Dotacje

Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 — Gospodarka w transformacji

Zrealizuj kompleksowe projekty obejmujące zarówno prace badawczo-rozwojowe, jak i inwestycje.

Ponad 150 firm rozwija z nami swoje biznesy

01. Kluczowe informacje

Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 — FELD.09.01 Gospodarka w transformacji — Wsparcie inwestycji w MŚP

Poznaj najważniejsze informacje o dofinansowaniu.

Program „Gospodarka w transformacji” to działanie wspierające różne obszary aktywności gospodarczej przedsiębiorstw. Przedmiotowy nabór pozwala uzyskać dofinansowanie na 3 różne typy projektów:

● wsparcie inwestycji w MŚP zwiększających ich zdolności produkcyjne,
● wdrożenie rozwiązań w zakresie przemysłu 4.0 w przedsiębiorstwach,
● wdrożenie rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach.
Projekty, które ubiegają się o dofinansowania, a następnie będą realizowane z jego wsparciem, muszą zostać zakończone do czerwca 2026 r. Alokacja środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 80 mln zł.

Przygotowujemy wnioski do programów, dzięki którym sfinansujesz prace badawczo-rozwojowe, a także potrzeby inwestycyjne (np. budowę hali, zakup maszyny i urządzeń, instalacje OZE). Wyspecjalizowaliśmy się w projektach dla firm z sektora produkcyjnego, przemysłowego oraz IT.

02. Uprawnieni do dotacji

Kto może otrzymać dotację z programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 — Gospodarka w transformacji ?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

w zakresie wsparcia inwestycji w MŚP zwiększających ich zdolności produkcyjne

Mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa

w zakresie wdrożenia rozwiązań Przemysłu 4.0

Mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa

w zakresie wdrożenia rozwiązań dotyczących efektywności energetycznej

03. Co jest oceniane

Kluczowe kryteria oceny - Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 — Gospodarka w transformacji

Poziom innowacyjności rozwiązania

Prace badawczo-rozwojowe wymagają zaangażowania kadry, która będzie te prace wykonywać. Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.

Poziom innowacyjności rozwiązania

Prace badawczo-rozwojowe wymagają zaangażowania kadry, która będzie te prace wykonywać. Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, umowę zlecenie, czy też w formie kontraktu B2B podlegają dofinansowaniu.

Poziom innowacyjności rozwiązania

Prace badawczo-rozwojowe wymagają zaangażowania kadry, która będzie te prace wykonywać.

Poziom innowacyjności rozwiązania

Prace badawczo-rozwojowe wymagają zaangażowania kadry, która będzie te prace wykonywać. Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, umowę zlecenie, czy też w formie kontraktu B2B podlegają dofinansowaniu.

Poziom innowacyjności rozwiązania

Prace badawczo-rozwojowe wymagają zaangażowania kadry, która będzie te prace wykonywać. Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, umowę zlecenie, czy też w formie kontraktu B2B podlegają dofinansowaniu.

Poziom innowacyjności rozwiązania

Prace badawczo-rozwojowe wymagają zaangażowania kadry, która będzie te prace wykonywać. Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, umowę zlecenie, czy też w formie kontraktu B2B podlegają dofinansowaniu.

Witamy w InnovaTree. Współpraca z nami pozwoli Twojej firmie nie tylko skutecznie pozyskać dofinansowanie, ale przede wszystkim osiągnąć zamierzone cele biznesowe. Porozmawiajmy!

Dr inż. Natalia Kujawska
Partner InnovaTree, Ekspert ds. Dofinansowań

04. Wykorzystywanie dotacji

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Przykładami takich działań jest zakup lub rozbudowa linii produkcyjnej lub maszyn o wyższej wydajności. W tym celu można wdrożyć również automatyzację poprzez wprowadzenie robotów czy też zmodernizować oprogramowanie wspierające produkcję.

W ramach tej kategorii działań przedsiębiorcy mają możliwość realizacji projektów polegających na automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji, zwiększeniu wykorzystania systemów procesowych, czy też na przestawieniu firmy na cyfrowy łańcuch dostaw. Elementami tego typu przedsięwzięć mogą być także rozwiązania z obszaru cyberbezpieczeństwa.

