INNOVATREE
UMÓW BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ
INNOVATREE
INNOVATREE
Biblioteka dotacji
pracownicy innovatree w laboratorium

Dzień dobry.

Chciałbyś pozyskać dofinansowanie?

Ogłoszono II i III konkurs rządowego programu Hydrostrateg. Pozyskaj środki na projekt w obszarze gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej

Sprawdź, jak możemy pomóc Twojej firmie w procesie pozyskiwania dotacji.

piktogram walizka na dokumenty

Pozyskujemy dotacje dla 120 firm rocznie.

piktogram portfel

Pozyskaliśmy 72 dotacje na projekty badawczo-rozwojowe.

piktogram strzałka okrągła

70% klientów powraca.

Hydrostrateg - Zakres tematyczny oraz cel programu realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)

W roku 2023 należy oczekiwać nowych konkursów na działalność badawczo-rozwojową organizowanych ze środków europejskich w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2021 – 2027. Nie oznacza to jednak, że dostępność krajowych środków w tym obszarze ulegnie zmniejszeniu. Wręcz przeciwnie, w 2023 roku spodziewamy się kolejnych krajowych naborów pozwalających na sfinansowanie projektów badawczo-rozwojowych w obszarze gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej.

Główny cel programu został zdefiniowany i jest nim „wdrożenie nowych rozwiązań poprawiających efektywność użytkowania i zarządzania zasobami wody w Polsce”. Nowy Hydrostrateg wskazuje na szerokie spektrum działań, które można podjąć w celu rozwoju polskiej gospodarki wodnej. Głównym problemem gospodarki zasobami wodnymi jest zbyt duża lub niedostateczna ilość wody na danych obszarach lub też jej nieodpowiednia jakość.

Cele szczegółowe programu Hydrostrateg odpowiadają obszarom badawczym, wokół których powinny być tworzone koncepcje planowanych do realizacji projektów. Program obejmuje trzy obszary badawcze: woda w środowisku, woda w mieście oraz żegluga śródlądowa.

Pierwszy z celów szczegółowych programu dotyczy wzrostu retencji oraz poprawy jakości wody. Projektowanie rozwiązania zbieżnego z tym celem należy połączyć z wykorzystaniem zasad zrównoważonego rozwoju w procesie jego wytwarzania i/lub użytkowania.

Zbieżne z tym celem będą także działania dążące do osiągnięcia zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej. W tym obszarze możliwa jest realizacja projektów, których efektem będzie wdrożenie systemów ograniczających poziom zanieczyszczeń w wodach powierzchniowych. Możliwa jest również realizacja przedsięwzięć polegających na opracowaniu technologii pozwalających na monitoring jakości środowiska wodnego.

Definiowanie założeń projektowych i możliwość udziału w kolejnych naborach można wiązać z wdrożeniem nowych metod badania i technologii pozwalających na ocenę stanu ekosystemów wodnych. Bezpośrednio odpowiadać celowi drugiemu będzie także projekt polegający na opracowaniu narzędzi wspomagających monitoring stanu systemów wodnych. Wynikiem realizacji działań projektowych w tym temacie może być także opracowanie technologii pozwalających na monitoring stanu ekosystemów zależnych od sfery wodnej.

Trzeci cel strategiczny dotyczy projektów, których założeniem powinno być zwiększenie stopnia wykorzystania dróg wodnych. Projekty te powinny być skierowane dla krajowej żeglugi śródlądowej. Zakres tematyczny tego celu to przedsięwzięcia obejmujące przygotowanie wyników prac projektowych do wzrostu znaczenia dróg wodnych przy istniejących zasobach. Wynikiem realizacji projektu mógłby być ponadto model planowania zagospodarowania obszarów wodnych.

Szymon Talbierz i Natalia Kujawska Partnerzy Zarządzający Innovatree

Kto może starać się o dotację z programu Hydrostrateg?

