INNOVATREE
UMÓW BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ
INNOVATREE
INNOVATREE
Biblioteka dotacji
Szymon Talbierz i Natalia Kujawska Partnerzy Zarządzający Innovatree

Dzień dobry.

Chciałbyś pozyskać dofinansowanie?

Pomożemy Ci pozyskać dotację z programu FELU 1.3 Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw

piktogram portfel

Pozyskaliśmy 82 dotacje badawczo-rozwojowe.

piktogram walizka na dokumenty

Obsługujemy 126 firm rocznie.

piktogram tarcza

84% klientów powraca.

Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 – FELU 1.3 Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw – prace B+R i wdrożenie

Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw (działanie 1.3 FELU) mają na celu zwiększenie udziału sektora prywatnego w ogólnej wartości nakładów, które są ponoszone na infrastrukturę badawczo-rozwojową w województwie lubelskim.

Warunkiem koniecznym do udziału w naborze jest przeprowadzenie zadań w ramach dwóch komponentów: badawczo-rozwojowego (B+R) oraz wdrożeniowego (wdrożenie wyników prac na rynek). Otrzymane wsparcie Twoja firma będzie mogła przeznaczyć m.in. na: wynagrodzenia zespołu badawczego, budowę linii pilotażowej, zakup materiałów i surowców laboratoryjnych, zakup środków trwałych i oprogramowania czy roboty budowlane.

O dofinansowanie w tym programie mogą starać się przedsiębiorcy z sektora MŚP. Możliwe jest także zawiązanie partnerstwa z innymi przedsiębiorcami bądź organizacjami badawczymi. Pamiętaj, że składając wniosek o dofinansowanie, będziesz musiał przygotować Biznes Plan stanowiący szczegółowy opis inwestycji.

Na realizację projektów w ramach tego programu przewidziano aż 108 mln zł. Maksymalna wartość dofinansowania może wynieść 4 mln zł.

Pracownicy zespołu Innovatree

Kto może otrzymać dotację?

W ramach naboru z działania 1.3 FELU podmiotami otrzymującymi wsparcie mogą być:

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa;
 • partnerstwa przedsiębiorstw, przy czym wnioskodawcą (partnerem wiodącym/liderem) musi być przedsiębiorstwo z sektora MŚP;
 • partnerstwa przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi, przy czym wnioskodawcą (partnerem wiodącym/liderem) musi być przedsiębiorstwo z sektora MŚP.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

piktogram monety

Wynagrodzenia

W ramach projektu sfinansujesz wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i umowę zlecenie.

piktogram menzurka

Zewnętrzne usługi badawcze

Usług w zakresie przeprowadzenia ekspertyz, analiz, badań, usług doradczych.

piktogram panel sterujący

Aparatura B+R

Najem, dzierżawa, amortyzacja lub leasing aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń wykorzystywanych w celu prowadzenia prac badawczo-rozwojowych.

piktogram dokument

Najem i dzierżawa powierzchni laboratoryjnej

Najem lub dzierżawa powierzchni laboratoryjnej z wyposażeniem, wykorzystywanej przez personel projektu, w celu prowadzenia prac B+R.

piktogram zębatki

Sprzęt laboratoryjny i surowce

Zakup takich rzeczy, jak: surowce, półprodukty, odczynniki, wyposażenie laboratoryjne, licencje i subskrypcje, elementy do budowy instalacji pilotażowych i demonstracyjnych

piktogram tablica

Koszty przedwdrożeniowe

Opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, analizy i badania rynku, wycena praw własności intelektualnej, przygotowanie dokumentacji w zakresie ochrony własności, opłaty związane z certyfikacją.

piktogram wskaźnik

Nabycie nieruchomości

Nieruchomości niezbędne do wdrożenia w działalności wnioskodawcy wyników prac B+R: nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu, nabycie gruntów oraz nabycie prawa własności nieruchomości zabudowanej.

piktogram lista z zadaniami

Roboty budowlane

Koszty materiałów i robót budowlanych, w tym urządzeń i infrastruktury do produkcji energii elektrycznej i cieplnej na potrzeby własne wnioskodawcy.

piktogram tablica

Środki trwałe

Zakup maszyn i urządzeń stanowiących bazę produkcyjną lub bazę do świadczenia usług.

piktogram tarcza

Oprogramowania i licencje

Autorskie prawa majątkowe, licencje, koncesje, prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych, know-how.

pracownicy innovatree przy sprzęcie atos

Poziom dofinansowania w 1.3 FELU

Na finansowanie projektów w ramach działania 1.3 FELU przeznaczono nieco ponad 108 mln zł – jest zatem o co aplikować.

