Przez ekoinnowację należy rozumieć innowację, której wdrożenie wiąże się z korzyściami dla środowiska naturalnego, poprzez zapobieganie negatywnemu wpływowi na środowisko, ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko lub optymalizację wykorzystywanych zasobów. Ekoinnowacje mogą przyjąć formę innowacji technologicznych, nietechnologicznych lub produktu, który jest wynikiem ekoprojektowania.