O dofinansowanie realizacji projektu w I naborze w ramach programu rządowego Hydrostrateg mogły starać się:

 • konsorcja złożone z maksymalnie 5 podmiotów. W skład konsorcjum mogli wejść: przedsiębiorcy, jednostki naukowe oraz inne podmioty posiadające zdolność do wdrożenia rezultatu projektu (jednostki sektora finansów publicznych i/lub stowarzyszenia i/lub fundacje).
Nie jest pewne, czy obowiązek zawiązywania konsorcjów zostanie utrzymany. Z uwagi na istotność sektora w polityce rządowej oraz promocje zawiązywania partnerstw pomiędzy biznesem a światem nauki należy spodziewać się, że taka sytuacja zostanie utrzymana. Należy jednak zaznaczyć, że założenia Programu Strategicznego Hydrostrateg „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej” uprawniają do startu w konkursie również samodzielne przedsiębiorstwa, czy też jednostki naukowe. Katalog wnioskodawców będzie określany indywidualnie w ogłoszeniu do każdego z naborów.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie z programu Hydrostrateg?

piktogram portfel

Wynagrodzenia

Kosztami kwalifikowanymi są pełne koszty wynagrodzeń wraz ze składnikami pozapłacowymi zespołu badawczo-rozwojowego oraz personelu technicznego i pomocniczego zatrudnionego przy realizacji przedsięwzięcia.

piktogram panel sterujący

Podwykonawstwo

Do podwykonawstwa zalicza się koszty zlecania realizacji części prac merytorycznych podmiotom zewnętrznym.

piktogram menzurka

Aparatura naukowo-badawcza i WNiP

Sfinansujesz koszty zakupu, amortyzacji lub odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej i WNiP.

piktogram wskaźnik

Koszty budynków i gruntów

W ramach obszaru budynków i gruntów kwalifikowane są raty dzierżawne, raty użytkowania wieczystego i amortyzacja budynków w zakresie i w czasie niezbędnym do realizacji przedsięwzięcia.
piktogram folder

Inne koszty operacyjne

Kwalifikowane są wydatki związane z zakupem narzędzi, sprzętu, materiałów, środków eksploatacyjnych i innych niezbędnych do realizacji prac merytorycznych projektu.

piktogram skarbonka

Koszty pośrednie

Koszty niebędące bezpośrednio związane z realizacją merytorycznej części przedsięwzięcia, wyliczane jako procent od pozostałych kwalifikowanych wydatków projektu z wyłączeniem podwykonawstwa.

pracownicy firmy Innovatree w biurze

Poziom dofinansowania w programie Hydrostrateg

W kolejnych naborach możliwe będzie dofinansowanie projektów obejmujących wymienione niżej prace. Wartość dofinansowania dla firm uzależniona jest od ich wielkości.
 • Przedsiębiorstwa małe/mikro: 80% na badania przemysłowe, 60% na eksperymentalne prace rozwojowe, 90% na prace przedwdrożeniowe,
 • Przedsiębiorstwa średnie: 75% na badania przemysłowe, 50% na eksperymentalne prace rozwojowe, 90% na prace przedwdrożeniowe,
 • Przedsiębiorstwa duże: 65% na badania przemysłowe, 40% na eksperymentalne prace rozwojowe, 90% na prace przedwdrożeniowe.
Wartość dofinansowania dla jednostek naukowych oraz innych podmiotów w ramach wskazanych wyżej prac wynosi 100%.
Jednostka naukowa jako jedyny typ podmiotu uprawnionego do startu w konkursie może również ponosić koszty przeznaczone na badania podstawowe/naukowe (TRL 1). Zwraca się natomiast uwagę, że koszty badań naukowych nie mogą przekroczyć 15% budżetu projektu.
 • maksymalne dofinansowanie na badania przemysłowe

  80 %
 • maksymalne dofinansowanie eksperymentalnych prac rozwojowych

  60 %
 • maksymalne dofinansowanie prac przedwdrożeniowych

  90 %

Terminy składania wniosków do programu Hydrostrateg

1

Hydrostrateg (I nabór)

Nabór wniosków do programu Hydrostrateg potrwa do 31 października 2023 roku.

2

Hydrostrateg (II nabór)

Drugi planowany nabór wniosków do programu Hydrostrateg odbędzie się w I kwartale 2024 roku.

