Dotacje

Podlaskie - projekty i infrastruktura B+R przedsiębiorstw (FEPD 1.1)

Korzystając z tej dotacji sfinansujesz zarówno wynagrodzenia jak i podwykonawstwo, wydatki na OZE oraz roboty budowlane. Zakupisz również sprzęt laboratoryjny, surowce, grunty, oprogramowanie i środki trwałe.

Ponad 150 firm rozwija z nami swoje biznesy

Pomogliśmy w rozwoju ponad 150 firmom:

01. Kluczowe informacje

FEPD 1.1 - Projekty B+R przedsiębiorstw: 1a działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów, 1b rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw

Poznaj najważniejsze informacje o dofinansowaniu.

Działanie 1.1 w ramach programu Funduszy Europejskich dla Podlaskiego FEPD 2021-2027 przeznaczone jest dla tych firm, które chcą otrzymać dofinansowanie związane z obszarem badawczo-rozwojowym. O to dofinansowanie mogą starać się wszystkie grupy przedsiębiorców, czyli: mikro małe, średnie, jak i duże firmy – oczywiście, o ile prowadzą działalność na terenie województwa podlaskiego.

Otrzymane wsparcie Twoja firma będzie mogła przeznaczyć na działalność B+R polegającą na:

 • przeprowadzeniu procesów badawczo-rozwojowych,
 • wdrożeniu wyników prac na rynek (w przypadku przedsiębiorstw z sektora MŚP),
 • realizacji inwestycji w infrastrukturę B+R (jej tworzenie lub rozwój), a mającej na celu prowadzenie prac badawczych na rzecz opracowywania innowacyjnych produktów i usług.

Projekt możesz realizować samodzielnie, ale również w konsorcjum: z innym przedsiębiorstwem bądź organizacją badawczą).

Pamiętaj, że poza przygotowaniem wniosku o dofinansowanie konieczne jest załączenie biznesplanu, w którym przedstawisz m.in. potencjał swojej firmy do realizacji inwestycji oraz szczegółowy plan prac B+R.

Maksymalna wartość projektu może wynieść 8 mln zł kosztów kwalifikowalnych.

02. Uprawnieni do dotacji

Kto może otrzymać dotację z programu Podlaskie - projekty i infrastruktura B+R przedsiębiorstw (FEPD 1.1)?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Mikroprzedsiębiorstwa do 10 osób, małe i średnie zatrudniające do 100 osób.

Duże
przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwa zatrudniające od 250 osób.

Konsorcja firm

Przedsiębiorstw z udziałem mikro, małych, średnich, dużych przedsiębiorstw.

Konsorcja przemysłowo-naukowe

W szczególności z udziałem: organizacji badawczych z kraju i zza granicy.

Liderem konsorcjum musi być zawsze przedsiębiorstwo.

03. Co jest oceniane

Kluczowe kryteria oceny - Podlaskie - projekty i infrastruktura B+R przedsiębiorstw (FEPD 1.1)

Wartość projektu

Wartość Twojego projektu musi wynosić minimum 150 tys. zł netto i nie przekraczać 8 mln zł netto.

Okres realizacji

Okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 36 miesięcy, czyli 3 lata.

Premiowane projekty

Premiowane będą projekty realizowane w ramach konsorcjum.

Kompleksowość projektu

Poza pracami B+R ocenie podlegać będzie kompleksowość projektu w zakresie m.in. zazielenienia, internacjonalizacji i cyfryzacji.

Liczba punktowa

Projekt otrzyma pozytywną ocenę, jeśli uzyska co najmniej 50% liczby punktów w ramach kryteriów punktowych tj. 50 / 100 pkt.

Witamy w InnovaTree. Współpraca z nami pozwoli Twojej firmie nie tylko skutecznie pozyskać dofinansowanie, ale przede wszystkim osiągnąć zamierzone cele biznesowe. Porozmawiajmy!

