Dotacje

Podkarpackie - projekty B+R (FEPK 01.01)

Korzystając z tej dotacji sfinansujesz zarówno wynagrodzenia jak i usługi doradcze oraz roboty budowlane. Zakupisz również sprzęt laboratoryjny, surowce, grunty, oprogramowanie i środki trwałe.

Ponad 150 firm rozwija z nami swoje biznesy

Pomogliśmy w rozwoju ponad 150 firmom:

01. Kluczowe informacje

FEPK 01.01 - Badania i rozwój

Poznaj najważniejsze informacje o dofinansowaniu.

Działanie 01.01 w ramach Funduszy Europejskich dla Podkarpacia na lata 2021-2027 to ciekawa opcja dla przedsiębiorstw na realizację „modułowych” projektów badawczo-rozwojowych.

Szeroki zakres modułów sprawia, że w ramach projektu możliwe będzie sfinansowanie wielu wydatków związanych z realizacją prac B+R oraz ich skomercjalizowaniem:

 • Prace B+R – wsparcie na prowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub wyłącznie eksperymentalnych prac rozwojowych.
 • Infrastruktura B+R – wsparcie przeznaczone na powstanie lub rozwój działów badawczo – rozwojowych, w których będą prowadzone badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe ukierunkowane na tworzenie innowacyjnych produktów lub usług.
 • Prace przedwdrożeniowe – wsparcie m.in. na certyfikację i atestację, prace związane z uzyskaniem i ochroną własności intelektualnej dla wyników przeprowadzonych prac B+R.
 • Prace wdrożeniowe – wsparcie na inwestycje mające na celu wdrożenie na rynek wyników badań przeprowadzonych w ramach modułu „Prace B+R”.
 • Doradztwo – wsparcie na usługi doradcze.

Alokacja przewidziana w ramach naboru to 87 mln złotych. Dofinansowaniem zostaną objęte projekty o wartości minimum 500 tys. zł wydatków kwalifikowalnych.

Projekty mogą być realizowane samodzielnie przez pojedyncze przedsiębiorstwa, jak również w ramach partnerstwa (np. z innym podmiotem lub organizacją badawczą).

02. Uprawnieni do dotacji

Kto może otrzymać dotację z programu Podkarpackie - projekty B+R (FEPK 01.01)?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Mikroprzedsiębiorstwa do 10 osób, małe i średnie zatrudniające do 100 osób.

Duże
przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwa zatrudniające od 250 osób.

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP, jak również duże przedsiębiorstwa, które łącznie spełniają poniższe warunki:

 • posiadają wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
 • prowadzą działalność gospodarczą w sposób zorganizowany i ciągły oraz uzyskują przychody z tej działalności przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy licząc wstecz od dnia ogłoszenia naboru.
 • posiadają siedzibę lub oddział albo stałe / dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy licząc wstecz od dnia ogłoszenia naboru.

03. Co jest oceniane

Kluczowe kryteria oceny - Podkarpackie - projekty B+R (FEPK 01.01)

Wartość projektu

Wartość Twojego projektu musi mieścić się w limicie od 500 000 PLN do 35 000 000 PLN wydatków kwalifikowalnych.

Sposób realizacji projektu

Projekt może być realizowany samodzielnie lub we współpracy z innymi przedsiębiorstwami lub organizacjami badawczymi, co jest dodatkowo premiowane przy ocenie wniosku o dofinansowanie.

Prace B+R

Przy ocenie projektów dodatkowo premiowane będą wnioski, związane z aspektem zazielenienia przedsiębiorstw, przewidujące np. prace B+R nad opracowaniem technologii proekologicznej, prace B+R nad proekologicznym produktem, wdrożenie rozwiązań będących wynikiem tych prac.

Kompleksowość projeku

Jako kompleksowość projektu uznawana będzie, poza pracami B+R, realizacja modułu „Prace wdrożeniowe”, co skutkować będzie dodatkowymi punktami przy ocenie wniosku o dofinasowanie.

Realizacja modułów

Realizacja modułów: „Prace przedwdrożeniowe”, „Prace wdrożeniowe” oraz „Doradztwo” możliwa jest wyłącznie przez przedsiębiorstwa z sektora MŚP.

Witamy w InnovaTree. Współpraca z nami pozwoli Twojej firmie nie tylko skutecznie pozyskać dofinansowanie, ale przede wszystkim osiągnąć zamierzone cele biznesowe. Porozmawiajmy!

