W ramach oceny wniosku zostanie zweryfikowane czy projekt wpisuje się w obszary wsparcia inteligentnej specjalizacji, które zostały wskazane w dokumencie strategicznym pn. „Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030”.