INNOVATREE
UMÓW BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ
INNOVATREE
INNOVATREE
Biblioteka dotacji
Szymon Talbierz i Natalia Kujawska Partnerzy Zarządzający Innovatree

Dzień dobry.

Chciałbyś pozyskać dofinansowanie?

Pomożemy Ci pozyskać dotacje z programu NUTRITECH.

Pozyskaj dofinansowanie na prace badawczo-rozwojowe w obszarze żywienia.

piktogram portfel

Pozyskaliśmy 87 dotacji na projekty badawczo-rozwojowe.

piktogram walizka na dokumenty

Pozyskujemy dotacje dla 126 firm rocznie.

piktogram strzałka okrągła

84% klientów powraca.

NUTRITECH – innowacje w żywieniu

NUTRITECH jest krajowym programem, którego głównym założeniem jest zwiększenie dostępności do produktów żywnościowych lub przyczynienie się do zwiększenia dostępności technologii w zakresie prawidłowego żywienia. Czas realizacji tych założeń określono na rok 2030 rok, także przez najbliższe lata możemy spodziewać się kolejnych cyklicznych naborów wniosków w tym programie.

Zakres tematyczny edycji konkursu z 2022 pozwalał m.in. na opracowanie rozwiązań pozwalających na walkę z przewlekłymi chorobami niezakaźnymi, czy też opracowanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze produkcji żywności. Kolejny nabór wniosków planowany jest na IV kwartał 2023 roku. Do tego czasu możliwe jest przygotowanie się do kolejnego naboru, co szerzej opisaliśmy w sekcji Q&A.

Zakres tematyczny wniosków NUTRITECH wymagany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju odpowiada kluczowym wyzwaniom, przed którymi stoi krajowa gospodarka w obszarze produkcji żywności. Biorąc pod uwagę obszar tematyczny z poprzedniego naboru wniosków, należy sądzić, że cele kolejnej edycji pozwolą na dofinansowanie projektów w takich dziedzinach jak:

 • opracowanie rozwiązań dotyczących zwiększenia dostępności produktów prozdrowotnych,
 • rozwijanie technologii wykorzystywanych w produkcji żywności prozdrowotnej,
 • nowoczesne rozwiązania żywieniowe stosowane w walce chorobami dietozależnymi,
 • opracowanie innowacyjnych produktów w zakresie żywności funkcjonalnej mającej zastosowanie w leczeniu i zapobieganiu chorobom,
 • cenowo dostępne produkty żywieniowe przeznaczone do leczenia lub łagodzenia chorób,
 • innowacyjne rozwiązania technologiczne stosowane w produkcji zdrowej żywności,
 • aspekty gospodarcze prawidłowego żywienia (np. opracowanie i wdrożenie wyników prac przyczyniających się do stanu, w którym produkty żywnościowe będą zawierały mniej substancji szkodliwych),
 • działania wokół rozwiązań dotyczących prawidłowego żywienia, m.in. w ramach obszaru tematycznego, jakim jest poszukiwanie alternatywnych źródeł białka.
Powyższy zakres tematyczny nie jest pełny i prawdopodobne, że ulegnie rozszerzeniu lub modyfikacji. Zakres merytoryczny programu będzie wynikał bezpośrednio z dokumentacji, na której udostępnienie czekamy. Prosimy zwrócić uwagę, że najprawdopodobniej zostanie wykluczona możliwość rozwijania technologii i produktów związanych ze stosowaniem suplementów diety.
pracownicy innovatree testujący drukarkę 3d

Kto może otrzymać dotację z programu NUTRITECH?

