Pierwsze nabory organizowane w ramach EIC wystartowały w marcu 2021 r. Na podstawie projektów ocenianych w poprzednim roku Europejska Rada ds. Innowacji opracowała główne założenia i preferowane kierunki wsparcia. Wyłonione zostały 3 obszary:

  1. Green Deal (Zielony Ład),
  2. Health (Zdrowie),
  3. Digital & Industry (Cyfryzacja i Przemysł).

Obszary te będą podstawą do opublikowania dedykowanych naborów w ramach EIC Challenge.

Zielony Ład, czyli droga do zielonej transformacji

Unia Europejska jest świadoma rosnących potrzeb w zakresie zahamowania zmian klimatu, globalnego ocieplenia oraz zanieczyszczenia powietrza, wód i gleby. Na tej podstawie wyznaczyła sobie ambitny oraz przyszłościowy cel; do 2050 roku Europa powinna stać się pierwszym neutralnym klimatycznie kontynentem. Przyczyniło się to do sformułowania obszaru Green Deal (Zielony Ład), w ramach którego wspierane będą projekty przyczyniające się do zielonej transformacji.

Preferowane technologie w ramach obszaru Green Deal (Zielony Ład)

Green Deal (Zielony Ład) to 6 rodzajów rozwiązań o największym potencjale technologicznym, ekonomicznym oraz społecznym. Preferowane technologie w tym obszarze:

1.Pozyskiwanie, przetwarzanie i przechowywanie energii (Energy harvesting, conversion, and storage).

 Do tej grupy zaliczają się rozwiązania dotyczące m.in. reaktorów chłodzonych stopionymi solami, paliw wodorowych, nanorurek węglowych, baterii typu metal – powietrze, sztucznej fotosyntezy, technologii pozyskania energii z fal oraz wiatru, inteligentnych okien lub termoelektrycznych farb. 

2.Chłodzenie i kriogenika (Cooling and cryogenics).

Zaproponowane rozwiązania mogą dotyczyć wielu dyscyplin społeczno-gospodarczych, takich jak medycyna, centra danych, żywność czy przemysł chemiczny lub metalurgiczny. Przykładowymi rodzajami projektów są m.in. rozwiązania oparte na AI w zakresie zarządzania energią, technologie chłodzenia, systemy odzysku zimna, rozwiązania z zakresu nanoprzewodów, optoelektroniki czy hydrożeli. 

3.Dekarbonizacja przemysłu i rolnictwa oraz ograniczanie zanieczyszczeń (Industry and agriculture decarbonisation and pollution abatement).

Preferowane projekty powinny dotyczyć m.in. technologii transformacji CO2 w wysokoenergetyczne paliwa czy nośniki energii, technologii przechwytywania, magazynowania oraz przetwarzania CO2, sztucznej fotosyntezy, biodegradowalnego plastiku, technologii neutralizacji plastiku poprzez bakterie lub robaki oraz technologii odzyskiwania substancji odżywczych w ściekach.

4. Inteligencja środowiskowa i systemy monitorowania środowiska (Environmental intelligence and monitoring systems).

Wspierane projekty powinny obejmować rozwój technologii w zakresie wczesnego ostrzegania w zakresie zmian klimatu, rozwój systemów do diagnostyki jakości powietrza, wody czy gleby lub rozwój systemów do monitorowania i ograniczenia zanieczyszczeń.

5.Technologie w zakresie energii wodnej (Water-energy nexus).

W tej grupie można wyróżnić takie rozwiązania jak m.in. wodooszczędna produkcja energii elektrycznej oraz termalnej, technologie odsalania wody, zarządzanie wodą w budynkach oraz technologie zagospodarowania ścieków. 

6.Zrównoważone, bezpieczne i regenerujące się budynki (Sustainable, safe and regenerative buildings).

W ramach tej grupy znajdują się projekty ukierunkowane na rozwój i integrację systemów generowania energii, zwiększenia efektywności energetycznej w zakresie ogrzewania i chłodzenia, dostosowania budynków do zmian klimatu oraz integracji z otoczeniem, a także rozwój systemów do zagospodarowania energii, wody, opadów czy żywności. 

Katalog przykładowych projektów wpisujących się w tematykę podejmowaną we wszystkich 3 obszarach – Zielonym Ładzie, Zdrowiu oraz Cyfryzacji i Przemysłu nie jest zamknięty.Przedsiębiorcy składający wniosek mogą zaproponować swoje rozwiązania wpisujące się w omawiane grupy technologii.