Raport powinien zawierać co najmniej:

  • Wprowadzenie zawierające uzasadnienie podjęcia prac B+R;
  • Opis poziomu wiedzy o zagadnieniu, którego dotyczy praca wraz ze wskazaniem źródeł literackich, z których wynika powyższa wiedza;
  • Metodologię prac B+R, zawierającą opis sposobu wykonania prac wraz z informacją jaką zastosowano aparaturę/program komputerowy, jakich użyto materiałów;
  • Wyniki prac wraz z ich analizą;
  • Wnioski określające najistotniejsze wyniki prac.