INNOVATREE
UMÓW BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ
INNOVATREE
INNOVATREE
Biblioteka dotacji
pracownicy innovatree przy drukarce 3D

Dzień dobry.

Chciałbyś pozyskać dofinansowanie?

Pomożemy Ci pozyskać dotację z programu PERUN.

Sprawdź, jak możemy pomóc Twojej firmie.

piktogram portfel

Pozyskaliśmy 82 dotacje badawczo-rozwojowe.

piktogram walizka na dokumenty

Obsługujemy 126 firm rocznie.

piktogram tarcza

84% klientów powraca.

PERUN – Program badań naukowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

PERUN to unikatowy program dotacyjny umożliwiający przedsiębiorcom i nie tylko realizację projektów na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa. Dofinansowanie mogą otrzymać pomysły dążące do wytworzenia innowacyjnej technologii, dzięki której wzrośnie potencjał naukowy w wymienionych obszarach.

Narodowe Centrum Badania i Rozwoju, które jest instytucją zarządzającą programem, przeznaczyło na jego realizację aż 3 mld zł w kilkuletniej perspektywie.

Jakie zakresy tematyczne wpisują się w cele programu? Zgodnie z opublikowaną dokumentacją jest to:

 • sztuczna inteligencja
 • autonomia i autonomizacja
 • technologie kwantowe
 • technologie kosmiczne
 • technologie materiałowe i wytwarzania
 • systemy monitorowania i ostrzegania o zagrożeniach
 • medyczne zabezpieczenie pola walki oraz środki przeciwdziałania skutkom użycia BMR
 • rozwój istniejących demonstratorów technologii obronnych

Przygotowując wniosek do naboru 1/PERUN/2023, Twoja firma może otrzymać wsparcie na dwa rodzaje projektów. Ten wybór zależy od poziomu gotowości technologicznej Twojego rozwiązania, czy inaczej mówiąc – stopnia zaawansowania rozwoju technologi, który zamierzasz osiągnąć w wyniku realizacji przedsięwzięcia. Stąd w regulaminie zostały wyszczególnione następujące rodzaje projektów:

 • Grupa A: projekty badawczo-rozwojowe – rozwijające kluczowe technologie materiałowe, software’owe, rozwiązania funkcjonalne, podzespoły, zespoły i układy.
  Harmonogram i budżet projektu powinien zostać zaplanowany w taki sposób, aby Twoje rozwiązanie osiągnęło IX poziom gotowości technologicznej.
 • Grupa B: projekty badawcze – ukierunkowane na opracowanie prototypów nowych wzorów uzbrojenia i sprzętu wojskowego.
  W tym przypadku wymagane jest, aby rozwiązanie osiągnęło VI poziom gotowości technologicznej.

Kto może otrzymać dotację z programu PERUN?

Zależnie od opisanych wcześniej kategorii projektów, NCBiR wskazał listę uprawnionych wnioskodawców, która może ubiegać się o dofinansowania w ramach programu PERUN. W każdym przypadku Twoja firma może składać wniosek samodzielnie lub w partnerstwie z innymi podmiotami.

Jeśli projekt ma charakter badawczy/naukowy, wnioskodawcą może być:

 • w przypadku, gdy przygotowujesz wniosek samodzielnie:
  • przedsiębiorstwa z sektora MŚP, jak i duże
  • przedsiębiorstwa ze statusem centrum badawczo-rozwojowego
  • uczelnia lub instytut badawczy
  • instytut naukowy PAN lub międzynarodowy instytut naukowy
  • Centrum Łukasiewicz i instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz
  • Polska Akademia Umiejętności
  • federacja
  • inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły
 • w przypadku, gdy przygotowujesz wniosek w  konsorcjum, czy jako centrum naukowo-przemysłowe):
  • konsorcjum (w układzie: co najmniej dwa podmioty naukowe lub co najmniej jeden podmiot naukowy i jeden przedsiębiorca; np. uczelnia + uczelnia / uczelnia + instytut + federacja / uczelnia + przedsiębiorstwo / instytut + instytut + przedsiębiorstwo)
  • centrum naukowo-przemysłowe