O dofinansowanie realizacji projektu w I konkursie w ramach programu rządowego NUTRITECH mogli starać się:

 • przedsiębiorcy (samodzielnie lub w formie konsorcjum składającego się maksymalnie z trzech podmiotów),
 • konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi tworzone z maksymalnie trzech podmiotów.
Należy spodziewać się, że w ramach kolejnego naboru programu zaplanowanego na 2023 rok o dotacje będą mogły ubiegać się te same typy podmiotów.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie NUTRITECH?

piktogram portfel

Wynagrodzenia

Kosztami kwalifikowanymi są pełne koszty wynagrodzeń wraz ze składnikami pozapłacowymi zespołu badawczo-rozwojowego oraz personelu technicznego i pomocniczego zatrudnionego przy realizacji projektu.

piktogram folder

Podwykonawstwo

Do podwykonawstwa zalicza się koszty zlecania realizacji części prac merytorycznych podmiotom zewnętrznym.

piktogram formularz

Aparatura naukowo-badawcza i WNiP

Sfinansujesz koszty zakupu, amortyzacji lub odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej i WNiP.

piktogram wskaźnik

Koszty budynków i gruntów

Kwalifikowane są raty dzierżawne, raty użytkowania wieczystego i amortyzacja budynków w zakresie i w czasie niezbędnym do realizacji projektu.

piktogram wyniki

Zakup maszyn i materiałów

Kwalifikowane są wydatki związane z zakupem narzędzi, sprzętu, materiałów, środków eksploatacyjnych i innych niezbędnych do realizacji prac merytorycznych projektu.

piktogram lupa

Koszty pośrednie

Koszty niebędące bezpośrednio związane z realizacją merytorycznej części przedsięwzięcia, wyliczane jako procent od pozostałych kwalifikowanych wydatków projektu z wyłączeniem podwykonawstwa.

pracownicy firmy Innovatree w biurze

Poziom dofinansowania

W ramach kolejnego naboru wniosku w programie NUTRITECH możliwe będzie dofinansowanie projektów obejmujących wymienione poniżej prace i to od ich rodzaju, a także od wielkości firmy uzależniona jest intensywność dofinansowania:
1. Przedsiębiorstwa małe/mikro:
 • 80% na badania przemysłowe
 • 60% na eksperymentalne prace rozwojowe
 • 90% na prace przedwdrożeniowe

2. Przedsiębiorstwa średnie:

 • 75% na badania przemysłowe
 • 50% na eksperymentalne prace rozwojowe
 • 90% na prace przedwdrożeniowe

3. Przedsiębiorstwa duże:

 • 65% na badania przemysłowe
 • 40% na eksperymentalne prace rozwojowe
 • 90% na prace przedwdrożeniowe
Intensywność wsparcia dla jednostek naukowych w ramach projektu wynosi 100%.
 • maksymalne dofinansowanie na badania przemysłowe

  80 %
 • maksymalne dofinansowanie eksperymentalnych prac rozwojowych

  60 %
 • maksymalne dofinansowanie prac przedwdrożeniowych

  90 %

Planowany termin naboru do programu NUTRITECH

1

NUTRITECH

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wskazało w harmonogramie konkursów, że wnioski o dofinansowanie będzie można składać w III i IV kwartale 2023 roku – dokumentacja na razie nie zostało udostępniona.

Q&A – Program NUTRITECH

Czy zakres merytoryczny NUTRITECH wskazuje na jakieś ograniczenia pod kątem możliwości rozwoju technologii/produktu/usługi w programie?

Tak. W poprzednim naborze przedmiotem projektu mogły być wyłącznie prace projektowe dla rozwiązania posiadającego TRL 3 już na etapie składania wniosku. Oznacza to, że potwierdziłeś/aś już w laboratorium kluczowe funkcje Twojego wyrobu/technologii.
Prosimy zwrócić uwagę, że celem Państwa projektu powinno być opracowanie rozwiązań wpisujących się w zakres merytoryczny dofinansowania. Zatem przedmiot projektu musi bezpośrednio wpisać się w obszar tematyczny wskazany w dokumentacji projektowej.
Więcej o tym co to jest TRL, czyli poziomy gotowości technologicznej, dowiesz się z artykułu.

