Dotacje

Lubelskie - projekty B+R oraz inwestycyjne (FELU 01.03)

Korzystając z tej dotacji sfinansujesz zarówno wynagrodzenia jak i zewnętrzne usługi B+R. Zakupisz również sprzęt laboratoryjny, surowce i opłacisz koszty przedwdrożeniowe.

Ponad 150 firm rozwija z nami swoje biznesy

Pomogliśmy w rozwoju ponad 150 firmom:

01. Kluczowe informacje

FELU 01.03 Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw

Poznaj najważniejsze informacje o dofinansowaniu.

Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw (działanie 1.3 FELU) mają na celu zwiększenie udziału sektora prywatnego w ogólnej wartości nakładów, które są ponoszone na infrastrukturę badawczo-rozwojową w województwie lubelskim.

Warunkiem koniecznym do udziału w naborze jest przeprowadzenie zadań w ramach dwóch komponentów: badawczo-rozwojowego (B+R) oraz wdrożeniowego (wdrożenie wyników prac na rynek). Otrzymane wsparcie Twoja firma będzie mogła przeznaczyć m.in. na: wynagrodzenia zespołu badawczego, budowę linii pilotażowej, zakup materiałów i surowców laboratoryjnych, zakup środków trwałych i oprogramowania czy roboty budowlane.

O dofinansowanie w tym programie mogą starać się przedsiębiorcy z sektora MŚP. Możliwe jest także zawiązanie partnerstwa z innymi przedsiębiorcami bądź organizacjami badawczymi. Pamiętaj, że składając wniosek o dofinansowanie, będziesz musiał przygotować Biznes Plan stanowiący szczegółowy opis inwestycji.

Na realizację projektów w ramach tego programu przewidziano aż 108 mln zł. Maksymalna wartość dofinansowania może wynieść 4 mln zł.

02. Uprawnieni do dotacji

Kto może otrzymać dotację z programu Lubelskie - projekty B+R oraz inwestycyjne (FELU 01.03)?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Mikroprzedsiębiorstwa do 10 osób, małe i średnie zatrudniające do 100 osób.

Partnerstwa przedsiębiorstw

Przy czym wnioskodawcą (partnerem wiodącym/liderem) musi być przedsiębiorstwo z sektora MŚP.

Partnerstwa przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi

Przy czym wnioskodawcą (partnerem wiodącym/liderem) musi być przedsiębiorstwo z sektora MŚP.

Witamy w InnovaTree. Współpraca z nami pozwoli Twojej firmie nie tylko skutecznie pozyskać dofinansowanie, ale przede wszystkim osiągnąć zamierzone cele biznesowe. Porozmawiajmy!

Dr inż. Natalia Kujawska
Partner InnovaTree, Ekspert ds. Dofinansowań

04. Wykorzystywanie dotacji

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

W ramach projektu sfinansujesz wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i umowę zlecenie.

Zakup takich rzeczy, jak: surowce, półprodukty, odczynniki, wyposażenie laboratoryjne, licencje i subskrypcje, elementy do budowy instalacji pilotażowych i demonstracyjnych

Opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, analizy i badania rynku, wycena praw własności intelektualnej, przygotowanie dokumentacji w zakresie ochrony własności, opłaty związane z certyfikacją.

Usługi w zakresie przeprowadzenia ekspertyz, analiz, badań, usług doradczych.

Najem, dzierżawa, amortyzacja lub leasing aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń wykorzystywanych w celu prowadzenia prac badawczo-rozwojowych.

Autorskie prawa majątkowe, licencje, koncesje, prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych, know-how.

Koszty materiałów i robót budowlanych, w tym urządzeń i infrastruktury do produkcji energii elektrycznej i cieplnej na potrzeby własne wnioskodawcy.

Najem lub dzierżawa powierzchni laboratoryjnej z wyposażeniem, wykorzystywanej przez personel projektu, w celu prowadzenia prac B+R.

