INNOVATREE
UMÓW BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ
INNOVATREE
Szymon Talbierz i Natalia Kujawska Partnerzy Zarządzający Innovatree

Dzień dobry.

Chciałbyś pozyskać dofinansowanie?

Pomożemy Ci pozyskać dotacje z programu Nutritech - alokacja to 100 mln zł.

Sprawdź, jak możemy pomóc Twojej firmie w procesie pozyskiwania dotacji.

piktogram walizka na dokumenty

Pozyskujemy dotacje dla 120 firm rocznie.

piktogram portfel

Pozyskaliśmy 72 dotacje na projekty badawczo-rozwojowe.

piktogram strzałka okrągła

70% klientów powraca.

Nutritech (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju)

Nutritech jest krajowym programem, którego głównym założeniem jest zwiększenie dostępności do produktów żywnościowych lub przyczynienie się do zwiększenia dostępności technologii w zakresie prawidłowego żywienia. Czas realizacji tych założeń określono na rok 2030 rok, także przez najbliższe lata możemy spodziewać się kolejnych cyklicznych naborów wniosków w tym programie. I nabór wniosków w programie został zrealizowany w IV kwartale 2022 roku. Zakres tematyczny konkursu z IV kwartału poprzedniego roku pozwalał m.in. na opracowanie rozwiązań pozwalających na walkę z przewlekłymi chorobami niezakaźnymi, czy też opracowanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze produkcji żywności. Kolejny nabór wniosków planowany jest jest na III – IV kwartał 2023 roku, a terminu jego ogłoszenia należy spodziewać się w III kwartale bieżącego roku.

Do tego czasu możliwe jest przygotowanie się do kolejnego naboru, co szerzej opisano poniżej w sekcji Q&A (w dalszej części strony).

Zakres tematyczny wniosków Nutritech wymagany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju odpowiada kluczowym wyzwaniom przed którymi stoi krajowa gospodarka w obszarze produkcji żywności. Biorąc pod uwagę obszar tematyczny z poprzedniego naboru wniosków, należy sądzić, że kolejny zakres merytoryczny konkursu pozwoli na dofinansowanie projektów w takich dziedzinach jak:

 • opracowanie rozwiązań dotyczących zwiększenia dostępności produktów prozdrowotnych,
 • rozwijanie technologii wykorzystywanych w produkcji żywności prozdrowotnej,
 • nowoczesne rozwiązania żywieniowe stosowane w walce chorobami dietozależnymi,
 • opracowanie innowacyjnych produktów w zakresie żywności funkcjonalnej mającej zastosowanie w leczeniu i zapobieganiu chorobom,
 • cenowo dostępne produkty żywieniowe przeznaczone do leczenia lub łagodzenia chorób,
 • innowacyjne rozwiązania technologiczne stosowane w produkcji zdrowej żywności,
 • aspekty gospodarcze prawidłowego żywienia (np. opracowanie i wdrożenie wyników prac przyczyniających się do stanu, w którym produkty żywnościowe będą zawierały mniej substancji szkodliwych),
 • działania wokół rozwiązań dotyczących prawidłowego żywienia, m.in. w ramach obszaru tematycznego jakim jest poszukiwanie alternatywnych źródeł białka.
Powyższy zakres tematyczny nie jest pełny i prawdopodobne, że ulegnie rozszerzeniu lub modyfikacji. Zakres merytoryczny konkursu będzie wynikał bezpośrednio z dokumentacji, która zostanie udostępniona w III kwartale 2023 roku. Prosimy zwrócić uwagę, że najprawdopodobniej zostanie wykluczona możliwość rozwijania technologii i produktów związanych ze stosowaniem suplementów diety.
pracownicy innovatree testujący drukarkę 3d

Kto może otrzymać dotację Nutritech?

O dofinansowanie realizacji projektu w I konkursie w ramach programu rządowego Nutritech mogli starać się:

 • przedsiębiorcy (samodzielnie lub w formie konsorcjum składającego się maksymalnie z trzech podmiotów),
 • konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi tworzone z maksymalnie trzech podmiotów.
Należy spodziewać się, że w ramach kolejnego naboru programu zaplanowanego na 2023 rok o dotacje będą mogły ubiegać się te same typy podmiotów.


Stworzyliśmy listę pytań, dzięki której samodzielnie możesz sprawdzić,
czy Twój projekt ma szansę na dotację z programu Nutritech.

