INNOVATREE
UMÓW BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ
INNOVATREE
INNOVATREE
Biblioteka dotacji
Zespół doradców firmy Innovatree

Dzień dobry.

Chciałbyś pozyskać dofinansowanie?

Pomożemy Ci pozyskać dotację z programu FEMP.01.03 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw

piktogram portfel

Pozyskaliśmy 82 dotacje badawczo-rozwojowe.

piktogram walizka na dokumenty

Obsługujemy 126 firm rocznie.

piktogram tarcza

84% klientów powraca.

Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 – Działanie FEMP.01.03 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw

Infrastruktura B+R przedsiębiorstw to dofinansowanie dla małopolskich firm i konsorcjówzwłaszcza z sektora MŚP. Mogą one wnioskować o wsparcie, o ile planują uruchomić lub rozszerzyć działalność swoich laboratoriów lub też działów badawczo-rozwojowych. Ich celem powinno być prowadzenie testów i prac badawczych, w wyniku których opracowane zostaną nowe lub ulepszone produkty, procesy i usługi, bądź też nastąpi skalowanie technologii. 

Dotację będziesz mógł przeznaczyć m.in. na tworzenie stanowisk badawczych, linii pilotażowych, instalacji demonstracyjnych, a nawet budowę całych laboratoriów.

Jeśli Twoja firma będzie starać się o to dofinansowanie pamiętaj, że będziecie musieli przedstawić swój Plan działalności B+R, czyli tak zwaną „agendę badawczą”, którą planują realizować dzięki pozyskanej w projekcie infrastrukturze.

Premiowane będą przedsięwzięcia ukierunkowane na tworzenie nowych rozwiązań z zakresu Przemysłu 4.0, a także w obszarze ekoinnowacji, w tym gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) i niskoemisyjnej. Maksymalna wartość projektu wynosi 10 mln zł.

zespół doradców Innovatree

Kto może otrzymać dotację?

Infrastruktura B+R przedsiębiorstw to dofinansowanie do inwestycji zlokalizowanych w województwie małopolskim, realizowanych przez:

 • przedsiębiorstwa MŚP i small mid-caps (małe spółki o średniej kapitalizacji),
 • duże przedsiębiorstwa,
 • konsorcja przedsiębiorstw,
 • konsorcja naukowo-przemysłowe, składające się z przedsiębiorstw i organizacji badawczych.

Ważne – w przypadku projektów realizowanych w konsorcjum, liderem może być tylko przedsiębiorstwo typu MŚP lub small mid-caps.

Duże przedsiębiorstwa mogą startować w tym konkursie wyłącznie pod warunkiem, że zaplanują w swoim projekcie efektywną współpracę z firmą z sektora MŚP, która tej drugiej przyniesie wymierne korzyści.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

piktogram zębatki

Aparatura B+R

Sfinansujesz koszty zakupu aparatury laboratoryjnej umożliwiającej realizację testów i badań, w tym: sprzęt i urządzenia, wyposażenie stanowisk badawczych, elementy linii pilotażowych, instalacji demonstracyjnych itd.

piktogram panel sterujący

Oprogramowanie B+R

Koszty nabycia zaawansowanego oprogramowania do badań i testów, takich jak np. symulacje procesów i zjawisk dynamicznych, obliczenia wytrzymałościowe itd.

piktogram wskaźnik

Roboty budowlane w obiektach badawczych

Kosztem projektu mogą być wydatki związane z pracami budowlanymi lub modernizacyjnymi niezbędnymi do stworzenia lub dostosowania zaplecza B+R do realizacji planowanej agendy badawczej.

piktogram kalkulator

Pozostała infrastruktura niezbędna do prowadzenia działalności B+R

Możesz ubiegać się o dofinansowanie do kosztów pozostałej infrastruktury niezbędnej do realizacji działalności B+R określonej w przyjętej przez firmę agendzie badawczej.

piktogram prezentacja

Usługi wsparcia

Koszty usług doradczych związanych z realizacją inwestycji w infrastrukturę B+R lub wdrożeniem planowanej agendy badawczej.

piktogram okulary

Szkolenia

Podniesienie kompetencji kadry w obszarach: transferu technologii, nowych modeli biznesowych, ochrony własności intelektualnej, zarządzania innowacjami lub wspartą infrastrukturą badawczą oraz podnoszenia wiedzy w zakresie korzyści z zarządzania różnorodnością, kształtowania postaw menedżerskich kobiet, unikania stereotypów.