Maksymalny poziom dofinansowania w ramach działania wynosi 80%. Należy jednak pamiętać, że finalnie wysokość dotacji jest różna dla poszczególnych komponentów. Nasi konsultanci wyliczą, ile środków możesz otrzymać po zapoznaniu się z zakresem i budżetem przedsięwzięcia.

Mówiąc o wysokości dofinansowania z działania 1.3 FELU, należy mieć na uwadze kilka ogólnych kwestii:

 • Brak ograniczeń w zakresie minimalnej i maksymalnej wartości projektu, w tym wartości wydatków kwalifikowalnych
 • Komponent B+R musi stanowić więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych projektu względem komponentu wdrożeniowego
 • Maksymalna kwota dofinansowania w projekcie może wynieść 4 mln PLN
 • Koszty inwestycyjne poniesione w ramach komponentu wdrożeniowego będą finansowane w wysokości zgodnej z mapą pomocy regionalnej
 • Wsparcie w ramach naboru jest udzielana w formie dotacji, przy czym wsparcie wydatków w zakresie komponentu wdrożeniowego jest udzielane w formie dotacji warunkowej
 • Maksymalny poziom dofinansowania

  80 %

Terminy składania wniosków - 1.3 FELU

1

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 14 lutego 2024 do 5 kwietnia 2024.

Q&A

Czy w projekcie możliwe jest wdrożenie wyłącznie gotowych wyników prac B+R?

W ramach tego programu nie możesz zrealizować zadań, które mają na celu wyłącznie wdrożenie wyników prac B+R. W ramach naboru konieczne jest zaplanowanie procesu B+R pod postacią badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub wyłącznie eksperymentalnych prac rozwojowych (w ramach komponentu B+R) oraz prac wdrożeniowych mających na celu komercjalizację wyników (w ramach komponentu wdrożeniowego).

Czy w ramach projektu możliwy jest zakup instalacji fotowoltaicznej?

Tak. W ramach komponentu wdrożeniowego dopuszczalne są koszty materiałów i robót budowlanych w zakresie urządzeń i infrastruktury do produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne przedsiębiorstwa (np. jako element budowanej hali w celu uruchomienia produkcji). W dokumentacji wprowadzono zastrzeżenie, że ww. urządzenia i infrastruktura muszą być niezbędne do realizacji wdrożenia wyników prac B+R, a produkowana energia będzie przeznaczona wyłącznie na potrzeby własne.

Czy w ramach projektu mogą wziąć udział duże przedsiębiorstwa?

Tak. Należy jednak pamiętać, że projekt taki realizowany musi być w partnerstwie oraz rolę lidera musi pełnić przedsiębiorstwo z sektora MŚP.

Czy w ramach projektu możliwy jest zakup nieruchomości zabudowanej?

Tak. W ramach komponentu wdrożenie możliwe będzie nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu, nabycie gruntów oraz nabycie prawa własności nieruchomości zabudowanej (z wyłączeniem nieruchomości mieszkalnych oraz budynków usługowo-mieszkalnych).

Co ważne trzeba wykazać, że nieruchomości są niezbędne do wdrożenia wyników prac z komponentu B+R w działalności wnioskodawcy, a ich koszty są kwalifikowalne w zakresie, w jakim te nieruchomości są wykorzystane do celów realizacji wdrożenia. Koszty te nie mogą jednak stanowić więcej niż 15% (w niektórych przypadkach 10%) wszystkich kosztów kwalifikowalnych projektu.

