INNOVATREE
UMÓW BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ
INNOVATREE
pracownicy innovatree w laboratorium nowych technologii

Dzień dobry.

Chciałbyś pozyskać dofinansowanie?

Poznaj dofinansowanie z programu POIR - Konkurs Szybka Ścieżka.

Sprawdź, jak możemy pomóc Twojej firmie w procesie pozyskiwania dotacji.

piktogram walizka na dokumenty

Pozyskujemy dotacje dla 120 firm rocznie.

piktogram portfel

Pozyskaliśmy 72 dotacje na projekty badawczo-rozwojowe.

piktogram strzałka okrągła

70% klientów powraca.

Program Szybka Ścieżka POIR 1.1.1

Uwaga! Ostatni nabór w programie Szybka Ścieżka zakończył się 4 listopada 2022 r. Złożono 434 wnioski, z których dofinansowanie uzyskało 117 projektów, a wśród nich projekt naszego klienta – 1Strike sp. z o.o.

Czytasz treści archiwalne – zapraszamy do zapoznania się z artykułem na temat Ścieżki SMART – działania z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027, w ramach którego będzie można sfinansować podobne projekty.

Szybka Ścieżka to poddziałanie 1.1.1 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2017-2020 (POIR). Jego pełna nazwa brzmi Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

W POIR przeznaczono na realizację projektów B+R ponad 2,7 mld euro. Jest to poddziałanie z najwyższym poziomem wsparcia w całym programie.

Projekty realizowane w programie Szybka Ścieżka to projekty polegające na realizacji prac badawczych – obejmujące badania przemysłowe oraz eksperymentalne prace rozwojowe. Dodatkowym elementem projektu mogą być prace przedwdrożeniowe.
pracownicy innovatree przy drukarce 3D

Kto może starać się o pozyskanie dotacji z programu Szybka Ścieżka?

Środki na projekty badawczo-rozwojowe w programie Szybka Ścieżka możesz pozyskać, jeśli:

 • prowadzisz mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo (MŚP),
 • prowadzisz dużą firmę,
 • tworzysz konsorcjum przedsiębiorstw lub konsorcjum naukowo-przemysłowe (złożone z przedsiębiorstw i instytucji naukowych).

Na co można wydać dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych?

piktogram portfel

Wynagrodzenia

Kosztem kwalifikowalnym mogą być wynagrodzenia brutto-brutto pracowników działu badawczo-rozwojowego oraz kadry technicznej, zatrudnionej na umowę o pracę oraz osób zatrudnionych na umowę zlecenie czy B2B.

piktogram folder

Podwykonawstwo

Do kosztów kwalifikowalnych projektu możesz zaliczyć koszty tych prac badawczych, które chcesz zlecić podmiotom zewnętrznym, np. instytucjom naukowym.

piktogram zębatki

Zakup surowców i materiałów

Koszty kwalifikowalne to wszelkie materiały niezbędne do zrealizowania badań – np. materiały do stworzenia instalacji pilotażowej czy surowce do realizacji badań.

piktogram menzurka

Wynajem lub amortyzacja aparatury badawczej

Jeśli do realizacji projektu potrzebujesz aparatury badawczej, możesz ją zakupić i do kosztów kwalifikowalnych zaliczyć jej amortyzację w czasie realizacji projektu albo też wynająć na czas realizacji projektu – kosztem kwalifikowalnym jest wówczas pełen koszt wynajmu.

pracownicy firmy Innovatree w biurze

Jakie jest maksymalne dofinansowanie prac rozwojowych i badań przemysłowych w programie Szybka Ścieżka?

Dofinansowanie na jakie możesz liczyć w programie Szybka Ścieżka jest uzależnione od rodzaju prac i statusu przedsiębiorstwa – maksymalny poziom dofinansowania projektu uzyska przedsiębiorstwo mikro i małe.

