Dobrze przeprowadzone zapytanie ofertowe to jedna ze składowych sukcesu przy realizacji projektu dofinansowanego z funduszy unijnych. Aby zostało przeprowadzone dobrze i zgodnie z planem, nie pozwólmy sobie na popełnienie błędów na etapie poszukiwania wykonawcy lub dostawcy. Zgodnie z wytycznymi i podpisaną umową, beneficjent powinien z całych sił starać się wcielić w życie zasady i obostrzenia oraz dokonać zakupu tego, co zaplanował i założył.

Jak dokonać zakupu zachowując wszystkie nałożone nam zasady zawarte w ramach projektu?

Z doświadczenia wiemy, że rzetelne oszacowanie pomaga. Znając wszystkie zasady, które są dla beneficjenta obligatoryjne, warto pamiętać o mniej oczywistych kwestiach takich jak zawężenie zasady konkurencyjności.

Zasady, które musisz znać

Zasady udzielania zamówień publicznych w ramach Unii Europejskiej mają wspólny trzon zasad dla wszystkich trybów wyboru. Zasady wymienione poniżej są ze sobą ściśle powiązane, a przestrzeganie każdej z nich warunkuje realizację pozostałych.

1. Zasada równego traktowania.

To obowiązek zamawiającego, który polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania z zachowaniem równego traktowania. W praktyce sprowadza się to do konieczności identycznego traktowania wykonawców, których sytuacja jest taka sama lub bardzo podobna. Nie oznacza to jednak konieczności identycznego traktowania wszystkich wykonawców znajdujących się na rynku lub aspirujących do wejścia na rynek.

2. Zasada niedyskryminacji (ochrony konkurencji).

Ten obowiązek nakłada na zamawiającego nakaz powstrzymywania się od nieuzasadnionego obiektywnymi względami preferowania – bezpośrednio lub pośrednio – poszczególnych wykonawców przez ich nieuzasadnione ograniczanie dostępu do postępowania. Zasada ta jest szczególnie widoczna na przykładzie opisu przedmiotu zamówienia.

3. Zasada wzajemnego uznawania.

To zasada mająca zastosowanie w dziedzinie swobodnego przepływu towarów. W przypadku braku zharmonizowanych przepisów na poziomie unijnym, produkty legalnie wprowadzane do obrotu w jednym Państwie członkowskim, mogą być sprzedawane w innych Państwach członkowskich, niezależnie od zgodności z krajowymi przepisami technicznymi. Państwa członkowskie są zgodne co do tego, że krajowe przepisy techniczne zapewniają jednakową ochronę interesu społecznego pozostałych krajów UE. W praktyce oznacza to tyle, że Państwo członkowskie nie może zakazać sprzedaży na swoim terytorium produktów, które zostały legalnie wprowadzone do obrotu w innym Państwie członkowskim. Zamawiający nie ma prawa w opisie przedmiotu zamówienia czy podczas oceny ofert wykluczyć takiego towaru z postępowania o udzielenie zamówienia.

4. Zasada proporcjonalności.

Zamawiający ma określać warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia. Proporcjonalność warunku udziału w postępowaniu to opisanie warunku na poziomie, który jest usprawiedliwiony dbałością o jakość i rzetelność do wykonania przedmiotu zamówienia, nie zaś wprowadzanie nieuzasadnionego z punktu widzenia wykonywania przyszłej umowy ograniczenia w dostępnie do udziału w postępowaniu. W praktyce oznacza to zachowanie równowagi pomiędzy interesem zamawiającego (w uzyskaniu rękojmi należytego wykonania zamówienia) a interesem wykonawców (którzy przez sformułowanie nadmiernych wymagań mogą zostać wyeliminowani z postępowania).

5. Zasada przejrzystości.

Skupia się w dużej mierze na zagwarantowaniu przez zamawiającego przejrzystości procedur. Zapewnia możliwość weryfikacji prawidłowości działań zamawiającego, a w dalszej kolejności umożliwia skorzystanie ze środków ochrony prawnej. W związku z tym, zamawiający są zobowiązani do upubliczniania wszystkich istotnych informacji o postępowaniu np. o wprowadzonych zmianach lub wyborze wykonawcy. Od kilku lat odbywa się to przy wykorzystaniu bazy konkurencyjności, gdzie upubliczniane są wszystkie zapytania ofertowe. Zarówno dla projektów, w ramach których zawarto umowy o dofinansowanie, jak i dla takich, które oczekują na podpisanie umów. Zasady zostały ujednolicone, aby zapewnić większą przejrzystość i zachować ścieżkę audytu.

6. Zasada nadrzędna, czyli zasada efektywności ekonomicznej.

Przestrzeganie wszystkich wyżej wymienionych zasad powinno zapewnić, że zamawiający wybierze ofertę zaspokajającą jego potrzeby. Każde postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powinno zmierzać do wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarcia umowy z wykonawcą, który ją złożył. Przez najkorzystniejszą ofertę należy rozumieć ofertę z najniższą ceną lub przedstawiającą najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny/kosztu.

Proces rozliczania dotacji nie jest prosty, a tylko prawidłowo rozliczone dofinansowanie zapewni Ci otrzymanie dotacji w pełnej wysokości. Sprawdź na co możesz liczyć powierzając proces rozliczania dotacji naszym specjalistom.

Podoba Ci się artykuł? Podziel się nim z innymi!
Karolina Czaplewska

Karolina Czaplewska

Key Account Manager i jednocześnie Ekspert ds. dofinansowań w InnovaTree z ponad 12-letnim doświadczeniem w branży. W trakcie swojej kariery zawodowej pozyskała miliony dofinansowań dla swoich klientów, przeprowadziła dziesiątki analiz finansowych i z sukcesem rozliczyła kilkadziesiąt projektów.

Spis treści:

Chcesz wiedzieć więcej?

Zapisz się na nasz darmowy webinar ze ścieżki SMART! Cała wiedza od ekspertów w jednym miejscu.

Bezpłatny monitoring dofinansowań

Nie znalazłeś dofinansowania dla Twojej firmy? Zapisz się do bezpłatnej usługi MONITORING DOFINANSOWAŃ i bądź na bieżąco z możliwościami dotacyjnymi.

Wiedza

Zobacz powiązane artykuły

Tematyka pozyskiwania dotacji, możliwości i procedur może być prosta. Zobacz nasze artykuły.

Artykuły branżowe

Sprawdź nasze publikacje w prasie branżowej

Pobierz artykuły, które regularnie publikujemy na łamach prasy.

Dotacja na innowacje.
Jako jedna z nielicznych firm doradczych w Polsce możemy pochwalić się przejściem całego procesu aplikacji w konkursach europejskich.

dr inż. Natalia Kujawska
Ekspert Komisji Europejskiej, Partner InnovaTree

Jak przygotować firmę do pozyskiwania dotacji? Warto w strategii firmy uwzględnić możliwości, jakie dają Fundusze UE. Zadbaj o kluczowe aspekty, aby maksymalizować szanse na sukces.

dr inż. Szybmon Talbierz
Partner, Customer Success Manager

10 wad i zalet Ścieżki SMART, czyli flagowego programu dotacyjnego w nowej perspektywie, który pozwala przedsiębiorcom na realizację kompleksowych projektów.

dr inż. Natalia Kujawska
Partner InnovaTree, Manager ds. pozyskiwania dotacji