Czy w ramach projektu możliwy jest zakup maszyn produkcyjnych?

Tak. W ramach komponentu wdrożeniowego możliwy jest zakup maszyn i innych urządzeń produkcyjnych pod warunkiem, iż będą one niezbędne do skomercjalizowania wyników prac B+R na rynek docelowy produktów/usług.

Czy w ramach projektu konieczne jest załączenie dodatkowego dokumentu w postaci opinii o innowacyjności?

Dokument, jakim jest opinia o innowacyjności, nie znajduje się na liście załączników obowiązkowych do złożenia wraz z wnioskiem o dofinansowanie.Nie zmienia to faktu, że poziom innowacyjności powinien być w sposób rzetelny udokumentowany we wniosku o dofinansowanie oraz Biznes Planie i jednocześnie powinien wynikać z przeprowadzonych w projekcie prac B+R.

Czy projekt musi być realizowany w partnerstwie?

Nie. Zgodnie z regulaminem programu składanie wniosku w partnerstwie jest rozwiązaniem opcjonalnym. Warto jednak zwrócić uwagę, że projekty realizowane w partnerstwie mogą liczyć na dodatkowe punkty w ramach oceny wniosków.

Czy w ramach realizacji komponentu B+R możliwe jest zaangażowanie dodatkowej kadry badawczej poza obecnie posiadaną kadrą wnioskodawcy?

Tak, jest taka możliwość. Co więcej za zaangażowanie w zespole badawczym przynajmniej jednej dodatkowej osoby spoza dotychczasowej kadry wnioskodawcy, a która jest specjalistą z określonej dziedziny nauki i pracuje na stanowisku naukowym lub naukowo-dydaktycznym na uczelni lub w instytucie badawczym, będą przyznawane dodatkowe punkty w ramach oceny wniosku.

Masz dodatkowe pytanie?

Podczas bezpłatnej konsultacji możemy odpowiedzieć na Twoje pytania dotyczące pozyskiwania dotacji.

POROZMAWIAJMY

Jaki zespół powinienem zaangażować do pracy nad wnioskiem?

Pracujemy zarówno z firmami, w których większość informacji dostarcza nam 1-2 osoby, jak i z takimi, w których do skoordynowania jest wieloosobowy zespół. Ważne jest, aby wiedzieć kto podejmuje decyzje i czyje zdanie jest ostateczne. Niezależnie od tego ilu osobami dysponujesz, potrzebować będziemy od Ciebie wiedzy z zakresu:

 • rynku i konkurencji,
 • finansów,
 • zakupów.

Jaki zespół będzie pracował po stronie InnovaTree?

Do Twojego projektu przydzielimy konsultanta lub dwóch, odpowiedzialnych za przygotowanie dokumentacji. Wspierać ich będzie analityk finansowy, a nad całością czuwać będzie lider zespołu. Co ważne, nasz zespół konsultantów to zawsze osoby z ponad 10-letnim doświadczeniem w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie i w tym zespole konsultujemy wszelkie sytuacje problemowe i bardziej skomplikowane zagadnienia.

Czy planujecie dużą ilość spotkań?

Będziemy chcieli spotykać się z Twoim zespołem co najmniej raz w tygodniu, jednak organizujemy również krótkie, częstsze spotkania, jeśli taka forma współpracy okaże się efektywniejsza.

Czy pomożecie nam ustalić harmonogram i zakres prac projektowych?

Podział zadań jest prosty – Twój zespół wie, czego potrzebuje i na co chce przeznaczyć otrzymane wsparcie finansowe. My z kolei wiemy, jak to poukładać, aby udowodnić spójność, wykonalność i logikę projektu. Dyskutujemy, sugerujemy i modyfikujemy Twoje plany tak, aby maksymalizować szanse na uzyskanie dofinansowania. Mamy w tym duże doświadczenie i lubimy ten etap prac.

W jaki sposób będę przekazywał wam dane?

