Masz pomysł na biznes i zastanawiasz się, czy Twoje przedsięwzięcie będzie mogło zostać wsparte ze środków unijnych? Prowadzisz działalność badawczo-rozwojową albo wdrażasz innowacje i nie wiesz, czy jesteś gotowy przystąpić do unijnych programów wsparcia? W końcu znalazłeś ogłoszenie o naborze w ramach Ścieżki SMART, ale nie wiesz jak zweryfikować swoje potrzeby i odpowiednio ruszyć w dotacyjną przygodę? Jeśli tak, to ten FAQ jest właśnie dla Ciebie – w InnovaTree znamy się na dotacjach.

Mam pomysł na B+R, ale…

Jak określić poziom gotowości technologicznej (TRL), na którym wyjściowo znajduje się mój projekt badawczy?
TRL to skrót od Technology Readiness Level (poziom gotowości technologicznej). To 9-stopniowa skala, która określa stopień zaawansowania rozwoju technologii – od fazy koncepcyjnej do wdrożenia.

TRL 1 to najniższy poziom gotowości technologicznej, tj. koncepcja w żaden sposób niezweryfikowana. Na tym etapie wymagane jest przeprowadzenie tzw. badań podstawowych weryfikujących bazowe założenia. Z kolei TRL 9 to najwyższy poziom gotowości technologicznej, czyli docelowa technologia została przetestowana i zweryfikowana w warunkach rzeczywistych i jest gotowa do wdrożenia.

Skalę tę w latach 70. wymyśliło NASA, ale dziś stosowana jest ona do oceny rozwoju wielu projektów badawczych i rozwojowych i w rozmaity sposób opisywana przez różne instytucje.

Odpowiedź na pytanie, na którym poziomie znajduje się obecnie Twój projekt, znajdziesz w naszym innym artykule pod linkiem:

Czy przystępując do Ścieżki SMART muszę realizować prace B+R?
To zależy od wielkości Twojego przedsiębiorstwa. Duże przedsiębiorstwa są zobligowane do realizacji modułu B+R. Mikro, małe i średnie firmy (MŚP) nie mają konieczności realizacji modułu B+R, ale…

Czy w ramach kryterium punktowego „Współpraca w związku z projektem” można wykazać współpracę z podmiotem, który jest jednocześnie podwykonawcą w projekcie?
W ramach wskazanego kryterium ocenie podlegać będzie czy w trakcie realizacji projektu wnioskodawca będzie współpracował z organizacją badawczą lub organizacją pozarządową, a współpraca ta przyniesie korzyści wynikające z wybranej formy współpracy. Zakres współpracy musi w sposób bezpośredni wpisywać się w zadania przewidziane w projekcie i być potwierdzony umową.

Jak długo mogę realizować projekt w ramach Ścieżki SMART?
W przypadku wdrożenia wyników prac B+R uzyskanych poza projektem okres realizacji modułu wdrożenie innowacji nie jest ograniczony czasowo, przy czym termin jego zakończenia nie może wykraczać poza 31.12.2029 r. Jeżeli wyniki prac B+R opracowane zostaną w module B+R, a następnie wdrażane będą w module wdrożenie innowacji, wtedy moduł wdrożeniowy musi zakończyć się najpóźniej w terminie 5 lat od zakończenia modułu B+R.

Zgodnie z dokumentacją konkursową moduły mogą być względem siebie niezależne, a jednocześnie muszą być ze sobą spójne – co to oznacza?
Zgodnie z kryterium „Spójność projektu” ocenie podlegać będzie, czy moduły są między sobą spójne i logiczne, a jeśli nie są powiązane logicznie lub czasowo, ocenie będzie podlegać spójność działań przewidzianych w projekcie ze strategią przedsiębiorstwa.

Czy będę mógł sprzedać prototyp urządzenia, który zostanie opracowany w ramach modułu B+R?
Opracowany w ramach modułu B+R prototyp może podlegać sprzedaży po okresie trwałości projektu, liczonym od dnia zakończenia realizacji projektu. W przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw okres ten wynosi 3 lata, zaś w przypadku dużego przedsiębiorstwa 5 lat od zakończenia realizacji projektu.