 

SPRAWDŹ W 40 SEKUND

Na co można przeznaczyć dofinansowanie Nutritech?

piktogram portfel

Wynagrodzenia

Kosztami kwalifikowanymi są pełne koszty wynagrodzeń wraz ze składnikami pozapłacowymi zespołu badawczo-rozwojowego oraz personelu technicznego i pomocniczego zatrudnionego przy realizacji projektu.

piktogram folder

Podwykonawstwo

Do podwykonawstwa zalicza się koszty zlecania realizacji części prac merytorycznych podmiotom zewnętrznym.

piktogram formularz

Aparatura naukowo-badawcza i WNiP

Sfinansujesz koszty zakupu, amortyzacji lub odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej i WNiP.

piktogram wskaźnik

Koszty budynków i gruntów

Kwalifikowane są raty dzierżawne, raty użytkowania wieczystego i amortyzacja budynków w zakresie i w czasie niezbędnym do realizacji projektu.

piktogram wyniki

Inne koszty operacyjne

Kwalifikowane są wydatki związane z zakupem narzędzi, sprzętu, materiałów, środków eksploatacyjnych i innych niezbędnych do realizacji prac merytorycznych projektu.

piktogram lupa

Koszty pośrednie

Koszty niebędące bezpośrednio związane z realizacją merytorycznej części przedsięwzięcia, wyliczane jako procent od pozostałych kwalifikowanych wydatków projektu z wyłączeniem podwykonawstwa.

pracownicy firmy Innovatree w biurze

Poziom dofinansowania w programie Nutritech

W ramach kolejnego konkursu możliwe będzie dofinansowanie projektów obejmujących wymienione niżej prace. Intensywność dofinansowania uzależniona jest od wielkości firmy.
 • Przedsiębiorstwa małe/mikro: 80% na badania przemysłowe, 60% na eksperymentalne prace rozwojowe, 90% na prace przedwdrożeniowe,
 • Przedsiębiorstwa średnie: 75% na badania przemysłowe, 50% na eksperymentalne prace rozwojowe, 90% na prace przedwdrożeniowe,
 • Przedsiębiorstwa duże: 65% na badania przemysłowe, 40% na eksperymentalne prace rozwojowe, 90% na prace przedwdrożeniowe.
Intensywność wsparcia dla jednostek naukowych w ramach projektu wynosi 100%.
 • maksymalne dofinansowanie na badania przemysłowe

  80 %
 • maksymalne dofinansowanie eksperymentalnych prac rozwojowych

  60 %
 • maksymalne dofinansowanie prac przedwdrożeniowych

  90 %

Planowany termin naboru do programu Nutritech

1

Nutritech

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wskazało w harmonogramie konkursów, że wnioski o dofinansowanie będzie można składać w III i IV kwartale 2023 roku.

Q&A - Nutritech (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju)

Ile wniosków o dofinansowanie w programie Nutritech może złożyć jeden wnioskodawca?

W poprzednim naborze dokumentacja określająca zakres merytoryczny konkursu dopuszczała sytuację, w której wnioskodawca składał kilka wniosków o dofinansowanie. Należy zwrócić uwagę, że każdy wniosek musiał mieć inny zakres merytoryczny konkursu w ramach danego naboru wniosków. Istotne jest, aby zakres każdego projektu opierał się na wynikach badań naukowych.
Tu prosimy zwrócić uwagę na wyjątek od tej reguły, który wskazuje, że Dyrektor NCBiR posiada prawo do ingerowania w tę zasadę. Rekomendujemy więc składanie jednego wniosku o dofinansowanie, którego przedmiot wpisuje się bezpośrednio w dany zakres merytoryczny konkursu.

W jaki sposób można przygotować się do wzięcia udziału w programie Nutritech, aby wpisać się w zakres merytoryczny konkursu?

Kluczową kwestią do opracowania przed podjęciem prac nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie jest stworzenie koncepcji realizacji projektu. Przed startem zastanów się więc i przygotuj:
 • cechy, które wyróżniają Twoje rozwiązanie od dostępnych na rynku,
 • koncepcję sprzedaży i model komercjalizacji rozwiązania,
 • strategię realizacji projektu, zawierającą wstępny harmonogram przedsięwzięcia,
 • wstępny budżet/kosztorys projektu.

Czy zakres merytoryczny konkursu wskazuje na jakieś ograniczenia pod kątem możliwości rozwoju technologii/produktu/usługi w programie Nutritech?