Zakup maszyn i urządzeń stanowiących bazę produkcyjną lub bazę do świadczenia usług.

Nieruchomości niezbędne do wdrożenia w działalności wnioskodawcy wyników prac B+R: nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu, nabycie gruntów oraz nabycie prawa własności nieruchomości zabudowanej.

05. dowiedz się więcej

Najciekawsze dofinansowania w 2024 r. – darmowy webinar

Dowiedz się wszystkiego o dostępnych dofinansowaniach w 2024 r. Obejrzyj nagranie z naszego webinaru.

06. Finansowanie

Poziom dofinansowania - Lubelskie - projekty B+R oraz inwestycyjne (FELU 01.03)

Na finansowanie projektów w ramach działania 1.3 FELU przeznaczono nieco ponad 108 mln zł – jest zatem o co aplikować.

Poziom dofinansowania: 80%

Maksymalny poziom dofinansowania w ramach działania wynosi 80%. Należy jednak pamiętać, że finalnie wysokość dotacji jest różna dla poszczególnych komponentów. Nasi konsultanci wyliczą, ile środków możesz otrzymać po zapoznaniu się z zakresem i budżetem przedsięwzięcia.

Mówiąc o wysokości dofinansowania z działania 1.3 FELU, należy mieć na uwadze kilka ogólnych kwestii:

  • Brak ograniczeń w zakresie minimalnej i maksymalnej wartości projektu, w tym wartości wydatków kwalifikowalnych
  • Komponent B+R musi stanowić więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych projektu względem komponentu wdrożeniowego
  • Maksymalna kwota dofinansowania w projekcie może wynieść 4 mln PLN
  • Koszty inwestycyjne poniesione w ramach komponentu wdrożeniowego będą finansowane w wysokości zgodnej z mapą pomocy regionalnej
  • Wsparcie w ramach naboru jest udzielana w formie dotacji, przy czym wsparcie wydatków w zakresie komponentu wdrożeniowego jest udzielane w formie dotacji warunkowej

07. Terminy

Termin składania wniosków dla programu Lubelskie - projekty B+R oraz inwestycyjne (FELU 01.03)

Warto zapoznać się z terminami składania wniosków do programu.

Nabór wniosków

14 lutego 2024 R.- 5 kwietnia 2024 R.

Witamy w InnovaTree. Współpraca z nami pozwoli Twojej firmie nie tylko skutecznie pozyskać dofinansowanie, ale przede wszystkim osiągnąć zamierzone cele biznesowe. Porozmawiajmy!

Dr inż. Natalia Kujawska
Partner InnovaTree, Ekspert ds. Dofinansowań

Najczęściej zadawane pytania - Lubelskie - projekty B+R oraz inwestycyjne (FELU 01.03)

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Czy w projekcie możliwe jest wdrożenie wyłącznie gotowych wyników prac B+R?2024-04-25T13:30:20+02:00

W ramach tego programu nie możesz zrealizować zadań, które mają na celu wyłącznie wdrożenie wyników prac B+R. W ramach naboru konieczne jest zaplanowanie procesu B+R pod postacią badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub wyłącznie eksperymentalnych prac rozwojowych (w ramach komponentu B+R) oraz prac wdrożeniowych mających na celu komercjalizację wyników (w ramach komponentu wdrożeniowego).

Czy w ramach projektu możliwy jest zakup instalacji fotowoltaicznej?2024-04-25T13:30:20+02:00

Tak. W ramach komponentu wdrożeniowego dopuszczalne są koszty materiałów i robót budowlanych w zakresie urządzeń i infrastruktury do produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne przedsiębiorstwa (np. jako element budowanej hali w celu uruchomienia produkcji). W dokumentacji wprowadzono zastrzeżenie, że ww. urządzenia i infrastruktura muszą być niezbędne do realizacji wdrożenia wyników prac B+R, a produkowana energia będzie przeznaczona wyłącznie na potrzeby własne.

