Regulamin naboru przewiduje możliwość skrócenia naboru wniosków w przypadku, gdy łączna kwota dofinansowania, na jaką złożono wnioski, przekroczy 200% środków przeznaczonych na dofinansowanie w naborze (200% x 660 mln zł).

Warunek ten nie działa jednak automatycznie, a jego zastosowanie zależy od decyzji Instytucji Pośredniczącej (BGK). Minimalny okres trwania naboru wynosi 40 dni od dnia ogłoszenia konkursu.