To, co odróżnia Ścieżkę SMARTod wcześniejszych programów UE skierowanych do sektora prywatnego, to jej modułowy charakter. Co to oznacza? Składany wniosek jest zbudowany niejako z „klocków”, w ramach których firma zrealizuje konkretne zadania zgodnie ze swoimi potrzebami. Dwoma podstawowymi obszarami jest Moduł B+R i właśnie Moduł Wdrażanie innowacji. 

Dla kogo ten moduł i na co możesz przeznaczyć dotację?

To czy Moduł Wdrożenia innowacji jest obowiązkowy do realizacji, będzie zależało od statusu Twojego przedsiębiorstwa:

 • dla firm o statusie MŚP w ramach Ścieżki SMART wniosek obowiązkowo powinien obejmować co najmniej jeden z modułów: B+R lub Wdrożenie innowacji;
 • dla dużych przedsiębiorstw Moduł Wdrożenie Innowacji jest fakultatywny, ale często stanowi naturalną kontynuację działań finansowanych w ramach Modułu B+R. 

Zgodnie z regulaminem wyboru projektów dla działania Ścieżki SMART, w ramach Modułu Wdrożenie innowacji można uzyskać dofinansowanie na wdrożenie w działalności przedsiębiorstwa wyników prac B+R w formie innowacyjnych produktów bądź procesów biznesowych w zakresie produkcji wyrobów lub usług. 

W celu lepszego zrozumienia założeń tego modułu wyjaśnijmy kilka elementów z powyższej definicji. 

Wyniki prac B+R

Jeśli Twoja firma złoży wniosek w ramach tego modułu, to powinna wdrożyć na rynek wyniki prac B+R, będące w jej posiadaniu. Inaczej mówiąc, muszą to być wyniki, do których będziecie mieli prawa, czyli nabędziecie je poprzez:

 • samodzielną realizację zaplanowanych prac B+R
 • zlecenie wykonania prac B+R innemu podmiotowi
 • zakup wyników prac B+R od ich dotychczasowego właściciela

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że szczególnie premiowane będą te projekty, w których występuje innowacja będąca efektem prac badawczo-rozwojowych planowanych do realizacji w module B+R. Tym samym, należy stwierdzić, że znaczącą przewagę będą miały te projekty, które będą polegać na wdrożeniu wyników prac B+R osiągniętych w ramach wcześniej zrealizowanego modułu B+R.

Warto zwrócić uwagę, że w przypadku wyników prac B+R uzyskanych poza Modułem B+R należy:

 • opisać wyniki przeprowadzonych prac, ich formę, sposób uwzględnienia w aktywach przedsiębiorstwa;
 • pamiętać, iż prace B+R, których wynik planujemy wdrożyć, muszą być zakończone i odebrane;
 • dysponować dokumentami potwierdzającymi przeprowadzenie prac B+R bądź zakup ich wyników (np. umowy z wykonawcami, dokumenty księgowe);
 • mieć uregulowane prawnie kwestie dotyczące praw własności intelektualnej, tj. mieć przeniesione na siebie autorskie prawa majątkowe do wyników, udzieloną licencję na korzystanie z nich, przeniesione prawo do uzyskania patentu lub korzystania z niego, przeniesiony patent. Należy dysponować dokumentami potwierdzającymi posiadanie wskazanych praw.

Innowacyjne produkty i procesy

W wyniku realizacji modułu mamy wdrożony produkt (wyrób/usługa) lub proces biznesowy, który dotyczy funkcji działalności przedsiębiorstwa (w zakresie produkcji wyrobów lub usług). Bardzo istotny jest fakt, że ten wdrożony produkt powinien charakteryzować się nowością co najmniej w skali polskiego rynku.

Jest to jednoznaczne, z tym że opracowany nowy produkt lub proces znacząco różni się od produktów (wyrobów lub usług) lub procesów dostępnych na polskim rynku w kontekście posiadanych przez niego nowych cech i funkcjonalności. 

Co ważne nowe cechy i funkcjonalności powinny zostać wyrażone parametrami jakościowymi i ilościowymi. Decydującym elementem jest wykazanie przewag względem aktualnej oferty na rynku, wskazując konkretne produkty/procesy, do których się porównujemy. Istotne jest, aby uwiarygodnić, iż nasze rozwiązanie, które planujemy wdrożyć, lepiej zaspokoi potrzebę odbiorcy niż rozwiązania dotychczasowe czy konkurencyjne.  

W przypadku innowacji w procesie biznesowym, składając wniosek, powinieneś wykazać, że wdrożenie rezultatu modułu pozytywnie wpłynie na cykl produkcyjny w przedsiębiorstwie m.in. poprzez zmniejszenie kosztów produkcji, skrócenie jej czasu, efektywniejsze wykorzystanie surowców i energii, czy podniesienie jakości świadczonych usług.