Jeśli projekt ma charakter rozwojowy/badawczo-rozwojowy, wnioskodawcą może być:

 • w przypadku, gdy przygotowujesz wniosek samodzielnie:
  • przedsiębiorstwa z sektora MŚP, jak i duże
  • przedsiębiorstwa ze statusem centrum badawczo-rozwojowego
 • w przypadku, gdy przygotowujesz wniosek w konsorcjum, czy jako centrum naukowo-przemysłowe):
  • konsorcjum (w układzie: co najmniej 2 podmioty, w tym co najmniej jeden podmiot naukowy i obowiązkowo minimum  jeden przedsiębiorca, np.: uczelnia + przedsiębiorstwo / instytut + federacja + przedsiębiorstwo / uczelnia + stowarzyszenie + przedsiębiorstwo)
  • centrum naukowo-przemysłowe

Na co można przeznaczyć dofinansowanie z programu PERUN?

piktogram lista z zadaniami

Zewnętrzne usługi (podwykonawstwo)

Program pozwala na pokrycie kosztów podwykonawstwa, czyli zlecenia wykonania prac merytorycznych projektu do wysokości 70% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

piktogram lupa

Aparatura badawcza i urządzenia

Sfinansujesz zakup aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń, które służą

celom badawczym. Może to się odbyć w formie zakupu, amortyzacji, leasingu czy wynajmu aparatury naukowo-badawczej.

piktogram menzurka

Surowce i materiały

Kosztami kwalifikowalnymi będą wszelkie materiały, surowce i odczynniki, które są niezbędne do prowadzenia prac B+R opisanych w projekcie.

piktogram zębatki

Budowa prototyp i pilotaże

Celem programu jest wytworzenie nowych technologii. Dlatego też masz możliwość sfinansowania elementów budowy prototypu, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej.

piktogram panel sterujący

Linie technologiczne

W tej kategorii ujmiesz koszty związane z utrzymaniem linii technologicznych, w tym wszelkie usługi serwisowe czy koszty napraw.

piktogram tarcza

Patenty

W projekcie możesz ująć koszty wiedzy technicznej i patentów, które są niezbędne do realizacji założeń przedsięwzięcia.

piktogram wskaźnik

Budynki i grunty

Program umożliwia pokrycie z dotacji częściowo kosztów związanych z budynkami czy gruntami. Może to się odbyć w formie amortyzacji odpowiadającej okresowi realizacji projektu, a czasami nawet zakupu.

piktogram lista z zadaniami

Audyty i usługi doradcze

Regulamin programu pozwala na sfinansowanie z dotacji audytów zewnętrznych, a także usług doradczych i podobnych. Przykładem jest zatrudnienie brokera technologii.

piktogram monety

Wynagrodzenia

Z dofinansowania pokryjesz koszty wynagrodzeń osób zatrudnionych przy realizacji projektu, bez względu czy jest zatrudniony na umowę o pracę, dzieło czy zlecenie.

piktogram prezentacja

Szkolenia i konferencje

Oprócz wynagrodzeń w ramach dofinansowania pokryjesz koszty szkoleń pracowników oraz ich udziału w konferencjach branżowych.

Koszty pośrednie projektu

Program umożliwia pokrycie części kosztów związanych z realizacją przedsięwzięcia, jak np. księgowość, media czy właśnie zarządzaniem projektu.

pracownicy firmy Innovatree w biurze

Poziom dofinansowania w PERUN

Wsparcie, czyli dofinansowanie, jakie możesz otrzymać na jeden projekt to maksymalnie: 

 • 90% kosztów kwalifikowalnych (w przypadku przedsiębiorstw) 
 • 100% kosztów kwalifikowalnych (w przypadku jednostek naukowych, niebędących przedsiębiorstwami)

W regulaminie naboru wniosków nie określono maksymalnej wartości projektu jako całości czy samych kosztów kwalifikowalnych. Natomiast wskazano, że wysokość kosztów kwalifikowalnych musi wynosić co najmniej 1 mln zł, co w praktyce oznacza, że jest to minimalny budżet Twojego projektu powiększony o VAT.  

