Dotacja w ramach konkursu jest podzielona na część bezzwrotną i zwrotną, która co do zasady podlega zwrotowi w części lub całości, zgodnie z warunkami określonymi w umowie o dofinansowanie.

Podstawą do określenia wartości pomocy podlegającej zwrotowi jest suma przychodów netto ze sprzedaży produktów wprowadzonych na rynek w wyniku realizacji projektu lub produktów wytworzonych w procesie powstałym w wyniku realizacji projektu, wygenerowanych w okresie 3 lat od zakończenia realizacji projektu.