Dr inż. Natalia Kujawska
Partner InnovaTree, Ekspert ds. Dofinansowań

04. Wykorzystywanie dotacji

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

W ramach projektu sfinansujesz wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i umowę zlecenie.

odpisy amortyzacyjne aparatury naukowo-badawczej, sprzętu i budynków wykorzystywanych w celu prowadzenia badań przemysłowych i prac rozwojowych albo tylko prac rozwojowych.

Zakup takich rzeczy, jak: surowce, półprodukty, odczynniki, wyposażenie laboratoryjne, licencje i subskrypcje, elementy do budowy instalacji pilotażowych i demonstracyjnych.

Koszty nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu lub nabycia gruntów, koszty nabycia prawa własności nieruchomości zabudowanej niezbędnych do realizacji projektu.

Zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do rozpoczęcia produkcji lub świadczenia usług będących wynikiem prac B+R.

Oprogramowanie zakupione w formie patentów, licencji, know-how, ekspertyz, analiz, raportów badawczych wykorzystywanych w celu prowadzenia prac B+R.

Wydatki związane z energetyką odnawialną – nie więcej niż 10% wartości wszystkich kosztów kwalifikowalnych projektu.

Niezbędna dokumentacja techniczna; niezbędne decyzje administracyjne, mapy lub szkice sytuujące projekt.

Koszty materiałów i robót budowlanych.

Koszty badań wykonywanych na podstawie umowy oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby prac B+R.

05. dowiedz się więcej

Najciekawsze dofinansowania w 2024 r. – darmowy webinar

Dowiedz się wszystkiego o dostępnych dofinansowaniach w 2024 r. Obejrzyj nagranie z naszego webinaru.

05. Składowe dofinansowania

Podlaskie - projekty i infrastruktura B+R przedsiębiorstw (FEPD 1.1) - moduły

FEPD 1.2 to dofinansowanie, którego cechą charakterystyczną jest modułowość wniosku o dofinansowanie. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą budować zakres swoich projektów niejako z „klocków”, które odpowiadają potrzebom firmy.

I. Moduł Prace B+R

W ramach tego komponentu musisz zrealizować prace, których celem jest poszerzenie wiedzy w danej dziedzinie (są to tzw. badania przemysłowe) lub/i prace, mające na celu weryfikację i testowanie już istniejącej wiedzy (są to tzw. prace rozwojowe). Celem przeprowadzonych prac musi być opracowanie innowacyjnego produktu, procesu czy usługi (w skali min. woj. podlaskiego), które wyróżniają się swoimi cechami i parametrami w stosunku do alternatyw dostępnych na rynku.

II. Moduł Wdrożenie wyników B+R

Ten moduł wymaga zaplanowania zadań mających na celu skomercjalizowanie wyników prac badawczych, czyli wdrożenie na rynek. Należy pamiętać, iż jest on przeznaczony tylko dla firm z sektora MŚP.

III. Moduł Rozwój infrastruktury B+R

Komponent ten umożliwia Ci zakup sprzętu i aparatury badawczej niezbędnej do prowadzenia badań, a także sfinansowanie robót budowlanych czy zakup nieruchomości, które będą służyły jako infrastruktura badawcza.

06. Finansowanie

Poziom dofinansowania - Podlaskie - projekty i infrastruktura B+R przedsiębiorstw (FEPD 1.1)

Na finansowanie projektów w ramach naboru z działania 1.1 przeznaczono 15 mln złotych. Wartość projektu musi mieścić się w przedziale kwotowym od 150 tys. zł do 8 mln zł netto. Maksymalny poziom dofinansowania w ramach działania 1.1 wynosi 80%.

Poziom dofinansowania: 80%

Należy jednak pamiętać, że finalnie wysokość dotacji jest różna w zależności od:

 • realizowanych komponentów (prace B+R, wdrożenie wyników prac, rozwój infrastruktury B+R)
 • statusu przedsiębiorstwa wnioskującego o środki.

