Mimo, iż projekt dotyczy wyłącznie realizacji prac badawczo-rozwojowych, wnioskodawca musi oszacować i wskazać we wniosku o dofinansowanie planowane przychody ze sprzedaży nowych produktów/usług. Wskaźnik ten jest obligatoryjny do osiągnięcia i prawidłowego rozliczenia otrzymanego dofinansowania przed instytucją finansującą.