INNOVATREE
UMÓW BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ
INNOVATREE
INNOVATREE
Biblioteka dotacji
pracownicy firmy Innovatree w biurze

Dzień dobry.

Chciałbyś pozyskać dofinansowanie?

Kredyt technologiczny z dotacją również w nowej perspektywie finansowej

Sprawdź jak możemy pomóc Twojej firmie.

piktogram walizka na dokumenty

Obsługujemy 120 firm rocznie.

piktogram portfel

Pozyskaliśmy 72 dotacje na projekty badawczo-rozwojowe.

piktogram strzałka okrągła

70% klientów powraca.

Kredyt Technologiczny z dotacją również w nowej perspektywie finansowej

Bank Gospodarstwa Krajowego będzie kontynuował finansowanie inwestycji technologicznych polegających na wdrażaniu innowacyjnej technologii do działalności przedsiębiorstw. Prowadzony przez BGK Kredyt na innowacje technologiczne był dotychczas jednym z najpopularniejszych instrumentów wsparcia dotacyjnego przedsiębiorstw. Rozwiązanie stanowiące opisaną we wniosku o dofinansowanie nową technologię musi mieć postać wyników prac badawczych, wyników prac rozwojowych, czy też nieopatentowanej wiedzy technicznej. Wdrożenie nowej technologii oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych produktów/usług jest zasadniczym elementem projektu. Całość wydatków kwalifikowanych musi być przeznaczona na nowe rozwiązania technologiczne wynikające z własnej nowej technologii lub rozwiązań zakupionych na rynku.

Ogłoszenie naboru wniosków zaplanowano na koniec I kwartału 2023 r. Kredyt technologiczny stanowi wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na inwestycję technologiczną rozumianą jako wdrożenie innowacji w procesie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych produktów/usług. Alokacja środków na prowadzony przez BGK kredyt wynosi 150 mln EUR (ok. 700 mln zł).

W katalogu wydatków kwalifikowanych projektu są między innymi koszty zakupu linii technologicznej, dzięki czemu możliwe jest np. wdrożenie własnej nowej innowacji technologicznej. Kredyt technologiczny można również przeznaczyć na roboty budowlane, zakup wartości niematerialnych i prawnych, a nawet na zakup nieruchomości (z ograniczeniem wysokości wsparcia). Założenia finansowe kredytu technologicznego w poprzednich naborach wniosków miały określoną maksymalną kwotę dofinansowania. W nowej perspektywie nie zaplanowano ograniczeń kwoty premii technologicznej.

Wdrożenie technologii musi nastąpić na terenie Polski, a wysokość dofinansowania wdrożenia innowacji technologicznych zależy od lokalizacji projektu oraz wielkości przedsiębiorstwa wnioskodawcy. O tym jaką część wartości projektu będzie stanowiła dotacja decyduje tzw. Mapa pomocy regionalnej.

Szymon Talbierz i Natalia Kujawska Partnerzy Zarządzający Innovatree

Kto może starać się o Kredyt Technologiczny?

Aby starać się o Kredyt Technologiczny, musisz spełniać poniższe warunki:

  • Twoja firma posiada status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa,
  • Chcesz zwiększyć innowacyjność swojej firmy,
  • Chcesz wdrożyć wyniki zakończonych prac badawczo-rozwojowych, polegających na opracowaniu nowego lub udoskonalonego produktu/procesu produkcyjnego.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

piktogram wskaźnik

Zakup nieruchomości

Zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej oraz zakup prawa użytkowania wieczystego.

piktogram panel sterujący

Infrastruktura produkcyjna

Nabycie lub wytworzenie środków trwałych, które zostaną wykorzystane do produkcji nowych lub udoskonalonych produktów. Możesz nabyć środki trwałe, które stworzą pełen ciąg produkcyjny lub uzupełnić posiadaną infrastrukturę o brakujące środki trwałe.

piktogram lista z celami

Nabycie materiałów budowlanych

Zakup materiałów budowlanych potrzebnych do budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części.

piktogram folder

Zakup prac budowlanych

Zakup prac budowlanych w celu budowy, rozbudowy lub adaptacji budynków produkcyjnych lub ich części.

piktogram formularz

WNiP

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.