Uwzględniając powyższe aspekty, to, o jaką kwotę dofinansowania będzie ubiegać się Twoja firma, zależy od Ciebie. Pamiętaj, że budżet podlega ocenie ekspertów w kontekście ich uzasadnienia dla zakresu merytorycznego projektu. Oznacza to, że chociaż nie ma maksymalnej wartości projektu, to we wniosku musisz udowodnić, że ujęte wydatki są niezbędne i racjonalne dla osiągnięcia celu.

Ważna uwaga, jeśli wartość dofinansowania w Twoim wniosku przekracza kwotę 3 mln zł, ponieważ w takiej sytuacji projekt musi podlegać obowiązkowemu audytowi zewnętrznemu. Koszt przeprowadzonego takiego audytu będzie uznany za kwalifikowalny, o ile rozpocznie się po zrealizowaniu co najmniej 50% planowanych wydatków związanych z realizacją projektu.

 • Dofinansowanie dla przedsiębiorstw

  90 %
 • Dofinansowanie dla jednostek naukowych

  100 %

Terminy składania wniosków - PERUN

1

Nabór wniosków trwa od 1 grudnia 2023 do 31 stycznia 2024.

Q&A - Program PERUN

Jaki jest czas na realizację projektu?

Zależy to od kategorii projektu, w który wpisuje się Twój wniosek:

 • w grupie A (projekty badawczo-rozwojowe ukierunkowane na rozwój kluczowych technologii materiałowych, softwareowych, rozwiązań funkcjonalnych, podzespołów, zespołów i układów na IX PGT) – faza badawcza do 2 lat, faza rozwojowa do 2 lat (czyli łącznie 4 lata);
 • w grupie B (projekty badawcze ukierunkowane na opracowanie demonstratorów nowych wzorów uzbrojenia i sprzętu wojskowego na VI PGT) – faza badawcza do 3 lat. 

Jeśli we wniosku zdecydujesz się na określenie krótszych terminów realizacji projektu niż okresy, o których mowa powyżej – nie będzie to stanowić błędu formalnego.

W jaki sposób będą oceniane projekty?

Ocena projektów przebiegać będzie w dwóch etapach:

 • ocena wstępna (formalna)
 • ocena merytoryczna, polegająca na ocenie wniosku dokonywanej przez trzech niezależnych ekspertów.

Czy poziom dofinansowania zależeć będzie od wielkości przedsiębiorstwa?

Nie. W przypadku programu PERUN poziom dotacji zależy od rodzaju wnioskodawcy:

 • dla przedsiębiorców wynosi do 90% kosztów kwalifikowalnych;
 • dla jednostek naukowych na wykonanie badań naukowych i prac rozwojowych wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych.

Czy możliwe jest złożenie wniosku, gdzie konsorcjum będzie się składać tylko z przedsiębiorstw?

Nie jest możliwe utworzenie konsorcjum składającego się wyłącznie z przedsiębiorstw. Niezbędne jest nawiązanie współpracy z minimum jedną instytucją naukową.

Czy obowiązuje limit na zakup sprzętu w projekcie?

Tak. Wartość zakupu jednej sztuki z kategorii aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń nie może przekraczać 500 000 zł. Czyli limit ten dotyczy zakupu jednostkowego, a nie całości aparatury, sprzętu lub infrastruktury informatycznej użytej do realizacji celów projektu. Oczywiście każdy zakup musi mieć uzasadnienie merytoryczne dla projektu i zostać odpowiednio ujęty w budżecie. Ponadto zakup musi spełniać wymóg środka trwałego zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz z przyjętą w Twojej firmie/jednostce polityką rachunkowości.

Jak należy rozumieć występujący w dokumentacji naboru wniosków skrót PGT?

PGT oznacza poziomy gotowości technologicznej (z ang. TRL, czyli Technology Readiness Level), które zostały opisane w Załączniku do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 sierpnia 2020 r. (poz. 1495).