Czy w ramach projektu mogą wziąć udział duże przedsiębiorstwa?2024-04-25T13:30:20+02:00

Tak. Należy jednak pamiętać, że projekt taki realizowany musi być w partnerstwie oraz rolę lidera musi pełnić przedsiębiorstwo z sektora MŚP.

Czy w ramach projektu możliwy jest zakup nieruchomości zabudowanej?2024-04-25T13:30:20+02:00

Tak. W ramach komponentu wdrożenie możliwe będzie nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu, nabycie gruntów oraz nabycie prawa własności nieruchomości zabudowanej (z wyłączeniem nieruchomości mieszkalnych oraz budynków usługowo-mieszkalnych).

Co ważne trzeba wykazać, że nieruchomości są niezbędne do wdrożenia wyników prac z komponentu B+R w działalności wnioskodawcy, a ich koszty są kwalifikowalne w zakresie, w jakim te nieruchomości są wykorzystane do celów realizacji wdrożenia. Koszty te nie mogą jednak stanowić więcej niż 15% (w niektórych przypadkach 10%) wszystkich kosztów kwalifikowalnych projektu.

Czy w ramach projektu możliwy jest zakup maszyn produkcyjnych?2024-04-25T13:30:20+02:00

Tak. W ramach komponentu wdrożeniowego możliwy jest zakup maszyn i innych urządzeń produkcyjnych pod warunkiem, iż będą one niezbędne do skomercjalizowania wyników prac B+R na rynek docelowy produktów/usług.

Czy w ramach projektu konieczne jest załączenie dodatkowego dokumentu w postaci opinii o innowacyjności?2024-04-25T13:30:20+02:00

Dokument, jakim jest opinia o innowacyjności, nie znajduje się na liście załączników obowiązkowych do złożenia wraz z wnioskiem o dofinansowanie.Nie zmienia to faktu, że poziom innowacyjności powinien być w sposób rzetelny udokumentowany we wniosku o dofinansowanie oraz Biznes Planie i jednocześnie powinien wynikać z przeprowadzonych w projekcie prac B+R.

Czy projekt musi być realizowany w partnerstwie?2024-04-25T13:30:20+02:00

Nie. Zgodnie z regulaminem programu składanie wniosku w partnerstwie jest rozwiązaniem opcjonalnym. Warto jednak zwrócić uwagę, że projekty realizowane w partnerstwie mogą liczyć na dodatkowe punkty w ramach oceny wniosków.

Czy w ramach realizacji komponentu B+R możliwe jest zaangażowanie dodatkowej kadry badawczej poza obecnie posiadaną kadrą wnioskodawcy?2024-04-25T13:30:20+02:00

Tak, jest taka możliwość. Co więcej za zaangażowanie w zespole badawczym przynajmniej jednej dodatkowej osoby spoza dotychczasowej kadry wnioskodawcy, a która jest specjalistą z określonej dziedziny nauki i pracuje na stanowisku naukowym lub naukowo-dydaktycznym na uczelni lub w instytucie badawczym, będą przyznawane dodatkowe punkty w ramach oceny wniosku.

Nie znalazłeś odpowiedzi na interesujące Cię pytanie?

NIc straconego! Napisz lub zadzwoń! Odpowiemy na wszelkie Twoje pytania.

Podobne projekty

Poznaj inne, prawdziwe historie pozyskanych dotacji

Zobacz jak wyglądały procesy pozyskiwania dotacji, ile trwały i co się na nie składało.

Nowa linia produkcyjna dla Morele.net

Sprawdź, jak pomogliśmy Morele.net pozyskać dofinansowanie na projekt badawczo-rozwojowy: nową linię produkcyjną.

Nowa linia produkcyjna dla Opoczno SA

Sprawdź, jak pomogliśmy spółce Opoczno pozyskać dofinansowanie na projekt B+R: nową linię produkcyjną.

