Aby ustalić, czy działalność projektowa wpisuje się w obszary inteligentnych specjalizacji dla co najmniej dwóch województw w Polsce Wschodniej, należy skorzystać z załącznika nr 6 do Regulaminu wyboru projektów. Wnioskodawca musi dokładnie określić i uzasadnić zgodność przedmiotu projektu z co najmniej jednym obszarem inteligentnej specjalizacji, zgodnie z wytycznymi danego obszaru RIS, co zapewni spójność projektu z regionalnymi strategiami rozwoju.