Przedsiębiorstwa mikro i małe:

 • koszty w zakresie badań przemysłowych – maksymalny poziom wsparcia 70-80%,
 • koszty w zakresie eksperymentalnych prac rozwojowych – maksymalny poziom wsparcia 45-60%,
 • koszty w prac przedwdrożeniowych – maksymalny poziom wsparcia 90% (w ramach pomocy de minimis) lub 50% w przypadku usług doradczych;

Przedsiębiorstwa średnie:

 • koszty w zakresie badań przemysłowych – maksymalny poziom wsparcia 60-75%,
 • koszty w zakresie eksperymentalnych prac rozwojowych – maksymalny poziom wsparcia 35-50%,
 • koszty w prac przedwdrożeniowych – dofinansowanie 90% (w ramach pomocy de minimis) lub 50% w przypadku usług doradczych;

Duże przedsiębiorstwa:

 • koszty w zakresie badań przemysłowych – maksymalny poziom wsparcia 50-65%,
 • koszty w zakresie prac rozwojowych – maksymalny poziom wsparcia 25-40%,
 • koszty w prac przedwdrożeniowych – dofinansowanie 90% (w ramach pomocy de minimis – brak możliwości finansowania usług doradczych);

Jednostki naukowe:

 • dofinansowanie 100% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych
 • koszty w zakresie prac rozwojowych – dofinansowanie 100%,
 • prace przedwdrożeniowe – brak możliwości finansowania.

Projekty badawczo-rozwojowe w programie mogą mieć wartość nawet do 50 mln euro. Poszczególne nabory mogą wprowadzać ograniczenia dotyczące minimalnej wartości projektu. W ostatnim z naborów – innowacje cyfrowe – minimalna wartość projektu wynosiła 5 mln zł.

W ramach konkursu Narodowe Centrum Badań i Rozwoju określa osobne pule środków dla MŚP (i konsorcjów przez nie zakładanych) i osobne dla dużych przedsiębiorstw (oraz konsorcjów przedsiębiorstw dużych). Nie ma więc obaw, że duże projekty wykorzystają całą alokację na konkurs.

 • maksymalne dofinansowanie na badania przemysłowe

  80 %
 • maksymalne dofinansowanie prac rozwojowych

  60 %
 • maksymalne dofinansowanie prac przedwdrożeniowych

  90 %

Terminy składania wniosków

1

Szybka Ścieżka POIR 1.1.1

Ostatni nabór w programie dotyczył projektów w obszarze innowacji cyfrowych i trwał do 4 listopada 2022 r.

Projekty, na które można było otrzymać dofinansowanie w ramach tego naboru powinny obejmować prace B+R we wskazanych obszarach tematycznych: cyberbezpieczeństwo, cyfryzacja przemysłu, cyfrowe technologie kreacyjne. Konkurs innowacje cyfrowe skierowany był do przedsiębiorstw i konsorcjów. Budżet konkursu wynosił niemal 1,5 mld zł.

Nie przewiduje się kolejnych naborów w ramach tego poddziałania. Czekamy na uruchomienie pierwszych naborów z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Ścieżka SMART w ramach tego programu będzie zawierała moduł B+R, który dotyczył będzie tego samego zakresu tematycznego co program Szybka Ścieżka.

Q&A - Szybka Ścieżka

Czy liderem konsorcjum może być instytucja naukowa?

W ramach działania 1.1.1. to przedsiębiorstwa realizują projekt. Instytucje naukowe mogą należeć do konsorcjum, jednak liderem zawsze musi być firma.

Czy można wnioskować o dotacje na projekt obejmujący jedynie realizację badań przemysłowych lub prac przedwdrożeniowych?

Niestety nie – projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe. Można natomiast pominąć uwzględnienie badań przemysłowych i zrealizować projekt obejmujący jedynie eksperymentalne prace rozwojowe. Podobnie z pracami przedwdrożeniowymi – mogą pojawić się w projekcie, ale nie jako jedyne – projekt musi obejmować prace badawczo-rozwojowe. Ponadto maksymalne dofinansowanie prac przedwdrożeniowych to 20% wszystkich kosztów projektu.

Od czego zależy procent dofinansowania w zakresie prac rozwojowych lub badań przemysłowych w Szybkiej Ścieżce?

