W dniu 27 września 2022 r. Komisja Europejska zatwierdziła program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG). Wydanie decyzji kończy etap negocjacji Programu, rozpoczynając jego wdrażanie. Jest to doskonała okazja do podsumowania informacji dotyczących warunków udzielania wsparcia Unii Europejskiej w ramach przedmiotowego programu operacyjnego.

FENG – szczegóły wdrażania

Na początek trochę terminów, w celu pokazania, na jakim etapie wdrażania programu jesteśmy:

  • FENG został zatwierdzony przez Komisję Europejską 27 września 2022 r.
  • 17 stycznia 2023 r. opublikowano Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki,
  • 20 stycznia ogłoszono harmonogram naborów w ramach FENG na rok 2023, który zaktualizowano 29 marca.

Szczegółowa analiza kryteriów, dokumentacji konkursowych i regulaminów generują wciąż nowe pytania. Instytucje wdrażające – PARP, NCBiR, BGK – publikują zadawane przez wnioskodawców pytania i odpowiadają na nie mailowo oraz telefonicznie. Intensywnie pracujemy nad pierwszymi wnioskami o dofinansowanie, jednocześnie każdego dnia poszerzając naszą wiedzę o możliwościach tego programu.

Wyzwania dofinansowane przez Program FENG

U podstaw programu leży analiza tego, czego polskie przedsiębiorstwa najbardziej potrzebują oraz jakie wsparcie najlepiej przyczyni się do wzrostu polskiej gospodarki. Wśród tych punktów znalazło się:

  • zwiększenie: innowacyjności przedsiębiorstw, w szczególności usprawnianie procesów komercjalizacji wyników badań; nakładów na działalność B+R; udziału przedsiębiorstw aktywnych we wprowadzaniu innowacji, które będą uzyskiwać przychody ze sprzedaży zaawansowanych produktów i usług; efektywnej współpracy firm z jednostkami sektora nauki; poziomu kompetencji, szczególnie w zakresie zidentyfikowanych deficytów.
  • wspieranie: profesjonalizacji i rozszerzenia działalności ośrodków transferu technologii, a także rozwijanie kompetencji osób zarządzających ośrodkami badawczymi; uzyskiwania przez organizacje badawcze wyższych przychodów z tytułu komercjalizacji; kompetencji naukowców w zakresie zarządzania biznesowego.
  • podniesienie poziomu wiedzy wśród przedsiębiorstw dotyczącej praktycznego zastosowania rozwiązań cyfrowych; finansowanie inwestycji w obszarze cyfryzacji.

Kto będzie mógł korzystać ze środków w ramach Programu FENG?

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki skierowane są do:

  • przedsiębiorstw,
  • sektora nauki,
  • konsorcjów przedsiębiorców oraz konsorcjów przedsiębiorców z organizacjami badawczymi,
  • instytucji otoczenia biznesu, czyli ośrodków przedsiębiorczości, ośrodków innowacji, instytucji finansowych.

Priorytety FENG

Cały program FENG podzielono na cztery priorytety:

Priorytet I – Wsparcie dla przedsiębiorców

Ten priorytet w całości poświęcony jest działaniu Ścieżka SMART. To kompleksowy, modułowy system wsparcia przedsiębiorstw, którego trzonem jest realizacja prac badawczo-rozwojowych i wdrażanie ich wyników. Zapraszamy do zapoznania się z naszym opisem ścieżki SMART, jej poszczególnych modułów oraz z artykułami nt. dotacji warunkowej czy idei dostępności w Ścieżce SMART.

Priorytet II – Środowisko przyjazne innowacjom

Głównym celem tego priorytetu jest mobilizacja instytucji nauki do komercjalizacji wyników swoich prac oraz do współpracy z instytucjami zagranicznymi.

Dla przedsiębiorców kluczowe w tym priorytecie działanie to Kredyt Technologiczny. Celem działania jest wspieranie polskich firm we wdrażaniu do swojej działalności nowych technologii – zarówno tych zakupionych, jak i samodzielnie wytworzonych. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem tego działania.

W ramach tego priorytetu wyszczególniono aż 32 działania, a wśród nich zarówno te skierowane do instytucji nauki (np. Międzynarodowe Agendy Badawcze, Proof of concept) czy organizacji społecznych (np. PRIME), jak i do instytucji wspierających biznes (np. BRIdge Up) oraz administracji publicznej (np. Inno_LAB, Smart Discovery)

Przedsiębiorcy, poza Kredytem Technologicznym, mogą skorzystać również z usługi Innovation Coach czy ze wsparcia w ramach klastrów. Priorytet drugi to też pośrednie wsparcie dla Startupów, poprzez szereg działań skierowanych do instytucji wspierających biznes.

Priorytet III – Zazielenienie przedsiębiorstw

Główny cel priorytetu to zwiększenie efektywności energetycznej i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Wspierane będą projekty przyczyniające się do osiągnięcia celów Europejskiego Zielonego Ładu oraz krajowych dokumentów strategicznych.

Przedsiębiorcy skorzystają przede wszystkim z działania Kredyt Ekologiczny, tj. wsparcie przedsiębiorstw w osiągnięciu celów priorytetu, w połączeniu z wprowadzeniem nowych produktów w działalności przedsiębiorstwa. Zapraszamy do zapoznania się z szczegółami Kredytu Ekologicznego.

Dodatkowo w ramach priorytetu realizowane będą działania Zielony Fundusz Gwarancyjny dla instytucji wspierających biznes oraz IPCEI wodorowy dla przedsiębiorstw.

Priorytet IV – Pomoc techniczna

Ostatni priorytet dotyczy systemowego wsparcia dla beneficjentów poprzez realizację działań zachęcających i ułatwiających ubieganie się o środki, a także działań informacyjnych i administracyjnych działań wspierających instytucje wdrażające program.

Jak skorzystać z programu FENG?

Aby przedsiębiorstwo mogło uzyskać wsparcie w ramach programu FENG, potrzebna jest wiedza i przygotowanie. Wiedzę zdobędziesz dzięki zapoznaniu się z artykułami i filmami na naszej stronie internetowej:

Jeśli mimo wszystko nie jesteś pewien, do którego z programów Twoje plany najlepiej pasują – nasi konsultanci pomogą Tobie rozwiać wątpliwości – zapraszamy do kontaktu.

Przygotowanie zależy od wybranej formy finansowania. Zawsze potrzebować będziesz oceny zdolności finansowej, badania rynku, na którym chcesz działać, czy zgromadzenia odpowiednich zasobów technicznych oraz kadrowych. Czasem dodatkowo będziesz musiał wykonać badanie stanu techniki, uzyskać pozwolenie na budowę czy decyzję środowiskową lub przeprowadzić audyt energetyczny.