W projekcie możliwe jest zaplanowanie działań związanych z internacjonalizacją (dodatkowo punktowane), zakładających np. współpracę, w tym wymianę wiedzy i doświadczeń oraz konsultacje, z partnerami z innych regionów, państw członkowskich, kandydujących lub stowarzyszonych. W ramach aspektu związanego z internacjonalizacją punkty mogą zostać także przyznane, jeśli projekt będzie komplementarny z innymi projektami realizowanymi poza granicami Polski w UE, krajach kandydujących i stowarzyszonych.