Tak. W poprzednim naborze przedmiotem projektu mogły być wyłącznie prace projektowe dla rozwiązania posiadającego TRL 3 już na etapie składania wniosku. Oznacza to, że potwierdziłeś/aś już w laboratorium kluczowe funkcje Twojego wyrobu/technologii.
Prosimy zwrócić uwagę, ze w ramach konkursu celem projektu, a więc i Państwa celem powinno być opracowanie rozwiązań wpisujących się w zakres merytoryczny konkursu. Przedmiotem projektu i jego celem powinno być więc bezpośrednie wpisanie się w zakres tematyczny wskazany w dokumentacji projektowej.

Czy są jakieś preferowane formy komercjalizacji rozwiązania?

Nie. Zakres merytoryczny konkursu nie wskazuje na preferowaną formę komercjalizacji. Wdrożenie opracowanych rozwiązań może odbywać się poprzez: wprowadzenie wyników prac badawczo-rozwojowych do własnej działalności (np. poprzez rozpoczęcie produkcji), udzielanie licencji na korzystanie z wyników prac, czy też sprzedaż praw do opracowanych rozwiązań. Prosimy zwrócić uwagę, że celem projektu powinna być taka forma wdrożenia rezultatu projektu, która w największym stopniu uprawdopodobni sukces rynkowy komercjalizacji.

Czy zakres merytoryczny konkursu wskazuje na jakieś obostrzenia w zakresie zawiązywania konsorcjum pomiędzy przedsiębiorstwem, a jednostką naukową?

Jest ich kilka. Prosimy zwrócić uwagę na zaplanowanie harmonogramu projektu w taki sposób, aby każdy z etapów projektu był realizowany wyłącznie przez jednego z konsorcjantów. Konsorcjanci podczas realizacji projektu nie mogą wymieniać się zasobami kadrowymi, czy też technicznymi. W skład konsorcjum mogły poprzednio wchodzić maksymalnie 3 podmioty.
Prosimy zwrócić uwagę, że skład konsorcjum warto ustalić przed rozpoczęciem tworzenia dokumentacji, a jego członków warto dobrać zgodnie z docelowym zakresem tematycznym projektu.
W programie Nutritech prawa do wyników projektu przydzielane są wedle udziału danego konsorcjanta w ogóle kosztów kwalifikowanych projektu. Dla przykładu, gdy udział danego podmiotu w sumie kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 20%, to posiada on 20% praw do jego rezultatów.
Należy zwrócić uwagę, że liderem konsorcjum w projekcie zawsze musi być przedsiębiorstwo. Celem projektu musi być opracowanie modelu komercjalizacji, w którym to lider konsorcjum odpowiada za wdrożenie rezultatu projektu na rynek.

W jaki sposób przygotować wartości kosztów, które planowane są do poniesienia w ramach projektu? Czy można uwzględniać czynniki inflacyjne

Bardzo istotne jest, aby poprawnie oszacować wartości kosztów kwalifikowanych projektu. Zapisy w regulaminie konkursu wskazują na potrzebę przeprowadzenia rozeznania rynku i/lub pozyskania ofert potwierdzających wysokość wydatków. W obszarze planowanej do zaangażowania kadry warto przygotować jest regulamin wynagradzania.

Czy zakres merytoryczny konkursu wskazuje na jakieś ograniczenia czasowe w zakresie długości trwania projektu?

W poprzednim konkursie programu rządowego określono, że okres realizacji projektu mógł wynosić maksymalnie 48 miesięcy. Należy spodziewać się, że w kolejnym naborze okres ten może ulec modyfikacji. Należy jednak zwrócić uwagę, że nie wyznaczono poprzednio minimalnego okresu realizacji projektu i tej sytuacji można spodziewać się w kolejnych naborach.

Czy zakres merytoryczny konkursu wskazuje obowiązek, aby w ramach projektu rozwiązania konkurencyjne zestawiać z obszaru całego świata, czy tylko z Polski?

Prosimy zwrócić uwagę, że kwestia zestawienia się z konkurencyjnymi rozwiązaniami rzutuje na ocenę wniosku. Określając poziom innowacyjności na poziom krajowy (a nie światowy) Wnioskodawca może uzyskać mniejszą liczbę punktów w ramach uzyskanej oceny.

Jaka Instytucja zajmuje się tym nadzorem i udziela informacji nt. niniejszego konkursu?

Prosimy zwrócić uwagę, że to Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest instytucją organizującą konkurs i to ona udziela informacji nt. tego programu.