Poziom gotowości technologicznej mierzony jest według 9-stopniowej skali, która określa stopień zaawansowania rozwoju technologii – od fazy koncepcyjnej do wdrożenia. Więcej na ten temat wraz z przykładami znajdziesz w naszym artykule → PRZECZYTAJ 

Co odróżnia badania przemysłowe od prac rozwojowych?

O charakterze prowadzonych prac decyduje w dużej mierze gotowość technologiczna, która opisywana jest 9-stopniowa skalą TRL. Prace polegające na kreowaniu nowej wiedzy oraz nowych rozwiązań technologicznych to elementy znamienne dla fazy badawczej. Z kolei budowa prototypu, walidacja i testy to czynności charakterystyczne dla eksperymentalnych prac rozwojowych. Z uwagi na różnorodność tematyki projektów szczegółowa klasyfikacji poszczególnych prac jest kwestią indywidualną.

Więcej na ten temat dowiesz się z naszego artykułu „Prace rozwojowe czy badania przemysłowe?”.

Czy muszę posiadać zaplecze techniczne w dniu składania wniosku, czy mogę nabyć je w trakcie realizacji projektu?

Posiadanie odpowiednich zasobów materialnych i ludzkich, niezbędnych do wykonania projektu jest jednym z kryteriów oceny wniosku. 

We wniosku masz obowiązek opisać zaplecze naukowe umożliwiające prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych (np. aparatura, stanowiska badawcze, laboratoria, centra doskonałości).

Ponadto w części budżetowej wniosku możesz wskazać planowane do poniesienia koszty aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących celom badawczym (zakup, amortyzacja, koszty wynikające z odpłatnego korzystania).

Czy muszę wnieść wkład własny do projektu. A jeśli tak, to w jakiej formie?

Tak, musisz wnieść wkład własny do projektu. Możesz go wnieść w formie finansowej lub rzeczowej. Wkład rzeczowy polega na wniesieniu do projektu składników majątku lub pracy, niepowodujące powstania faktycznego wydatku finansowego.

Masz dodatkowe pytanie?

Podczas bezpłatnej konsultacji możemy odpowiedzieć na Twoje pytania dotyczące pozyskiwania dotacji.

POROZMAWIAJMY

Jaki zespół powinienem zaangażować do pracy nad wnioskiem?

Pracujemy zarówno z firmami, w których większość informacji dostarcza nam 1-2 osoby, jak i z takimi, w których do skoordynowania jest wieloosobowy zespół. Ważne jest, aby wiedzieć kto podejmuje decyzje i czyje zdanie jest ostateczne. Niezależnie od tego ilu osobami dysponujesz, potrzebować będziemy od Ciebie wiedzy z zakresu:

 • rynku i konkurencji,
 • finansów,
 • zakupów.

Jaki zespół będzie pracował po stronie InnovaTree?

Do Twojego projektu przydzielimy konsultanta lub dwóch, odpowiedzialnych za przygotowanie dokumentacji. Wspierać ich będzie analityk finansowy, a nad całością czuwać będzie lider zespołu. Co ważne, nasz zespół konsultantów to zawsze osoby z ponad 10-letnim doświadczeniem w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie i w tym zespole konsultujemy wszelkie sytuacje problemowe i bardziej skomplikowane zagadnienia.

Czy planujecie dużą ilość spotkań?

Będziemy chcieli spotykać się z Twoim zespołem co najmniej raz w tygodniu, jednak organizujemy również krótkie, częstsze spotkania, jeśli taka forma współpracy okaże się efektywniejsza.

Czy pomożecie nam ustalić harmonogram i zakres prac projektowych?

Podział zadań jest prosty – Twój zespół wie, czego potrzebuje i na co chce przeznaczyć otrzymane wsparcie finansowe. My z kolei wiemy, jak to poukładać, aby udowodnić spójność, wykonalność i logikę projektu. Dyskutujemy, sugerujemy i modyfikujemy Twoje plany tak, aby maksymalizować szanse na uzyskanie dofinansowania. Mamy w tym duże doświadczenie i lubimy ten etap prac.