Natalia Kujawska i Paweł Sieczkowski Partnerzy Zarządu Innovatree

Dofinansowanie z Kredytu Technologicznego | Ścieżka aplikowania o dofinansowanie projektów polegających na wdrażaniu technologii

Aby sfinansować innowacje technologiczne skorzystać należy z kredytu wziętego w banku komercyjnym. Uzyskanie kredytu na finansowanie wydatków kwalifikowanych projektu pozwala uzyskać dofinansowanie projektu w formie dotacji. Wypłata dotacji stanowi spłatę kredytu zaciągniętego na realizację inwestycji technologicznej. Warunkiem otrzymania kredytu technologicznego i zawarcia umowy kredytu jest posiadanie zdolności kredytowej. Promesa udzielenia kredytu technologicznego jest załącznikiem do wniosku o dofinansowanie składanego do BGK. Uruchomienie kredytu następuje dopiero na etapie realizacji projektu.

Składany do BGK wniosek o dofinansowanie oceniany jest pod kątem formalnym i merytorycznym, a zasadniczą rolę w tym procesie w Kredycie Technologicznym pełni panel ekspertów. Warunkiem otrzymania Kredytu Technologicznego jest pozytywna ocena oraz uzyskanie wysokiej punktacji na tle innych projektów.

Najkorzystniej gdy wysokość kapitału Kredytu Technologicznego odpowiada wartości kosztów kwalifikowanych projektu, wówczas Kredyt Technologiczny zostanie w pełni pokryty z uzyskania premii technologicznej. Dotacja przeznaczana jest na spłatę kapitałowej części kredytu.

  • Maksymalny poziom dofinansowania

    70 %

Terminy składania wniosków

1

Kredyt Technologiczny

Przewidywany termin naboru wniosków w ramach Kredytu Technologicznego to druga połowa 2024 roku.

Q&A - Kredyt Technologiczny od BGK

W którym banku komercyjnym zaciągnąć Kredyt Technologiczny?

Kredyt na innowacje technologiczne udzielany jest przez niemal wszystkie największe banki komercyjne w Polsce.

Czy Kredyt Technologiczny można przeznaczyć na prace przygotowawcze, np. projekty techniczne, czy wyłącznie na wydatki inwestycyjne, jak np. zakup środka trwałego?

Kosztami kwalifikowanymi projektu są wyłącznie koszty poniesione po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. Dofinansowanie planowanego projektu nie może więc zostać przeznaczone na realizację prac przygotowawczych, takich jak projekty techniczne.

Czy dotację otrzymam na własne konto?

Bank Gospodarstwa Krajowego wypłaca premię technologiczną na finansowanie wydatków kwalifikowanych projektu bezpośrednio na rachunek kredytu w banku komercyjnym.

Kiedy następuje zawarcie umowy Kredytu Technologicznego?

Umowa Kredytu Technologicznego zaciągniętego w banku komercyjnym wchodzi w życie gdy nastąpi przyznanie premii technologicznej (dotacji). Udzielenie kredytu technologicznego następuje w momencie wypłaty premii technologicznej.

Jaka jest wysokość Kredytu Technologicznego?

Inwestycje polegające na wdrażaniu rozwiązań w postaci innowacji technologicznych mogą być finansowane Kredytem Technologicznym do 100% wartości wydatków kwalifikowanych projektu. Kredyt udzielany przez bank komercyjny może być niższy, a pozostałą część kosztów należy zapewnić z innych źródeł. Aby w pełni wykorzystać wsparcie wysokość kredytu powinna odpowiadać wysokości dotacji.

Jakie rodzaje działaności można finansować z wykorzystaniem kredytu technologicznego?

Przedmiotem Kredytu Technologicznego mogą być projekty z dowolnych branż (z wyjątkiem branż wykluczonych). Najważniejsze, aby została wdrożona nowa technologia.

Kto prowadzi procedury oceny projektu i udzielania premii technologicznej?

Procedurę udzielania premii technologicznej prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego. Projekty finansowane Kredytem Technologicznym udzielonym przez bank komercyjny oceniane są przez BGK.