Dotacja pozwala na realizację takich działań, jak np.: termomodernizacja budynków przedsiębiorstwa, wymiana źródła ciepła, czy też zastosowanie odnawialnego źródła energii, np. paneli fotowoltaicznych. Można również wdrożyć system zarządzania energią, który umożliwi monitorowanie i optymalizację

Dowiedz się więcej

Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 — Gospodarka w transformacji - darmowy webinar

Dowiedz się wszystkiego o dofinansowaniu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 — Gospodarka w transformacji . Obejrzyj nagranie z naszego webinaru.

05. Składowe Ścieżki SMART

Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 — Gospodarka w transformacji - moduły

Ścieżka SMART to dofinansowanie, którego cechą charakterystyczną jest modułowość wniosku o dofinansowanie. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą budować zakres swoich projektów niejako z „klocków”, które odpowiadają potrzebom firmy.

I. Moduł badawczo-rozwojowy

To jeden z dwóch modułów obowiązkowych, który umożliwia realizację badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych. Surowce i materiały, wynajem laboratorium, dostęp do linii produkcyjnej, zakup aparatury badawczej, a także wynagrodzenia Twojego zespołu badawczego – to przykładowe koszty, które możesz zaplanować w tym module.

II. Moduł wdrożenie innowacji

To jeden z dwóch modułów obowiązkowych, który umożliwia realizację badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych. Surowce i materiały, wynajem laboratorium, dostęp do linii produkcyjnej, zakup aparatury badawczej, a także wynagrodzenia Twojego zespołu badawczego – to przykładowe koszty, które możesz zaplanować w tym module.

III. Moduł infrastruktura B+R

To jeden z dwóch modułów obowiązkowych, który umożliwia realizację badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych. Surowce i materiały, wynajem laboratorium, dostęp do linii produkcyjnej, zakup aparatury badawczej, a także wynagrodzenia Twojego zespołu badawczego – to przykładowe koszty, które możesz zaplanować w tym module.

06. Finansowanie

Poziom dofinansowania - Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 — Gospodarka w transformacji

Alokacja środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 80 mln zł.

Poziom dofinansowania: 70%

Maksymalny poziom wsparcia uzależniony jest od typu realizowanego projektu.
W przypadku przedsięwzięć zapewniających poprawę efektywności energetycznej wynosi on aż 70% kosztów kwalifikowanych projektu.
W przypadku projektów realizowanych w obszarach Przemysłu 4.0 oraz zwiększenia mocy produkcyjnych MŚP wydatki finansowane są w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej, której maksymalna intensywność wynosi:

● 60% dla przedsiębiorstw mikro i małych,
● 50% dla przedsiębiorstw średnich,
● 40% dla dużych.

07. Terminy

Termin składania wniosków dla programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 — Gospodarka w transformacji

Warto zapoznać się z terminami składania wniosków do programu.

Nabór wniosków

13 grudnia 2023 r. – 31 stycznia 2024

Witamy w InnovaTree. Współpraca z nami pozwoli Twojej firmie nie tylko skutecznie pozyskać dofinansowanie, ale przede wszystkim osiągnąć zamierzone cele biznesowe. Porozmawiajmy!

Dr inż. Natalia Kujawska
Partner InnovaTree, Ekspert ds. Dofinansowań

Najczęściej zadawane pytania - Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 — Gospodarka w transformacji

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Czy będzie można zrealizować projekt obejmujący jedynie dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych, bez wdrożenia?2024-04-25T13:30:23+02:00

Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych jest konieczne, jednak nie musi być finansowane z projektu, tj. z modułu wdrożeniowego. Można, jak dotychczas w szybkiej ścieżce, opisać sposób wdrożenia i zadeklarować jego opłacalność, ale realizować wdrożenie poza projektem.

Czy możliwe jest dofinansowanie projektów modułowych realizowanych przez konsorcja dużych przedsiębiorstw?2024-04-25T13:30:23+02:00

Program dopuszcza takie rozwiązanie, natomiast warto zwrócić uwagę na kryterium „Współpraca przedsiębiorców innych niż MŚP”. Mówi ono o tym, że duże przedsiębiorstwa będą musiały, wykazać w projekcie współpracę z MŚP. Kryterium wskazuje na to, że będzie trzeba udowodnić efekty i korzyści wynikające z wybranej formy współpracy, a samą współpracę udokumentować. Umowa konsorcjum wydaje się tutaj najmniej dyskusyjną formą udokumentowania współpracy, a więc zachęcamy do rozważenia takiej opcji. Kryterium nie dotyczy small-mid caps (czyli spółek o średniej kapitalizacji) i będzie weryfikowane jedynie przy modułach wdrożeniowym, cyfryzacji i zazielenienia przedsiębiorstw.