Czy są jakieś preferowane formy komercjalizacji rozwiązania?

Nie. Zakres merytoryczny konkursu nie wskazuje na preferowaną formę komercjalizacji. Wdrożenie opracowanych rozwiązań może odbywać się poprzez:

 • wprowadzenie wyników prac badawczo-rozwojowych do własnej działalności (np. poprzez rozpoczęcie produkcji),
 • udzielanie licencji na korzystanie z wyników prac,
 • sprzedaż praw do opracowanych rozwiązań.

Prosimy zwrócić uwagę, że celem projektu powinna być taka forma wdrożenia rezultatu projektu, która w największym stopniu uprawdopodobni sukces rynkowy komercjalizacji.

Jakie są zasady i obostrzenia w zakresie zawiązywania konsorcjum pomiędzy przedsiębiorstwem a jednostką naukową?

Jest ich kilka. Prosimy zwrócić uwagę na zaplanowanie harmonogramu projektu w taki sposób, aby każdy z etapów projektu był realizowany wyłącznie przez jednego z konsorcjantów. Konsorcjanci podczas realizacji projektu nie mogą wymieniać się zasobami kadrowymi, czy też technicznymi. W skład konsorcjum mogły poprzednio wchodzić maksymalnie 3 podmioty.
Ponadto skład konsorcjum warto ustalić przed rozpoczęciem tworzenia dokumentacji, a jego członków warto dobrać zgodnie z docelowym zakresem tematycznym projektu.
W programie NUTRITECH prawa do wyników projektu przydzielane są wedle udziału danego konsorcjanta w ogóle kosztów kwalifikowanych projektu. Dla przykładu, gdy udział danego podmiotu w sumie kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 20%, to posiada on 20% praw do jego rezultatów.
Należy zwrócić też uwagę, że liderem konsorcjum w projekcie zawsze musi być przedsiębiorstwo. Celem projektu musi być opracowanie modelu komercjalizacji, w którym to lider konsorcjum odpowiada za wdrożenie rezultatu projektu na rynek.

W jaki sposób przygotować wartości kosztów, które planowane są do poniesienia w ramach projektu?

Bardzo istotne jest, aby poprawnie oszacować wartości kosztów kwalifikowanych projektu. Zapisy w regulaminie konkursu wskazują na potrzebę przeprowadzenia rozeznania rynku i/lub pozyskania ofert potwierdzających wysokość wydatków. W obszarze planowanej do zaangażowania kadry warto przygotować jest regulamin wynagradzania.

Jakie są wymagania dotyczące długości trwania projektu?

W poprzedniej edycji programu NUTRITECH określono, że okres realizacji projektu mógł wynosić maksymalnie 48 miesięcy. Prawdopodobne jest, że w kolejnym naborze okres ten może ulec modyfikacji. Należy jednak zwrócić uwagę, że nie wyznaczono poprzednio minimalnego okresu realizacji projektu i tej sytuacji można spodziewać się w kolejnych naborach.

Czy mam obowiązek, aby w ramach projektu zestawić rozwiązania konkurencyjne z obszaru całego świata, czy tylko z Polski?

Prosimy zwrócić uwagę, że kwestia zestawienia się z konkurencyjnymi rozwiązaniami rzutuje na ocenę wniosku. Określając poziom innowacyjności na poziom krajowy (a nie światowy), Wnioskodawca może uzyskać mniejszą liczbę punktów w ramach uzyskanej oceny.

Czy poprzez wdrożenie wyników projektu na terenie RP możliwe jest uzyskanie dodatkowych punktów?

Prosimy zwrócić uwagę, że zakres tematyczny programu NUTRITECH, ani regulamin konkursu nie wskazywały, aby obowiązkowym celem projektu było wdrożenie jego rezultatów na terenie RP. Celem projektu jest natomiast wdrożenie jego rezultatów w okresie trwałości projektu (3 lata licząc od jego zakończenia dla MŚP oraz 5 lat dla dużych przedsiębiorstw).

