Trwa nabór wniosków do programu dotacyjnego „Robotyzacja i cyfryzacja w dużych przedsiębiorstwach”. Aplikacje można składać od 6 lipca 2023 r. do 30 listopada 2023 r.

Dlatego też 11 lipca zorganizowaliśmy bezpłatny webinar „Pozyskaj dotację na robotyzację i cyfryzację w Twojej firmie”, który poprowadziła dr inż. Natalia Kujawska. W trakcie spotkania uczestnicy dowiedzieli się jak zwiększyć szansę swojego projektu na otrzymanie tego dofinansowania.

Jeśli nie mogłaś/eś uczestniczyć w spotkaniu na żywo, pobierz nagranie z webinaru:

Pytania i odpowiedzi z webinaru

1. Czy możliwe jest, aby Spółka matka realizowała projekt w spółkach córkach w kilku różnych województwach?

Jeżeli spółka córka ma osobowość prawną, to powinna samodzielnie złożyć wniosek o dofinansowanie. Jeżeli samodzielnie lub poprzez powiązania spółka ma status dużego przedsiębiorstwa, to może samodzielnie taki wniosek złożyć. Sytuacja, w której spółka matka byłaby Wnioskodawcą, a projekt byłby realizowany przez inne spółki (córki) w różnych lokalizacjach, nie będzie możliwa.

2. Spółki córki samodzielnie nie spełniają wymogów dotyczących minimalnych kosztów. Projekt byłby realizowany w Spółkach córkach, a nie przez Spółki córki. Koszty ponosiłaby spółka matka.

W takiej sytuacji złożenie wniosku nie będzie możliwe. Zapraszam do kontaktu po webinarze, aby szczegółowo omówić Państwa przypadek, być może uda nam się znaleźć jakieś rozwiązanie.

3. Czy jeżeli za cyfryzację odpowiada spółka matka (kupuje globalną licencję, potem ją refakturuje na spółki podległe), a jej dział IT wdraża to rozwiązanie, Spółka córka otrzymuje fakturę od spółki matki – czy w takiej sytuacji takie koszty są kosztami kwalifikowanymi?

W mojej ocenie będzie to problematyczne z uwagi na brak możliwości zakupu od podmiotów powiązanych. Ponadto problematyczna byłaby kwestia konkurencyjności wyboru dostawcy oprogramowania. Zakup od spółki matki oznaczałby niespełnienie tego warunku.

4. Spółka przekształciła się w 2020 roku z osoby fizycznej prowadzącej działalność (firma powstała w 1991 roku). Jaką datę powstania firmy powinniśmy wpisać we wniosku o dofinansowanie?

Zgodnie z datą w dokumencie rejestrowym, proszę podać datę z KRS – zapewne będzie to data powstania spółki prawa handlowego.

5. W ramach działania spółka planuje ulepszyć /znacząco zmodyfikować dotychczasowe maszyny. Czy koszty ulepszenia są kosztem kwalifikowanym?

Będzie to inwestycja w środki trwałe. Zakładam, że księgowo będzie się to wiązało z podniesieniem wartości środka trwałego. W takim przypadku możliwe będzie kwalifikowanie takiego wydatku.

6. Czy na nowe miejsce pracy może aplikować dotychczasowy pracownik, czy musi to być osoba nowozatrudniona?

Rezultatem projektu powinno być utworzenie wysokospecjalistycznych stanowisk pracy. Jaka konkretna osoba będzie na tym stanowisku pracować to inna kwestia. Nowo utworzone wysokospecjalistyczne stanowisko pracy może objąć pracownik dotychczas przez Państwa zatrudniony.

7. Poproszę link do konkursu

https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/inwestycje-wspierajace-robotyzacje-i-cyfryzacje-w-przedsiebiorstwach–tryb-konkursowy

8. Czy duże przedsiębiorstwo zatrudniające ponad 250 osób nie musi wykazać się obrotem 50 mln euro?

Nie musi – wielkość zatrudnienia przekraczająca 250 osób jest wystarczającą determinantą zakwalifikowania przedsiębiorstwa do kategorii dużych.

9. Czy koszty maszyn mogą być kosztem kwalifikowalnym w 100%?

Koszt nabycia maszyn i urządzeń jest kosztem kwalifikowanym i cały koszt netto jest kosztem kwalifikowanym.