Q&A - Hydrostrateg

Czy są jakieś wytyczne lub ograniczenia związane z zakładaniem konsorcjum projektowego?

W skład konsorcjum może wchodzić maksymalnie 5 podmiotów. Musi ono składać się z minimum jednego przedsiębiorstwa oraz z minimum jednej jednostki naukowej.

W I naborze programu wskazywano, że liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo lub jednostka naukowa. Ta sytuacja z pewnością się powtórzy.

Ważne jest zaplanowanie budżetu przedsięwzięcia w taki sposób, aby udział przedsiębiorstwa (lub przedsiębiorstw) w kosztach kwalifikowanych projektu wynosił minimum 40%. Ten warunek również powinien zostać utrzymany.

Planuję koncepcję projektu. Czy są jakieś działania obowiązkowe, które muszę w nim zawrzeć?

Tak. W ramach programu Hydrostrateg każdy projekt musi obejmować minimum prace rozwojowe. Są to działania polegające na testowaniu, optymalizowaniu i demonstrowaniu prototypu technologii i/lub rozwiązania w warunkach operacyjnych, czego efektem będzie uzyskanie ostatecznego potwierdzenia ich pełnej funkcjonalności.

O jakie wsparcie finansowe mogę wnioskować?

Minimalna wysokość dofinansowania projektu wynosiła w poprzednim naborze 3 mln zł, natomiast maksymalna wysokość dofinansowania projektu została określona na kwotę 25 mln zł.

Dokładne informacje nt. wysokości wsparcia zostaną opublikowane w II i IV kwartale 2023 roku. Celem głównym programu jest zwiększenie efektywności zarządzania zasobami wodnymi, także należy spodziewać się, że dolny limit wsparcia (3 mln zł) zostanie utrzymany. Preferowane są te projekty programów strategicznych, które mogą mieć istotny wpływ na dany obszar funkcjonowania państwa, co często związane jest z większymi i bardziej kosztochłonnymi przedsięwzięciami.

Czy istnieją jakieś elementy dokumentacji, które powinno przygotować się przed rozpoczęciem prac nad tworzeniem wniosku o dofinansowanie?

Nasze doświadczenia wskazują, że przed podjęciem się tworzenia wniosku o dofinansowanie warto opracować następujące elementy:

 • cechy, które wyróżniają Twoje rozwiązanie od dostępnych na rynku,
 • koncepcję sprzedaży i model komercjalizacji rozwiązania,
 • strategię realizacji projektu, zawierającą wstępny harmonogram przedsięwzięcia,
 • wstępny budżet/kosztorys projektu.

W wyniku przygotowania wstępnych koncepcji do ww. punktów prace nad opracowaniem wniosku są znacznie sprawniejsze.

Jak stworzyć koncepcję projektu, który zostanie pozytywnie oceniony?

Przed rozpoczęciem prac nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie należy opracować koncepcję realizacji projektu. Program określa główne wyzwania i kierunki rozwoju gospodarki wodnej. Obszar tematyczny projektu musi więc być zbieżny z celami programu. Konkretne cele projektowe zostaną opublikowane w momencie ogłoszenia kolejnych naborów, tj. w II i IV kwartale 2023 roku.

W poprzednim konkursie Hydrostrateg istniała możliwość realizacji projektów w każdym z trzech obszarów tematycznych programu (choć nie dotyczyły każdego celu szczegółowego). W tym obszarze należy poczekać na ogłoszenie kolejnych naborów.

Jaki zespół jest niezbędny, aby przygotować dobry wniosek o dofinansowanie?

Liczba członków zespołu projektowego niezbędnego podczas tworzenia wniosku o dofinansowanie jest zmienna i zależy od zakresu kompetencji osób. Istotne jest, aby na czas tworzenia dokumentacji oddelegować osoby, które posiadają pełną wiedzę w następujących obszarach:
 • projektowana technologia i/lub rozwiązanie,
 • rynek docelowy i model komercjalizacji,
 • model finansowania i budżetowania przedsięwzięcia,
 • zasoby kadrowe i techniczne wykorzystywane w projekcie.
Zwracamy uwagę, że jednym z etapów oceny wniosku o dofinansowanie jest panel ekspertów, na którym uczestniczyć powinna kluczowa kadra wnioskodawcy. Warto zaangażować te osoby już podczas tworzenia treści do wniosku o dofinansowanie (lub jeszcze wcześniej w ramach podejmowanych działań koncepcyjnych).

