Tak. Premiowane będą projekty, które zakładać będą np. transformację w kierunku celów środowiskowych zrównoważonego rozwoju, w tym gospodarkę o obiegu zamkniętym, łagodzenie zmian klimatu i adaptację do zmian klimatu oraz wszystkie inne działania związane z tzw. zazielenieniem przedsiębiorstw.

Przykładem jest powstanie rozwiązania (produktu/technologii/usługi) pozytywnie oddziałującego na ochronę środowiska czy też prowadzącego w szczególności do: 

  • zmniejszenia materiałochłonności produkcji, 
  • zmniejszenia energochłonności produkcji, 
  • zmniejszenia wielkości emisji zanieczyszczeń, 
  • zwiększenia stopnia ponownego wykorzystania materiałów bądź odpadów, 
  • zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym

W przypadku projektów dotyczących zakupu infrastruktury B+R ocenione zostanie także czy wnioskodawca wprowadzi rozwiązania/metody eksploatacji urządzeń/sposoby realizacji prac B+R, mające pozytywny wpływ na ochronę środowiska, w szczególności poprzez dokonywanie zakupów dostaw i usług niezbędnych do realizacji projektu, w oparciu o wybór ofert (dostaw i usług) najbardziej korzystnych pod względem gospodarczym i zarazem korzystnych, gdy chodzi o oddziaływanie na środowisko.