Dr inż. Natalia Kujawska
Partner InnovaTree, Ekspert ds. Dofinansowań

04. Wykorzystywanie dotacji

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

W ramach projektu sfinansujesz wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.
Koszty amortyzacji lub odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej oraz innego sprzętu w zakresie prowadzonych badań (np. raty kapitałowe z tytułu leasingu finansowego lub operacyjnego).
Koszty amortyzacji lub odpłatnego korzystania z nieruchomości w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby realizacji prac B+R. Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych w projekcie dotyczących amortyzacji nieruchomości nie może przekroczyć 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.
Koszty usług badawczych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby badań przemysłowych i prac eksperymentalno-rozwojowych.
Zakup takich komponentów, jak: surowce, półprodukty, odczynniki, drobne wyposażenie laboratoryjne niestanowiące środka trwałego, licencje i subskrypcje, elementy do budowy instalacji pilotażowych i demonstracyjnych.
Aparatura i sprzęt badawczy, w tym koszty ich instalacji oraz uruchomienia w celu stworzenia lub rozwoju infrastruktury B+R.
Autorskie prawa majątkowe, licencje, koncesje, prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych, know-how.

Koszty materiałów i robót budowlanych.

np. opłaty urzędowe związane z uzyskaniem patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy / przemysłowy, konieczne do poniesienia koszty w zakresie przygotowania dokumentacji zgłoszeniowej, koszty tłumaczeni itp.

np. udostępnianie przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, znakowanie, testowanie i certyfikację jakości.

Usługi świadczone przez doradców zewnętrznych ściśle związane z realizacją projektu, za wyjątkiem usług ciągłych oraz związanych z prowadzeniem bieżącej działalności (np. usług księgowych, prawnych, marketingowych).

05. dowiedz się więcej

Najciekawsze dofinansowania w 2024 r. – darmowy webinar

Dowiedz się wszystkiego o dostępnych dofinansowaniach w 2024 r. Obejrzyj nagranie z naszego webinaru.

05. Składowe dofinansowania

Podkarpackie - projekty B+R (FEPK 01.01) - moduły

FEPK 01.01 to dofinansowanie, którego cechą charakterystyczną jest modułowość wniosku o dofinansowanie. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą budować zakres swoich projektów niejako z „klocków”, które odpowiadają potrzebom firmy.

I. Moduł Prace B+R

Realizacja prac badawczo-rozwojowych składających się z fazy badań przemysłowych oraz prac rozwojowych. Prace powinny być ukierunkowane na zdobycie nowej wiedzy oraz opracowanie nowych innowacyjnych procesów, produktów i usług możliwych do wdrożenia na rynku.

II. Moduł Infrastruktura B+R

Wsparcie na infrastrukturę badawczo-rozwojową służącą do realizacji agendy badawczej, którą należy załączyć do wniosku o dofinansowanie. Agendę można realizować zarówno z dofinansowaniem, jak i z własnych środków.

III. Moduł Prace przedwdrożeniowe

Wsparcie m.in. na certyfikację i atestację, prace związane z uzyskaniem i ochroną własności intelektualnej dla wyników przeprowadzonych prac B+R.

IV. Moduł Prace wdrożeniowe

Moduł służy wdrożeniu wyników prac badawczo-rozwojowych do działalności gospodarczej. Może to nastąpić np. poprzez zakup maszyn i urządzeń, czy też budowę hali produkcyjnej. Dofinansowanie udzielanej jest w formie dotacji warunkowej (częściowo zwrotnej).

V. Moduł Doradztwo

Wsparcie na usługi doradcze.

06. Finansowanie

Poziom dofinansowania - Podkarpackie - projekty B+R (FEPK 01.01)

W ramach naboru możesz złożyć projekt, który musi mieścić się w limicie od 500 000 PLN do 35 000 000 PLN wydatków kwalifikowalnych.

Poziom dofinansowania: 80%

Maksymalny poziom dofinansowania w ramach działania 01.01 wynosi 80%. Należy jednak pamiętać, że finalnie wysokość dotacji jest różna dla poszczególnych modułów. Nasi konsultanci wyliczą, ile środków możesz otrzymać po zapoznaniu się z zakresem i budżetem przedsięwzięcia.

Maksymalne limity dofinansowania dla poszczególnych modułów przedstawiają się następująco:

 • Infrastruktura B+R – 50% wydatków kwalifikowalnych.
 • Prace przedwdrożeniowe – 70% wydatków kwalifikowalnych (w ramach pomocy de minimis).
 • Prace wdrożeniowe – do 70% wydatków kwalifikowalnych.
 • Doradztwo – 70% wydatków kwalifikowalnych (w ramach pomocy de minimis).

Na finansowanie projektów w ramach działania 01.01 przeznaczono łącznie 87 mln złotych.

