INNOVATREE
UMÓW BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ
INNOVATREE
INNOVATREE
Biblioteka dotacji
pracownicy innovatree sprawdzający maszynę laboratoryjną

Dzień dobry,

szukasz dofinansowania na rozwój Twojej firmy?

Są fundusze dla przedsiębiorców z województwa mazowieckiego.

Pozyskaj dotację na realizację projektu obejmującego badania i innowacje.

piktogram portfel

Pozyskaliśmy 94 dotacje na projekty B+R i inwestycyjne.

piktogram walizka na dokumenty

Obsługujemy 126 firm rocznie.

piktogram tarcza

84% klientów powraca.

Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 — Działanie 1.1 Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw – Projekty modułowe

Nowa perspektywa finansowa daje możliwości realizacji kompleksowych przedsięwzięć, dopuszczając strukturę modułową projektów. Właśnie taki model realizacji inwestycji jest przedmiotem wsparcia w ramach dofinansowania „Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw” w województwie mazowieckim. Wśród wspieranych obszarów są:

 • prace badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw – w tym z udziałem sektora nauki,
 • infrastruktura badawczo-rozwojowa,
 • prace przedwdrożeniowe,
 • wdrożenie,
 • usługi doradcze,
 • podnoszenie kompetencji oraz kwalifikacji przez pracowników.

Obligatoryjnym elementem każdego wniosku o dofinansowanie jest moduł badawczo-rozwojowy. Pozostałe moduły są fakultatywne, co oznacza, że mogą być dobierane odpowiednio do celów, jakie przedsiębiorcy chcieliby zrealizować z pomocą dotacji. Należy również pamiętać o dodatkowym warunku dotyczącym przedsiębiorstw dużych, które otrzymują dofinansowanie wyłącznie przy współpracy z przedsiębiorstwami z sektora MŚP. 

Na dofinansowanie projektów w ramach naboru przeznaczono niemal 68 mln zł.

pracownicy innovatree sprawdzający urządzenie laboratoryjne

Kto może otrzymać dotację?

Z dofinansowania w ramach naboru mogą skorzystać zarówno przedsiębiorstwa z sektora MŚP, czyli firmy mikro, małe i średnie, jak i przedsiębiorstwa duże.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

piktogram walizka

Wynagrodzenia kadry naukowo-badawczej

W tej kategorii sfinansujesz wynagrodzenie brutto wraz z narzutami pracodawcy dla pracowników zaangażowanych w realizację prac badawczo-rozwojowych.

piktogram kalkulator

Zewnętrzne usługi badawczo-rozwojowe

Regulamin programu pozwala na zlecenie części prac badawczo-rozwojowych ujętych w projekcie innemu podmiotowi w ramach podwykonawstwa.

piktogram waga

Materiały i surowce

Z dotacji pokryjesz koszty materiałów i surowców zużywanych w procesie badawczym, a które służą np. do wytworzenia partii testowych produktów. Mogą to być również części składowe prototypów.

piktogram menzurka

Sprzęt i aparatura

W tej kategorii możliwy jest zakup drobnej aparatury naukowo-badawczej. W przypadku droższych urządzeń koszt stanowi ich amortyzacja w czasie realizacji projektu, ale ich wynajem będzie również kosztem kwalifikowalnym.

piktogram kalkulator

Koszty okołoprojektowe

Przykładami takich wydatków jest zarządzanie projektem, księgowość czy media.

piktogram wskaźnik

Grunty i nieruchomości

W projekcie możesz ująć zakup gruntów i nieruchomości – ten koszt nie może jednak stanowić więcej niż 10% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Roboty budowlane

Możliwa jest budowa oraz adaptacja przestrzeni przeznaczonej do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej.

piktogram panel sterujący

Zakup maszyn i urządzeń

W części wdrożeniowej możesz stworzyć bazę produkcyjną lub bazę konieczną do prowadzenia działalności usługowej.

piktogram portfel

Szkolenia

Dzięki szkoleniom Twoi pracownicy poszerzą swoją wiedzę, a poziom kompetencji wrośnie, szczególnie w kluczowych obszarach dla Twojej firmy.

piktogram tablica

Usługi doradcze

Doradztwo może dotyczyć np. prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, czy też obszaru związanego z zabezpieczeniem praw własności przemysłowej.

pracownicy innovatree rozmawiający przy maszynie w laboratorium

Poziom dofinansowania

Poziom dofinansowania uzależniony jest od charakteru ponoszonych wydatków. W przypadku realizacji prac badawczo-rozwojowych maksymalna intensywność wsparcia wynosi:

1. Dla mikro i małych przedsiębiorstw

 • 80 % w przypadku badań przemysłowych
 • 60 % w przypadku prac rozwojowych 

2. Dla średnich przedsiębiorstw

 • 75 % w przypadku badań przemysłowych 
 • 50 % w przypadku prac rozwojowych 

3. Dla dużych przedsiębiorstw

 • 65 % w przypadku badań przemysłowych 
 • 40 % w przypadku prac rozwojowych

 

W części dotyczącej tworzenia infrastruktury B+R oraz w części wdrożeniowejdofinansowanie udzielane jest w ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej. Jej maksymalna intensywność w województwie mazowieckim jest zróżnicowana w przedziale od 0% do 70% i jest uzależniona od konkretnej lokalizacji projektu. Maksymalny poziom wsparcia (dla wybranych powiatów) wynosi:

 • 70% w przypadku przedsiębiorstw mikro i małych,
 • 60% w przypadku przedsiębiorstw średnich,
 • 50% w przypadku przedsiębiorstw dużych.

Jednocześnie należy podkreślić, że dofinansowanie w części infrastrukturalnej i wdrożeniowej nie jest możliwe w Warszawie oraz powiatach ościennych. Dofinansowanie na część badawczo-rozwojową jest natomiast dostępne na terenie całego województwa, łącznie z Warszawą i powiatami ościennymi.

 • Maksymalny poziom wsparcia dla zadań „Prace B+R"

  80 %
 • Maksymalny poziom wsparcia dla zadań „Infrastruktura B+R"

  70 %

Terminy składania wniosków

1

Mazowieckie – Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw

Nabór wniosków potrwa od 12 stycznia do 29 lutego 2024 r.

Q&A – Dotacje dla województwa mazowieckiego

Czy dofinansowanie na działalność badawczo-rozwojową jest możliwe w przypadku firmy z Warszawy?

Tak. Dofinansowanie na działalność badawczo-rozwojową nie jest uzależnione ani powiązane z siedzibą firmy. Dofinansowanie w tym zakresie udzielane jest w formie pomocy publicznej, która nie różnicuje jej intensywności w zależności od lokalizacji projektu. A zatem intensywność wsparcia na działalność badawczo-rozwojową jest taka sama w całej Polsce. Zróżnicowanie wysokości wsparcia występuje jedynie pod względem wielkości przedsiębiorstwa Wnioskodawcy.

Czy można przygotować wniosek jedynie do modułu Infrastruktura B+R, aby utworzyć laboratorium badawcze?

Moduł Infrastruktura B+R ma charakter modułu fakultatywnego i może zostać zrealizowany jedynie wraz z modułem badawczo-rozwojowym. To właśnie część badawczo-rozwojowa powinna stanowić zasadniczą część projektu.

Co w przypadku przedsiębiorstwa dużego można uznać za współpracę z przedsiębiorstwami z sektora MŚP?

Współpraca przedsiębiorstw dużych z firmami z sektora MŚP może przybrać różnorakie formy, takie jak np. wspólna realizacja projektów czy prac badawczo-rozwojowych, wymiana wiedzy i technologii, kooperacja w realizacji dużych przedsięwzięć, wspólne korzystanie z posiadanej infrastruktury badawczej i produkcyjnej. Przedstawione przykłady nie wyczerpują wszystkich możliwości takiego partnerstwa.

Czy projekt badawczo-rozwojowy musi być opłacalny?

Integralną częścią każdego projektu badawczo-rozwojowego jest opis sposobu komercjalizacji oraz opłacalności wdrożenia. Zasadność realizacji projektu jest więc konieczna do wykazania nie tylko na polu badawczym i technologicznym, ale także na płaszczyźnie biznesowej. Projekty, które zakładają realizację prac, których wynik będzie niemożliwy do zastosowania w rzeczywistości gospodarczej, nie będą mogły uzyskać dofinansowania.

Gdzie znajdę informacje na temat Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji?

Inteligentnymi Regionalnymi Specjalizacjami województwa mazowieckiego są:

 • bezpieczna żywność,
 • inteligentne systemy w przemyśle i infrastrukturze,
 • nowoczesny ekosystem biznesowy,
 • wysoka jakość życia.

Szczegółowe informacje w tym zakresie można sprawdzić tutaj: https://innowacyjni.mazovia.pl/dzialania/ris-mazovia/dokumenty/regionalna-strategia-innowacji-dla-mazowsza-do-2030-roku.html

Co odróżnia badania przemysłowe od prac rozwojowych?