Czy w ramach obszaru tematycznego „żywność w leczeniu i zapobieganiu chorobom" zakres projektu w nim realizowany może objąć także inny zakres tego programu?

Prosimy zwrócić uwagę, aby pomiędzy przedmiotem projektu a zakresem tematycznym programu NUTRITECH pozostawała zbieżność. Możliwa jest sytuacja, w której zakres projektu zbieżny jest z dwoma obszarami tematycznymi programu. W tym przypadku należy wybrać jeden z nich jako dominujący.

Masz pytania? Porozmawiajmy o programie NUTRITECH

Zanim zaczniemy przygotowywać projekt do programu NUTRITECH chcielibyśmy lepiej poznać Twoją firmę. Prowadzimy bezpłatną, dogłębną i kompleksową analizę koncepcji, aby upewnić się, że NUTRITECH to odpowiedni wybór i Twoja innowacja ma szansę na pozyskanie dotacji.

POROZMAWIAJMY

W jaki sposób można przygotować się do wzięcia udziału w programie NUTRITECH, aby wpisać się w zakres merytoryczny?

Kluczową kwestią do opracowania przed podjęciem prac nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie jest stworzenie koncepcji realizacji projektu. Przed startem zastanów się więc i przygotuj:

 • cechy, które wyróżniają Twoje rozwiązanie od dostępnych na rynku,
 • koncepcję sprzedaży i model komercjalizacji rozwiązania,
 • strategię realizacji projektu, zawierającą wstępny harmonogram przedsięwzięcia,
 • wstępny budżet/kosztorys projektu.

Czy są aspekty, które warto uwzględnić w planowaniu projektu, a które następnie mogą zwiększyć liczbę przyznanych punktów?

Tak. Należy spodziewać się, że kryteria oceny wniosków o dofinansowanie w najbliższym programie NUTRITECH będą zbliżone do tych z roku 2022. Realizowany w ramach konsorcjum projekt otrzymywał dodatkowy punkt. Jeżeli przedmiotem projektu było rozwiązanie spełniające zasady zrównoważonego rozwoju (tj. rozwiązanie pozwalające ograniczyć wpływ gospodarki na środowisko naturalne), to również  przyznawano dodatkowy punkt.

Rekomendujemy konstruowanie założeń projektowych w taki sposób, aby zarówno przedmiot przedsięwzięcia wpisywał się w zakres merytoryczny, jak i uwzględniał spełnianie powyższych kryteriów.

Ile wniosków o dofinansowanie w programie NUTRITECH może złożyć jeden wnioskodawca?

W poprzednim naborze dokumentacja określająca zakres merytoryczny konkursu dopuszczała sytuację, w której wnioskodawca składał kilka wniosków o dofinansowanie. Należy zwrócić uwagę, że każdy wniosek musiał mieć inny zakres merytoryczny konkursu w ramach danego naboru wniosków. Istotne jest, aby zakres każdego projektu opierał się na wynikach badań naukowych.

Tu prosimy zwrócić uwagę na wyjątek od tej reguły, który wskazuje, że Dyrektor NCBiR posiada prawo do ingerowania w tę zasadę. Rekomendujemy więc składanie jednego wniosku o dofinansowanie, którego przedmiot wpisuje się bezpośrednio w dany zakres merytoryczny konkursu.

Jaki zespół po stronie firmy/jednostki naukowej jest niezbędny, aby przygotować dobry wniosek o dofinansowanie?