Innowacyjne produkty roślinne dla Bakalland

Sprawdź, jak pomogliśmy spółce Opoczno pozyskać dofinansowanie na projekt badawczo-rozwojowy: nową linię produkcyjną.

Poznaj inne historie sukcesu i lekcje które wyciągnęliśmy z naszej współpracy.

FAQ – WSPÓŁPRACA

Współpraca z InnovaTree – najczęściej zadawane pytania

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Dlaczego warto nam powierzyć pozyskanie dotacji?2024-04-25T13:30:22+02:00

Wybór odpowiedniej firmy doradczej jest kluczowym elementem procesu pozyskiwania dofinansowania. Obejrzyj powyższy film i dowiedz się, dlaczego nasze doświadczenie maksymalizuje Twoje szanse na otrzymanie dotacji.

Z jakimi firmami pracujemy najczęściej?2024-04-25T13:30:22+02:00

Wyspecjalizowaliśmy się w pozyskiwaniu i rozliczaniu dofinansowań dla sektora produkcyjnego, przemysłowego oraz IT. Najczęściej nasi klienci zatrudniają od kilkudziesięciu do kilkuset, a nawet kilku tysięcy pracowników.

W jakich dofinansowaniach czujemy się dobrze?2024-04-25T13:30:22+02:00

Wyspecjalizowaliśmy się pozyskiwaniu oraz rozliczaniu dofinansowań na projekty: badawczo-rozwojowe, inwestycyjne, OZE, automatyzację i cyfryzację oraz przemysł 4.0.

Kto będzie przygotowywał wniosek o dofinansowanie?2024-04-25T13:30:22+02:00

W InnovaTree do każdego projektu przydzielamy sześcioosobowy zespół, aby zapewnić wszechstronną obsługę i najwyższą jakość dokumentacji. Nad Twoim wnioskiem będzie pracował Manager, Konsultant, Analityk Finansowy, Manager ds.rozliczania dotacji, Rzecznik patentowy oraz Dr inż. Natalia Kujawska która ma doświadczenie w ocenie wniosków o dofinansowanie.  Więcej informacji w poniższym wideo:

 

 

Czy otrzymam zwrot kosztów jeśli wniosek nie przejdzie oceny formalnej?2024-04-25T13:30:22+02:00

W przypadku, gdy wniosek nie zostanie pozytywnie zaakceptowany na etapie oceny formalnej, co dotychczas nie miało miejsca w InnovaTree, gwarantujemy pełny zwrot kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej.

Czy praca nad wnioskiem o dofinansowanie odbywa się online?2024-04-25T13:30:22+02:00

Usługa przygotowywania wniosku o dofinansowanie świadczona jest zdalnie – dokumenty online, wideokonferencje, e-maile telekonferencje, rozmowy telefoniczne. Jednak zdążają się sytuacje, kiedy potrzebne jest spotkanie na miejscu. Nasi konsultanci rozproszeni są po całym kraju (Warszawa, Łódź, Poznań, Szczecin, Kraków, Nysa 😉 ), co gwarantuje, iż jesteśmy w stanie spotkać się z Państwem w przeciągu 24h, praktycznie w każdym miejscu Polski.

Czy planujecie dużą ilość spotkań?2024-04-25T13:30:22+02:00

Będziemy chcieli spotykać się z Twoim zespołem co najmniej dwa razy w tygodniu, jednak organizujemy również krótkie, częstsze spotkania, jeśli taka forma współpracy okaże się efektywniejsza.

W jaki sposób weryfikujecie jakość wniosku o dofinansowanie?2024-04-25T13:30:22+02:00

W przeciwieństwie do konkurencyjnych firm doradczych każdy wniosek, który przygotowujemy w InnovaTree przechodzi przez dodatkowy etap weryfikacji prowadzony przez Dr. inż. Natalię Kujawską oraz Dr. inż. Szymona Talbierz. Oboje byli ekspertami, którzy oceniali wnioski w takich instytucjach, jak: PARP, NCBiR, BGK czy Komisja Europejska. Wspólnie ocenili 238 projektów. Jest to jeden z gwarantów sukcesu Klientów InnovaTree.