Czy do wydatków kwalifikowanych projektu zalicza się zakup wyników badań?

Przy zakupie nowej technologii planuje się zaliczenie do wartości projektu także tego kosztu. Składową wartości wydatków kwalifikowanych w ramach kredytu jest koszt nabycia wartości niematerialnych i prawnych.

Czy złożony do banku komercyjnego wniosek musi zawierać biznesplan?

Nie jest to obowiązkowe. Zasady, na których polega Kredyt Technologiczny określają zakres i miejsce złożenia dokumentacji aplikacyjnej. Do banku komercyjnego składany jest wniosek o przyznanie promesy kredytu, a do BGK pełna dokumentacja aplikacyjna. Rolę biznesplanu pełni wniosek o dofinansowanie projektu.

Masz pytania? Porozmawiajmy o Kredycie Technologicznym

Zanim zaczniemy przygotowywać projekt chcielibyśmy lepiej poznać Twoją firmę. Prowadzimy bezpłatną dogłębną i kompleksową analizę koncepcji, aby upewnić się, że Kredyt Technologiczny to odpowiedni wybór i Twoja innowacja ma szansę na pozyskanie dotacji.

POROZMAWIAJMY

Najlepsze know-how

Dzielimy się z Tobą naszą wieloletnią wiedzą na temat dotacji, najlepszymi praktykami oraz sposobami na uniknięcie typowych błędów na etapie aplikowania i realizacji projektu.

Modelowanie projektu

Zajmiemy się modelowaniem projektu w celu maksymalizacji szans na pozyskanie dotacji.

Dokumentacja i ocena wniosku

Przygotujemy kompletną dokumentację konkursową.

Nawet najlepszy projekt wymaga doskonałego przygotowania uczestników panelu do dyskusji z ekspertami. Pomagamy w opracowaniu własnej strategii, aby żadne pytanie nie okazało się zaskakujące. Udzielamy merytorycznego wsparcia odpowiadając na ewentualne, dodatkowe pytania ze strony oceniających ekspertów.

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie

Przygotowując projekt do Kredytu Technologicznego, skupiamy się na czynnikach, które zwiększą Twoje szanse na zdobycie dotacji. Wspieramy Cię również w przygotowaniu wszystkich dokumentów związanych z ofertowaniem i rozeznaniem rynku.

Pobierz PDF i dowiedz się więcej o świadczonych przez nas usługach z zakresu pozyskiwania dotacji.

POBIERZ PDF

Sprawdź nasze doświadczenie w projektach inwestycyjnych

Pozyskaliśmy już 142 MLN PLN dofinansowań na projekty inwestycyjne.

W przypadku projektów inwestycyjnych, rezultaty naszej pracy nad pozyskaniem funduszy przekładają się na zmodernizowanie zaplecza produkcyjnego polskich firm.

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu firma Avimot ma szansę stworzyć kompleksowy, podwodny system transportowy.

Dowiedz się, jak pozyskaliśmy dofinansowanie do projektu, który ma szansę rozwinąć branżę automotive.

Poznaj projekt, który stanowi modelowy przykład wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych, oraz dzięki kreowaniu innowacji przyczynia się do rozwoju firmy.

Wspólnie pozyskaliśmy dofinansowanie na usługi offshore, dzięki którym Protea wdroży wyniki własnych prac badawczo-rozwojowych.

Pozyskaliśmy dotację na rozbudowę zakładu produkcyjnego i wyposażenie go w maszyny i urządzenia tworzące kompletny ciąg technologiczny.

Jesteśmy tutaj, aby pomóc

Nasz cel to zwiększenie Twoich szans na pozyskanie dotacji w programie Kredyt na Innowacje Technologiczne.

92

Pozyskaliśmy 92 dotacje na projekty inwestycyjne.

120

Obsługujemy 120 firm rocznie.

80

80% klientów powraca.

O nas

Pomagamy firmom w uzyskaniu dofinansowania w programie Kredyt na Innowacje Technologiczne. Rozumiemy złożoność dotacji oraz wiemy, jak zastosować wytyczne Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) do Twojego projektu. Uwielbiamy naszą pracę i wkładamy trochę siebie w każdy pomysł, aby zapewnić naszym klientom najlepsze usługi i wyniki.