Doradcy Innovatree pracujący w biurze

Poziom dofinansowania w FEMP.01.03 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw

Pula środków przeznaczonych na ten konkurs to ok. 53 mln zł.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80% kosztów netto, jednak musisz mieć na uwadze, że dotyczy on tylko niektórych kategorii wydatków. Poziom dofinansowania do kosztów tzw. inwestycyjnych (takich jak zakup sprzętu czy oprogramowania) zależy od wielkości firmy i wynosi maksymalnie:

 • 60% kosztów netto w przypadku małych firm,
 • 50% kosztów netto w przypadku średnich firm,
 • 40% kosztów netto w przypadku dużych firm.

Szczegółową wysokość dofinansowania dla Twojego projektu pomogą Ci określić nasi konsultanci, po zapoznaniu się z zakresem i planowanym budżetem przedsięwzięcia. 

Wartość Twojego projektu musi wynosić minimum 500 tys. zł, a maksymalnie – 10 mln zł netto.

 • Maksymalny poziom dofinansowania

  80 %

Terminy składania wniosków - FEMP.01.03

1

FEMP.01.03 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 27 marca 2024 do 11 czerwca 2024 r.

Q&A

Czy w projekcie mogą wziąć udział tylko firmy i konsorcja z Małopolski?

Tak, ten konkurs ma charakter regionalny i jest dedykowany przedsiębiorcom i partnerstwom działającym na terenie Małopolski (posiadającym tu siedzibę lub zarejestrowany oddział). 

Pozostałe regiony również dysponują funduszami na podobne działania – jeżeli jesteś zainteresowany dofinansowaniem w innym województwie, sprawdź informacje o pozostałych dotacjach regionalnych, które są dostępne na naszej stronie.

Planuję realizację projektu w konsorcjum. Czy muszę zawrzeć umowę konsorcjum jeszcze przed złożeniem wniosku o dofinansowanie?

Tak, jeżeli planujesz realizację projektu w konsorcjum (z innym przedsiębiorcą lub organizacją badawczą), to umowę konsorcjum musisz zawrzeć jeszcze przed złożeniem wniosku w konkursie. Będzie to weryfikowane na etapie oceny wniosku.

Co to jest przedsiębiorstwo typu „small mid-caps” i „mid-caps”?

Small mid-caps oznacza „małe spółki o średniej kapitalizacji”, czyli przedsiębiorstwa niebędące MŚP, zatrudniające do 499 pracowników, których roczne obroty nie przekraczają 100 mln EUR, a roczna suma bilansowa – 86 mln EUR.

Z kolei terminem mid-caps określa się „spółki o średniej kapitalizacji”, zatrudniające nie więcej niż 3000 pracowników, niebędące MŚP ani małymi spółkami o średniej kapitalizacji (small mid-caps).

Czy musimy mieć w zespole naukowców, skoro dotacja jest na utworzenie „laboratorium badawczego”?

Nie, nie ma takiego wymogu. Celem konkursu jest zwiększenie potencjału i zdolności do opracowywania innowacyjnych produktów, usług lub procesów samodzielnie przez firmy z Małopolski. Nie musisz zatrudniać naukowców, ale pamiętaj, że konieczne będzie przygotowanie Planu prac B+R, które zamierzasz prowadzić dzięki pozyskanej infrastrukturze, oraz załączenie go do wniosku o dofinansowanie.

Jaka jest definicja „infrastruktury B+R”? Czy będziemy mogli na niej prowadzić regularną działalność – produkcyjną lub usługową?

Zgodnie z definicją GUS: przez aparaturę naukowo-badawczą rozumie się zestawy urządzeń badawczych, pomiarowych lub laboratoryjnych o małym stopniu uniwersalności i wysokich parametrach technicznych (zazwyczaj wyższych o kilka rzędów dokładności pomiaru w stosunku do typowej aparatury stosowanej dla celów produkcyjnych lub eksploatacyjnych).

Masz dodatkowe pytanie?

Podczas bezpłatnej konsultacji możemy odpowiedzieć na Twoje pytania dotyczące pozyskiwania dotacji.

POROZMAWIAJMY

Jaki zespół powinienem zaangażować do pracy nad wnioskiem?

Pracujemy zarówno z firmami, w których większość informacji dostarcza nam 1-2 osoby, jak i z takimi, w których do skoordynowania jest wieloosobowy zespół. Ważne jest, aby wiedzieć kto podejmuje decyzje i czyje zdanie jest ostateczne. Niezależnie od tego ilu osobami dysponujesz, potrzebować będziemy od Ciebie wiedzy z zakresu:

 • rynku i konkurencji,
 • finansów,
 • zakupów.