Czy innowacja musi być zakupiona, czy może być wytworzona w ramach przedsiębiorstwa?2024-04-25T13:30:23+02:00

Jeśli projekt dotyczyć ma wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych (prowadzących do powstania innowacji), wyniki tych prac mogą zostać zakupione od innego podmiotu lub wytworzone w ramach przedsiębiorstwa. Warto jednak zwrócić uwagę na kryteria rankingujące, tj. punktowane. Jeśli innowacyjność w projekcie będzie wynikała z zakupionych prac B+R – projekt otrzyma 1 punkt, jeśli z samodzielnie wytworzonych, ale poza projektem – 2 p. a jeśli innowacja jest wynikiem prac B+R realizowanych w projekcie (w module B+R) – projekt otrzyma aż 12 punktów.

Czy można dofinansować koszty do złożenia międzynarodowego patentu (UE, USA, Chiny, itp)?2024-04-25T13:30:23+02:00

Tak, w ramach modułu internacjonalizacja w ścieżce SMART będzie można uzyskać dofinansowanie kosztów uzyskania ochrony patentowej poza granicami Polski. Proszę jednak pamiętać, że moduł internacjonalizacja jest modułem fakultatywnym, więc pojawić się może w projekcie jedynie w połączeniu z realizacją prac B+R lub ich wdrożeniem (w przypadku MŚP).

Czy można będzie otrzymać dofinansowanie dla inwestycji i wdrożeń już rozpoczętych, w trakcie realizacji?2024-04-25T13:30:23+02:00

Nie będzie takiej możliwości – kryterium obligatoryjne „Projekt spełnia efekt zachęt” wyklucza finansowanie projektów rozpoczętych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. W regulaminach naborów będą natomiast wskazane koszty objęte pomocą de minimis, które będą mogły być sfinansowane w projekcie mimo ich wcześniejszego poniesienia.

Czy istnieje definicja „ekoprojektowania”?2024-04-25T13:30:23+02:00

Definicja ekoprojektowania została zawarta w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. Zgodnie z tą dyrektywą ekoprojekt oznacza uwzględnienie aspektów środowiskowych przy projektowaniu produktu celem poprawy ekologiczności produktu podczas jego całego cyklu życia. Będą to więc zarówno procesy związane z produkcją, jak i z użytkowaniem a następnie utylizacją produktu.

Mam już sprawdzony prototyp, chciałbym dofinansować narzędzia do produkcji, czy jest tu taka możliwość?2024-04-25T13:30:23+02:00

Tak, moduł wdrożeniowy projektu w ramach ścieżki SMART umożliwi sfinansowanie takiej inwestycji. Ważne będzie wykazanie, że prototyp powstał w wyniku prac B+R, które przedsiębiorstwo samodzielnie zrealizowało lub zakupiło. Proszę też pamiętać, że w przypadku dużych przedsiębiorstw moduł B+R jest obligatoryjny, a więc równolegle będzie trzeba zrealizować projekt badawczo-rozwojowy, np. w innym obszarze działalności firmy.

W jaki sposób można przygotować się do wzięcia udziału w programie Ścieżka SMART?2024-04-25T13:30:23+02:00

Kluczową kwestią do opracowania przed podjęciem prac nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie jest stworzenie koncepcji realizacji projektu. Przed startem w programie zastanów się więc i przygotuj:

 • analizę potrzeb inwestycyjnych i rozwojowych firmy w kontekście wyżej opisanych modułów – z których modułów chciałbyś skorzystać;
 • cechy, które wyróżniają Twoje rozwiązanie od dostępnych na rynku – postaraj się te cechy zestawić liczbowo z cechami konkurencyjnych rozwiązań;
 • strategię realizacji projektu, zawierającą wstępny harmonogram przedsięwzięcia;
 • wstępny budżet/kosztorys projektu.
Ile wniosków o dofinansowanie w Ścieżce SMART może złożyć jeden wnioskodawca?2024-04-25T13:30:23+02:00

Tego jeszcze nie wiemy – takie informacje pojawią się w regulaminie naborów. Kryteria nie wskazują na żadne ograniczenia w tym zakresie.

Czy istnieje tematyka projektów, która będzie wyżej punktowana od innych?2024-04-25T13:30:23+02:00

W kryteriach naboru wskazano 2 rodzaje innowacji – przy zastosowaniu jednego z nich otrzyma się dodatkowe punkty w projekcie – są to ekoinnowacje i innowacje cyfrowe. Dodatkowe punkty otrzymają również projekty wykazujące społeczne znaczenie innowacji, będącej przedmiotem projektu.

