W ramach projektu możliwe jest sfinansowanie kosztów usług księgowych i prawnych wyłącznie w ramach kosztów pośrednich, które naliczane są w wysokości 7% kosztów kwalifikowalnych bezpośrednich. Należy jednak pamiętać, iż koszty te muszą obejmować swoim zakresem wyłącznie czynności związane stricte z realizacją projektu.