Czy konieczne jest wdrożenie wyników prac B+R po zrealizowanym projekcie w ramach własnego przedsiębiorstwa?
Nie ma konieczności wdrażania wyników prac B+R w ramach własnego przedsiębiorstwa. Wnioskodawca może udzielić licencję na korzystanie z przysługujących praw do wyników prac B+R w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę bądź sprzedać prawa do ich wyników w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę.

Jakie załączniki muszę dołączyć do wniosku o dofinansowanie?
Na moment składania wniosku o dofinansowanie jedynym obligatoryjnym załącznikiem jest model finansowy. O wszystkie pozostałe dokumenty (np. warunkowe umowy o pracę, listy intencyjne, kosztorysy, oferty, projekt budowlany, pozwolenie na budowę, decyzje środowiskowe itp.), Instytucja Finansująca może upomnieć się w trakcie przeprowadzanej oceny wniosku, bądź też prosić o ich przedstawienie w czasie spotkania panelu ekspertów.

Przygotowując wniosek czy muszę zlecać przeprowadzenie badania stanu techniki rzecznikowi patentowemu?
Wnioskodawca nie musi badać stanu techniki korzystając, z usług rzecznika patentowego, jednak musi zweryfikować, czy rozwiązanie, które ma zamiar opracować, nie zostało opracowane lub wdrożone wcześniej, oraz nie naruszy praw własności intelektualnej podmiotów trzecich. Informacje te należy potwierdzić w stosownych formularzach wniosku o dofinansowanie.

Czy projekt w module B+R może być realizowany poza obszarem Polski z uwagi na zlecenie badań podwykonawcy wykonującemu swoje prace za granicą?
Jako miejsce realizacji projektu koniecznie należy wskazać lokalizację na terenie naszego kraju. W przypadku, gdy podwykonawca wykonuje swoje obowiązki wyłącznie stacjonarnie, w miejscu swojej działalności, należy w opisie zadań wskazać dodatkowo lokalizację za granicą i uzasadnić, dlaczego jest ona konieczna i niezbędna do realizacji wybranego etapu badań.

No dobrze, ale co z kosztami?

Chcesz pozyskać finansowanie z modułu B+R? Pamiętaj, że…

Podoba Ci się artykuł? Podziel się nim z innymi!
Szymon Woźniak

Szymon Woźniak

Jako doświadczony ekspert w dziedzinie pozyskiwania funduszy unijnych, może się pochwalić 17-letnim doświadczeniem w realizowaniu programów zarówno o zasięgu ogólnopolskim, jak i regionalnym. Jego efektywność przyczyniła się do pozyskania finansowania dla prawie stu różnorodnych projektów.

Chcesz wiedzieć więcej?

Zapisz się na nasz darmowy webinar ze ścieżki SMART! Cała wiedza od ekspertów w jednym miejscu.

Bezpłatny monitoring dofinansowań

Nie znalazłeś dofinansowania dla Twojej firmy? Zapisz się do bezpłatnej usługi MONITORING DOFINANSOWAŃ i bądź na bieżąco z możliwościami dotacyjnymi.

Wiedza

Zobacz powiązane artykuły

Tematyka pozyskiwania dotacji, możliwości i procedur może być prosta. Zobacz nasze artykuły.

Artykuły branżowe

Sprawdź nasze publikacje w prasie branżowej

Pobierz artykuły, które regularnie publikujemy na łamach prasy.

Dotacja na innowacje.
Jako jedna z nielicznych firm doradczych w Polsce możemy pochwalić się przejściem całego procesu aplikacji w konkursach europejskich.

dr inż. Natalia Kujawska
Ekspert Komisji Europejskiej, Partner InnovaTree

Jak przygotować firmę do pozyskiwania dotacji? Warto w strategii firmy uwzględnić możliwości, jakie dają Fundusze UE. Zadbaj o kluczowe aspekty, aby maksymalizować szanse na sukces.

dr inż. Szybmon Talbierz
Partner, Customer Success Manager

10 wad i zalet Ścieżki SMART, czyli flagowego programu dotacyjnego w nowej perspektywie, który pozwala przedsiębiorcom na realizację kompleksowych projektów.

dr inż. Natalia Kujawska
Partner InnovaTree, Manager ds. pozyskiwania dotacji