Jaki jest etap rozwoju rozwiązania i/lub technologii, który musi zostać osiągnięty przed rozpoczęciem projektu?

Strategiczne programy badań naukowych oraz prac rozwojowych/aplikacyjnych takie jak Hydrostrateg pozwalają na realizację przedsięwzięć od poziomu TRL 1. Oznacza to, w ramach programu Hydrostrateg że można rozpocząć projekt od zadania polegającego na udowodnieniu empirycznym danego zjawiska, czy też procesu.

Czy nowy program wskazuje na ramy czasowe trwania projektu?

W założeniach do programu możemy znaleźć informację, że okres trwania projektu może wynosić od 3 do 5 lat. Zwracamy uwagę, że mimo to ograniczenia te mogą być indywidualnie definiowane w każdym z kolejnych naborów.

Czy można spodziewać się kolejnych naborów wniosków w latach przyszłych?

Harmonogram dla przedmiotowego programu wskazuje, że organizację naborów zaplanowano na lata 2022 – 2024. Bardzo prawdopodobne jest więc, że dwa kolejne nabory wniosków będą ostatnimi w ramach tego krajowego programu.

W jaki sposób powinno się wdrażać opracowane rozwiązanie?

Program nie narzuca ścisłych ram i wytycznych w obszarze komercjalizacji rozwiązania i/lub technologii. Efektem realizacji projektu może być: wprowadzenie wyników prac badawczo-rozwojowych do własnej działalności (np. poprzez rozpoczęcie produkcji), udzielanie licencji na korzystanie z wyników prac podmiotowi trzeciemu, czy też sprzedaż praw do opracowanych rozwiązań.
Zwracamy uwagę, że komercjalizacja powinna przyjąć taką formę, która w największym stopniu uprawdopodobni jej sukces rynkowy.

Czy istotne jest, aby wdrażane rozwiązanie było innowacyjne na skalę szerszą niż Polska?

Jest istotne. Kryterium innowacyjności rozwiązania punktowane jest w skali od 1 do 5. Próg dopuszczający do otrzymania dofinansowania wynosi 3 punkty. Oznacza on skalę innowacyjności na poziomie kraju. Za wyższy poziom innowacyjności wnioskodawca uzyskuje większą liczbę punktów, co pozwala zwiększyć szansę na pozyskanie dotacji.

Czy są obecnie jeszcze jakieś inne programy badań i fundusze, dzięki którym możliwe jest sfinansowanie działań wokół gospodarki zasobami wodnymi?

Na chwilę obecną nie ma innych dedykowanych temu obszarowi funduszy i programów.

W jaki sposób składany jest wniosek o dofinansowanie?

Wniosek składany jest w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w formie elektronicznej poprzez dedykowany generator.
Zwracamy uwagę, że musi on zostać podpisany przez wnioskodawcę. W tym celu niezbędne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Ile trwa proces oceny wniosku o dofinansowanie?

W I naborze tego programu proces ten został określony na 6 miesięcy. Biorąc pod uwagę inne krajowe programy należy sądzić, że wnioski w kolejnych naborach również będą oceniane w okresie półrocznym.

Jakie są kryteria oceny wniosku?

Każdy wniosek o dofinansowanie oceniany jest w ten sam sposób. Kryteria zostały podzielone na dwa rodzaje: dostępu i punktowe. Kryteria dostępu dotyczą oceny: wpasowania się projektu w zakres programu, poprawności sformułowanego budżetu oraz dysponowania prawami własności intelektualnej przez wnioskodawcę. Kryteria punktowe określane są w skali od 1 do 5. Oceniane są cztery aspekty: potencjał do wdrożenia na rynek technologii i/lub rozwiązania, poziom innowacyjności, adekwatność zaplanowanych prac projektowych oraz kompetencje wnioskodawcy do realizacji przedsięwzięcia.
Maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów wynosi 21, bowiem za wypracowanie w projekcie nowej wiedzy przyznawany jest dodatkowy punkt.