Przeciętna liczba członków zespołu projektowego wnioskodawcy biorącego udział w tworzeniu wniosku o dofinansowanie jest najczęściej uzależniona od wielkości tego podmiotu. Ważne jest natomiast, aby odpowiednio oddelegować osoby, które posiadają pełną wiedzę w obszarze:
 • projektowanej technologii i/lub rozwiązania,
 • charakterystyki rynku docelowego i modelu komercjalizacji,
 • modelu finansowania i budżetowania przedsięwzięcia,
 • zasobów kadrowych i technicznych wykorzystywanych w projekcie.
Należy zwrócić uwagę, że jednym z etapów oceny wniosków o dofinansowanie jest panel ekspertów, w którym uczestniczyć będzie kluczowa kadra wnioskodawcy. Warto zaangażować te osoby już podczas tworzenia treści do wniosku o dofinansowanie (lub jeszcze wcześniej w ramach podejmowanych działań koncepcyjnych).

Jaka Instytucja zajmuje się tym nadzorem i udziela informacji nt. niniejszego konkursu?

Instytucją zarządzającą programem NUTRITECH jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Tym samym odpowiada za organizację naboru wniosków, a także udziela informacji nt. tego programu.

Do jakiej instytucji można złożyć skargę na ocenę wniosku?

W zakresie rozstrzygania kwestii spornych w ocenie wniosku przysługuje wnioskodawcy prawo skargi do sądu administracyjnego.

Masz pytania? Porozmawiajmy o programie NUTRITECH

Zanim zaczniemy przygotowywać projekt do programu NUTRITECH chcielibyśmy lepiej poznać Twoją firmę. Prowadzimy bezpłatną, dogłębną i kompleksową analizę koncepcji, aby upewnić się, że NUTRITECH to odpowiedni wybór i Twoja innowacja ma szansę na pozyskanie dotacji.

BEZPŁATNA KONSULTACJA

Jaki zespół powinienem zaangażować do pracy nad wnioskiem?

Pracujemy zarówno z firmami, w których większość informacji dostarcza nam 1-2 osoby, jak i z takimi, w których do skoordynowania jest wieloosobowy zespół. Ważne jest, aby wiedzieć kto podejmuje decyzje i czyje zdanie jest ostateczne. Niezależnie od tego ilu osobami dysponujesz, potrzebować będziemy od Ciebie wiedzy z zakresu:

 • rynku i konkurencji,
 • finansów,
 • zakupów.

Jaki zespół będzie pracował po stronie InnovaTree?

Do Twojego projektu przydzielimy konsultanta lub dwóch, odpowiedzialnych za przygotowanie dokumentacji. Wspierać ich będzie analityk finansowy, a nad całością czuwać będzie lider zespołu. Co ważne, nasz zespół konsultantów to zawsze osoby z ponad 10-letnim doświadczeniem w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie i w tym zespole konsultujemy wszelkie sytuacje problemowe i bardziej skomplikowane zagadnienia.

Czy planujecie dużą ilość spotkań?

Będziemy chcieli spotykać się z Twoim zespołem co najmniej raz w tygodniu, jednak organizujemy również krótkie, częstsze spotkania, jeśli taka forma współpracy okaże się efektywniejsza.

Czy pomożecie nam ustalić harmonogram i zakres prac projektowych?

Podział zadań jest prosty – Twój zespół wie, jaki zakres prac chce zrealizować czy jakie potrzeby zaspokoić z pomocą dofinansowania. My z kolei wiemy, jak to poukładać, aby udowodnić spójność, wykonalność i logikę projektu. Dyskutujemy, sugerujemy i modyfikujemy Twoje plany tak, aby maksymalizować szanse na uzyskanie dotacji. Mamy w tym duże doświadczenie i lubimy ten etap prac.

W jaki sposób będę przekazywał wam dane?

Przygotowaliśmy formularze do pracy on-line. Za ich pomocą przekażesz nam informacje, a my będziemy opracowywać ostateczne treści, dopytując o szczegóły i sugerując rozwiązania tak, aby efekt był jak najlepszy. Jeśli posiadasz jakiekolwiek już gotowe materiały – zweryfikujemy je i wykorzystamy zawarte z nich informacje.

