Nie, prace B+R będące przedmiotem wdrożenia mogą być zrealizowane (i zakończone) samodzielnie przez Wnioskodawcę lub na jego zlecenie, w okresie ostatnich 3 lat. Wymóg 3 lat nie dotyczy wnioskodawców, którzy są w posiadaniu patentu.

Muszą one bezpośrednio dotyczyć opracowania/udoskonalenia produktu (wyrobu lub usługi) bądź zmiany procesu produkcyjnego. Powinny być jednak należycie udokumentowane – jakość i rzetelność dostarczonych dokumentów będzie podlegać ocenie przez ekspertów.