07. Terminy

Termin składania wniosków dla programu Podkarpackie - projekty B+R (FEPK 01.01)

Warto zapoznać się z terminami składania wniosków do programu.

Nabór wniosków

09.2024 – 12.2024

Nabór nie został jeszcze ogłoszony.

Witamy w InnovaTree. Współpraca z nami pozwoli Twojej firmie nie tylko skutecznie pozyskać dofinansowanie, ale przede wszystkim osiągnąć zamierzone cele biznesowe. Porozmawiajmy!

Dr inż. Natalia Kujawska
Partner InnovaTree, Ekspert ds. Dofinansowań

Najczęściej zadawane pytania - Podkarpackie - projekty B+R (FEPK 01.01)

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Czy nabór wniosków przeznaczony jest dla wszystkich dużych przedsiębiorstw?2024-04-25T13:30:21+02:00

Tak, adresatami dofinansowania mogą być wszystkie duże przedsiębiorstwa, niezależnie od osiąganych przez nie przychodów, sumy bilansowej oraz wielkości zatrudnienia. Należy jednak pamiętać, że realizacja projektu przez duże przedsiębiorstwa może dotyczyć wyłącznie modułów „Prace B+R” oraz „Infrastruktura B+R”.

Co oznacza, że projekt musi zgodny z regionalną inteligentną specjalizacją?2024-04-25T13:30:21+02:00

W ramach oceny wniosku zostanie zweryfikowane czy projekt wpisuje się w obszary wsparcia inteligentnej specjalizacji, które zostały wskazane w dokumencie strategicznym pn. „Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030”.

Czy w ramach projektu dopuszcza się możliwość udziału organizacji badawczej?2024-04-25T13:30:21+02:00

Tak. Nabór przewiduje możliwość współpracy z organizacjami badawczymi. W przypadku udziału organizacji badawczej jako partnera w projekcie wniosek uzyska przy ocenie dodatkowe punkty. Ponadto możliwy jest udział organizacji badawczej w postaci zewnętrznych usług badawczych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby prac badawczych i/lub eksperymentalno-rozwojowych.

Jaki musi być minimalny zakres projektu niosący znamiona prac B+R?2024-04-25T13:30:21+02:00

W ramach naboru wsparcie będzie skierowane do przedsiębiorstw na realizację „modułowych” projektów badawczo-rozwojowych. Tym samym projekt musi zakładać realizację minimum modułu „Prace B+R” i/lub „Infrastruktura B+R”. Ponadto koszty kwalifikowane związane z ich realizacją w stosunku do pozostałych modułów muszą stanowić większość kosztów kwalifikowanych w projekcie.

Czy realizacja projektu, w przypadku przedsiębiorstwa zarejestrowanego oraz prowadzącego działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego, może zostać zlokalizowana poza jego obszarem (np. w województwie małopolskim)?2024-04-25T13:30:21+02:00

Nie. Wsparcie udzielane będzie wyłącznie projektom o charakterze stacjonarnym, tj. projektom o dokładnie określonej lokalizacji na terenie województwa podkarpackiego. Ponadto należy pamiętać, iż zmiana lokalizacji projektu po pozytywnej ocenie wniosku a przed podpisaniem umowy o dofinansowanie nie jest dopuszczalna.

Czy projekt może być realizowany przez okres 3 lat?2024-04-25T13:30:21+02:00

Zgodnie z zapisami regulaminu naborów wniosków, wsparcie mogą otrzymać projekty, których realizacja zakończy się nie później niż do 31 grudnia 2026 r. W związku z powyższym zaleca się zaplanowanie okresu realizacji projektu w czasie krótszym niż 3 lata.

Czy w projekcie możliwa jest realizacja w ramach modułu „Prace B+R” wyłącznie prac związanych z przeprowadzeniem badań przemysłowych?2024-04-25T13:30:21+02:00

Nie. Wsparcie w ramach modułu „Prace B+R” dotyczy projektów polegających na prowadzeniu badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo wyłącznie eksperymentalnych prac rozwojowych. Warto nadmienić, iż badania przemysłowe w projektach badawczo-rozwojowych to, najogólniej rzecz ujmując, te prace badawcze, w których uzyskujemy nową wiedzę. Z kolei eksperymentalne prace rozwojowe to takie, w których weryfikujemy i testujemy zdobytą wiedzę.

