Tak. W ramach komponentu wdrożenie możliwe będzie nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu, nabycie gruntów oraz nabycie prawa własności nieruchomości zabudowanej (z wyłączeniem nieruchomości mieszkalnych oraz budynków usługowo-mieszkalnych).

Co ważne trzeba wykazać, że nieruchomości są niezbędne do wdrożenia wyników prac z komponentu B+R w działalności wnioskodawcy, a ich koszty są kwalifikowalne w zakresie, w jakim te nieruchomości są wykorzystane do celów realizacji wdrożenia. Koszty te nie mogą jednak stanowić więcej niż 15% (w niektórych przypadkach 10%) wszystkich kosztów kwalifikowalnych projektu.