Jaki zespół będzie pracował po stronie InnovaTree?

Do Twojego projektu przydzielimy konsultanta lub dwóch, odpowiedzialnych za przygotowanie dokumentacji. Wspierać ich będzie analityk finansowy, a nad całością czuwać będzie lider zespołu. Co ważne, nasz zespół konsultantów to zawsze osoby z ponad 10-letnim doświadczeniem w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie i w tym zespole konsultujemy wszelkie sytuacje problemowe i bardziej skomplikowane zagadnienia.

Czy planujecie dużą ilość spotkań?

Będziemy chcieli spotykać się z Twoim zespołem co najmniej raz w tygodniu, jednak organizujemy również krótkie, częstsze spotkania, jeśli taka forma współpracy okaże się efektywniejsza.

Czy pomożecie nam ustalić harmonogram i zakres prac projektowych?

Podział zadań jest prosty – Twój zespół wie, czego potrzebuje i na co chce przeznaczyć otrzymane wsparcie finansowe. My z kolei wiemy, jak to poukładać, aby udowodnić spójność, wykonalność i logikę projektu. Dyskutujemy, sugerujemy i modyfikujemy Twoje plany tak, aby maksymalizować szanse na uzyskanie dofinansowania. Mamy w tym duże doświadczenie i lubimy ten etap prac.

W jaki sposób będę przekazywał wam dane?

Przygotowaliśmy formularze do pracy on-line. Za ich pomocą przekażesz nam informacje, a my będziemy opracowywać ostateczne treści, dopytując o szczegóły i sugerując rozwiązania tak, aby efekt był jak najlepszy. Jeśli posiadasz jakiekolwiek już gotowe materiały – zweryfikujemy je i wykorzystamy zawarte z nich informacje.

Czy prognozy finansowe przygotowuje nasz dział finansowy, czy InnovaTree?

Przy każdym projekcie wymagającym analizy finansowej, pracuje analityk finansowy, który przygotuje prognozy w oparciu o sprawozdania finansowe Twojej firmy i plany sprzedażowe dotyczące nowego produktu, usługi lub procesu.

Kto prowadzi bezpłatną konsultację?

Naszą współpracę rozpoczynamy od 15-minutowej bezpłatnej konsultacji, w trakcie której weryfikujemy podstawowe kryteria w programie. Następnym krokiem jest spotkanie analityczne z naszym managerem Tomaszem Gapskim, który posiada 15-letnie doświadczenie w pozyskiwaniu oraz rozliczaniu dofinansowań dla firm. Przetestuj jego wiedzę bez żadnych zobowiązań i ryzyka. Wystarczy, że klikniesz w ten link.

Co się stanie, jeśli wniosek nie otrzyma dofinansowania?

Jeżeli wniosek nie przejdzie oceny formalnej, to oddamy Tobie pieniądze za przygotowanie wniosku. Natomiast jeśli wniosek nie otrzyma dofinansowania, to  bezpłatnie ponownie złożymy wniosek w tym samym lub podobnym konkursie, lub złożymy protest.

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie

Praca nad wnioskiem to wysiłek zarówno po stronie Twojej firmy, jak i naszych konsultantów. Porozmawiajmy o tym, jak wygląda proces przygotowania aplikacji o dofinansowanie.

BEZPŁATNA KONSULTACJA

Wyspecjalizowaliśmy się w pozyskiwaniu dotacji na projekty badawczo-rozwojowe

Sprawdź, w jaki sposób pozyskaliśmy 1,2 mld PLN dla naszych klientów.

Dowiedz się, jak dofinansowanie w wysokości 3 mln zł umożliwi firmie Bakalland stworzenie nowych produktów z wykorzystaniem białek roślinnych i innowacyjnych metod produkcji.

Zobacz, jak pomogliśmy spółce Opoczno pozyskać dofinansowanie na realizację projektu badawczo-rozwojowego.

Proekologiczny projekt Polskich Domów Drewnianych z pomocą otrzymanej dotacji ma szansę zaspokoić potrzeby mieszkaniowe społeczeństwa.

Przeczytaj, jak towarzyszyliśmy naszemu klientowi podczas pracy nad innowacyjnym projektem, oraz dzieliliśmy się naszą wiedzą w zakresie dotacji i badań patentowych.

Innowacja wsparta dotacją, którą zdobyliśmy dla H2O Chemical, przyciągnęła uwagę europejskich liderów rynku pralniczego.

Przy naszym wsparciu w procesie pozyskania dotacji klienci z sukcesem tworzą produkty konkurencyjne na skalę międzynarodową.