Masz pytania? Porozmawiajmy o Hydrostrategu

Zanim zaczniemy przygotowywać projekt do programu Hydrostrateg chcielibyśmy lepiej poznać Twoją firmę. Prowadzimy bezpłatną dogłębną i kompleksową analizę koncepcji, aby upewnić się, że to odpowiedni wybór i Twoja innowacja ma szansę na pozyskanie dotacji.

POROZMAWIAJMY

Najlepsze know-how

Dzielimy się z Tobą naszą wieloletnią wiedzą na temat dotacji, najlepszymi praktykami oraz sposobami na uniknięcie typowych błędów na etapie aplikowania i realizacji projektu.

Modelowanie projektu

Zajmiemy się modelowaniem projektu w celu maksymalizacji szans na pozyskanie dotacji.

Dokumentacja i ocena wniosku

Przygotujemy kompletną dokumentację konkursową.

Nawet najlepszy projekt wymaga doskonałego przygotowania uczestników panelu do dyskusji z ekspertami. Pomagamy w opracowaniu własnej strategii, aby żadne pytanie nie okazało się zaskakujące. Udzielamy merytorycznego wsparcia odpowiadając na ewentualne, dodatkowe pytania ze strony oceniających ekspertów.

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie

Przygotowując projekt do programu Hydrostrateg, skupiamy się na czynnikach, które zwiększą Twoje szanse na zdobycie dotacji. Wspieramy Cię również w przygotowaniu wszystkich dokumentów związanych z ofertowaniem i rozeznaniem rynku.

Pobierz PDF i dowiedz się więcej o świadczonych przez nas usługach z zakresu pozyskiwania dotacji.

POBIERZ PRZEWODNIK

Poznaj historię sukcesu naszych Klientów.

Zadowoleni klienci są podstawą każdego silnego biznesu, a nasz nie jest wyjątkiem.

Dzięki otrzymanej dotacji firma Morele.net ma szansę na opracowanie innowacyjnego robota przemysłowego, który pozwoli na zautomatyzowanie pracy magazynu.

Zobacz, jak pomogliśmy spółce Opoczno pozyskać dofinansowanie na realizację projektu badawczo-rozwojowego.

Proekologiczny projekt Polskich Domów Drewnianych z pomocą otrzymanej dotacji ma szansę zaspokoić potrzeby mieszkaniowe społeczeństwa.

Przeczytaj, jak towarzyszyliśmy naszemu klientowi podczas pracy nad innowacyjnym projektem, oraz dzieliliśmy się naszą wiedzą w zakresie dotacji i badań patentowych.

Innowacja wsparta dotacją, którą zdobyliśmy dla H2O Chemical, przyciągnęła uwagę europejskich liderów rynku pralniczego.

Dowiedz się, jak pozyskaliśmy dofinansowanie do projektu, który ma szansę rozwinąć branżę automotive.

Dzięki pozyskaniu dofinansowania, przyczyniliśmy się do opracowania projektu badawczego, który przyspieszy diagnozę stanu pacjentów chorych na Covid-19.

Sprawdź, jak pomogliśmy firmie Hufgard pozyskać dofinansowanie na prace badawczo-rozwoje, których wynikiem będzie nowa gama domieszek do betonu.

Jesteśmy tutaj, aby pomóc

Nasz cel to zwiększenie Twoich szans na pozyskanie dotacji z programu Hydrostrateg.

72

Pozyskaliśmy 72 dotacje na projekty badawczo-rozwojowe

120

Obsługujemy 120 firm rocznie

70

70% klientów powraca

O nas

Pomagamy firmom w uzyskaniu dofinansowania w programie Hydrostrateg. Rozumiemy złożoność dotacji oraz wiemy, jak zastosować wytyczne Narodowego Centrum Badań i Rozwoju do Twojego projektu. Uwielbiamy naszą pracę i wkładamy trochę siebie w każdy pomysł, aby zapewnić naszym klientom najlepsze usługi i wyniki.