O charakterze prowadzonych prac decyduje w dużej mierze gotowość technologiczna, która opisywana jest 9-stopniowa skalą TRL. Prace polegające na kreowaniu nowej wiedzy oraz nowych rozwiązań technologicznych to elementy znamienne dla fazy badawczej. Budowa prototypu, walidacja i testy to z kolei czynności charakterystyczne dla eksperymentalnych prac rozwojowych. Z uwagi na różnorodność tematyki projektów szczegółowa klasyfikacji poszczególnych prac jest kwestią indywidualną.

Więcej na ten temat dowiesz się z artykułu „Prace rozwojowe czy badania przemysłowe?”

Masz pytania? Porozmawiajmy o dofinansowaniu w Twojej firmie!

BEZPŁATNA KONSULTACJA

Jaki zespół powinienem zaangażować do pracy nad wnioskiem?

Pracujemy zarówno z firmami, w których większość informacji dostarcza nam 1-2 osoby, jak i z takimi, w których do skoordynowania jest wieloosobowy zespół. Ważne jest, aby wiedzieć kto podejmuje decyzje i czyje zdanie jest ostateczne. Niezależnie od tego ilu osobami dysponujesz, potrzebować będziemy od Ciebie wiedzy z zakresu:

 • rynku i konkurencji,
 • finansów,
 • zakupów.

Jaki zespół będzie pracował po stronie InnovaTree?

Do Twojego projektu przydzielimy konsultanta lub dwóch, odpowiedzialnych za przygotowanie dokumentacji. Wspierać ich będzie analityk finansowy, a nad całością czuwać będzie lider zespołu. Co ważne, nasz zespół konsultantów to zawsze osoby z ponad 10-letnim doświadczeniem w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie i w tym zespole konsultujemy wszelkie sytuacje problemowe i bardziej skomplikowane zagadnienia.

Czy planujecie dużą ilość spotkań?

Będziemy chcieli spotykać się z Twoim zespołem co najmniej raz w tygodniu, jednak organizujemy również krótkie, częstsze spotkania, jeśli taka forma współpracy okaże się efektywniejsza.

Czy pomożecie nam ustalić harmonogram i zakres prac projektowych?

Podział zadań jest prosty – Twój zespół wie, jaki zakres prac chce zrealizować czy jakie potrzeby zaspokoić z pomocą dofinansowania. My z kolei wiemy, jak to poukładać, aby udowodnić spójność, wykonalność i logikę projektu. Dyskutujemy, sugerujemy i modyfikujemy Twoje plany tak, aby maksymalizować szanse na uzyskanie dotacji. Mamy w tym duże doświadczenie i lubimy ten etap prac.

W jaki sposób będę przekazywał wam dane?

Przygotowaliśmy formularze do pracy on-line. Za ich pomocą przekażesz nam informacje, a my będziemy opracowywać ostateczne treści, dopytując o szczegóły i sugerując rozwiązania tak, aby efekt był jak najlepszy. Jeśli posiadasz jakiekolwiek już gotowe materiały – zweryfikujemy je i wykorzystamy zawarte z nich informacje.

Czy prognozy finansowe przygotowuje nasz dział finansowy, czy InnovaTree?

Przy każdym projekcie wymagającym analizy finansowej, pracuje analityk finansowy, który przygotuje prognozy w oparciu o sprawozdania finansowe Twojej firmy i plany sprzedażowe dotyczące nowego produktu, usługi lub procesu.

Kto prowadzi bezpłatną konsultację?

Naszą współpracę rozpoczynamy od 15-minutowej bezpłatnej konsultacji, w trakcie której weryfikujemy podstawowe kryteria w programie. Następnym krokiem jest spotkanie analityczne z naszym managerem Tomaszem Gapskim, który posiada 15-letnie doświadczenie w pozyskiwaniu oraz rozliczaniu dofinansowań dla firm. Przetestuj jego wiedzę bez żadnych zobowiązań i ryzyka. Wystarczy, że klikniesz w ten link.

Co się stanie, jeśli wniosek nie otrzyma dofinansowania?

Jeżeli wniosek nie przejdzie oceny formalnej, to oddamy Tobie pieniądze za przygotowanie wniosku. Natomiast jeśli wniosek nie otrzyma dofinansowania, to  bezpłatnie ponownie złożymy wniosek w tym samym lub podobnym konkursie, lub złożymy protest.