W jaki sposób będę przekazywał wam dane?

Przygotowaliśmy formularze do pracy on-line. Za ich pomocą przekażesz nam informacje, a my będziemy opracowywać ostateczne treści, dopytując o szczegóły i sugerując rozwiązania tak, aby efekt był jak najlepszy. Jeśli posiadasz jakiekolwiek już gotowe materiały – zweryfikujemy je i wykorzystamy zawarte z nich informacje.

Czy prognozy finansowe przygotowuje nasz dział finansowy, czy InnovaTree?

Przy każdym projekcie wymagającym analizy finansowej, pracuje analityk finansowy, który przygotuje prognozy w oparciu o sprawozdania finansowe Twojej firmy i plany sprzedażowe dotyczące nowego produktu, usługi lub procesu.

Kto prowadzi bezpłatną konsultację?

Naszą współpracę rozpoczynamy od 15-minutowej bezpłatnej konsultacji, w trakcie której weryfikujemy podstawowe kryteria w programie. Następnym krokiem jest spotkanie analityczne z naszym managerem Tomaszem Gapskim, który posiada 15-letnie doświadczenie w pozyskiwaniu oraz rozliczaniu dofinansowań dla firm. Przetestuj jego wiedzę bez żadnych zobowiązań i ryzyka. Wystarczy, że klikniesz w ten link.

Co się stanie, jeśli wniosek nie otrzyma dofinansowania?

Jeżeli wniosek nie przejdzie oceny formalnej, to oddamy Tobie pieniądze za przygotowanie wniosku. Natomiast jeśli wniosek nie otrzyma dofinansowania, to  bezpłatnie ponownie złożymy wniosek w tym samym lub podobnym konkursie, lub złożymy protest.

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie

Praca nad wnioskiem to wysiłek zarówno po stronie Twojej firmy, jak i naszych konsultantów. Porozmawiajmy o tym, jak wygląda proces przygotowania aplikacji o dofinansowanie.

BEZPŁATNA KONSULTACJA

Wyspecjalizowaliśmy się w pozyskiwaniu dotacji na projekty badawczo-rozwojowe

Sprawdź, w jaki sposób pozyskaliśmy 1,2 mld PLN dla naszych klientów.

Dowiedz się, jak dofinansowanie w wysokości 3 mln zł umożliwi firmie Bakalland stworzenie nowych produktów z wykorzystaniem białek roślinnych i innowacyjnych metod produkcji.

Zobacz, jak pomogliśmy spółce Opoczno pozyskać dofinansowanie na realizację projektu badawczo-rozwojowego.

Proekologiczny projekt Polskich Domów Drewnianych z pomocą otrzymanej dotacji ma szansę zaspokoić potrzeby mieszkaniowe społeczeństwa.

Przeczytaj, jak towarzyszyliśmy naszemu klientowi podczas pracy nad innowacyjnym projektem, oraz dzieliliśmy się naszą wiedzą w zakresie dotacji i badań patentowych.

Innowacja wsparta dotacją, którą zdobyliśmy dla H2O Chemical, przyciągnęła uwagę europejskich liderów rynku pralniczego.

Przy naszym wsparciu w procesie pozyskania dotacji klienci z sukcesem tworzą produkty konkurencyjne na skalę międzynarodową.

Warto rozwijać innowacyjne rozwiązania, które przetwarzają energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych na ciepło użytkowe – tak jak nowoczesne pompy ciepła.

Współpraca z klientem skupiła się na pozyskaniu dofinansowania, dzięki któremu powstanie kompleksowa infrastruktura badawcza.

Nowa technologia, która umożliwi architektom szybsze opracowanie wielu dobrych rozwiązań to innowacyjny projekt naszego klienta, dla którego przeprowadziliśmy badania patentowe.

Sprawdź, jak pomogliśmy firmie Hufgard pozyskać dofinansowanie na prace badawczo-rozwoje, których wynikiem będzie nowa gama domieszek do betonu.

Jesteśmy tutaj, aby pomóc

Nasz cel to pozyskanie dotacji dla Twojej firmy w programie PERUN.