Wdrożenie wyników prac B+R

Kiedy możesz uznać, że cel Modułu Wdrożenie Innowacji został osiągnięty? Będzie to moment, kiedy Twoja firma rozpocznie produkcję innowacyjnego wyrobu/produktu i wprowadzi go na rynek, oferując go na sprzedaż lub rozpocznie świadczenie innowacyjnej usługi. A to wszystko w związku z realizacją pełnego zakresu działań przewidzianych w tym module. 

Wprowadzona na rynek innowacyjna usługa lub produkt musi oczywiście charakteryzować się cechami i funkcjonalnościami określonymi we wniosku o dofinansowanie.

Pamiętaj, że w przypadku wdrożenia nowego procesu biznesowego powinieneś rozpocząć produkcję w oparciu właśnie o ten proces, a w konsekwencji zaoferować na sprzedaż wyroby wyprodukowane właśnie w tym procesie czy też rozpocząć świadczenie usługi na podstawie tego procesu.

Dlatego niezwykle istotne jest, aby plan wdrożenia wyników B+R był realistyczny i uprawdopodabniał sukces ekonomiczny.


Co sfinansujesz w ramach Modułu Wdrożenie Innowacji?

W ramach tego modułu możliwe będzie uzyskanie dofinansowania następujących kosztów:

 • nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu lub nabycie gruntów, niezbędnych do realizacji pozostałych działań w ramach modułu;
 • nabycia prawa własności nieruchomości zabudowanej, z wyłączeniem lokali mieszkalnych, jeżeli: nieruchomość jest niezbędna do realizacji modułu i kwalifikowana wyłącznie w zakresie, w jakim jest wykorzystana do celów realizacji modułu;
 • nabycia środków trwałych innych niż nieruchomości, w tym koszty instalacji i uruchomienia oraz leasing środków trwałych innych niż nieruchomości. Nabywane środki trwałe muszą być nowe. Wymóg ten, nie obowiązuje jednak MŚP. Nowe aktywa to te, nabyte po cenie rynkowej po dniu złożenia wniosku. Istotne również, że nie były one nigdy wcześniej wykorzystywane w procesie produkcji;
 • nabycia robót i materiałów budowlanych;
 • nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how lub innych praw własności intelektualnej;
 • usług zewnętrznych w celu wsparcia innowacji: udostępnienia przestrzeni biurowej, banków danych zasobów bibliotecznych, usług w chmurze i przechowywania danych, badań rynku, laboratoriów, usług w zakresie zdolności obliczeniowych, kosztów znakowania, testowania i certyfikacji jakości;
 • usług doradczych tj. realizowanych przez doradców zewnętrznych, niemających ciągłego ani okresowego charakteru, niezwiązanych z bieżącą działalnością operacyjną przedsiębiorstwa;
 • dodatkowego zabezpieczenia umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

Formy dofinansowania

Dofinansowanie w Module Wdrożenie innowacji jest udzielone w formie dotacji warunkowej, która składa się z:

 • części bezzwrotnej dofinansowania obejmującej udział kwoty dofinansowania modułu niepodlegający zwrotowi;
 • części zwrotnej dofinansowania, która w części lub w całości podlega zwrotowi.

Wyjściowe proporcje części zwrotnej i części bezzwrotnej dotacji warunkowej są różne, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa.

Kwota dotacji warunkowej do zwrotu obliczana jest na podstawie sumy przychodów wygenerowanych w wyniku realizacji Modułu Wdrożenie innowacji przez 4 lata, liczone od daty zakończenia projektu. 

W tym okresie uzyskane przychody są uwzględniane przy wyliczeniu kwoty do zwrotu części zwrotnej dotacji warunkowej. W przypadku MŚP kwota do spłaty może być dodatkowo zmniejszona i zależy od terminu jednorazowej spłaty.

System wyliczania dotacji, w tym części zwrotnej, jest wyjątkowo skomplikowany w przypadku przedmiotowego modułu. Mają na to wpływ:

 • wielkość przedsiębiorstwa
 • suma przychodów wygenerowanych po zakończeniu projektu
 • zastosowanie wzoru do wyliczania poziomu zwrotu dotacji
 • termin spłaty części zwrotnej

W ramach tego artykułu poruszone zostały wyłącznie podstawowe kwestie dotyczące realizacji niniejszego modułu, dlatego też zachęcamy do bezpłatnych konsultacji. Ich celem jest omówienie Państwa projektu, a także skorelowanie go z założeniami i warunkami realizacji modułu. Dołożymy wszelkich starań, aby Państwa projekt spełniał jego wymogi i zoptymalizujemy szanse na otrzymanie dotacji.

Zobacz bezpłatny webinar o Ścieżce SMART

ZOBACZ WEBINAR