Czym jest projekt modułowy?2024-04-25T13:30:23+02:00

Potrzeby przedsiębiorstw są różne a Ścieżka SMART kompleksowo odpowiada na wiele z nich. Uwzględniając poszczególne moduły, można sfinansować różne obszary bezpośrednio i pośrednio związane z badaniami i wdrożeniem innowacyjnych rozwiązań.

Dotychczas, aby pozyskać unijne dofinansowanie działalności w różnych obszarach, należało złożyć kilka wniosków o dofinansowanie. Teraz zastąpi je jeden wniosek na projekt modułowy. Plusem jest ograniczenie kilku procedur do jednej. Minusem jest fakt, że aby uzyskać wsparcie obszarów mniej kluczowych, należało będzie zrealizować również moduł B+R lub wdrożeniowy.

W projektach modułowych będą dwa moduły obligatoryjne:

 • moduł badawczo-rozwojowy,
 • moduł wdrożenie innowacji.

Duże przedsiębiorstwa moduł B+R muszą traktować jako moduł obowiązkowy. Przedsiębiorstwa MŚP mogą wybrać, czy modułem obowiązkowym będzie dla nich moduł badawczy czy wdrożeniowy, czy też zrealizują oba.

Na czym polega moduł badawczo-rozwojowy?2024-04-25T13:30:23+02:00

W module badawczo-rozwojowym będą mogły zostać zrealizowane w ramach projektu badania przemysłowe oraz eksperymentalne prace rozwojowe, w wyniku których powstaną innowacyjne produkty lub usługi.

Wśród kosztów kwalifikowanych tego modułu mogą znaleźć się np. wynagrodzenia zespołu badawczego, usługi podwykonawstwa czy zakup materiałów i surowców niezbędnych do badań. To również moduł, w którym najbardziej zasadne będzie tworzenie konsorcjów z instytucjami naukowymi, które mogą przeprowadzić część zadań. Obowiązkowe wdrożenie wyników badań może zostać zrealizowane w module wdrożeniowym lub poza projektem.

Więcej informacji znajdziesz w artykule dot. Modułu B+R.

Co można zrealizować w ramach modułu wdrożenie innowacji?2024-04-25T13:30:23+02:00

Moduł wdrożenie innowacji to drugi moduł obowiązkowy. Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców może to być jedyny moduł, dla dużych przedsiębiorstw może on być uzupełnieniem modułu B+R.
Wśród kosztów kwalifikowanych znajdą się np. koszty zakupu lub wytworzenia linii technologicznej, przygotowanie analiz i dokumentacji niezbędnej do realizacji wdrożenia czy remont lub budowa budynków, w których realizowana ma być produkcja.
Ważne jest to to, że w ramach tego modułu można wdrażać zarówno wyniki własnych prac B+R, zrealizowanych w ramach modułu B+R lub zrealizowanych czy zakupionych wcześniej.
Dofinansowanie modułu wdrożeniowego realizowane będzie w postaci dotacji warunkowej.
Więcej informacji znajdziesz w artykule dot. Modułu Wdrożenie innowacji.

Co zrealizuję korzystając z modułu infrastruktura B+R?2024-04-25T13:30:23+02:00

Jeśli Twoje przedsiębiorstwo realizuje lub planuje realizację prac B+R nie tylko jako element projektu, ale również długofalowo, możesz sfinansować utworzenie centrum badawczo-rozwojowego. Koszty kwalifikowane tego modułu to wszelka infrastruktura niezbędna do przeprowadzania prac – aparatura, budynki, wyposażenie. Aby pozyskać dofinansowanie na te cele, trzeba sporządzić agendę badawczą na kilka lat do przodu. Dofinansowanie modułu infrastrukturalnego również będzie miało formę dotacji warunkowej.
Więcej informacji znajdziesz w artykule dot. Modułu Infrastruktura B+R.

Czym jest moduł internacjonalizacja?2024-04-25T13:30:22+02:00

Sprzedajesz lub chcesz sprzedawać swoje innowacyjne produkty lub usługi również poza granicami Polski? Warto więc, aby zainteresował Cię też moduł internacjonalizacji – finansowanie międzynarodowej ochrony patentowe, wyjazdy na targi poza Polską, udział w międzynarodowych łańcuchach dostaw. Obszary, na które będziesz chcieć otrzymać wsparcie, nie muszą być związane z obszarami wspieranymi w modułach obowiązkowych.