10. Jesteśmy dużym podmiotem, ale naszym właścicielem nie jest podmiot publiczny. Rozumiem, że możemy wystąpić o dotację, bo w definicji jest słowo albo (a nie i)?

Tak, Państwa właścicielem/udziałowcem nie musi być podmiot publiczny. Jeżeli mają Państwo status dużego przedsiębiorstwa, to są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku o dofinansowanie.

11. Czy do liczby 250 pracowników wliczają się tylko pracownicy firmy, czy można wykazać pracowników z procesów outsourcingu?

Pracownicy tymczasowi świadczący pracę na rzecz danego pracodawcy powinni być uznawani za członków personelu jego przedsiębiorstwa i uwzględniani przy ocenie wielkości przedsiębiorstwa.

12. Czy można wliczyć zakupione używane maszyny od spółki matki powiązanej kapitałowo (przeniesienie produkcji)?

Niestety wytyczne ds. kwalifikowalności wykluczają możliwość zakupu od podmiotów powiązanych.

13. Co w przypadku, gdy maszyny są przenoszone od spółki matki, ale wcześniej przechodzą modyfikację w spółce zewnętrznej i zakup jest od podmiotu zewnętrznego (wcześniej były używane w spółce matce)?

Zapraszam do kontaktu po webinarze, ta kwestia wymaga indywidualnego przedyskutowania.

14. Jaki jest poziom dofinansowania dla Krakowa?

Poziom dofinansowania w województwie małopolskim jest na poziomie 40% dla dużych przedsiębiorstw.

15. Czy można ubiegać się o dofinansowanie tylko na aspekty produkcji, czy również usługi/logistyki?

Przedmiotem transformacji w ramach projektów mogą być wszelkie prowadzone przez Państwa procesy biznesowe, również te związane z procesem świadczenia usług czy logistyką.

16. Czy kwota minimalna 8 mln to kwota, którą trzeba przeznaczyć na jedno „ulepszenie”? Czy można sumować kilka rozwiązań w zakresie cyfryzacji?

8 mln zł to kwota całego projektu. Poszczególne składowe projektu mogą mieć różną wartość (np. robotyzacja 2 mln zł, cyfryzacja 4 mln zł, automatyzacja 2 mln zł). Łącznie musi być minimum 8 mln zł.

17. Gdzie w przykładzie nr 1 znajdują się elementy inwestycji początkowej?

Ucyfryzowanie procesu biznesowego, który jest opisany w obszarze 1 prezentowanym na webinarze, może przykładowo prowadzić do zwiększenia zdolności produkcyjnej przedsiębiorstwa. Jeśli np. to przyjmowanie zamówień i ich obróbka stanowi „wąskie gardło” w danej działalności. Oczywiście treść umieszczona we wniosku powinna zostać bardziej rozbudowana i wyjaśniać tę kwestię.

Proszę mieć również na uwadze, że prezentowane przykłady dotyczą konkretnych obszarów, które stanowią elementy składowe całego projektu. Sama cyfryzacja nie musi być jedynym elementem projektu, stąd też kwestię inwestycji początkowej należy wówczas rozpatrywać przez pryzmat całego projektu. W takim przypadku jej konkretna forma będzie uzależniona od zakresu projektu.

18. Czy wnioski mogą składać konsorcja firm? I wtedy spełnionyby został wymóg dużej firmy.

Dokumentacja konkursowa nie przewiduje niestety udziału konsorcjów.

19. Jakie koszty są kwalifikowalne w projekcie?

Kwalifikowane są koszty w ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej i są to przede wszystkim koszty robót budowlanych, nabycia środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych. Nie są kwalifikowane np. koszty wynagrodzeń czy koszty bieżące.

20. Czy można wliczyć koszty wykonania projektu budowlanego i koszt wykonania projektu linii produkcyjnej przez spółkę matkę, która wykonuje takie usługi na rzecz spółek córek w bieżącej działalności?

Zakupu i zamówienia od podmiotów powiązanych nie są niestety możliwe. Zasada konkurencyjnego wyboru byłaby niespełniona.

21. Czy jeśli dana firma wcześniej wdrażała już rozwiązania RPA lub digitaliazację obsługi dokumentacji, to można pozyskać środki na modernizacje takich rozwiązań? Wcześniejsze inwestycje pochodziły ze środków własnych.

