W procedurze oceny wniosków o dofinansowanie nie przewidziano zaangażowania panelu ekspertów. Ocena aplikacji jest dwuetapowa i składa się z oceny formalnej oraz oceny merytorycznej, ale nie jest przewidziany udział Wnioskodawcy w spotkaniu panelowym. Na etapie oceny Wnioskodawcy będą proszeni o dokonanie uzupełnień zarekomendowanych przez ekspertów oceniających.