Perspektywa EIC Accelerator na trzeci kwartał 2022 roku

Dotacja EIC Accelerator jest częścią programu Horyzont 2020 i stanowi jego główne narzędzie w obszarze wsparcia firm we wdrażaniu na rynek innowacyjnych rozwiązań.

EIC Accelerator umożliwia pozyskiwanie dotacji na realizację prac rozwojowych nad opracowaniem nowatorskich rozwiązań, jak również pozyskanie wsparcia na wdrożenie na rynek opracowanych rozwiązań poprzez inwestycje kapitałowe finansowane przez specjalnie powołany do tego celu fundusz inwestycyjny.

Finansowanie dla Twojej firmy

Roczny budżet na 2022 rok został określony na poziomie 1,16 mld euro. Przedsiębiorstwa mogą otrzymać dofinansowanie w jednej z dwóch form:

 • bezzwrotne dotacje na realizację prac rozwojowych nad rozwiązaniem (tj. osiągnięcie 8 poziomu gotowości technologicznej) w kwocie nieprzekraczającej 2,5 mln euro,
 • dofinansowanie poprzez inwestycje kapitałowe w formie equity lub quasi-equity na wprowadzenie na rynek innowacyjnych rozwiązań oraz skalowanie działalności firm w kwocie od 0,5 mln do 15,0 mln euro (w uzasadnionych przypadkach możliwe jest zwiększenie kwoty tych funduszy).

Przedsiębiorca chcący pozyskać fundusze europejskie w związku z realizacją projektu może aplikować osobno o dotacje lub inwestycję kapitałową. Może również wnioskować o finansowanie mieszane, polegające na łączeniu wsparcia dotacyjnego z dokapitalizowaniem działalności w formie equity lub quasi-equity.

W tym miejscu warto zaznaczyć, że pozyskiwanie dotacji unijnych w EIC Accelerator uzależnione jest od wielkości przedsiębiorstwa. Firmy z sektora MŚP mogą aplikować zarówno o dotacje unijne, jak i o wsparcie kapitałowe. Podmioty, których nie można już zakwalifikować do kategorii średnich przedsiębiorstw, ale liczba ich pracowników nie przekracza progu 500 osób, również mogą wnioskować o dofinansowanie. W przypadku tych firm możliwe jest złożenie wniosku, którego celem jest pozyskanie wsparcia kapitałowego na wdrożenie na rynek przełomowych rozwiązań.

Terminy naborów w 2022 roku

W roku 2022 przewidziano trzy nabory wniosków do EIC Accelerator. Pierwsza runda składania wniosków o dofinansowanie zakończyła się 23 marca. Obecnie zbliżamy się do zakończenia kolejnej rundy (15 czerwca). Ostatni tegoroczny nabór wniosków zaplanowano na trzeci kwartał z terminem końcowym przypadającym na 5 października.

Warto już jednak teraz przystąpić do przygotowań nad opracowaniem aplikacji o środki udostępnione przez Komisję Europejską.

Nabór w ramach konkursu składa się z dwóch etapów: wniosku wstępnego (short application) oraz wniosku właściwego (full application). Cały proces oceny wniosku wstępnego trwa do 4 tygodni, a dopiero po uzyskaniu jego pozytywnej oceny możliwe jest złożenie wniosku właściwego. Dokumentację aplikacyjną można składać w każdym czasie, nie czekając do końcowego dnia naboru.

Obecne możliwości pozyskania finansowania na realizację projektu o charakterze badawczym i wdrożeniowym są ograniczone. Fundusze z programów krajowych i regionalnych województw są znacznie mniej dostępne z uwagi na ciągłe przesuwanie terminu uruchomienia środków z perspektywy finansowej na lata 2021-2027 oraz wydłużonego czasu procedowania Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Dostępność do krajowych środków, które umożliwiają realizację prac badawczo-rozwojowych nie wypełniają w pełni zgłaszanego przez przedsiębiorców zapotrzebowania. Instrumenty finansowania oferowane w ramach EIC Accelerator wypełniają w danej części właśnie tę lukę.

Jakie było dotychczasowe zainteresowanie środkami konkursowymi?

Europejska Rada ds. Innowacji opublikowała informacje związane z liczbą złożonych aplikacji w ramach pierwszej tegorocznej rundy naboru EIC Accelerator. Nabór wniosków odbywający się w terminie do 23 marca przyciągnął duże zainteresowanie przedsiębiorców. Przedsiębiorcy złożyli łącznie 1093 aplikacji (full application) na kwotę dofinansowania wynoszącą 6,4 mld euro. Większość środków unijnych (ponad 4 mld euro), o które aplikowali przedsiębiorcy stanowiło wsparcie na rozwój firmy w formie inwestycji kapitałowej (equity lub quasi-equity). Dużym zainteresowaniem cieszyło się także finansowanie mieszane, o które wnioskowało 724 przedsiębiorców.