Czy poprzez wdrożenie wyników projektu na terenie RP możliwe jest uzyskanie dodatkowych punktów?

Prosimy zwrócić uwagę, że zakres tematyczny programu Nutritech, ani regulamin konkursu nie wskazywały, aby obowiązkowym celem projektu było wdrożenie jego rezultatów na terenie RP. Celem projektu jest natomiast wdrożenie jego rezultatów w okresie trwałości projektu (3 lata licząc od jego zakończenia dla MŚP oraz 5 lat dla dużych przedsiębiorstw).

Czy w ramach obszaru tematycznego „żywność w leczeniu i zapobieganiu chorobom" zakres projektu w nim realizowany może objąć także inny zakres tego programu?

Prosimy zwrócić uwagę, aby w projekcie konkursu Nutritech pozostawała zbieżność pomiędzy przedmiotem projektu, a zakresem tematycznym programu. Możliwa jest sytuacja, w której zakres projektu zbieżny jest z dwoma obszarami tematycznymi programu. W tym przypadku należy wybrać jeden z nich jako dominujący.

Do jakiej instytucji można złożyć skargę na ocenę wniosku?

W zakresie rozstrzygania kwestii spornych w ocenie wniosku przysługuje wnioskodawcy prawo skargi do sądu administracyjnego.

Masz pytania? Porozmawiajmy o programie Nutritech

Zanim zaczniemy przygotowywać projekt do programu Nutritech chcielibyśmy lepiej poznać Twoją firmę. Prowadzimy bezpłatną dogłębną i kompleksową analizę koncepcji, aby upewnić się, że Nutritech to odpowiedni wybór i Twoja innowacja ma szansę na pozyskanie dotacji.

POROZMAWIAJMY

Czy są jakieś działania, które mogę wykonać przed podjęciem współpracy nad opracowaniem wniosku z InnovaTree?

Tak. Należy spodziewać się, że kryteria oceny wniosków o dofinansowanie w najbliższym programie Nutritech będą zbliżone do tych z roku 2022. Realizowany w ramach konsorcjum projekt otrzymywał dodatkowy punkt. Jeżeli przedmiotem projektu było rozwiązanie spełniające zasady zrównoważonego rozwoju (tj. rozwiązanie pozwalające ograniczyć wpływ gospodarki na środowisko naturalne), to również  przyznawano dodatkowy punkt.
Rekomendujemy konstruowanie założeń projektowych w taki sposób, aby zarówno przedmiot przedsięwzięcia wpisywał się w zakres merytoryczny konkursu, jak i uwzględniał spełnianie powyższych kryteriów.

Jaki zespół po stronie firmy/jednostki naukowej jest niezbędny, aby przygotować dobry wniosek o dofinansowanie?

Przeciętna liczba członków zespołu projektowego wnioskodawcy biorącego udział w tworzeniu wniosku o dofinansowanie jest najczęściej uzależniona od wielkości tego podmiotu. Ważne jest natomiast, aby odpowiednio oddelegować osoby, które posiadają pełną wiedzę w obszarze:
 • projektowanej technologii i/lub rozwiązania,
 • charakterystyki rynku docelowego i modelu komercjalizacji,
 • modelu finansowania i budżetowania przedsięwzięcia,
 • zasobów kadrowych i technicznych wykorzystywanych w projekcie.
Należy zwrócić uwagę, że jednym z etapów oceny wniosków o dofinansowanie jest panel ekspertów, w którym uczestniczyć będzie kluczowa kadra wnioskodawcy. Warto zaangażować te osoby już podczas tworzenia treści do wniosku o dofinansowanie (lub jeszcze wcześniej w ramach podejmowanych działań koncepcyjnych).

Nasze doświadczenie w branży spożywczej?

Dla tej branży pozyskaliśmy już 1,5 mld dofinansowań. Sprawdź.

Dowiedz się, jak dzięki pozyskanej dotacji wsparliśmy projekt badawczy, który zmienił proces produkcji przypraw i tym samym poszerzył zaplecze technologiczne klienta.

 

Poznaj projekt, w którym dzięki pozyskanej dotacji rozwinęliśmy laboratorium i prowadziliśmy zaawansowane prace nad nowymi produktami spożywczymi.

Dowiedz się, jak dzięki pozyskaniu dotacji unijnej wsparliśmy klienta w uruchomieniu demonstracyjnej linii technologicznej, która pomogła wprowadzić na rynek nowy, konkurencyjny produkt.