Przygotowaliśmy formularze do pracy on-line. Za ich pomocą przekażesz nam informacje, a my będziemy opracowywać ostateczne treści, dopytując o szczegóły i sugerując rozwiązania tak, aby efekt był jak najlepszy. Jeśli posiadasz jakiekolwiek już gotowe materiały – zweryfikujemy je i wykorzystamy zawarte z nich informacje.

Czy prognozy finansowe przygotowuje nasz dział finansowy, czy InnovaTree?

Przy każdym projekcie wymagającym analizy finansowej, pracuje analityk finansowy, który przygotuje prognozy w oparciu o sprawozdania finansowe Twojej firmy i plany sprzedażowe dotyczące nowego produktu, usługi lub procesu.

Kto prowadzi bezpłatną konsultację?

Naszą współpracę rozpoczynamy od 15-minutowej bezpłatnej konsultacji, w trakcie której weryfikujemy podstawowe kryteria w programie. Następnym krokiem jest spotkanie analityczne z naszym managerem Tomaszem Gapskim, który posiada 15-letnie doświadczenie w pozyskiwaniu oraz rozliczaniu dofinansowań dla firm. Przetestuj jego wiedzę bez żadnych zobowiązań i ryzyka. Wystarczy, że klikniesz w ten link.

Co się stanie, jeśli wniosek nie otrzyma dofinansowania?

Jeżeli wniosek nie przejdzie oceny formalnej, to oddamy Tobie pieniądze za przygotowanie wniosku. Natomiast jeśli wniosek nie otrzyma dofinansowania, to  bezpłatnie ponownie złożymy wniosek w tym samym lub podobnym konkursie, lub złożymy protest.

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie

Praca nad wnioskiem to wysiłek zarówno po stronie Twojej firmy, jak i naszych konsultantów. Porozmawiajmy o tym, jak wygląda proces przygotowania aplikacji o dofinansowanie.

BEZPŁATNA KONSULTACJA

Wyspecjalizowaliśmy się w pozyskiwaniu dotacji na projekty badawczo-rozwojowe

Sprawdź, w jaki sposób pozyskaliśmy 1,2 mld PLN dla naszych klientów.

Dowiedz się, jak dofinansowanie w wysokości 3 mln zł umożliwi firmie Bakalland stworzenie nowych produktów z wykorzystaniem białek roślinnych i innowacyjnych metod produkcji.

Zobacz, jak pomogliśmy spółce Opoczno pozyskać dofinansowanie na realizację projektu badawczo-rozwojowego.

Proekologiczny projekt Polskich Domów Drewnianych z pomocą otrzymanej dotacji ma szansę zaspokoić potrzeby mieszkaniowe społeczeństwa.

Przeczytaj, jak towarzyszyliśmy naszemu klientowi podczas pracy nad innowacyjnym projektem, oraz dzieliliśmy się naszą wiedzą w zakresie dotacji i badań patentowych.

Innowacja wsparta dotacją, którą zdobyliśmy dla H2O Chemical, przyciągnęła uwagę europejskich liderów rynku pralniczego.

Przy naszym wsparciu w procesie pozyskania dotacji klienci z sukcesem tworzą produkty konkurencyjne na skalę międzynarodową.

Warto rozwijać innowacyjne rozwiązania, które przetwarzają energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych na ciepło użytkowe – tak jak nowoczesne pompy ciepła.

Współpraca z klientem skupiła się na pozyskaniu dofinansowania, dzięki któremu powstanie kompleksowa infrastruktura badawcza.

Przemysł budowlany rośnie w siłę, a wraz z nim innowacyjne rozwiązania naszych klientów, które dzięki funduszom unijnym przyspieszają procesy budowlane.

Sprawdź, jak pomogliśmy firmie Hufgard pozyskać dofinansowanie na prace badawczo-rozwoje, których wynikiem będzie nowa gama domieszek do betonu.

Jesteśmy tutaj, aby pomóc

82

Pozyskaliśmy 82 dotacje na projekty badawczo-rozwojowe.