Istotne zalety programu EIC Accelerator powodują coraz większe zainteresowanie konkursem. W porównaniu z analogicznym okresem w 2021 roku, liczba złożonych wniosków wzrosła o ponad 35%. Należy spodziewać się, że niniejsza tendencja zostanie utrzymana i w kolejnych naborach liczba wnioskodawców będzie wzrastać.

Ocena wniosku (full application) odbywa się w terminie do 5-6 tygodni. Ci wnioskodawcy, którzy uzyskali pozytywną ocenę zapraszani są na panel dyskusyjny, po którym uzyskiwana jest ostateczna decyzja o rekomendacji projektu do dofinansowania. Końcowe rozpatrzenie aplikacji po zrealizowanym panelu dyskusyjnym trwa do 3-4 tygodni. Informacji dotyczących statystyk pozyskanych dotacji w pierwszym naborze tego roku możemy oczekiwać już na początku trzeciego kwartału 2022 roku.

Jakie zmiany wprowadzono w stosunku do pierwotnej wersji programu?

Komisja Europejska systematycznie wyciąga wnioski z prac nad oceną składanych aplikacji oraz analizuje możliwości dostosowywania programu pod zapotrzebowanie zgłaszane przez wnioskodawców. Kluczowe zmiany wprowadzone w programie przedstawiono poniżej. Jasno wskazują one na to, że Komisja Europejska dąży do zwiększenia dostępności do środków finansowych.

Zwiększenie kwoty dofinansowania w ramach inwestycji kapitałowej w formie equity lub quasi-equity

Regulamin konkursu dotychczas wskazywał, że maksymalna wartość dokapitalizowania przedsiębiorstwa na wdrożenie rozwiązania na rynek i skalowanie działalności nie może przekroczyć kwoty 15 mln euro. W tym roku Komisja Europejska wprowadziła zmianę umożliwiającą zwiększenie tej kwoty w przypadku osiągnięcia przez rozwiązanie 9 poziomu gotowości technologicznej oraz charakteryzowania się:

 • wysokim znaczeniem strategicznym dla całego obszaru Unii Europejskiej,
 • potencjałem umożliwiającym konkurowanie z potentatami branżowymi w skali świata,
 • potrzebą pozyskania kwoty środków finansowych, które nie są dostępne na terenie Europy.

Wprowadzono przyspieszoną ścieżkę aplikowania o środki (tzw. fast-track)
W ramach przyspieszonej ścieżki wnioskodawcy nie składają wniosków bezpośrednio do EIC Accelerator. Instytucje (Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Innowacji i MŚP, Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, Wspólnoty wiedzy i innowacji wspierane przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii, Sekretariat Eureka dla MŚP) dokonują przeglądu projektu, badając jego poziom innowacyjności i potencjał do wdrożenia na rynek. Na końcu podejmują decyzję o jego kwalifikowalności do programu EIC Accelerator. Uzyskanie kwalifikacji do przyspieszonej ścieżki zwalnia wnioskodawcę z obowiązku składania wniosku wstępnego i umożliwia bezpośrednie złożenie wniosku właściwego (full application).

Skorygowano definicję określającą przedsiębiorstwa zarządzane przez kobiety
Program EIC Accelerator aktywnie promuje zarządzanie przedsiębiorstw przez kobiety. Regulacje projektowe dotychczasowo określały, że były to te przedsiębiorstwa, w których stanowisko dyrektora zarządzającego zajmowane było przez kobietę. Zmiany poszerzyły zakres stanowisk, które umożliwiają definiowanie ich jako działalności kierowanych przez kobiety. Obecnie są to również stanowiska: Chief Scientific Officer (CSO), Chief Executive Officer (CEO) oraz Chief Technology Officer (CTO).