Musisz także wiedzieć, że realizując w projekcie prace wdrożeniowe (możliwe wyłącznie w przypadku przedsiębiorstw z sektora MŚP), muszą one stanowić mniej niż 50% wszystkich kosztów kwalifikowalnych. Ponadto, prace wdrożeniowe finansowane będą w formie dotacji warunkowej, czyli są uzależnione od przychodów uzyskanych na skutek zrealizowanego projektu.

07. Terminy

Termin składania wniosków dla programu Podlaskie - projekty i infrastruktura B+R przedsiębiorstw (FEPD 1.1)

Warto zapoznać się z terminami składania wniosków do programu.

Nabór wniosków

10 maja 2024 – 26 czerwca 2024

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa MŚP, duże oraz konsorcja.

Witamy w InnovaTree. Współpraca z nami pozwoli Twojej firmie nie tylko skutecznie pozyskać dofinansowanie, ale przede wszystkim osiągnąć zamierzone cele biznesowe. Porozmawiajmy!

Dr inż. Natalia Kujawska
Partner InnovaTree, Ekspert ds. Dofinansowań

Najczęściej zadawane pytania - Podlaskie - projekty i infrastruktura B+R przedsiębiorstw (FEPD 1.1)

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Czy w ramach projektu możliwy jest zakup nieruchomości zabudowanej?2024-04-25T13:30:20+02:00

Tak. W ramach prac wdrożeniowych możliwe będzie nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu, nabycie gruntów oraz nabycie prawa własności nieruchomości zabudowanej (z wyłączeniem nieruchomości mieszkalnych oraz budynków usługowo-mieszkalnych).

Jakie są Regionalne Inteligentne Specjalizacje dla województwa podlaskiego?2024-04-25T13:30:20+02:00

Są one opisane w dokumencie „Plan rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2021-2027+ (RIS3 2027+)”.

Celem Planu jest wzrost aktywności innowacyjnej oraz zwiększenie liczby przedsiębiorstw w regionie. W związku z tym przewidziano 4 cele szczegółowe:

 • Kapitał ludzki dla innowacji
 • Przedsiębiorczość w powiązaniu z innowacyjnością
 • Konkurencyjność poprzez innowacje
 • Powiązania krajowe i międzynarodowe.
Czy w projekcie premiowane będą rozwiązania propagujące aspekt zazielenienia?2024-04-25T13:30:20+02:00

Tak. Premiowane będą projekty, które zakładać będą np. transformację w kierunku celów środowiskowych zrównoważonego rozwoju, w tym gospodarkę o obiegu zamkniętym, łagodzenie zmian klimatu i adaptację do zmian klimatu oraz wszystkie inne działania związane z tzw. zazielenieniem przedsiębiorstw.

Przykładem jest powstanie rozwiązania (produktu/technologii/usługi) pozytywnie oddziałującego na ochronę środowiska czy też prowadzącego w szczególności do: 

 • zmniejszenia materiałochłonności produkcji, 
 • zmniejszenia energochłonności produkcji, 
 • zmniejszenia wielkości emisji zanieczyszczeń, 
 • zwiększenia stopnia ponownego wykorzystania materiałów bądź odpadów, 
 • zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym

W przypadku projektów dotyczących zakupu infrastruktury B+R ocenione zostanie także czy wnioskodawca wprowadzi rozwiązania/metody eksploatacji urządzeń/sposoby realizacji prac B+R, mające pozytywny wpływ na ochronę środowiska, w szczególności poprzez dokonywanie zakupów dostaw i usług niezbędnych do realizacji projektu, w oparciu o wybór ofert (dostaw i usług) najbardziej korzystnych pod względem gospodarczym i zarazem korzystnych, gdy chodzi o oddziaływanie na środowisko.