126

Obsługujemy 126 firm rocznie

84

84% klientów powraca

O nas

Czym się zajmujemy?
Zajmujemy się pozyskiwaniem oraz rozliczaniem dofinansowań na projekty: badawczo-rozwojowe, inwestycyjne, OZE oraz internacjonalizację. Oznacza to, że nie współpracujemy z firmami, które chcą dopiero założyć działalność gospodarczą lub pozyskać dofinansowanie na tzw. projekty miękkie jak np. szkolenia.

Wyspecjalizowaliśmy się w pozyskiwaniu dofinansowań dla sektora produkcyjnego, przemysłowego, oraz IT. Opiekujemy się całym procesem obsługi dofinansowania – od bezpłatnej analizy potencjału Twojego projektu pod kątem możliwości pozyskania dofinansowania przez przygotowanie wniosku, panel ekspertów, podpisanie umowy o dofinansowanie, a na rozliczaniu dotacji kończąc.

Jak działamy?
Nie pomagamy wszystkim firmom. Do kwestii dofinansowań podchodzimy FAIR. Etap podpisania umowy o współpracy za każdym razem poprzedza skrupulatna bezpłatna analiza potencjału. Jej celem jest bliższe poznanie Twojej firmy oraz jej potrzeb, a następnie zbadanie kwalifikowalności projektu do uzyskania dotacji. Jeżeli nie będziemy widzieli możliwości pozyskania dofinansowania, to jasno to zakomunikujemy. Tym samym podejmujemy się przygotowania aplikacji dla projektów, w które naprawdę wierzymy, bo dla nas liczy się jakość, a nie ilość napisanych wniosków. Chcemy, aby Twój i nasz wysiłek zakończył się sukcesem!

Nasi eksperci sprawdzą wniosek o dofinansowanie

W przeciwieństwie do konkurencyjnych firm doradczych każdy wniosek, który przygotowujemy w InnovaTree przechodzi przez dodatkowy etap weryfikacji prowadzony przez Dr. inż. Natalię Kujawską oraz Dr. inż. Szymona Talbierz. Oboje byli ekspertami, którzy oceniali wnioski w takich instytucjach, jak: PARP, NCBiR, BGK czy Komisja Europejska. Wspólnie ocenili 238 projektów. Jest to jeden z gwarantów sukcesu Klientów InnovaTree.

Mamy na to proces

Uważamy, że genialni ludzie pracujący według właściwych procesów są w stanie osiągać najlepsze rezultaty. Dlatego nad każdym wnioskiem o dofinansowanie pracuje 5-osobowy zespół, gdzie standardem w branży jest zespół jedno lub dwuosobowy. Dzięki temu masz pewność, że nie tylko uda się pozyskać dofinansowania, ale także z powodzeniem zrealizować Twój projekt i rozliczyć każdą złotówkę zaplanowaną w budżecie.

Dotacyjna mapa rozwoju Twojej firmy

Po złożeniu wniosku o dofinansowanie zawsze przygotowujemy dla naszych Klientów dotacyjną mapę rozwoju firmy. Chcemy poznać kolejne potrzeby Twojej firmy oraz plany jej rozwoju. Na tej podstawie stworzymy długofalowy (3-5 letni) plan rozwoju firmy w oparciu o dofinansowania unijne. Pozwoli to na: 

 • odejście od modelu działań typu ad hoc (każdy projekt będzie zaplanowany i przemyślany),
 • lepsze przygotowanie firmy do pozyskiwania kolejnych dofinansowań, 
 • zwiększenie skuteczności wniosków dotacyjnych, ponieważ uzyskana zostanie spójność strategii przedsiębiorstwa z przedsięwzięciami badawczo-rozwojowymi.
Monika Stecewicz Dyrektor Działu Rozliczeń Innovatreepracownicy innovatree przy drukarce 3Dpracownicy innovatree w laboratorium nowych technologii