Masz pytania? Porozmawiajmy o dofinansowaniu w Twojej firmie!

BEZPŁATNA KONSULTACJA

Pozyskamy dofinansowanie dla Twojej firmy

Sprawdź, w jaki sposób pozyskaliśmy 1,2 mld PLN dla naszych klientów.

Dowiedz się, jak dofinansowanie w wysokości 3 mln zł umożliwi firmie Bakalland stworzenie nowych produktów z wykorzystaniem białek roślinnych i innowacyjnych metod produkcji.

Lider branży ceramiki łazienkowej Roca dzięki środkom z Funduszy Europejskich zrewolucjonizuje proces produkcji oraz znacząco ulepszy swoje produkty końcowe.

Dzięki otrzymanej dotacji firma Morele.net ma szansę na opracowanie innowacyjnego robota przemysłowego, który pozwoli na zautomatyzowanie pracy magazynu.

Zobacz, jak pomogliśmy spółce Opoczno pozyskać dofinansowanie na realizację projektu badawczo-rozwojowego.

Przeczytaj, jak towarzyszyliśmy naszemu klientowi podczas pracy nad innowacyjnym projektem, oraz dzieliliśmy się naszą wiedzą w zakresie dotacji i badań patentowych.

Jesteśmy tutaj, aby pomóc

Nasz cel to pozyskanie dotacji dla Twojej firmy w regionalnym programie dla przedsiębiorstw z województwa mazowieckiego.

94

Pozyskaliśmy 94 dotacje na projekty B+R i inwestycyjne.

126

Obsługujemy 126 firm rocznie.

84

84% klientów powraca.

O nas

Czym się zajmujemy?

Zajmujemy się pozyskiwaniem oraz rozliczaniem dofinansowań na projekty: badawczo-rozwojowe, inwestycyjne, OZE oraz internacjonalizację. Oznacza to, że nie współpracujemy z firmami, które chcą dopiero założyć działalność gospodarczą lub pozyskać dofinansowanie na tzw. projekty miękkie jak np. szkolenia.

Wyspecjalizowaliśmy się w pozyskiwaniu dofinansowań dla sektora produkcyjnego, przemysłowego, oraz IT. Opiekujemy się całym procesem obsługi dofinansowania – od bezpłatnej analizy potencjału Twojego projektu pod kątem możliwości pozyskania dofinansowania przez przygotowanie wniosku, panel ekspertów, podpisanie umowy o dofinansowanie, a na rozliczaniu dotacji kończąc.

Jak działamy?

Nie pomagamy wszystkim firmom. Do kwestii dofinansowań podchodzimy FAIR. Etap podpisania umowy o współpracy za każdym razem poprzedza skrupulatna bezpłatna analiza potencjału. Jej celem jest bliższe poznanie Twojej firmy oraz jej potrzeb, a następnie zbadanie kwalifikowalności projektu do uzyskania dotacji. Jeżeli nie będziemy widzieli możliwości pozyskania dofinansowania, to jasno to zakomunikujemy. Tym samym podejmujemy się przygotowania aplikacji dla projektów, w które naprawdę wierzymy, bo dla nas liczy się jakość, a nie ilość napisanych wniosków. Chcemy, aby Twój i nasz wysiłek zakończył się sukcesem!

Nasi eksperci sprawdzą wniosek o dofinansowanie

W przeciwieństwie do konkurencyjnych firm doradczych każdy wniosek, który przygotowujemy w InnovaTree przechodzi przez dodatkowy etap weryfikacji prowadzony przez Dr. inż. Natalię Kujawską oraz Dr. inż. Szymona Talbierz. Oboje byli ekspertami, którzy oceniali wnioski w takich instytucjach, jak: PARP, NCBiR, BGK czy Komisja Europejska. Wspólnie ocenili 238 projektów. Jest to jeden z gwarantów sukcesu Klientów InnovaTree.

Mamy na to proces

Uważamy, że genialni ludzie pracujący według właściwych procesów są w stanie osiągać najlepsze rezultaty. Dlatego nad każdym wnioskiem o dofinansowanie pracuje 5-osobowy zespół, gdzie standardem w branży jest zespół jedno lub dwuosobowy. Dzięki temu masz pewność, że nie tylko uda się pozyskać dofinansowania, ale także z powodzeniem zrealizować Twój projekt i rozliczyć każdą złotówkę zaplanowaną w budżecie.