Tak, usprawnienia dotychczasowych rozwiązań mogą być przedmiotem konkursu, o ile oczywiście wpisują się w tematykę konkursu.

22. Kiedy będzie decyzja czy firma otrzyma dofinansowanie? Rozumiem, że dopiero wtedy można startować zakupami/ zamówieniami pod projekt?

Projekt można rozpocząć już po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. Zgodnie z dokumentacją konkursową czas oceny trwa 90 dni. Jeżeli jednak ilość wniosków będzie duża, termin ten może zostać wydłużony i czasami się to zdarza.

23. Czy konieczne jest przygotowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 dla projektu?

Nie, dokumentacja konkursowa nie wymaga takiego dokumentu.

24. Jakie są konsekwencje otrzymania dofinansowania? Czy musimy spełniać jakieś warunki przez dłuższy czas?

Tak, biorą Państwo na siebie obowiązki wynikające z Umowy o dofinansowanie. Jednym z najważniejszych warunków jest konieczność zapewnienia 5 lat trwałości projektu.

25. Według regulaminu do złożenia mamy użyć programu WOD2021 – czy jednak mamy wysłać przez skrzynkę podawczą?

Wniosek należy przygotować w generatorze, jednak jego przesłanie odbywa się poprzez platformę ePUAP.

26. Jakie działalności oprócz transportu i logistyki są wykluczone?

Istnieje szereg wyłączeń przedmiotowych i podmiotowych. Branżowe wykluczenia obejmują np. hutnictwo, górnictwo, produkcję broni, wyrobów tytoniowych. Zapraszam do kontaktu po webinarze, zweryfikujemy dla Państwa kwestię wykluczeń.

27. Czy jest możliwość realizacji projektu przez nowo założony podmiot, który na moment złożenia wniosku nie posiada aktywów? Dodatkowo byłby to podmiot duży jako zależny od dużego podmiotu. Zdolność finansowa potwierdzona np. oświadczeniem spółki matki o planowanym dofinansowaniu w terminie późniejszym lub planowanym udzieleniu pożyczki.

Ocena zdolności finansowej jest przedmiotem oceny formalnej (spełnia / nie spełnia). Jeżeli wykażą Państwo zapewnienie finansowania ze strony spółki matki, to nie widzę przeszkód do złożenia wniosku przez nowopowstałą spółkę.

28. Czy budowa przestrzeni magazynowej dla rozrastającej się produkcji również będzie mogła być finansowania ze środków, o których tu mówimy?

Tak, o ile nie będzie to standardowa przestrzeń, a bardziej przestrzeń wpisująca się w definicję „smart factory”, uzbrojona np. w rozwiązania automatyzujące, cyfryzujące.

29. Jakie są konsekwencje przekroczenia założonego terminu IV kwartału 2024?

Realizacja projektu w tym okresie jest dodatkowo punktowana, a zatem realizacja w tym terminie jest konieczna. Naruszenie tego warunku na etapie realizacji będzie naruszeniem umowy o dofinansowanie. Kluczowego będą zatem jej postanowienia. W mojej ocenie jest to pytanie warte do przekazania do Ministerstwa, aby otrzymać jednoznaczną odpowiedź.

30. Czy można w konkursie rozpisać np. dwa projekty? Mam na myśli czy można rozpisać np. zakup oprogramowania oraz zakup robota?

Możliwe jest złożenie więcej niż 1 wniosku. Jednakże wspomniany przez Panią zakres może być ujęty w jednym projekcie.

31. Czy mogłabym prosić o informację kiedy koszty kwalifikowalne muszą przekraczać koszty amortyzacji aktywów związanych z działalnością podlegającą modernizacji w ciągu trzech poprzednich lat obrotowych? Kiedy koszty muszą przekraczać o co najmniej 200% wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac?

Jest to uzależnione od konkretnego rodzaju inwestycji początkowej. Muszą Państwo spełnić jeden z wybranych warunków.

32. Czy można dostać pełną listę wykluczonych branż?

Zakres działalności w poszczególnych branżach, które są wykluczone z ubiegania się o dofinansowanie w ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej, reguluje Rozporządzenie Komisji UE 651/2014, art. 13.

