Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 24 miesięcy.