Dynamiczny rozwój dzięki dotacjom unijnym – nasi klienci to potrafią! Przeczytaj historię sukcesu firmy VIMAX.

Czas na wykorzystanie dofinansowania – firma Promar przeznaczy je na znaczne udoskonalenie procesu produkcji przypraw.

Jesteśmy tutaj, aby pomóc

Nasz cel to zwiększenie Twoich szans na pozyskanie dotacji z programu Nutritech.

72

Pozyskaliśmy 72 dotacje na projekty badawczo-rozwojowe

120

Obsługujemy 120 firm rocznie

70

70% klientów powraca

O nas

Pomagamy firmom w uzyskaniu dofinansowania w konkursie Nutritech. Rozumiemy złożoność dotacji oraz wiemy, jak zastosować wytyczne Narodowego Centrum Badań i Rozwoju do Twojego projektu. Uwielbiamy naszą pracę i wkładamy trochę siebie w każdy pomysł, aby zapewnić naszym klientom najlepsze usługi i wyniki.

Wiemy, jak odnieść sukces

Pomogliśmy w pozyskaniu dotacji na 72 projekty badawczo-rozwojowe.

Mamy doświadczenie

Nasze know-how czerpiemy z wieloletniego doświadczenia. Rozumiemy złożoność dotacji i wiemy, jak zastosować ich zasady do Twojego projektu.

Postaramy się z całych sił, aby Twój projekt otrzymał dotację

Jeśli zdecydujemy się współpracować, otrzymasz nasze pełne wsparcie. Wierzymy w Ciebie i pomożemy Ci osiągnąć wspaniałe rzeczy. Otrzymana dotacja to dopiero początek Twojego sukcesu.

pracownicy innovatree szymon talbierz i natalia kujawskapracownicy rozmawiający przy stole w biurzebiały kubek z logo innovatree

Nasz punkt widzenia

eureka danube call 2022

| Artykuł

Eureka Danube Call 2022

Do 30 czerwca 2022 możesz aplikować do konkursu Eureka Danube Call, w ramach którego sfinansujesz badania przemysłowe oraz prace rozwojowe.
Więcej
eureka danube call 2022

| Artykuł

Eureka Danube Call 2022

Do 30 czerwca 2022 możesz aplikować do konkursu Eureka Danube Call, w ramach którego sfinansujesz badania przemysłowe oraz prace rozwojowe.
Więcej

Poznajmy się

Poznaj ludzi stojących za InnovaTree. Nasz kreatywny zespół doradców.
Szymon Talbierz Partner Zarządzający Innovatree

Dr inż. Szymon Talbierz

Customer Success Manager | Partner

Biografia
Natalia Kujawska Partner i Project Manager Innovatree

Dr inż. Natalia Kujawska

Partner

Biografia
Karol Griech

Karol Griech

Starszy Specjalista ds. pozyskiwania dotacji

Biografia
Marta Szymańska Kierownik Biura Innovatree

Marta Szymańska

Specjalistka ds. pozyskiwania dotacji

Biografia

Tomasz Gapski

Customer Success Manager

Biografia
Anna Różańska Starszy Konsultant ds pozyskiwania funduszy unijnych

Anna Różańska

Starsza Specjalistka ds. pozyskiwania dotacji

Biografia

Łukasz Lis

Starszy Specjalista ds. pozyskiwania dotacji

Biografia
Ewa Ropela Konsultantka ds rozliczeń projektów unijnych

Ewa Ropela

Specjalistka ds. rozliczania dotacji

Biografia

Michał Wichert

Starszy Specjalista ds. pozyskiwania dotacji

Biografia
Joanna Skrzeczkowska radca prawny i rzeczniczka ds unijnych

Joanna Skrzeczkowska

Rzecznik Patentowy

Biografia
Krzysztof Matczyński Project Manager Innovatree

Krzysztof Matczyński

Project Manager

hanna-kucik

Hanna Kucik

Starsza Specjalistka ds. pozyskiwania dotacji

Biografia

Nie wiesz, czy Twoja firma ma szansę na pozyskanie dotacji w programie Nutritech?

Bez obaw, dzięki naszej bezpłatnej ocenie lepiej zrozumiesz konkurs Nutritech oraz dowiesz się, czy warto składać wniosek o dofinansowanie.

Wykorzystujemy pliki cookies, aby umożliwić użytkownikom jak najbardziej komfortowe korzystanie z naszej witryny. Używamy plików cookies także po to, aby wyświetlać treści reklamowe najbardziej odpowiadające Twoim potrzebom. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.