33. Czy właścicielem firmy może być podmiot zagraniczny ?

Tak.

34. Czy samo zastosowanie metod AI w sterowaniu obecnymi procesami produkcyjnymi bez zwiększenia zdolności produkcyjnych spełnia kryteria inwestycji początkowej?

W definicji „inwestycji początkowej” wskazano, iż występuje ona w momencie założenia nowego zakładu, zwiększenia zdolności produkcyjnej obecnego zakładu, dywersyfikacji produkcji lub zasadniczej zmianie procesu produkcyjnego. Możliwe, że zastosowanie AI mogłoby przyczynić się do zasadniczej zmiany prowadzenia procesu produkcyjnego i wtedy takie działanie wpisywałoby się w zakres inwestycji początkowej. Jednak musielibyśmy porozmawiać szerzej o Państwa koncepcji projektu.

35. Czy projekt może być zlokalizowany w kilku województwach? Jak wtedy liczyć intensywność wsparcia?

Jeżeli inwestycja mieści się na większej liczbie obszarów objętych pomocą i której nie da się jednoznacznie przypisać do jednego lub dwóch obszarów, zastosowanie ma maksymalna intensywność pomocy odnosząca się do tego obszaru objętego pomocą, na którym poniesiono najwięcej kosztów kwalifikowalnych. Może być to siedziba spółki lub miejsce, w którym działa jednostka odpowiedzialna za inwestycję.

36. Co jeżeli zdążymy z realizacją projektu do końca 2024 bądź 06.2026?

Zakończenie inwestycji najpóźniej do IV kwartału 2024 r. nie jest obligatoryjne, jednak dodatkowo premiowane (uzyskujecie Państwo za takie działanie dodatkowe 16 pkt). Jednak warunkiem konkursu jest ukończenie projektu do 06.2026 r.

Wszystkie działania opisane w formularzu wniosku powinny uwiarygodnić, iż rzeczywiście się tak stanie. Jeśli nie, konieczne będzie przedstawienie odpowiedniego uzasadnienia instytucji pośredniczącej MAP. Nie jesteśmy na ten moment stwierdzić, czy w tym przypadku nie nastąpi konieczności zwrotu przyznanych środków – zawsze istnieje takie ryzyko.

Podoba Ci się artykuł? Podziel się nim z innymi!
Piotr Pokorski

Piotr Pokorski

Ekspert ds. pozyskiwania dotacji w InnovaTree. Doświadczenie zdobyłem w trakcie wieloletniej pracy w firmach doradczych. Od 2012 roku pomagam przedsiębiorcom oraz jednostkom samorządu terytorialnego w uzyskaniu finansowego wsparcia inwestycji ze środków unijnych, jak i krajowych.

Spis treści:

Umów bezpłatną konsultację

Sprawdź czy i jakie są dostępne dofinansowania dla Twojej firmy.

Bezpłatny monitoring dofinansowań

Nie znalazłeś dofinansowania dla Twojej firmy? Zapisz się do bezpłatnej usługi MONITORING DOFINANSOWAŃ i bądź na bieżąco z możliwościami dotacyjnymi.

Wiedza

Zobacz powiązane artykuły

Tematyka pozyskiwania dotacji, możliwości i procedur może być prosta. Zobacz nasze artykuły.

Artykuły branżowe

Sprawdź nasze publikacje w prasie branżowej

Pobierz artykuły, które regularnie publikujemy na łamach prasy.

Dotacja na innowacje.
Jako jedna z nielicznych firm doradczych w Polsce możemy pochwalić się przejściem całego procesu aplikacji w konkursach europejskich.

dr inż. Natalia Kujawska
Ekspert Komisji Europejskiej, Partner InnovaTree

Jak przygotować firmę do pozyskiwania dotacji? Warto w strategii firmy uwzględnić możliwości, jakie dają Fundusze UE. Zadbaj o kluczowe aspekty, aby maksymalizować szanse na sukces.

dr inż. Szybmon Talbierz
Partner, Customer Success Manager

10 wad i zalet Ścieżki SMART, czyli flagowego programu dotacyjnego w nowej perspektywie, który pozwala przedsiębiorcom na realizację kompleksowych projektów.

dr inż. Natalia Kujawska
Partner InnovaTree, Manager ds. pozyskiwania dotacji