Każdy wniosek o dofinansowanie złożony w ramach naboru oceniany jest wg kryteriów oceny, które są kryteriami zero-jedynkowymi. Wszystkie z nich należy spełnić.

W celu uszeregowania wniosków na liście projektów wybranych do dofinansowania określa się dla danego projektu punktację wyliczaną jako stosunek poziomu oszczędności energii pierwotnej [MWh] wynikającą z dokumentu audytu do wartości wydatków kwalifikowalnych [PLN].

Na liście projektów wybranych do dofinansowania szereguje się projekty od najwyższej wartości wyliczonej według powyższego sposobu do wartości najniższej.