82

Pozyskaliśmy 82 dotacje na projekty badawczo-rozwojowe.

126

Obsługujemy 126 firm rocznie

84

84% klientów powraca

O nas

Czym się zajmujemy?
Zajmujemy się pozyskiwaniem oraz rozliczaniem dofinansowań na projekty: badawczo-rozwojowe, inwestycyjne, OZE oraz internacjonalizację. Oznacza to, że nie współpracujemy z firmami, które chcą dopiero założyć działalność gospodarczą lub pozyskać dofinansowanie na tzw. projekty miękkie jak np. szkolenia.

Wyspecjalizowaliśmy się w pozyskiwaniu dofinansowań dla sektora produkcyjnego, przemysłowego, oraz IT. Opiekujemy się całym procesem obsługi dofinansowania – od bezpłatnej analizy potencjału Twojego projektu pod kątem możliwości pozyskania dofinansowania przez przygotowanie wniosku, panel ekspertów, podpisanie umowy o dofinansowanie, a na rozliczaniu dotacji kończąc.

Jak działamy?
Nie pomagamy wszystkim firmom. Do kwestii dofinansowań podchodzimy FAIR. Etap podpisania umowy o współpracy za każdym razem poprzedza skrupulatna bezpłatna analiza potencjału. Jej celem jest bliższe poznanie Twojej firmy oraz jej potrzeb, a następnie zbadanie kwalifikowalności projektu do uzyskania dotacji. Jeżeli nie będziemy widzieli możliwości pozyskania dofinansowania, to jasno to zakomunikujemy. Tym samym podejmujemy się przygotowania aplikacji dla projektów, w które naprawdę wierzymy, bo dla nas liczy się jakość, a nie ilość napisanych wniosków. Chcemy, aby Twój i nasz wysiłek zakończył się sukcesem!

Nasi eksperci sprawdzą wniosek o dofinansowanie

W przeciwieństwie do konkurencyjnych firm doradczych każdy wniosek, który przygotowujemy w InnovaTree przechodzi przez dodatkowy etap weryfikacji prowadzony przez Dr. inż. Natalię Kujawską oraz Dr. inż. Szymona Talbierz. Oboje byli ekspertami, którzy oceniali wnioski w takich instytucjach, jak: PARP, NCBiR, BGK czy Komisja Europejska. Wspólnie ocenili 238 projektów. Jest to jeden z gwarantów sukcesu Klientów InnovaTree.

Mamy na to proces

Uważamy, że genialni ludzie pracujący według właściwych procesów są w stanie osiągać najlepsze rezultaty. Dlatego nad każdym wnioskiem o dofinansowanie pracuje 5-osobowy zespół, gdzie standardem w branży jest zespół jedno lub dwuosobowy. Dzięki temu masz pewność, że nie tylko uda się pozyskać dofinansowania, ale także z powodzeniem zrealizować Twój projekt i rozliczyć każdą złotówkę zaplanowaną w budżecie.

Dotacyjna mapa rozwoju Twojej firmy

Po złożeniu wniosku o dofinansowanie zawsze przygotowujemy dla naszych Klientów dotacyjną mapę rozwoju firmy. Chcemy poznać kolejne potrzeby Twojej firmy oraz plany jej rozwoju. Na tej podstawie stworzymy długofalowy (3-5 letni) plan rozwoju firmy w oparciu o dofinansowania unijne. Pozwoli to na: 

 • odejście od modelu działań typu ad hoc (każdy projekt będzie zaplanowany i przemyślany),
 • lepsze przygotowanie firmy do pozyskiwania kolejnych dofinansowań, 
 • zwiększenie skuteczności wniosków dotacyjnych, ponieważ uzyskana zostanie spójność strategii przedsiębiorstwa z przedsięwzięciami badawczo-rozwojowymi.
pracownicy firmy Innovatree w biurzeZespół doradców firmy InnovatreeDoradcy Innovatree pracujący w biurze

Nasz punkt widzenia

| Wideo

Dotacje dla firm – luty 2024

Z jakich dotacji mogą skorzystać firmy w najbliższym czasie? Sprawdź, które z działań w Twojej firmie mogą być zrealizowane dzięki dofinansowaniu.
Więcej

| Artykuł

Czym jest ekoinnowacja?