Więcej informacji znajdziesz w artykule dot. Modułu Internacjonalizacja.

Co wchodzi w skład modułu kompetencje?2024-04-25T13:30:22+02:00

Aby przedsiębiorstwo rozwijało się w kierunkach innowacyjnych i tworzyło innowacyjne produkty, kadra musi posiadać wysokie kompetencje i nieustannie je poszerzać. W tym module sfinansujesz szkolenia zespołu badawczo-rozwojowego w zakresie np. inteligentnych specjalizacji, transformacji przemysłu w kierunku Przemysłu 4.0, transferu technologii, zarządzania innowacjami, ekoprojektowania czy obsługi infrastruktury badawczej.

Więcej informacji znajdziesz w artykule dot. Modułu Kompetencje.

Co można sfinansować wykorzystując moduł cyfryzacja?2024-04-25T13:30:22+02:00

W ramach tego modułu możliwe będzie wsparcie projektów związanych z zastosowaniem w przedsiębiorstwie rozwiązań zmierzających do cyfryzacji: produkcji, procesów, produktów, usług oraz modelu biznesowego. Również koszty związane z podniesieniem cyberbezpieczeństwa przedsiębiorstwa będą kwalifikowane. To, czego nie sfinansujesz w ramach nowego programu, to zakup oprogramowania biurowego, księgowego, systemy operacyjne komputerów osobistych wykorzystujących powszechnie znane i dostępne technologie.

Więcej informacji znajdziesz w artykule dot. Modułu Cyfryzacja.

Jakie działania obejmuje moduł zazielenienie przedsiębiorstw?2024-04-25T13:30:22+02:00

Działania zmierzające do przekształcenia przedsiębiorstwa w bardziej przyjazne środowisko zajmują sporą część programów finansowania ze środków unijnych na lata 2021-2027 (kredyt ekologiczny w programie FENG, program FENIKS, regionalne programy operacyjne). W ramach tego modułu sfinansować będzie można koszty transformacji przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym rozwój nowych modeli biznesowych. Finansować będzie można nie tylko inwestycje dotyczące wdrożeń nowych rozwiązań(np. w linię technologiczną do odzysku odpadu produkcyjnego), ale też działania z zakresu ekoprojektowania, przeprowadzania ocen środowiskowych i dotyczących cyklu życia produktu czy weryfikacji technologii środowiskowych.

Więcej informacji znajdziesz w artykule dot. Modułu Zazielenienie przedsiębiorstw

Nie znalazłeś odpowiedzi na interesujące Cię pytanie?

NIc straconego! Napisz lub zadzwoń! Odpowiemy na wszelkie Twoje pytania.

Podobne projekty

Poznaj inne, prawdziwe historie pozyskanych dotacji

Zobacz jak wyglądały procesy pozyskiwania dotacji, ile trwały i co się na nie składało.

Nowa linia produkcyjna dla Morele.net

Sprawdź, jak pomogliśmy Morele.net pozyskać dofinansowanie na projekt badawczo-rozwojowy: nową linię produkcyjną.

Nowa linia produkcyjna dla Opoczno SA

Sprawdź, jak pomogliśmy spółce Opoczno pozyskać dofinansowanie na projekt B+R: nową linię produkcyjną.

Innowacyjne produkty roślinne dla Bakalland

Sprawdź, jak pomogliśmy spółce Opoczno pozyskać dofinansowanie na projekt badawczo-rozwojowy: nową linię produkcyjną.

Nasz zespół zbudowaliśmy z m.in. ekspertów, którzy w przeszłości oceniali wnioski składane do instytucji przyznających fundusze europejskie. To zapewniło nam posiadanie wiedzy od najważniejszej strony, czyli instytucji oceniających.

FAQ – WSPÓŁPRACA

Współpraca z InnovaTree – najczęściej zadawane pytania

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Ile czasu trwa bezpłatna konsultacja?2024-04-25T13:30:23+02:00

Bezpłatna konsultacja składa się z dwóch etapów. Pierwszy z nich to 15-minutowa rozmowa. Następnym krokiem jest również bezpłatne, ale już godzinne spotkanie analityczne z managerem, który szczegółowo bada potencjał firmy lub projektu.

