Okres trwałości wynosi minimum 5 lat od dnia zakończenia realizacji inwestycji. Na etapie konsultacji społecznych pojawiały się różne sugestie dotyczące znacznego skrócenia okresu trwałości inwestycji np. do jednego roku, jednak pozostaje zapis 5 lat.