Czy w ramach projektu koniecznym jest wdrożenie wyników przeprowadzonych prac B+R na rynek sprzedaży lub usług?2024-04-25T13:30:21+02:00

Warunkiem otrzymania wsparcia w ramach prac B+R będzie wdrożenie lub komercjalizacja otrzymanych wyników. W przypadku realizacji w projekcie wyłącznie modułu „Prace B+R” (bez modułu „Prace Wdrożeniowe”) wdrożenie wyników musi nastąpić nie później niż w okresie 2 lat licząc od zakończenia realizacji modułu „Prace B+R”.

Jednocześnie należy pamiętać, iż okres ten nie dotyczy wyników prac B+R lub ich części, których wdrożenie realizowane jest w ramach modułu „Prace wdrożeniowe”, w takim wypadku decydować będzie data zakończenia realizacji projektu.

Nie znalazłeś odpowiedzi na interesujące Cię pytanie?

NIc straconego! Napisz lub zadzwoń! Odpowiemy na wszelkie Twoje pytania.

Podobne projekty

Poznaj inne, prawdziwe historie pozyskanych dotacji

Zobacz jak wyglądały procesy pozyskiwania dotacji, ile trwały i co się na nie składało.

Nowa linia produkcyjna dla Morele.net

Sprawdź, jak pomogliśmy Morele.net pozyskać dofinansowanie na projekt badawczo-rozwojowy: nową linię produkcyjną.

Nowa linia produkcyjna dla Opoczno SA

Sprawdź, jak pomogliśmy spółce Opoczno pozyskać dofinansowanie na projekt B+R: nową linię produkcyjną.

Innowacyjne produkty roślinne dla Bakalland

Sprawdź, jak pomogliśmy spółce Opoczno pozyskać dofinansowanie na projekt badawczo-rozwojowy: nową linię produkcyjną.

Poznaj inne historie sukcesu i lekcje które wyciągnęliśmy z naszej współpracy.

FAQ – WSPÓŁPRACA

Współpraca z InnovaTree – najczęściej zadawane pytania

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Dlaczego warto nam powierzyć pozyskanie dotacji?2024-04-25T13:30:22+02:00

Wybór odpowiedniej firmy doradczej jest kluczowym elementem procesu pozyskiwania dofinansowania. Obejrzyj powyższy film i dowiedz się, dlaczego nasze doświadczenie maksymalizuje Twoje szanse na otrzymanie dotacji.

Z jakimi firmami pracujemy najczęściej?2024-04-25T13:30:22+02:00

Wyspecjalizowaliśmy się w pozyskiwaniu i rozliczaniu dofinansowań dla sektora produkcyjnego, przemysłowego oraz IT. Najczęściej nasi klienci zatrudniają od kilkudziesięciu do kilkuset, a nawet kilku tysięcy pracowników.

W jakich dofinansowaniach czujemy się dobrze?2024-04-25T13:30:22+02:00

Wyspecjalizowaliśmy się pozyskiwaniu oraz rozliczaniu dofinansowań na projekty: badawczo-rozwojowe, inwestycyjne, OZE, automatyzację i cyfryzację oraz przemysł 4.0.

Kto będzie przygotowywał wniosek o dofinansowanie?2024-04-25T13:30:22+02:00

W InnovaTree do każdego projektu przydzielamy sześcioosobowy zespół, aby zapewnić wszechstronną obsługę i najwyższą jakość dokumentacji. Nad Twoim wnioskiem będzie pracował Manager, Konsultant, Analityk Finansowy, Manager ds.rozliczania dotacji, Rzecznik patentowy oraz Dr inż. Natalia Kujawska która ma doświadczenie w ocenie wniosków o dofinansowanie.  Więcej informacji w poniższym wideo:

 

 

Czy otrzymam zwrot kosztów jeśli wniosek nie przejdzie oceny formalnej?2024-04-25T13:30:22+02:00

W przypadku, gdy wniosek nie zostanie pozytywnie zaakceptowany na etapie oceny formalnej, co dotychczas nie miało miejsca w InnovaTree, gwarantujemy pełny zwrot kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej.

Czy praca nad wnioskiem o dofinansowanie odbywa się online?2024-04-25T13:30:22+02:00

Usługa przygotowywania wniosku o dofinansowanie świadczona jest zdalnie – dokumenty online, wideokonferencje, e-maile telekonferencje, rozmowy telefoniczne. Jednak zdążają się sytuacje, kiedy potrzebne jest spotkanie na miejscu. Nasi konsultanci rozproszeni są po całym kraju (Warszawa, Łódź, Poznań, Szczecin, Kraków, Nysa 😉 ), co gwarantuje, iż jesteśmy w stanie spotkać się z Państwem w przeciągu 24h, praktycznie w każdym miejscu Polski.

