Jest wskazany limit procentowy na opracowanie (łącznie z usługą dot. wdrożenia) Planu. Limit ten wynosi 15% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.