Czy w ramach projektu możliwe będzie sfinansowanie zakupu instalacji fotowoltaicznej?2024-04-25T13:30:20+02:00

Tak. Możliwe jest poniesienie wydatków związanych z energetyką odnawialną, jednakże mogą one stanowić maksymalnie 10% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Czy projekt musi być realizowany w ramach konsorcjum?2024-04-25T13:30:20+02:00

Nie. Zgodnie z regulaminem programu składanie wniosku w konsorcjum jest rozwiązaniem opcjonalnym. Warto jednak zwrócić uwagę, że projekty realizowane w konsorcjum mogą liczyć na dodatkowe punkty w ramach oceny wniosków. Premiowane będą projekty, w ramach których konsorcjantami będą przedsiębiorstwa należące do krajowego klastra kluczowego, organizacje badawcze z siedzibą w kraju oraz z siedzibą za granicą.

Na czym polegać ma w projekcie aspekt związany z internacjonalizacją?2024-04-25T13:30:20+02:00

W projekcie możliwe jest zaplanowanie działań związanych z internacjonalizacją (dodatkowo punktowane), zakładających np. współpracę, w tym wymianę wiedzy i doświadczeń oraz konsultacje, z partnerami z innych regionów, państw członkowskich, kandydujących lub stowarzyszonych. W ramach aspektu związanego z internacjonalizacją punkty mogą zostać także przyznane, jeśli projekt będzie komplementarny z innymi projektami realizowanymi poza granicami Polski w UE, krajach kandydujących i stowarzyszonych.

W jaki sposób projekt może uzyskać punkty związane z realizacją działań w zakresie cyfryzacji?2024-04-25T13:30:20+02:00

Dodatkowe punkty w tym zakresie można uzyskać w przypadku projektów dotyczących zakupu infrastruktury, w ramach których zakłada się wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań cyfrowych w trakcie prowadzenia prac B+R i/lub w przypadku pozostałych typów projektów (wdrożenie, rozwój infrastruktury B+R), gdy zakłada się opracowanie nowych produktów/technologii/usług cyfrowych.

Czy w ramach projektu należy obligatoryjnie przewidzieć wdrożenie wyników prac B+R na rynek?2024-04-25T13:30:20+02:00

Realizacja w ramach projektu prac eksperymentalno-rozwojowych umożliwia komercjalizację wyników prac B+R, co jest warunkiem wsparcia prac badawczych.

W przypadku projektów przewidujących realizację prac B+R wsparcie może zostać udzielone, gdy Wnioskodawca złoży deklarację zobowiązującą do wdrożenia wyników prac B+R będących przedmiotem projektu w okresie 3 lat od zakończenia jego realizacji.

Należy pamiętać, iż deklaracja komercjalizacji wyników prac B+R w okresie 3 lat od daty zakończenia realizacji projektu dotyczy wyłącznie projektów niezawierających części wdrożeniowej (w przypadku projektów uwzględniających prace wdrożeniowe, komercjalizacja następuje w trakcie realizacji projektu).

Nie znalazłeś odpowiedzi na interesujące Cię pytanie?

NIc straconego! Napisz lub zadzwoń! Odpowiemy na wszelkie Twoje pytania.

Podobne projekty

Poznaj inne, prawdziwe historie pozyskanych dotacji

Zobacz jak wyglądały procesy pozyskiwania dotacji, ile trwały i co się na nie składało.

Nowa linia produkcyjna dla Morele.net

Sprawdź, jak pomogliśmy Morele.net pozyskać dofinansowanie na projekt badawczo-rozwojowy: nową linię produkcyjną.

Nowa linia produkcyjna dla Opoczno SA

Sprawdź, jak pomogliśmy spółce Opoczno pozyskać dofinansowanie na projekt B+R: nową linię produkcyjną.

Innowacyjne produkty roślinne dla Bakalland

Sprawdź, jak pomogliśmy spółce Opoczno pozyskać dofinansowanie na projekt badawczo-rozwojowy: nową linię produkcyjną.