W perspektywie Funduszy UE bardzo duży nacisk położony jest na innowacyjność realizowanych projektów, w szczególności ekoinnowację. Ale czym jest ekoinnowacja?
Więcej

| Wideo

Dotacje dla firm – luty 2024

Z jakich dotacji mogą skorzystać firmy w najbliższym czasie? Sprawdź, które z działań w Twojej firmie mogą być zrealizowane dzięki dofinansowaniu.
Więcej

Poznajmy się

Poznaj ludzi stojących za InnovaTree. Nasz kreatywny zespół doradców.
Mężczyzna w okularach z brązowymi włosami ubrany w szarą marynarkę, czarne spodnie i białą koszulę

Dr inż. Szymon Talbierz

Customer Success Manager | Partner

Biografia
Uśmiechnięta kobieta z długimi blond włosami, ubrana w ciemnoróżową koszulę

Dr inż. Natalia Kujawska

Partner

Biografia
Mężczyzna z krótkimi blond włosami i brodą, ubrany w granatowy garnitur i niebieską koszulę, dłonie trzyma złożone przed sobą

Karol Griech

Starszy Specjalista ds. pozyskiwania dotacji

Biografia
Mężczyzna z krótkimi brązowymi włosami, ubrany w granatowy garnitur i niebieską koszulę z rękoma skrzyżowanymi na klatce piersiowej

Tomasz Gapski

Customer Success Manager

Biografia
Uśmiechnięta kobieta z okularami i krótkimi blond włosami nosząca koszulę w czerwone kwiaty

Anna Różańska

Starsza Specjalistka ds. pozyskiwania dotacji

Biografia
Mężczyzna z krótkimi kasztanowymi włosami i brodą. Ubrany w czarną koszulę i spodnie oraz szarą marynarkę. Dłonie trzyma w kieszeniach

Łukasz Lis

Starszy Specjalista ds. pozyskiwania dotacji

Biografia
Kobieta z krótkimi ciemnobrązowymi włosami ubrana w jasny kremowy sweter i czarną spódnicę z rękami na biodrach

Ewa Ropela

Specjalistka ds. rozliczania dotacji

Biografia
Mężczyzna z krótkimi ciemnobrązowymi włosami i brodą, ubrany w granatową marynarkę, niebieską koszulę i czarne spodnie. Dłonie trzyma w kieszeniach

Michał Wichert

Starszy Specjalista ds. pozyskiwania dotacji

Biografia
Uśmiechnięta kobieta z długimi jasnobrązowymi włosami, ubrana w czarne spodnie, białą koszulę i granatową marynarkę

Joanna Skrzeczkowska

Rzecznik Patentowy

Biografia
Mężczyzna w szarym garniturze i białej koszuli z rękami na marynarce

Krzysztof Matczyński

Project Manager

Kobieta ze średniej długości brązowymi włosami, ubrana w biało-niebieską koszulkę i granatową marynarkę, i tego samego koloru spodnie, dłonie trzyma na marynarce

Hanna Kucik

Starsza Specjalistka ds. pozyskiwania dotacji

Biografia

Zadaj nam dowolne pytanie

*O dofinansowania oczywiście. Nasze bezpłatne konsultacje oferujemy firmom różnej wielkości, w tym małym, średnim i dużym, które zatrudniają co najmniej 5 pracowników. To w tych przedsiębiorstwach nasze doświadczenie sprawdza się najlepiej. Wypróbuj nas i naszą wiedzę bez konieczności podejmowania zobowiązań czy ryzyka.

Wykorzystujemy pliki cookies, aby umożliwić użytkownikom jak najbardziej komfortowe korzystanie z naszej witryny. Używamy plików cookies także po to, aby wyświetlać treści reklamowe najbardziej odpowiadające Twoim potrzebom. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.