Wiemy, jak odnieść sukces

Pomogliśmy w pozyskaniu dotacji na 92 projekty inwestycyjne.

Mamy doświadczenie

Nasze know-how czerpiemy z wieloletniego doświadczenia. Rozumiemy złożoność dotacji i wiemy, jak zastosować ich zasady do Twojego projektu.

Postaramy się z całych sił, aby Twój projekt otrzymał dotację

Jeśli zdecydujemy się współpracować, otrzymasz nasze pełne wsparcie. Wierzymy w Ciebie i pomożemy Ci osiągnąć wspaniałe rzeczy. Otrzymana dotacja to dopiero początek Twojego sukcesu.

pracownicy innovatree szymon talbierz i natalia kujawskaZespół doradców firmy Innovatreebiały kubek z logo innovatree

Nasz punkt widzenia

Poznajmy się

Poznaj ludzi stojących za InnovaTree. Nasz kreatywny zespół doradców.
Mężczyzna w okularach z brązowymi włosami ubrany w szarą marynarkę, czarne spodnie i białą koszulę

Dr inż. Szymon Talbierz

Customer Success Manager | Partner

Biografia
Uśmiechnięta kobieta z długimi blond włosami, ubrana w ciemnoróżową koszulę

Dr inż. Natalia Kujawska

Partner

Biografia
Mężczyzna z krótkimi blond włosami i brodą, ubrany w granatowy garnitur i niebieską koszulę, dłonie trzyma złożone przed sobą

Karol Griech

Starszy Specjalista ds. pozyskiwania dotacji

Biografia
Mężczyzna z krótkimi brązowymi włosami, ubrany w granatowy garnitur i niebieską koszulę z rękoma skrzyżowanymi na klatce piersiowej

Tomasz Gapski

Customer Success Manager

Biografia
Uśmiechnięta kobieta z okularami i krótkimi blond włosami nosząca koszulę w czerwone kwiaty

Anna Różańska

Starsza Specjalistka ds. pozyskiwania dotacji

Biografia
Mężczyzna z krótkimi kasztanowymi włosami i brodą. Ubrany w czarną koszulę i spodnie oraz szarą marynarkę. Dłonie trzyma w kieszeniach

Łukasz Lis

Starszy Specjalista ds. pozyskiwania dotacji

Biografia
Kobieta z krótkimi ciemnobrązowymi włosami ubrana w jasny kremowy sweter i czarną spódnicę z rękami na biodrach

Ewa Ropela

Specjalistka ds. rozliczania dotacji

Biografia
Mężczyzna z krótkimi ciemnobrązowymi włosami i brodą, ubrany w granatową marynarkę, niebieską koszulę i czarne spodnie. Dłonie trzyma w kieszeniach

Michał Wichert

Starszy Specjalista ds. pozyskiwania dotacji

Biografia
Uśmiechnięta kobieta z długimi jasnobrązowymi włosami, ubrana w czarne spodnie, białą koszulę i granatową marynarkę

Joanna Skrzeczkowska

Rzecznik Patentowy

Biografia
Mężczyzna w szarym garniturze i białej koszuli z rękami na marynarce

Krzysztof Matczyński

Project Manager

Kobieta ze średniej długości brązowymi włosami, ubrana w biało-niebieską koszulkę i granatową marynarkę, i tego samego koloru spodnie, dłonie trzyma na marynarce

Hanna Kucik

Starsza Specjalistka ds. pozyskiwania dotacji

Biografia

Nie wiesz, czy Twoja firma ma szansę na pozyskanie dotacji w programie Kredyt na Innowacje Technologiczne?

Bez obaw, dzięki naszej bezpłatnej ocenie lepiej zrozumiesz inicjatywę BGK oraz dowiesz się czy warto składać wniosek o dofinansowanie.

Wykorzystujemy pliki cookies, aby umożliwić użytkownikom jak najbardziej komfortowe korzystanie z naszej witryny. Używamy plików cookies także po to, aby wyświetlać treści reklamowe najbardziej odpowiadające Twoim potrzebom. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.