Wiemy, jak odnieść sukces

Pomogliśmy w pozyskaniu dotacji na 72 projekty badawczo-rozwojowe.

Mamy doświadczenie

Nasze know-how czerpiemy z wieloletniego doświadczenia. Rozumiemy złożoność dotacji i wiemy, jak zastosować ich zasady do Twojego projektu.

Postaramy się z całych sił, aby Twój projekt otrzymał dotację

Jeśli zdecydujemy się współpracować, otrzymasz nasze pełne wsparcie. Wierzymy w Ciebie i pomożemy Ci osiągnąć wspaniałe rzeczy. Otrzymana dotacja to dopiero początek Twojego sukcesu.

pracownicy innovatree szymon talbierz i natalia kujawskaZespół doradców firmy Innovatreebiały kubek z logo innovatree

Nasz punkt widzenia

Poznajmy się

Poznaj ludzi stojących za InnovaTree. Nasz kreatywny zespół doradców.
Mężczyzna w okularach z brązowymi włosami ubrany w szarą marynarkę, czarne spodnie i białą koszulę

Dr inż. Szymon Talbierz

Customer Success Manager | Partner

Biografia
Uśmiechnięta kobieta z długimi blond włosami, ubrana w ciemnoróżową koszulę

Dr inż. Natalia Kujawska

Partner

Biografia
Mężczyzna z krótkimi blond włosami i brodą, ubrany w granatowy garnitur i niebieską koszulę, dłonie trzyma złożone przed sobą

Karol Griech

Starszy Specjalista ds. pozyskiwania dotacji

Biografia
Mężczyzna z krótkimi brązowymi włosami, ubrany w granatowy garnitur i niebieską koszulę z rękoma skrzyżowanymi na klatce piersiowej

Tomasz Gapski

Customer Success Manager

Biografia
Uśmiechnięta kobieta z okularami i krótkimi blond włosami nosząca koszulę w czerwone kwiaty

Anna Różańska

Starsza Specjalistka ds. pozyskiwania dotacji

Biografia
Mężczyzna z krótkimi kasztanowymi włosami i brodą. Ubrany w czarną koszulę i spodnie oraz szarą marynarkę. Dłonie trzyma w kieszeniach

Łukasz Lis

Starszy Specjalista ds. pozyskiwania dotacji

Biografia
Kobieta z krótkimi ciemnobrązowymi włosami ubrana w jasny kremowy sweter i czarną spódnicę z rękami na biodrach

Ewa Ropela

Specjalistka ds. rozliczania dotacji

Biografia
Mężczyzna z krótkimi ciemnobrązowymi włosami i brodą, ubrany w granatową marynarkę, niebieską koszulę i czarne spodnie. Dłonie trzyma w kieszeniach

Michał Wichert

Starszy Specjalista ds. pozyskiwania dotacji

Biografia
Uśmiechnięta kobieta z długimi jasnobrązowymi włosami, ubrana w czarne spodnie, białą koszulę i granatową marynarkę

Joanna Skrzeczkowska

Rzecznik Patentowy

Biografia
Mężczyzna w szarym garniturze i białej koszuli z rękami na marynarce

Krzysztof Matczyński

Project Manager

Kobieta ze średniej długości brązowymi włosami, ubrana w biało-niebieską koszulkę i granatową marynarkę, i tego samego koloru spodnie, dłonie trzyma na marynarce

Hanna Kucik

Starsza Specjalistka ds. pozyskiwania dotacji

Biografia

Nie wiesz, czy Twoja firma ma szansę na pozyskanie dotacji w programie Hydrostrateg?

Bez obaw, dzięki naszej bezpłatnej ocenie lepiej zrozumiesz program Hydrostrateg oraz dowiesz się, czy warto składać wniosek o dofinansowanie.

Wykorzystujemy pliki cookies, aby umożliwić użytkownikom jak najbardziej komfortowe korzystanie z naszej witryny. Używamy plików cookies także po to, aby wyświetlać treści reklamowe najbardziej odpowiadające Twoim potrzebom. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.