W ramach projektu można otrzymać premię za szerokie rozpowszechnianie wyników projektu. Jest to dodatkowe 15% poziomu wsparcia, przy czym nieprzekraczalny próg to 80%, dlatego w badaniach przemysłowych premia wynosi jedynie 10%. Na premię taką może liczyć przedsiębiorstwo, które zaprezentuje wyniki swoich prac projektowych na co najmniej 3 konferencjach lub opublikuje w co najmniej 2 czasopismach lub też zapewni do nich dostęp w powszechnych bazach danych.

Premię można uzyskać również za tzw. skuteczną współpracę, tj. jeśli projekt realizowany jest we współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami lub przedsiębiorstwami i jednostkami naukowymi. Przykładowo – finansowanie prac rozwojowych średniego przedsiębiorstwa jest na poziomie 35% a dzięki deklaracji zaprezentowania wyników prac na 3 konferencjach można sfinansować 50% kosztów tych prac w projekcie.

Badania, które planujemy, wymagają dużych nakładów na zakup kosztownych usług instytucji naukowej? Czy w programie Szybka Ścieżka realizowany może być duży projekt badawczy za 30 mln zł?

Koszt projektu nie jest problemem – w programie można realizować projekty o wartości do 50 mln euro. Ograniczenia zdarzają się jedynie w zakresie minimalnej wartości projektu – np. w ramach innowacji cyfrowych można było otrzymać dofinansowanie jedynie na projekt, który posiadał wartość kosztów kwalifikowalnych na poziomie minimum 5 mln zł. Warto jednak zaznaczyć, że limitowane w ramach projektu są koszty podwykonawstwa. Dla pojedynczego przedsiębiorstwa podwykonawstwo może pokrywać maksymalnie 60% kosztów kwalifikowalnych badań; dla konsorcjów maksymalnie 50% kosztów projektu

Co powinno być celem projektu?

Przedmiotem projektu jest realizacja badań a celem jest wdrożenie wyników projektu, a więc wprowadzenie do własnej działalności firmy nowego produktu czy usługi, wykorzystującego przedmiot realizacji projektu. Celem może być również sprzedanie wyników projektu innemu podmiotowi, aby wdrożył je we własnej działalności.

Czy innowacje cyfrowe to jedyny obszar tematyczny, w którym realizowane mogą być projekty finansowane ze środków programu inteligentny rozwój?

Nie, innowacje cyfrowe dotyczyły obszaru wspieranego w ostatnim z konkursów, natomiast wcześniejsze albo nie posiadały żadnego ograniczenia tematycznego, albo realizowane były w innych zakresach – np. Koronawirusy, Agrotech, OZE w transporcie czy Infrastruktura Grzewcza.

Masz pytania? Porozmawiajmy o Szybkiej Ścieżce

Zanim zaczniemy przygotowywać projekt chcielibyśmy lepiej poznać Twoją firmę. Prowadzimy bezpłatną dogłębną i kompleksową analizę koncepcji, aby upewnić się, że ten program to odpowiedni wybór i Twoja innowacja ma szansę na pozyskanie dotacji.

POROZMAWIAJMY

Czy w ramach usługi pozyskiwania dotacji InnovaTree oferuje również usługę rozliczania dotacji czy też współpraca kończy się w momencie złożenia wniosku?

Nasza współpraca nigdy nie kończy się w momencie złożenia wniosku. Jesteśmy z Tobą w trakcie całego procesu oceny projektów, kontaktując się w Twoim imieniu z instytucja oceniającą. Jeśli Twój wniosek zostanie oceniony pozytywnie i rekomendowany do otrzymania wsparcia, przeprowadzimy Cię przez cały proces podpisywania umowy o dofinansowanie, a także możemy zrealizować usługę rozliczania dotacji. Wówczas nasza praca zakończy się po zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową.

Czy InnovaTree oferuje pozyskanie dotacji jedynie z programu NCBR Szybka Ścieżka?

