Pod koniec 2022 roku zatwierdzono Szczegółowy Opis Priorytetów obszernego programu na lata 2021-2027 – Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko. Kto może ubiegać się o dofinansowanie z programu FENIKS, na który założono budżet w wysokości 24 MLD EURO?

Podział programu FENIKS – Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko

Program FENIKS na lata 2021-2027 podzielono na 8 priorytetów:

  1. FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności – 4,6 mld EUR
  2. FENX.02 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR – 5,1 mld EUR
  3. FENX.03 Transport miejski – 2 mld EUR
  4. FENX.04 Wsparcie sektora transportu z Funduszu Spójności – 1 mld EUR
  5. FENX.05 Wsparcie sektora transportu z EFRR – 6,5 mld EUR
  6. FENX.06 Zdrowie – 0,65 mld EUR
  7. FENX.07 Kultura – 0,6 mld EUR
  8. FENX.08 Pomoc techniczna – 0,28 mld EUR 

Przedsiębiorcy nie będą głównymi beneficjentami środków przydzielanych w ramach tego programu, jednak wiele działań jest kierowanych również do nich. Poniżej wskazaliśmy najciekawsze propozycje, z których mogą skorzystać małe, średnie i duże firmy.

FENIKS, czyli wsparcie efektywności energetycznej przedsiębiorstw

Przedsiębiorstwa działające w sferze energetyki lub chcące poprawić swoją efektywność energetyczną, będą mieć kilka możliwości sfinansowania projektów w ramach programu FENIKS.

Działanie 1.1 Efektywność energetyczna

W ramach tego działania możliwe będzie sfinansowanie projektów  w zakresie poprawy efektywności energetycznej dużych, średnich i małych przedsiębiorstw. Wśród form wsparcia wymieniane są dotacje i pożyczki. 

Działanie 2.2 Rozwój OZE

Przedsiębiorstwa będą mogły budować lub rozbudowywać instalacje odnawialnych źródeł energii do wytwarzania energii elektrycznej, ciepła oraz wytwarzania paliw alternatywnych (w szczególności biometanu i zielonego wodoru). Istotne w tym zadaniu będzie również zapewnienie magazynów energii oraz infrastruktury umożliwiającej podłączenie do sieci dystrybucyjnej. Tutaj wsparcie będzie udzielane poprzez instrumenty finansowe takie jak pożyczka i dotacja.

Działanie 2.3 Infrastruktura energetyczna

To działanie dla MŚP i dużych przedsiębiorstw, mające na celu rozwijanie inteligentnych sieci elektroenergetycznych oraz inteligentnej infrastruktury gazowej. Wspierane projekty będą musiały służyć integracji z OZE.

FENIKS dla przedsiębiorstw zajmujących się gospodarką odpadami

W ramach działania 1.4 Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym uwzględniono dwa typy projektów skierowane do przedsiębiorców.

Rozwijanie recyklingu odpadów

Prawo krajowe oraz unijne narzuca konkretne poziomy odzysku dla określonych typów odpadów. Budowa, rozbudowa czy modernizacja instalacji służących do odzysku, czy recyklingu odpadów komunalnych, handlowych lub przemysłowych to działania finansowane w ramach tego typu projektów.

Minimalizacja wytwarzania odpadów w procesach produkcyjnych

Ten typ projektu to różnorakie działania optymalizujące gospodarkę odpadami w przedsiębiorstwach. To szansa na dofinansowanie inwestycji zmniejszających ilość odpadów, zwiększających wydajność materiałową, wykorzystujących odpady produkcyjne jako surowce, wykorzystujących produkty z odzysku do produkcji, procesy recyklingu, a także zmniejszenie zużycia wody czy zamknięcie jej w obieg.

W obu typach projektów z dofinansowania na poziomie 85% skorzystają zarówno MŚP, jak i duże przedsiębiorstwa.