Poznaj inne historie sukcesu i lekcje które wyciągnęliśmy z naszej współpracy.

FAQ – WSPÓŁPRACA

Współpraca z InnovaTree – najczęściej zadawane pytania

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Dlaczego warto nam powierzyć pozyskanie dotacji?2024-04-25T13:30:22+02:00

Wybór odpowiedniej firmy doradczej jest kluczowym elementem procesu pozyskiwania dofinansowania. Obejrzyj powyższy film i dowiedz się, dlaczego nasze doświadczenie maksymalizuje Twoje szanse na otrzymanie dotacji.

Z jakimi firmami pracujemy najczęściej?2024-04-25T13:30:22+02:00

Wyspecjalizowaliśmy się w pozyskiwaniu i rozliczaniu dofinansowań dla sektora produkcyjnego, przemysłowego oraz IT. Najczęściej nasi klienci zatrudniają od kilkudziesięciu do kilkuset, a nawet kilku tysięcy pracowników.

W jakich dofinansowaniach czujemy się dobrze?2024-04-25T13:30:22+02:00

Wyspecjalizowaliśmy się pozyskiwaniu oraz rozliczaniu dofinansowań na projekty: badawczo-rozwojowe, inwestycyjne, OZE, automatyzację i cyfryzację oraz przemysł 4.0.

Kto będzie przygotowywał wniosek o dofinansowanie?2024-04-25T13:30:22+02:00

W InnovaTree do każdego projektu przydzielamy sześcioosobowy zespół, aby zapewnić wszechstronną obsługę i najwyższą jakość dokumentacji. Nad Twoim wnioskiem będzie pracował Manager, Konsultant, Analityk Finansowy, Manager ds.rozliczania dotacji, Rzecznik patentowy oraz Dr inż. Natalia Kujawska która ma doświadczenie w ocenie wniosków o dofinansowanie.  Więcej informacji w poniższym wideo:

 

 

Czy otrzymam zwrot kosztów jeśli wniosek nie przejdzie oceny formalnej?2024-04-25T13:30:22+02:00

W przypadku, gdy wniosek nie zostanie pozytywnie zaakceptowany na etapie oceny formalnej, co dotychczas nie miało miejsca w InnovaTree, gwarantujemy pełny zwrot kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej.

Czy praca nad wnioskiem o dofinansowanie odbywa się online?2024-04-25T13:30:22+02:00

Usługa przygotowywania wniosku o dofinansowanie świadczona jest zdalnie – dokumenty online, wideokonferencje, e-maile telekonferencje, rozmowy telefoniczne. Jednak zdążają się sytuacje, kiedy potrzebne jest spotkanie na miejscu. Nasi konsultanci rozproszeni są po całym kraju (Warszawa, Łódź, Poznań, Szczecin, Kraków, Nysa 😉 ), co gwarantuje, iż jesteśmy w stanie spotkać się z Państwem w przeciągu 24h, praktycznie w każdym miejscu Polski.

Czy planujecie dużą ilość spotkań?2024-04-25T13:30:22+02:00

Będziemy chcieli spotykać się z Twoim zespołem co najmniej dwa razy w tygodniu, jednak organizujemy również krótkie, częstsze spotkania, jeśli taka forma współpracy okaże się efektywniejsza.

W jaki sposób weryfikujecie jakość wniosku o dofinansowanie?2024-04-25T13:30:22+02:00

W przeciwieństwie do konkurencyjnych firm doradczych każdy wniosek, który przygotowujemy w InnovaTree przechodzi przez dodatkowy etap weryfikacji prowadzony przez Dr. inż. Natalię Kujawską oraz Dr. inż. Szymona Talbierz. Oboje byli ekspertami, którzy oceniali wnioski w takich instytucjach, jak: PARP, NCBiR, BGK czy Komisja Europejska. Wspólnie ocenili 238 projektów. Jest to jeden z gwarantów sukcesu Klientów InnovaTree.