Projektowanie przedsięwzięcia – możliwe ścieżki aplikowania o dotacje unijne

O uzyskanie dofinansowania można aplikować w jednym z dwóch obszarów. Pierwszym z nich jest ścieżka Open o budżecie ponad 600 mln euro. Pozwala ona na samodzielne określenie tematyki projektu i jest skierowana do potencjalnych wnioskodawców bez względu na branże w której prowadzą działalność. Drugą możliwością aplikowania o środki na rozwój firmy jest uczestnictwo w ścieżce Challenges o budżecie prawie 550 mln euro. W ścieżce tej projekty mają ściśle określoną i narzuconą odgórnie tematykę. Zostały podzielone na dwa główne obszary tematyczne wraz z wydzielonymi zakresami projektowymi. Są to:

Projekty wspierające technologie na rzecz otwartej autonomii strategicznej

 • Komponenty, technologie i systemy dla przemysłu farmaceutycznego;
 • Strategiczne technologie opieki zdrowotnej;
 • Zrównoważone i innowacyjne podejścia, w tym cyrkularne, do surowców krytycznych (CRM);
 • Nowe zastosowania technologii kwantowych (na Ziemi i w przestrzeni kosmicznej);
 • Zastosowania przetwarzania brzegowego (edge computing);
 • Innowacyjne aplikacje wykorzystujące dane i sygnały z infrastruktur kosmicznych UE (Galileo, Copernicus itp.);
 • Rozwój technologii kosmicznych, w tym tych, które wymagają demonstracji na orbicie (IOD) / walidacji na orbicie (IOV);
 • Krytyczne technologie bezpieczeństwa;
 • Technologie dla innowacyjnej infrastruktury oraz usług finansowych i płatniczych.

Projekty wspierające technologie na rzecz FIT for 55

 • Wyższa konwersja i wykorzystanie czystej energii;
 • Dekarbonizacja przemysłów, w których emisja jest trudna do ograniczenia;
 • Efektywność energetyczna i bezpieczeństwo w środowisku zabudowanym;
 • Rozwiązania mobilne o zerowej emisji;
 • Neutralność klimatyczna w użytkowaniu gruntów;
 • Systemy zarządzania/monitorowania obecnością wody, gazu i powietrza w pomieszczeniach;
 • Zielone technologie cyfrowe.

Podsumowanie

EIC Accelerator kierowany jest do przedsiębiorstw w celu zwiększenia skali innowacji mających potencjał do kreowania nowych lub dokonywania przełomu na istniejących rynkach. W ramach programu można otrzymać dofinansowanie zarówno na innowacje polegające na opracowaniu nowych technologii, jak i na innowacje społeczne czy usługowe.

Warto podkreślić, że opracowywane rozwiązania muszą mieć charakter tzw. innowacji przełomowej oraz wykazywać wysoki potencjał do wdrożenia na rynku europejskim oraz globalnym.

Szczegółowe informacje na temat programu, procesu opracowywania wniosku, możliwości pozyskiwania funduszy unijnych, czy też zarządzania dotacją znajdziesz tutaj.

W InnovaTree oferujemy państwu profesjonalną pomoc oraz stałą współpracę poprzez pozyskiwanie dotacji unijnych, oraz ich kompleksowe rozliczanie. Posiadamy doświadczenie w pozyskiwaniu środków unijnych z programu Horyzont Europa, oraz w obsłudze firm zainteresowanych dotacją EIC Accelerator. Pomagamy stworzyć aplikację, która spełnia oczekiwania Komisji Europejskiej.

Podoba Ci się artykuł? Podziel się nim z innymi!
dr inż. Natalia Kujawska

dr inż. Natalia Kujawska

Ekspert InnovaTree ds. Dofinansowań

Bezpłatny monitoring dofinansowań

Nie znalazłeś dofinansowania dla Twojej firmy? Zapisz się do bezpłatnej usługi MONITORING DOFINANSOWAŃ i bądź na bieżąco z możliwościami dotacyjnymi.

Wiedza

Zobacz powiązane artykuły

Tematyka pozyskiwania dotacji, możliwości i procedur może być prosta. Zobacz nasze artykuły.

Artykuły branżowe

Sprawdź nasze publikacje w prasie branżowej

Pobierz artykuły, które regularnie publikujemy na łamach prasy.

Dotacja na innowacje.
Jako jedna z nielicznych firm doradczych w Polsce możemy pochwalić się przejściem całego procesu aplikacji w konkursach europejskich.

dr inż. Natalia Kujawska
Ekspert Komisji Europejskiej, Partner InnovaTree

Jak przygotować firmę do pozyskiwania dotacji? Warto w strategii firmy uwzględnić możliwości, jakie dają Fundusze UE. Zadbaj o kluczowe aspekty, aby maksymalizować szanse na sukces.

dr inż. Szybmon Talbierz
Partner, Customer Success Manager

10 wad i zalet Ścieżki SMART, czyli flagowego programu dotacyjnego w nowej perspektywie, który pozwala przedsiębiorcom na realizację kompleksowych projektów.

dr inż. Natalia Kujawska
Partner InnovaTree, Manager ds. pozyskiwania dotacji