Dr inż. Natalia Kujawska która ma doświadczenie w ocenie wniosków o dofinansowanie.  Więcej informacji w poniższym wideo:

 

 

Czy otrzymam zwrot kosztów jeśli wniosek nie przejdzie oceny formalnej?2024-03-08T14:19:36+01:00

W przypadku, gdy wniosek nie zostanie pozytywnie zaakceptowany na etapie oceny formalnej, co dotychczas nie miało miejsca w InnovaTree, gwarantujemy pełny zwrot kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej.

Czy praca nad wnioskiem o dofinansowanie odbywa się online?2024-03-08T14:19:57+01:00

Usługa przygotowywania wniosku o dofinansowanie świadczona jest zdalnie – dokumenty online, wideokonferencje, e-maile telekonferencje, rozmowy telefoniczne. Jednak zdążają się sytuacje, kiedy potrzebne jest spotkanie na miejscu. Nasi konsultanci rozproszeni są po całym kraju (Warszawa, Łódź, Poznań, Szczecin, Kraków, Nysa 😉 ), co gwarantuje, iż jesteśmy w stanie spotkać się z Państwem w przeciągu 24h, praktycznie w każdym miejscu Polski.

Czy planujecie dużą ilość spotkań?2024-03-08T14:20:19+01:00

Będziemy chcieli spotykać się z Twoim zespołem co najmniej dwa razy w tygodniu, jednak organizujemy również krótkie, częstsze spotkania, jeśli taka forma współpracy okaże się efektywniejsza.

W jaki sposób weryfikujecie jakość wniosku o dofinansowanie?2024-03-08T14:20:44+01:00

W przeciwieństwie do konkurencyjnych firm doradczych każdy wniosek, który przygotowujemy w InnovaTree przechodzi przez dodatkowy etap weryfikacji prowadzony przez Dr. inż. Natalię Kujawską oraz Dr. inż. Szymona Talbierz. Oboje byli ekspertami, którzy oceniali wnioski w takich instytucjach, jak: PARP, NCBiR, BGK czy Komisja Europejska. Wspólnie ocenili 238 projektów. Jest to jeden z gwarantów sukcesu Klientów InnovaTree.

Co jeśli będę niezadowolony ze współpracy?2024-03-08T19:23:53+01:00

Dzwonimy do każdego naszego klienta co dwa tygodnie, aby sprawdzić zadowolenie ze współpracy. Jeżeli w projekcie występują bieżące problemy wystarczy powiedzieć o nich konsultantowi. Jeżeli jednak problem jest poważniejszy, każdy klient ma kontakt do szefa konsultantów. Zgłoszony w ten sposób problem jest zawsze rozwiązywany (przygotowujemy tzw. plan naprawczy).

Jaki jest koszt współpracy przy pozyskaniu dofinansowania?2024-03-08T14:22:28+01:00

Koszty naszego doradztwa są skalkulowane tak, aby były rentowne nawet dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wśród naszych klientów znajdują się nawet kilkuosobowe firmy, które dzięki naszej usłudze pozyskania dofinansowania, szybko urosły do skali średnich przedsiębiorstw. Jeżeli chcesz poznać koszty doradztwa dla swojej firmy, zamów poniżej darmową konsultację i opowiedz nam o projekcie na który chcesz pozyskać dofianansowanie.

Od czego zacząć współpracę?2024-03-08T20:01:15+01:00

Do kwestii dofinansowań podchodzimy FAIR. Etap podpisania umowy o współpracy za każdym razem poprzedza skrupulatna bezpłatna analiza potencjału. Jej celem jest bliższe poznanie Twojej firmy oraz jej potrzeb, a następnie zbadanie kwalifikowalności projektu do uzyskania dotacji. Jeżeli nie będziemy widzieli możliwości pozyskania dofinansowania, to jasno to zakomunikujemy. Tym samym podejmujemy się przygotowania aplikacji dla projektów, w które naprawdę wierzymy.

Dlatego zacznij od umówienia bezpłatnej konsultacji umawiając spotkanie poniżej.

NA CO JESZCZE CZEKASZ?

Powinniśmy porozmawiać!
Wybierz dogodny dla Ciebie termin.

Te firmy umówiły z nami konsultacje

Wolisz bezpośredni kontakt?

Super! Zadzwoń do nas lub napisz maila. Odezwiemy się od razu.

Wolisz bezpośredni kontakt?

Super! Zadzwoń do nas lub napisz maila.

Bezpłatny monitoring dofinansowań

Nie znalazłeś dofinansowania dla Twojej firmy? Zapisz się do bezpłatnej usługi MONITORING DOFINANSOWAŃ i bądź na bieżąco z możliwościami dotacyjnymi.

Wiedza

Zobacz powiązane artykuły

Tematyka pozyskiwania dotacji, możliwości i procedur może być prosta. Zobacz nasze artykuły.

Artykuły branżowe

Sprawdź nasze publikacje w prasie branżowej

Pobierz artykuły, które regularnie publikujemy na łamach prasy.

Dotacja na innowacje.
Jako jedna z nielicznych firm doradczych w Polsce możemy pochwalić się przejściem całego procesu aplikacji w konkursach europejskich.

dr inż. Natalia Kujawska
Ekspert Komisji Europejskiej, Partner InnovaTree

Jak przygotować firmę do pozyskiwania dotacji? Warto w strategii firmy uwzględnić możliwości, jakie dają Fundusze UE. Zadbaj o kluczowe aspekty, aby maksymalizować szanse na sukces.

dr inż. Szybmon Talbierz
Partner, Customer Success Manager

10 wad i zalet Ścieżki SMART, czyli flagowego programu dotacyjnego w nowej perspektywie, który pozwala przedsiębiorcom na realizację kompleksowych projektów.

dr inż. Natalia Kujawska
Partner InnovaTree, Manager ds. pozyskiwania dotacji

Przejdź do góry