Jakie zagadnienia poruszymy w trakcie godzinnego spotkania analitycznego?2024-04-25T13:30:23+02:00

Kwestie, które na pewno poruszymy to m.in.:

 • Przedmiot projektu – czy są to działania związane z pracami B+R, inwestycjami, czy innym obszarem?
 • Na jakim etapie projektu jest Twoja firma? Czy jest to faza koncepcji, pilotażu, a może realizacji?
 • Jakie działania przygotowawcze powinny zostać zrealizowane?
 • Co zamierzacie kupić i czy możliwe jest uznanie tych wydatków jako kosztów kwalifikowalnych?
 • Czy znacie swoją konkurencję?

Abyś mógł swobodnie rozmawiać o swoim pomyśle, wysyłamy Twojej firmie oświadczenie o zachowaniu poufności (NDA).

W jakiej formie odbywa się bezpłatna konsultacja?2024-04-25T13:30:23+02:00

Wszystkie rozmowy prowadzimy on-line. To sprawia, że jesteśmy elastyczni i czas niezbędny do przeprowadzenia analiz nie trwa w nieskończoność – analiza staje się krótka, ale rzeczowa i konkretna. Po umówieniu konsultacji otrzymasz link do spotkania na platformie Google Meet.

Czy umawiając konsultacje, muszę wiedzieć, z jakiego programu dotacyjnego chce skorzystać moja firma?2024-04-25T13:30:23+02:00

Nie, to my mamy zbadać Twoje potrzeby i dobrać do nich odpowiednie dofinansowanie. Warto jednak, abyś zastanowił/a się, jakie potrzeby przedsiębiorstwa chcesz zaspokoić oraz jakie cele wynikają ze strategii rozwoju Twojej firmy. Dzięki tym informacjom jesteśmy w stanie określić czy dofinansowania, które są dostępne lub pojawią się w najbliższym czasie, umożliwią Twojej firmie realizację planów.

Czy mogę poznać warunki współpracy przed spotkaniem analitycznym?2024-04-25T13:30:23+02:00

Co do zasady przedstawienie oferty następuje u nas po etapie spotkań analitycznych, kiedy zarówno po Twojej, jak i naszej stronie jest pewność, że projekt ma potencjał do pozyskania dofinansowania. Jeśli zależy Ci na poznaniu oferty współpracy wcześniej, powiedz to na pierwszej konsultacji. Prześlemy Ci mailowo naszą propozycję na podstawie pierwszych informacji, które nam przekazałeś/aś.

Nie znalazłeś odpowiedzi na interesujące Cię pytanie?

NIc straconego! Napisz lub zadzwoń! Odpowiemy na wszelkie Twoje pytania.

NA CO JESZCZE CZEKASZ?

Powinniśmy porozmawiać!
Wybierz dogodny dla Ciebie termin.

Te firmy umówiły z nami konsultacje

Wolisz bezpośredni kontakt?

Super! Zadzwoń do nas lub napisz maila. Odezwiemy się od razu.

Wolisz bezpośredni kontakt?

Super! Zadzwoń do nas lub napisz maila.

Bezpłatny monitoring dofinansowań

Nie znalazłeś dofinansowania dla Twojej firmy? Zapisz się do bezpłatnej usługi MONITORING DOFINANSOWAŃ i bądź na bieżąco z możliwościami dotacyjnymi.

Wiedza

Zobacz powiązane artykuły

Tematyka pozyskiwania dotacji, możliwości i procedur może być prosta. Zobacz nasze artykuły.

Artykuły branżowe

Sprawdź nasze publikacje w prasie branżowej

Pobierz artykuły, które regularnie publikujemy na łamach prasy.

Dotacja na innowacje.
Jako jedna z nielicznych firm doradczych w Polsce możemy pochwalić się przejściem całego procesu aplikacji w konkursach europejskich.

dr inż. Natalia Kujawska
Ekspert Komisji Europejskiej, Partner InnovaTree

Jak przygotować firmę do pozyskiwania dotacji? Warto w strategii firmy uwzględnić możliwości, jakie dają Fundusze UE. Zadbaj o kluczowe aspekty, aby maksymalizować szanse na sukces.

dr inż. Szybmon Talbierz
Partner, Customer Success Manager

10 wad i zalet Ścieżki SMART, czyli flagowego programu dotacyjnego w nowej perspektywie, który pozwala przedsiębiorcom na realizację kompleksowych projektów.

dr inż. Natalia Kujawska
Partner InnovaTree, Manager ds. pozyskiwania dotacji

Przejdź do góry