Przez „jednostkę naukową” w ramach tego kryterium należy rozumieć m.in.:

  • uczelnie,
  • Polską Akademię Nauk,
  • instytuty naukowe PAN,
  • instytuty badawcze,

oraz inne podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki, wskazane w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.