Co jeśli będę niezadowolony ze współpracy?2024-04-25T13:30:22+02:00

Dzwonimy do każdego naszego klienta co dwa tygodnie, aby sprawdzić zadowolenie ze współpracy. Jeżeli w projekcie występują bieżące problemy wystarczy powiedzieć o nich konsultantowi. Jeżeli jednak problem jest poważniejszy, każdy klient ma kontakt do szefa konsultantów. Zgłoszony w ten sposób problem jest zawsze rozwiązywany (przygotowujemy tzw. plan naprawczy).

Jaki jest koszt współpracy przy pozyskaniu dofinansowania?2024-04-25T13:30:22+02:00

Koszty naszego doradztwa są skalkulowane tak, aby były rentowne nawet dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wśród naszych klientów znajdują się nawet kilkuosobowe firmy, które dzięki naszej usłudze pozyskania dofinansowania, szybko urosły do skali średnich przedsiębiorstw. Jeżeli chcesz poznać koszty doradztwa dla swojej firmy, zamów poniżej darmową konsultację i opowiedz nam o projekcie na który chcesz pozyskać dofianansowanie.

Od czego zacząć współpracę?2024-04-25T13:30:22+02:00

Do kwestii dofinansowań podchodzimy FAIR. Etap podpisania umowy o współpracy za każdym razem poprzedza skrupulatna bezpłatna analiza potencjału. Jej celem jest bliższe poznanie Twojej firmy oraz jej potrzeb, a następnie zbadanie kwalifikowalności projektu do uzyskania dotacji. Jeżeli nie będziemy widzieli możliwości pozyskania dofinansowania, to jasno to zakomunikujemy. Tym samym podejmujemy się przygotowania aplikacji dla projektów, w które naprawdę wierzymy.

Dlatego zacznij od umówienia bezpłatnej konsultacji umawiając spotkanie poniżej.

NA CO JESZCZE CZEKASZ?

Powinniśmy porozmawiać!
Wybierz dogodny dla Ciebie termin.

Te firmy umówiły z nami konsultacje

Wolisz bezpośredni kontakt?

Super! Zadzwoń do nas lub napisz maila. Odezwiemy się od razu.

Wolisz bezpośredni kontakt?

Super! Zadzwoń do nas lub napisz maila.

Bezpłatny monitoring dofinansowań

Nie znalazłeś dofinansowania dla Twojej firmy? Zapisz się do bezpłatnej usługi MONITORING DOFINANSOWAŃ i bądź na bieżąco z możliwościami dotacyjnymi.

Wiedza

Zobacz powiązane artykuły

Tematyka pozyskiwania dotacji, możliwości i procedur może być prosta. Zobacz nasze artykuły.

Artykuły branżowe

Sprawdź nasze publikacje w prasie branżowej

Pobierz artykuły, które regularnie publikujemy na łamach prasy.

Dotacja na innowacje.
Jako jedna z nielicznych firm doradczych w Polsce możemy pochwalić się przejściem całego procesu aplikacji w konkursach europejskich.

dr inż. Natalia Kujawska
Ekspert Komisji Europejskiej, Partner InnovaTree

Jak przygotować firmę do pozyskiwania dotacji? Warto w strategii firmy uwzględnić możliwości, jakie dają Fundusze UE. Zadbaj o kluczowe aspekty, aby maksymalizować szanse na sukces.

dr inż. Szybmon Talbierz
Partner, Customer Success Manager

10 wad i zalet Ścieżki SMART, czyli flagowego programu dotacyjnego w nowej perspektywie, który pozwala przedsiębiorcom na realizację kompleksowych projektów.

dr inż. Natalia Kujawska
Partner InnovaTree, Manager ds. pozyskiwania dotacji

Przejdź do góry