Czy prognozy finansowe przygotowuje nasz dział finansowy, czy InnovaTree?

Przy każdym projekcie wymagającym analizy finansowej, pracuje analityk finansowy, który przygotuje prognozy w oparciu o sprawozdania finansowe Twojej firmy i plany sprzedażowe dotyczące nowego produktu, usługi lub procesu.

Kto prowadzi bezpłatną konsultację?

Naszą współpracę rozpoczynamy od 15-minutowej bezpłatnej konsultacji, w trakcie której weryfikujemy podstawowe kryteria w programie. Następnym krokiem jest spotkanie analityczne z naszym managerem Tomaszem Gapskim, który posiada 15-letnie doświadczenie w pozyskiwaniu oraz rozliczaniu dofinansowań dla firm. Przetestuj jego wiedzę bez żadnych zobowiązań i ryzyka. Wystarczy, że klikniesz w ten link.

Co się stanie, jeśli wniosek nie otrzyma dofinansowania?

Jeżeli wniosek nie przejdzie oceny formalnej, to oddamy Tobie pieniądze za przygotowanie wniosku. Natomiast jeśli wniosek nie otrzyma dofinansowania, to  bezpłatnie ponownie złożymy wniosek w tym samym lub podobnym konkursie, lub złożymy protest.

Masz pytania? Porozmawiajmy o programie NUTRITECH

Zanim zaczniemy przygotowywać projekt do programu NUTRITECH chcielibyśmy lepiej poznać Twoją firmę. Prowadzimy bezpłatną, dogłębną i kompleksową analizę koncepcji, aby upewnić się, że NUTRITECH to odpowiedni wybór i Twoja innowacja ma szansę na pozyskanie dotacji.

BEZPŁATNA KONSULTACJA

Nasze doświadczenie w branży spożywczej

Sprawdź, w jaki sposób pozyskaliśmy 1,2 mld PLN dla naszych klientów.

Dowiedz się, jak dofinansowanie w wysokości 3 mln zł umożliwi firmie Bakalland stworzenie nowych produktów z wykorzystaniem białek roślinnych i innowacyjnych metod produkcji.

Dzięki dofinansowaniu MLB Biotrade wprowadzi przełomową technologię na rynek spożywczy i liofilizatów oraz zwiększy swoją efektywność produkcyjną.

Dowiedz się, jak dzięki pozyskanej dotacji wsparliśmy projekt badawczy, który zmienił proces produkcji przypraw i tym samym poszerzył zaplecze technologiczne klienta.

 

Naszym celem jest pozyskanie dotacji, która pozwoli finansować prace badawczo-rozwojowe skutkujące opracowaniem innowacji produktowej i procesowej.

Poznaj projekt, w którym dzięki pozyskanej dotacji rozwinęliśmy laboratorium i prowadziliśmy zaawansowane prace nad nowymi produktami spożywczymi.

Dynamiczny rozwój dzięki dotacjom unijnym – nasi klienci to potrafią! Przeczytaj historię sukcesu firmy VIMAX.

Czas na wykorzystanie dofinansowania – firma Promar przeznaczy je na znaczne udoskonalenie procesu produkcji przypraw.

Uprawy wertykalne pojawiają się na polskim rynku. Mieliśmy okazję pracować nad projektem badań, które dotyczyły oświetlania tego typu upraw.

Z niejednego pieca chleb jedliśmy – 2,34 mln złotych na projekt badawczo-rozwojowy z zakresu produkcji pieczywa wzbogaconego o witaminy i mikroelementy.

Dzięki otrzymanej dotacji firma Morele.net ma szansę na opracowanie innowacyjnego robota przemysłowego, który pozwoli na zautomatyzowanie pracy magazynu.

Lider branży ceramiki łazienkowej Roca dzięki środkom z Funduszy Europejskich zrewolucjonizuje proces produkcji oraz znacząco ulepszy swoje produkty końcowe.

