W przypadku projektów dedykowanych MŚP (PARP): Nie, nabór wniosków prowadzony jest wokół innych priorytetów, a jego celem jest wdrażanie modelu gospodarki obiegu zamkniętego. Owszem, często możliwość budowy takiego modelu jest pokłosiem prowadzonych wcześniej prac badawczo-rozwojowych, jednak prowadzony nabór nie obejmuje tego etapu. Prace badawczo-rozwojowe nie stanowią elementu projektu.

W przypadku projektów dedykowanych przedsiębiorstwom dużym i konsorcjom tych przedsiębiorstw (NCBiR): Celem konkursu jest finansowanie działań badawczo-rozwojowych wspierających rozwój technologii prowadzących do m.in.: zwiększenia ilości surowców możliwych do ponownego wykorzystania, zmniejszenia ilości surowców pierwotnych wykorzystywanych w procesach produkcyjnych, a także zmniejszenia ilości odpadów składowanych na składowiskach. Dodatkowo, przewidziane jest sfinansowanie infrastruktury badawczo-rozwojowej służącej do opracowana ww. technologii.