Nasz punkt widzenia

| Wideo

Dotacje dla firm – luty 2024

Z jakich dotacji mogą skorzystać firmy w najbliższym czasie? Sprawdź, które z działań w Twojej firmie mogą być zrealizowane dzięki dofinansowaniu.
Więcej

| Artykuł

Kredyt, a jednak dotacja

Pytasz doradcę o dotację, a on mówi o Kredycie Ekologicznym lub Technologicznym. Przecież pytasz o środki unijne, a nie o kredyt. Czy te kredyty to dotacje?
Więcej

| Artykuł

Kredyt, a jednak dotacja

Pytasz doradcę o dotację, a on mówi o Kredycie Ekologicznym lub Technologicznym. Przecież pytasz o środki unijne, a nie o kredyt. Czy te kredyty to dotacje?
Więcej

| Wideo

Dotacje dla firm – luty 2024

Z jakich dotacji mogą skorzystać firmy w najbliższym czasie? Sprawdź, które z działań w Twojej firmie mogą być zrealizowane dzięki dofinansowaniu.
Więcej

Poznajmy się

Poznaj ludzi stojących za InnovaTree. Nasz kreatywny zespół doradców.
Mężczyzna w okularach z brązowymi włosami ubrany w szarą marynarkę, czarne spodnie i białą koszulę

Dr inż. Szymon Talbierz

Customer Success Manager | Partner

Biografia
Uśmiechnięta kobieta z długimi blond włosami, ubrana w ciemnoróżową koszulę

Dr inż. Natalia Kujawska

Partner

Biografia
Mężczyzna z krótkimi blond włosami i brodą, ubrany w granatowy garnitur i niebieską koszulę, dłonie trzyma złożone przed sobą

Karol Griech

Starszy Specjalista ds. pozyskiwania dotacji

Biografia
Mężczyzna z krótkimi brązowymi włosami, ubrany w granatowy garnitur i niebieską koszulę z rękoma skrzyżowanymi na klatce piersiowej

Tomasz Gapski

Customer Success Manager

Biografia
Uśmiechnięta kobieta z okularami i krótkimi blond włosami nosząca koszulę w czerwone kwiaty

Anna Różańska

Starsza Specjalistka ds. pozyskiwania dotacji

Biografia
Mężczyzna z krótkimi kasztanowymi włosami i brodą. Ubrany w czarną koszulę i spodnie oraz szarą marynarkę. Dłonie trzyma w kieszeniach

Łukasz Lis

Starszy Specjalista ds. pozyskiwania dotacji

Biografia
Kobieta z krótkimi ciemnobrązowymi włosami ubrana w jasny kremowy sweter i czarną spódnicę z rękami na biodrach

Ewa Ropela

Specjalistka ds. rozliczania dotacji

Biografia
Mężczyzna z krótkimi ciemnobrązowymi włosami i brodą, ubrany w granatową marynarkę, niebieską koszulę i czarne spodnie. Dłonie trzyma w kieszeniach

Michał Wichert

Starszy Specjalista ds. pozyskiwania dotacji

Biografia
Uśmiechnięta kobieta z długimi jasnobrązowymi włosami, ubrana w czarne spodnie, białą koszulę i granatową marynarkę

Joanna Skrzeczkowska

Rzecznik Patentowy

Biografia
Mężczyzna w szarym garniturze i białej koszuli z rękami na marynarce

Krzysztof Matczyński

Project Manager

Kobieta ze średniej długości brązowymi włosami, ubrana w biało-niebieską koszulkę i granatową marynarkę, i tego samego koloru spodnie, dłonie trzyma na marynarce

Hanna Kucik

Starsza Specjalistka ds. pozyskiwania dotacji

Biografia

Zadaj nam dowolne pytanie

*O dofinansowania oczywiście. Nasze bezpłatne konsultacje oferujemy firmom różnej wielkości, w tym małym, średnim i dużym, które zatrudniają co najmniej 5 pracowników. To w tych przedsiębiorstwach nasze doświadczenie sprawdza się najlepiej. Wypróbuj nas i naszą wiedzę bez konieczności podejmowania zobowiązań czy ryzyka.

Wykorzystujemy pliki cookies, aby umożliwić użytkownikom jak najbardziej komfortowe korzystanie z naszej witryny. Używamy plików cookies także po to, aby wyświetlać treści reklamowe najbardziej odpowiadające Twoim potrzebom. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.