Czy planujecie dużą ilość spotkań?2024-04-25T13:30:22+02:00

Będziemy chcieli spotykać się z Twoim zespołem co najmniej dwa razy w tygodniu, jednak organizujemy również krótkie, częstsze spotkania, jeśli taka forma współpracy okaże się efektywniejsza.

W jaki sposób weryfikujecie jakość wniosku o dofinansowanie?2024-04-25T13:30:22+02:00

W przeciwieństwie do konkurencyjnych firm doradczych każdy wniosek, który przygotowujemy w InnovaTree przechodzi przez dodatkowy etap weryfikacji prowadzony przez Dr. inż. Natalię Kujawską oraz Dr. inż. Szymona Talbierz. Oboje byli ekspertami, którzy oceniali wnioski w takich instytucjach, jak: PARP, NCBiR, BGK czy Komisja Europejska. Wspólnie ocenili 238 projektów. Jest to jeden z gwarantów sukcesu Klientów InnovaTree.

Co jeśli będę niezadowolony ze współpracy?2024-04-25T13:30:22+02:00

Dzwonimy do każdego naszego klienta co dwa tygodnie, aby sprawdzić zadowolenie ze współpracy. Jeżeli w projekcie występują bieżące problemy wystarczy powiedzieć o nich konsultantowi. Jeżeli jednak problem jest poważniejszy, każdy klient ma kontakt do szefa konsultantów. Zgłoszony w ten sposób problem jest zawsze rozwiązywany (przygotowujemy tzw. plan naprawczy).

Jaki jest koszt współpracy przy pozyskaniu dofinansowania?2024-04-25T13:30:22+02:00

Koszty naszego doradztwa są skalkulowane tak, aby były rentowne nawet dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wśród naszych klientów znajdują się nawet kilkuosobowe firmy, które dzięki naszej usłudze pozyskania dofinansowania, szybko urosły do skali średnich przedsiębiorstw. Jeżeli chcesz poznać koszty doradztwa dla swojej firmy, zamów poniżej darmową konsultację i opowiedz nam o projekcie na który chcesz pozyskać dofianansowanie.

Od czego zacząć współpracę?2024-04-25T13:30:22+02:00

Do kwestii dofinansowań podchodzimy FAIR. Etap podpisania umowy o współpracy za każdym razem poprzedza skrupulatna bezpłatna analiza potencjału. Jej celem jest bliższe poznanie Twojej firmy oraz jej potrzeb, a następnie zbadanie kwalifikowalności projektu do uzyskania dotacji. Jeżeli nie będziemy widzieli możliwości pozyskania dofinansowania, to jasno to zakomunikujemy. Tym samym podejmujemy się przygotowania aplikacji dla projektów, w które naprawdę wierzymy.

Dlatego zacznij od umówienia bezpłatnej konsultacji umawiając spotkanie poniżej.

NA CO JESZCZE CZEKASZ?

Powinniśmy porozmawiać!
Wybierz dogodny dla Ciebie termin.

Te firmy umówiły z nami konsultacje

Wolisz bezpośredni kontakt?

Super! Zadzwoń do nas lub napisz maila. Odezwiemy się od razu.

Wolisz bezpośredni kontakt?

Super! Zadzwoń do nas lub napisz maila.

Bezpłatny monitoring dofinansowań

Nie znalazłeś dofinansowania dla Twojej firmy? Zapisz się do bezpłatnej usługi MONITORING DOFINANSOWAŃ i bądź na bieżąco z możliwościami dotacyjnymi.

Wiedza

Zobacz powiązane artykuły

Tematyka pozyskiwania dotacji, możliwości i procedur może być prosta. Zobacz nasze artykuły.

Artykuły branżowe

Sprawdź nasze publikacje w prasie branżowej

Pobierz artykuły, które regularnie publikujemy na łamach prasy.

Dotacja na innowacje.
Jako jedna z nielicznych firm doradczych w Polsce możemy pochwalić się przejściem całego procesu aplikacji w konkursach europejskich.

dr inż. Natalia Kujawska
Ekspert Komisji Europejskiej, Partner InnovaTree

Jak przygotować firmę do pozyskiwania dotacji? Warto w strategii firmy uwzględnić możliwości, jakie dają Fundusze UE. Zadbaj o kluczowe aspekty, aby maksymalizować szanse na sukces.

dr inż. Szybmon Talbierz
Partner, Customer Success Manager

10 wad i zalet Ścieżki SMART, czyli flagowego programu dotacyjnego w nowej perspektywie, który pozwala przedsiębiorcom na realizację kompleksowych projektów.

dr inż. Natalia Kujawska
Partner InnovaTree, Manager ds. pozyskiwania dotacji

Przejdź do góry