Co jeśli będę niezadowolony ze współpracy?2024-04-25T13:30:22+02:00

Dzwonimy do każdego naszego klienta co dwa tygodnie, aby sprawdzić zadowolenie ze współpracy. Jeżeli w projekcie występują bieżące problemy wystarczy powiedzieć o nich konsultantowi. Jeżeli jednak problem jest poważniejszy, każdy klient ma kontakt do szefa konsultantów. Zgłoszony w ten sposób problem jest zawsze rozwiązywany (przygotowujemy tzw. plan naprawczy).

Jaki jest koszt współpracy przy pozyskaniu dofinansowania?2024-04-25T13:30:22+02:00

Koszty naszego doradztwa są skalkulowane tak, aby były rentowne nawet dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wśród naszych klientów znajdują się nawet kilkuosobowe firmy, które dzięki naszej usłudze pozyskania dofinansowania, szybko urosły do skali średnich przedsiębiorstw. Jeżeli chcesz poznać koszty doradztwa dla swojej firmy, zamów poniżej darmową konsultację i opowiedz nam o projekcie na który chcesz pozyskać dofianansowanie.

Od czego zacząć współpracę?2024-04-25T13:30:22+02:00

Do kwestii dofinansowań podchodzimy FAIR. Etap podpisania umowy o współpracy za każdym razem poprzedza skrupulatna bezpłatna analiza potencjału. Jej celem jest bliższe poznanie Twojej firmy oraz jej potrzeb, a następnie zbadanie kwalifikowalności projektu do uzyskania dotacji. Jeżeli nie będziemy widzieli możliwości pozyskania dofinansowania, to jasno to zakomunikujemy. Tym samym podejmujemy się przygotowania aplikacji dla projektów, w które naprawdę wierzymy.

Dlatego zacznij od umówienia bezpłatnej konsultacji umawiając spotkanie poniżej.

NA CO JESZCZE CZEKASZ?

Powinniśmy porozmawiać!
Wybierz dogodny dla Ciebie termin.

Te firmy umówiły z nami konsultacje

Wolisz bezpośredni kontakt?

Super! Zadzwoń do nas lub napisz maila. Odezwiemy się od razu.

Wolisz bezpośredni kontakt?

Super! Zadzwoń do nas lub napisz maila.

Bezpłatny monitoring dofinansowań

Nie znalazłeś dofinansowania dla Twojej firmy? Zapisz się do bezpłatnej usługi MONITORING DOFINANSOWAŃ i bądź na bieżąco z możliwościami dotacyjnymi.

Wiedza

Zobacz powiązane artykuły

Tematyka pozyskiwania dotacji, możliwości i procedur może być prosta. Zobacz nasze artykuły.

Artykuły branżowe

Sprawdź nasze publikacje w prasie branżowej

Pobierz artykuły, które regularnie publikujemy na łamach prasy.

Dotacja na innowacje.
Jako jedna z nielicznych firm doradczych w Polsce możemy pochwalić się przejściem całego procesu aplikacji w konkursach europejskich.

dr inż. Natalia Kujawska
Ekspert Komisji Europejskiej, Partner InnovaTree

Jak przygotować firmę do pozyskiwania dotacji? Warto w strategii firmy uwzględnić możliwości, jakie dają Fundusze UE. Zadbaj o kluczowe aspekty, aby maksymalizować szanse na sukces.

dr inż. Szybmon Talbierz
Partner, Customer Success Manager

10 wad i zalet Ścieżki SMART, czyli flagowego programu dotacyjnego w nowej perspektywie, który pozwala przedsiębiorcom na realizację kompleksowych projektów.

dr inż. Natalia Kujawska
Partner InnovaTree, Manager ds. pozyskiwania dotacji

Przejdź do góry