Zobacz, jak pomogliśmy spółce Opoczno pozyskać dofinansowanie na realizację projektu badawczo-rozwojowego.

Jesteśmy tutaj, aby pomóc

Nasz cel to pozyskanie dotacji dla Twojej firmy w programie NUTRITECH.

87

Pozyskaliśmy 87 dotacje na projekty badawczo-rozwojowe

126

Obsługujemy 126 firm rocznie

84

84% klientów powraca

O nas

Czym się zajmujemy?
Zajmujemy się pozyskiwaniem oraz rozliczaniem dofinansowań na projekty: badawczo-rozwojowe, inwestycyjne, OZE oraz internacjonalizację. Oznacza to, że nie współpracujemy z firmami, które chcą dopiero założyć działalność gospodarczą lub pozyskać dofinansowanie na tzw. projekty miękkie jak np. szkolenia.

Wyspecjalizowaliśmy się w pozyskiwaniu dofinansowań dla sektora produkcyjnego, przemysłowego, oraz IT. Opiekujemy się całym procesem obsługi dofinansowania – od bezpłatnej analizy potencjału Twojego projektu pod kątem możliwości pozyskania dofinansowania przez przygotowanie wniosku, panel ekspertów, podpisanie umowy o dofinansowanie, a na rozliczaniu dotacji kończąc.

Jak działamy?
Nie pomagamy wszystkim firmom. Do kwestii dofinansowań podchodzimy FAIR. Etap podpisania umowy o współpracy za każdym razem poprzedza skrupulatna bezpłatna analiza potencjału. Jej celem jest bliższe poznanie Twojej firmy oraz jej potrzeb, a następnie zbadanie kwalifikowalności projektu do uzyskania dotacji. Jeżeli nie będziemy widzieli możliwości pozyskania dofinansowania, to jasno to zakomunikujemy. Tym samym podejmujemy się przygotowania aplikacji dla projektów, w które naprawdę wierzymy, bo dla nas liczy się jakość, a nie ilość napisanych wniosków. Chcemy, aby Twój i nasz wysiłek zakończył się sukcesem!

Nasi eksperci sprawdzą wniosek o dofinansowanie

W przeciwieństwie do konkurencyjnych firm doradczych każdy wniosek, który przygotowujemy w InnovaTree przechodzi przez dodatkowy etap weryfikacji prowadzony przez Dr. inż. Natalię Kujawską oraz Dr. inż. Szymona Talbierz. Oboje byli ekspertami, którzy oceniali wnioski w takich instytucjach, jak: PARP, NCBiR, BGK czy Komisja Europejska. Wspólnie ocenili 238 projektów. Jest to jeden z gwarantów sukcesu Klientów InnovaTree.

Mamy na to proces

Uważamy, że genialni ludzie pracujący według właściwych procesów są w stanie osiągać najlepsze rezultaty. Dlatego nad każdym wnioskiem o dofinansowanie pracuje 5-osobowy zespół, gdzie standardem w branży jest zespół jedno lub dwuosobowy. Dzięki temu masz pewność, że nie tylko uda się pozyskać dofinansowania, ale także z powodzeniem zrealizować Twój projekt i rozliczyć każdą złotówkę zaplanowaną w budżecie.

Dotacyjna mapa rozwoju Twojej firmy

Po złożeniu wniosku o dofinansowanie zawsze przygotowujemy dla naszych Klientów dotacyjną mapę rozwoju firmy. Chcemy poznać kolejne potrzeby Twojej firmy oraz plany jej rozwoju. Na tej podstawie stworzymy długofalowy (3-5 letni) plan rozwoju firmy w oparciu o dofinansowania unijne. Pozwoli to na: 