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój i program Szybka Ścieżka finansowały jedynie część projektów, na które pozyskaliśmy dotacje dla naszych klientów. Zapraszamy do zapoznania się z działemcase study– publikujemy tam informacje o naszej współpracy w zakresie pozyskiwania dotacji oraz rozliczania dotacji klientów z różnych branż i różnych programów operacyjnych. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi również konkursy krajowe, dające możliwość sfinansowania realizacji innowacyjnego projektu – np. Nutritech czy Hydrostrateg. Ponadto przygotowujemy się do otwarcia naborów w ramach FENG (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki), który będzie kontynuacją POIR.

Nie mam pełnej koncepcji i doświadczenia w prowadzeniu badań B+R - czy pomożecie mi w tworzeniu koncepcji projektu lub w znalezieniu innego obszaru, na który mogę pozyskać środki?

Nasz zakres kompetencji to nie tylko pozyskanie dotacji, ale także opracowanie innowacyjnego rozwiązania z Twoimi pracownikami, jeśli jest taki potencjał w Twojej firmie. Ponadto dofinansowane mogą być nie tylko projekty obejmujące badania czy eksperymentalne prace rozwojowe. Pozyskanie dotacji możliwe jest również na projekty zmniejszające energochłonność Twojego przemysłu, dotyczące wdrożenia efektów prac badawczo-rozwojowych czy inwestycje w przedsiębiorstwie. Wszystkich szukających finansowania na wprowadzenie zmian w firmie i planujących realizację projektów badawczo rozwojowych zapraszamy więc do kontaktu.

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie

Przygotowując projekt do Szybkiej Ścieżki, skupiamy się na czynnikach, które zwiększą Twoje szanse na zdobycie dotacji. Wspieramy Cię również w przygotowaniu wszystkich dokumentów związanych z ofertowaniem i rozeznaniem rynku.

Pobierz PDF i dowiedz się więcej o świadczonych przez nas usługach z zakresu pozyskiwania dotacji.

POBIERZ PDF

Nasze doświadczenie w programie Szybka Ścieżka

Dla tej branży pozyskaliśmy już 400 MLN PLN dofinansowań. Sprawdź.

W przeciągu 4 tygodni udało nam się stworzyć projekt, który otrzymał 4-milionową dotacje na badania z dziedziny cyberbezpieczeństwa.

Dzięki otrzymanej dotacji firma Morele.net ma szansę na opracowanie innowacyjnego robota przemysłowego, który pozwoli na zautomatyzowanie pracy magazynu.

Proekologiczny projekt Polskich Domów Drewnianych z pomocą otrzymanej dotacji ma szansę zaspokoić potrzeby mieszkaniowe społeczeństwa.

Nasza współpraca rozpoczęła się znacznie wcześniej, niż w momencie ogłoszenia Szybkiej Ścieżki na Innowacje Cyfrowe. Przed przygotowaniem aplikacji zdążyliśmy przeanalizować potrzeby finansowe przedsiębiorstwa i wspólnie stworzyć koncepcję biznesowo-technologiczną projektu.

Innowacja wsparta dotacją, którą zdobyliśmy dla H2O Chemical, przyciągnęła uwagę europejskich liderów rynku pralniczego.

Przeczytaj, jak towarzyszyliśmy naszemu klientowi podczas pracy nad innowacyjnym projektem, oraz dzieliliśmy się naszą wiedzą w zakresie dotacji i badań patentowych.

Jesteśmy tutaj, aby pomóc

Nasz cel to zwiększenie Twoich szans na pozyskanie dotacji z programu Szybka Ścieżka 1.1.1.

72

Pozyskaliśmy 72 dotacje na projekty badawczo-rozwojowe

120

Obsługujemy 120 firm rocznie

70

70% klientów powraca

O nas

Pomagamy firmom w uzyskaniu dofinansowania w programie Szybka Ścieżka. Rozumiemy złożoność dotacji oraz wiemy, jak zastosować wytyczne Narodowego Centrum Badań i Rozwoju do Twojego projektu. Uwielbiamy naszą pracę i wkładamy trochę siebie w każdy pomysł, aby zapewnić naszym klientom najlepsze usługi i wyniki.

Wiemy, jak odnieść sukces

Pomogliśmy w pozyskaniu dotacji na 72 projekty badawczo-rozwojowe.