Warto rozwijać innowacyjne rozwiązania, które przetwarzają energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych na ciepło użytkowe – tak jak nowoczesne pompy ciepła.

Współpraca z klientem skupiła się na pozyskaniu dofinansowania, dzięki któremu powstanie kompleksowa infrastruktura badawcza.

Przemysł budowlany rośnie w siłę, a wraz z nim innowacyjne rozwiązania naszych klientów, które dzięki funduszom unijnym przyspieszają procesy budowlane.

Sprawdź, jak pomogliśmy firmie Hufgard pozyskać dofinansowanie na prace badawczo-rozwoje, których wynikiem będzie nowa gama domieszek do betonu.

Jesteśmy tutaj, aby pomóc

82

Pozyskaliśmy 82 dotacje na projekty badawczo-rozwojowe.

126

Obsługujemy 126 firm rocznie

84

84% klientów powraca

O nas

Czym się zajmujemy?
Zajmujemy się pozyskiwaniem oraz rozliczaniem dofinansowań na projekty: badawczo-rozwojowe, inwestycyjne, OZE oraz internacjonalizację. Oznacza to, że nie współpracujemy z firmami, które chcą dopiero założyć działalność gospodarczą lub pozyskać dofinansowanie na tzw. projekty miękkie jak np. szkolenia.

Wyspecjalizowaliśmy się w pozyskiwaniu dofinansowań dla sektora produkcyjnego, przemysłowego, oraz IT. Opiekujemy się całym procesem obsługi dofinansowania – od bezpłatnej analizy potencjału Twojego projektu pod kątem możliwości pozyskania dofinansowania przez przygotowanie wniosku, panel ekspertów, podpisanie umowy o dofinansowanie, a na rozliczaniu dotacji kończąc.

Jak działamy?
Nie pomagamy wszystkim firmom. Do kwestii dofinansowań podchodzimy FAIR. Etap podpisania umowy o współpracy za każdym razem poprzedza skrupulatna bezpłatna analiza potencjału. Jej celem jest bliższe poznanie Twojej firmy oraz jej potrzeb, a następnie zbadanie kwalifikowalności projektu do uzyskania dotacji. Jeżeli nie będziemy widzieli możliwości pozyskania dofinansowania, to jasno to zakomunikujemy. Tym samym podejmujemy się przygotowania aplikacji dla projektów, w które naprawdę wierzymy, bo dla nas liczy się jakość, a nie ilość napisanych wniosków. Chcemy, aby Twój i nasz wysiłek zakończył się sukcesem!

Nasi eksperci sprawdzą wniosek o dofinansowanie

W przeciwieństwie do konkurencyjnych firm doradczych każdy wniosek, który przygotowujemy w InnovaTree przechodzi przez dodatkowy etap weryfikacji prowadzony przez Dr. inż. Natalię Kujawską oraz Dr. inż. Szymona Talbierz. Oboje byli ekspertami, którzy oceniali wnioski w takich instytucjach, jak: PARP, NCBiR, BGK czy Komisja Europejska. Wspólnie ocenili 238 projektów. Jest to jeden z gwarantów sukcesu Klientów InnovaTree.

Mamy na to proces

Uważamy, że genialni ludzie pracujący według właściwych procesów są w stanie osiągać najlepsze rezultaty. Dlatego nad każdym wnioskiem o dofinansowanie pracuje 5-osobowy zespół, gdzie standardem w branży jest zespół jedno lub dwuosobowy. Dzięki temu masz pewność, że nie tylko uda się pozyskać dofinansowania, ale także z powodzeniem zrealizować Twój projekt i rozliczyć każdą złotówkę zaplanowaną w budżecie.

Dotacyjna mapa rozwoju Twojej firmy

Po złożeniu wniosku o dofinansowanie zawsze przygotowujemy dla naszych Klientów dotacyjną mapę rozwoju firmy. Chcemy poznać kolejne potrzeby Twojej firmy oraz plany jej rozwoju. Na tej podstawie stworzymy długofalowy (3-5 letni) plan rozwoju firmy w oparciu o dofinansowania unijne. Pozwoli to na: 

 • odejście od modelu działań typu ad hoc (każdy projekt będzie zaplanowany i przemyślany),
 • lepsze przygotowanie firmy do pozyskiwania kolejnych dofinansowań, 
 • zwiększenie skuteczności wniosków dotacyjnych, ponieważ uzyskana zostanie spójność strategii przedsiębiorstwa z przedsięwzięciami badawczo-rozwojowymi.
Pracownicy Innovatree w biurze PPNTbiały kubek z logo innovatreepracownicy innovatree przyglądający się maszynie laboratoryjnej