Dotacyjna mapa rozwoju Twojej firmy

Po złożeniu wniosku o dofinansowanie zawsze przygotowujemy dla naszych Klientów dotacyjną mapę rozwoju firmy. Chcemy poznać kolejne potrzeby Twojej firmy oraz plany jej rozwoju. Na tej podstawie stworzymy długofalowy (3-5 letni) plan rozwoju firmy w oparciu o dofinansowania unijne. Pozwoli to na: 

 • odejście od modelu działań typu ad hoc (każdy projekt będzie zaplanowany i przemyślany),
 • lepsze przygotowanie firmy do pozyskiwania kolejnych dofinansowań, 
 • zwiększenie skuteczności wniosków dotacyjnych, ponieważ uzyskana zostanie spójność strategii przedsiębiorstwa z przedsięwzięciami badawczo-rozwojowymi.
Szymon Talbierz i Natalia Kujawska Partnerzy Zarządzający InnovatreePracownicy Innovatree w biurze PPNTZespół doradców firmy Innovatree

Poznajmy się

Poznaj ludzi stojących za InnovaTree. Nasz kreatywny zespół doradców.
Mężczyzna w okularach z brązowymi włosami ubrany w szarą marynarkę, czarne spodnie i białą koszulę

Dr inż. Szymon Talbierz

Customer Success Manager | Partner

Biografia
Uśmiechnięta kobieta z długimi blond włosami, ubrana w ciemnoróżową koszulę

Dr inż. Natalia Kujawska

Partner

Biografia
Mężczyzna z krótkimi blond włosami i brodą, ubrany w granatowy garnitur i niebieską koszulę, dłonie trzyma złożone przed sobą

Karol Griech

Starszy Specjalista ds. pozyskiwania dotacji

Biografia
Kobieta z krótkimi jasnobrązowymi włosami i długiej białej koszuli, i jasnozielonych spodniach

Marta Szymańska

Specjalistka ds. pozyskiwania dotacji

Biografia
Mężczyzna z krótkimi brązowymi włosami, ubrany w granatowy garnitur i niebieską koszulę z rękoma skrzyżowanymi na klatce piersiowej

Tomasz Gapski

Customer Success Manager

Biografia
Uśmiechnięta kobieta z okularami i krótkimi blond włosami nosząca koszulę w czerwone kwiaty

Anna Różańska

Starsza Specjalistka ds. pozyskiwania dotacji

Biografia
Mężczyzna z krótkimi kasztanowymi włosami i brodą. Ubrany w czarną koszulę i spodnie oraz szarą marynarkę. Dłonie trzyma w kieszeniach

Łukasz Lis

Starszy Specjalista ds. pozyskiwania dotacji

Biografia
Kobieta z krótkimi ciemnobrązowymi włosami ubrana w jasny kremowy sweter i czarną spódnicę z rękami na biodrach

Ewa Ropela

Specjalistka ds. rozliczania dotacji

Biografia
Mężczyzna z krótkimi ciemnobrązowymi włosami i brodą, ubrany w granatową marynarkę, niebieską koszulę i czarne spodnie. Dłonie trzyma w kieszeniach

Michał Wichert

Starszy Specjalista ds. pozyskiwania dotacji

Biografia
Uśmiechnięta kobieta z długimi jasnobrązowymi włosami, ubrana w czarne spodnie, białą koszulę i granatową marynarkę

Joanna Skrzeczkowska

Rzecznik Patentowy

Biografia
Mężczyzna w szarym garniturze i białej koszuli z rękami na marynarce

Krzysztof Matczyński

Project Manager

Kobieta ze średniej długości brązowymi włosami, ubrana w biało-niebieską koszulkę i granatową marynarkę, i tego samego koloru spodnie, dłonie trzyma na marynarce

Hanna Kucik

Starsza Specjalistka ds. pozyskiwania dotacji

Biografia

Zadaj nam dowolne pytanie

*O dofinansowania oczywiście. Nasze bezpłatne konsultacje oferujemy firmom różnej wielkości, w tym małym, średnim i dużym, które zatrudniają co najmniej 5 pracowników. To w tych przedsiębiorstwach nasze doświadczenie sprawdza się najlepiej. Wypróbuj nas i naszą wiedzę bez konieczności podejmowania zobowiązań czy ryzyka.

Wykorzystujemy pliki cookies, aby umożliwić użytkownikom jak najbardziej komfortowe korzystanie z naszej witryny. Używamy plików cookies także po to, aby wyświetlać treści reklamowe najbardziej odpowiadające Twoim potrzebom. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.