Mamy doświadczenie

Nasze know-how czerpiemy z wieloletniego doświadczenia. Rozumiemy złożoność dotacji i wiemy, jak zastosować ich zasady do Twojego projektu.

Postaramy się z całych sił, aby Twój projekt otrzymał dotację

Jeśli zdecydujemy się współpracować, otrzymasz nasze pełne wsparcie. Wierzymy w Ciebie i pomożemy Ci osiągnąć wspaniałe rzeczy. Otrzymana dotacja to dopiero początek Twojego sukcesu.

pracownicy innovatree szymon talbierz i natalia kujawskaZespół doradców firmy Innovatreebiały kubek z logo innovatree

Nasz punkt widzenia

Poznajmy się

Poznaj ludzi stojących za InnovaTree. Nasz kreatywny zespół doradców.
Mężczyzna w okularach z brązowymi włosami ubrany w szarą marynarkę, czarne spodnie i białą koszulę

Dr inż. Szymon Talbierz

Customer Success Manager | Partner

Biografia
Uśmiechnięta kobieta z długimi blond włosami, ubrana w ciemnoróżową koszulę

Dr inż. Natalia Kujawska

Partner

Biografia
Mężczyzna z krótkimi blond włosami i brodą, ubrany w granatowy garnitur i niebieską koszulę, dłonie trzyma złożone przed sobą

Karol Griech

Starszy Specjalista ds. pozyskiwania dotacji

Biografia
Kobieta z krótkimi jasnobrązowymi włosami i długiej białej koszuli, i jasnozielonych spodniach

Marta Szymańska

Specjalistka ds. pozyskiwania dotacji

Biografia
Mężczyzna z krótkimi brązowymi włosami, ubrany w granatowy garnitur i niebieską koszulę z rękoma skrzyżowanymi na klatce piersiowej

Tomasz Gapski

Customer Success Manager

Biografia
Uśmiechnięta kobieta z okularami i krótkimi blond włosami nosząca koszulę w czerwone kwiaty

Anna Różańska

Starsza Specjalistka ds. pozyskiwania dotacji

Biografia
Mężczyzna z krótkimi kasztanowymi włosami i brodą. Ubrany w czarną koszulę i spodnie oraz szarą marynarkę. Dłonie trzyma w kieszeniach

Łukasz Lis

Starszy Specjalista ds. pozyskiwania dotacji

Biografia
Kobieta z krótkimi ciemnobrązowymi włosami ubrana w jasny kremowy sweter i czarną spódnicę z rękami na biodrach

Ewa Ropela

Specjalistka ds. rozliczania dotacji

Biografia
Mężczyzna z krótkimi ciemnobrązowymi włosami i brodą, ubrany w granatową marynarkę, niebieską koszulę i czarne spodnie. Dłonie trzyma w kieszeniach

Michał Wichert

Starszy Specjalista ds. pozyskiwania dotacji

Biografia
Uśmiechnięta kobieta z długimi jasnobrązowymi włosami, ubrana w czarne spodnie, białą koszulę i granatową marynarkę

Joanna Skrzeczkowska

Rzecznik Patentowy

Biografia
Mężczyzna w szarym garniturze i białej koszuli z rękami na marynarce

Krzysztof Matczyński

Project Manager

Kobieta ze średniej długości brązowymi włosami, ubrana w biało-niebieską koszulkę i granatową marynarkę, i tego samego koloru spodnie, dłonie trzyma na marynarce

Hanna Kucik

Starsza Specjalistka ds. pozyskiwania dotacji

Biografia

Nie wiesz, czy Twoja firma ma szansę na pozyskanie dotacji w programie Szybka Ścieżka?

Bez obaw, dzięki naszej bezpłatnej ocenie lepiej zrozumiesz program Szybka Ścieżka 1.1.1 oraz dowiesz się, czy warto składać wniosek o dofinansowanie.

Wykorzystujemy pliki cookies, aby umożliwić użytkownikom jak najbardziej komfortowe korzystanie z naszej witryny. Używamy plików cookies także po to, aby wyświetlać treści reklamowe najbardziej odpowiadające Twoim potrzebom. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.