Nasz punkt widzenia

| Wideo

Dotacje dla firm – luty 2024

Z jakich dotacji mogą skorzystać firmy w najbliższym czasie? Sprawdź, które z działań w Twojej firmie mogą być zrealizowane dzięki dofinansowaniu.
Więcej

| Artykuł

Kredyt, a jednak dotacja

Pytasz doradcę o dotację, a on mówi o Kredycie Ekologicznym lub Technologicznym. Przecież pytasz o środki unijne, a nie o kredyt. Czy te kredyty to dotacje?
Więcej

| Artykuł

Kredyt, a jednak dotacja

Pytasz doradcę o dotację, a on mówi o Kredycie Ekologicznym lub Technologicznym. Przecież pytasz o środki unijne, a nie o kredyt. Czy te kredyty to dotacje?
Więcej

| Wideo

Dotacje dla firm – luty 2024

Z jakich dotacji mogą skorzystać firmy w najbliższym czasie? Sprawdź, które z działań w Twojej firmie mogą być zrealizowane dzięki dofinansowaniu.
Więcej

Poznajmy się

Poznaj ludzi stojących za InnovaTree. Nasz kreatywny zespół doradców.
Mężczyzna w okularach z brązowymi włosami ubrany w szarą marynarkę, czarne spodnie i białą koszulę

Dr inż. Szymon Talbierz

Customer Success Manager | Partner

Biografia
Uśmiechnięta kobieta z długimi blond włosami, ubrana w ciemnoróżową koszulę

Dr inż. Natalia Kujawska

Partner

Biografia
Mężczyzna z krótkimi blond włosami i brodą, ubrany w granatowy garnitur i niebieską koszulę, dłonie trzyma złożone przed sobą

Karol Griech

Starszy Specjalista ds. pozyskiwania dotacji

Biografia
Mężczyzna z krótkimi brązowymi włosami, ubrany w granatowy garnitur i niebieską koszulę z rękoma skrzyżowanymi na klatce piersiowej

Tomasz Gapski

Customer Success Manager

Biografia
Uśmiechnięta kobieta z okularami i krótkimi blond włosami nosząca koszulę w czerwone kwiaty

Anna Różańska

Starsza Specjalistka ds. pozyskiwania dotacji

Biografia
Mężczyzna z krótkimi kasztanowymi włosami i brodą. Ubrany w czarną koszulę i spodnie oraz szarą marynarkę. Dłonie trzyma w kieszeniach

Łukasz Lis

Starszy Specjalista ds. pozyskiwania dotacji

Biografia
Kobieta z krótkimi ciemnobrązowymi włosami ubrana w jasny kremowy sweter i czarną spódnicę z rękami na biodrach

Ewa Ropela

Specjalistka ds. rozliczania dotacji

Biografia
Mężczyzna z krótkimi ciemnobrązowymi włosami i brodą, ubrany w granatową marynarkę, niebieską koszulę i czarne spodnie. Dłonie trzyma w kieszeniach

Michał Wichert

Starszy Specjalista ds. pozyskiwania dotacji

Biografia
Uśmiechnięta kobieta z długimi jasnobrązowymi włosami, ubrana w czarne spodnie, białą koszulę i granatową marynarkę

Joanna Skrzeczkowska

Rzecznik Patentowy

Biografia
Mężczyzna w szarym garniturze i białej koszuli z rękami na marynarce

Krzysztof Matczyński

Project Manager

Kobieta ze średniej długości brązowymi włosami, ubrana w biało-niebieską koszulkę i granatową marynarkę, i tego samego koloru spodnie, dłonie trzyma na marynarce

Hanna Kucik

Starsza Specjalistka ds. pozyskiwania dotacji

Biografia

Zadaj nam dowolne pytanie

*O dofinansowania oczywiście. Nasze bezpłatne konsultacje oferujemy firmom różnej wielkości, w tym małym, średnim i dużym, które zatrudniają co najmniej 5 pracowników. To w tych przedsiębiorstwach nasze doświadczenie sprawdza się najlepiej. Wypróbuj nas i naszą wiedzę bez konieczności podejmowania zobowiązań czy ryzyka.

Wykorzystujemy pliki cookies, aby umożliwić użytkownikom jak najbardziej komfortowe korzystanie z naszej witryny. Używamy plików cookies także po to, aby wyświetlać treści reklamowe najbardziej odpowiadające Twoim potrzebom. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.