 • odejście od modelu działań typu ad hoc (każdy projekt będzie zaplanowany i przemyślany),
 • lepsze przygotowanie firmy do pozyskiwania kolejnych dofinansowań, 
 • zwiększenie skuteczności wniosków dotacyjnych, ponieważ uzyskana zostanie spójność strategii przedsiębiorstwa z przedsięwzięciami badawczo-rozwojowymi.
pracownicy innovatree szymon talbierz i natalia kujawskapracownicy rozmawiający przy stole w biurzebiały kubek z logo innovatree

Nasz punkt widzenia

Poznajmy się

Poznaj ludzi stojących za InnovaTree. Nasz kreatywny zespół doradców.
Mężczyzna w okularach z brązowymi włosami ubrany w szarą marynarkę, czarne spodnie i białą koszulę

Dr inż. Szymon Talbierz

Customer Success Manager | Partner

Biografia
Uśmiechnięta kobieta z długimi blond włosami, ubrana w ciemnoróżową koszulę

Dr inż. Natalia Kujawska

Partner

Biografia
Mężczyzna z krótkimi blond włosami i brodą, ubrany w granatowy garnitur i niebieską koszulę, dłonie trzyma złożone przed sobą

Karol Griech

Starszy Specjalista ds. pozyskiwania dotacji

Biografia
Kobieta z krótkimi jasnobrązowymi włosami i długiej białej koszuli, i jasnozielonych spodniach

Marta Szymańska

Specjalistka ds. pozyskiwania dotacji

Biografia
Mężczyzna z krótkimi brązowymi włosami, ubrany w granatowy garnitur i niebieską koszulę z rękoma skrzyżowanymi na klatce piersiowej

Tomasz Gapski

Customer Success Manager

Biografia
Uśmiechnięta kobieta z okularami i krótkimi blond włosami nosząca koszulę w czerwone kwiaty

Anna Różańska

Starsza Specjalistka ds. pozyskiwania dotacji

Biografia
Mężczyzna z krótkimi kasztanowymi włosami i brodą. Ubrany w czarną koszulę i spodnie oraz szarą marynarkę. Dłonie trzyma w kieszeniach

Łukasz Lis

Starszy Specjalista ds. pozyskiwania dotacji

Biografia
Kobieta z krótkimi ciemnobrązowymi włosami ubrana w jasny kremowy sweter i czarną spódnicę z rękami na biodrach

Ewa Ropela

Specjalistka ds. rozliczania dotacji

Biografia
Mężczyzna z krótkimi ciemnobrązowymi włosami i brodą, ubrany w granatową marynarkę, niebieską koszulę i czarne spodnie. Dłonie trzyma w kieszeniach

Michał Wichert

Starszy Specjalista ds. pozyskiwania dotacji

Biografia
Uśmiechnięta kobieta z długimi jasnobrązowymi włosami, ubrana w czarne spodnie, białą koszulę i granatową marynarkę

Joanna Skrzeczkowska

Rzecznik Patentowy

Biografia
Mężczyzna w szarym garniturze i białej koszuli z rękami na marynarce

Krzysztof Matczyński

Project Manager

Kobieta ze średniej długości brązowymi włosami, ubrana w biało-niebieską koszulkę i granatową marynarkę, i tego samego koloru spodnie, dłonie trzyma na marynarce

Hanna Kucik

Starsza Specjalistka ds. pozyskiwania dotacji

Biografia

Zadaj nam dowolne pytanie

*O dofinansowania oczywiście. Nasze bezpłatne konsultacje oferujemy firmom różnej wielkości, w tym małym, średnim i dużym, które zatrudniają co najmniej 5 pracowników. To w tych przedsiębiorstwach nasze doświadczenie sprawdza się najlepiej. Wypróbuj nas i naszą wiedzę bez konieczności podejmowania zobowiązań czy ryzyka.

Wykorzystujemy pliki cookies, aby umożliwić użytkownikom jak najbardziej komfortowe korzystanie z naszej witryny. Używamy plików cookies także po to, aby wyświetlać treści reklamowe najbardziej odpowiadające Twoim potrzebom. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.