Tak. W ramach Studium Wykonalności należy wykazać, że planowany zakres rzeczowy projektu jest niezbędny do kompleksowej realizacji. Z przeprowadzonej w ramach Studium analizy powinno wynikać także, że wnioskodawca nie posiada lub posiada w ograniczonym stopniu zasoby infrastrukturalne umożliwiające realizację projektu.

Studium wykonalności wraz z instrukcją należy przygotować na wzorze udostępnionym przez organizatora w ramach ogłoszonej dokumentacji konkursowej.