Wraz ze wzrostem zainteresowania dotacją EIC Accelerator coraz częściej pojawiają się pytania i wątpliwości dotyczące szczegółów przygotowania aplikacji, wariantów finansowania czy procedury oceny wniosków. 

Odpowiadamy na pytania, które najczęściej pojawiają się w rozmowach z przedsiębiorcami zastanawiającymi się nad zgłoszeniem innowacji do EIC Accelerator.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

MŚP lub podmioty spełniające kryteria tzw. małych mid-caps – zatrudniające do 500 osób. Należy posiadać produkt lub rozwiązanie znajdujące się na 5 lub 6 poziomie TRL, które ma potencjał do rozwoju oraz szansę na zmiany już istniejącego lub powołania do życia nowego rynku.

To dotacja dla firmy, która potrzebuje finansowania w długim okresie, zanim zacznie przynosić zyski. Nie wyznaczono żadnych wymagań co do branży – EIC Accelerator jest otwarty na produkty, usługi i rozwiązania z każdej dziedziny.

 

Stworzyliśmy listę pytań, dzięki której samodzielnie możesz sprawdzić,
czy Twój projekt ma szansę w EIC Accelerator.

 

SPRAWDŹ W 90 SEKUND

 

Jakie są terminy naboru do EIC Accelerator?

Program Horyzont zakończy się w 2027 roku. Do tego czasu możliwe jest składanie wniosków w ramach EIC Accelerator w wyznaczonych terminach (tzw. cutt-offach) w kolejnych rundach. O dokładnych terminach zawsze informujemy Państwa na naszej stronie internetowej. 

Terminy obowiązujące w najbliższym czasie znajdziesz tutaj.

Jaki jest maksymalny budżet i warianty finansowania w EIC? Jak długo powinien trwać projekt?

Maksymalna kwota dofinansowania jaką możesz otrzymać to 17,5 mln EUR. 

Finansowanie jest dostępne w dwóch formach:

GRANT – w wysokości od 0,5 do 2,5 mln EUR. Granty finansują projekty na poziomie od TRL 5/6 do TRL 8. Oznacza to, iż te środki możemy przeznaczyć na rozwój innowacji od etapu prototypu do produktu/procesu/usługi gotowej do wdrożenia na rynek. Czas trwania projektu na tym etapie wynosi od 12 do 24 miesięcy.

EQUITY (inwestycja kapitałowa) – do 15 mln EUR, które przeznaczysz na działania powyżej TRL 8, tj. w szczególności na komercjalizację i skalowanie rozwiązania. 

Na czym polega różnica pomiędzy grantem, a finansowaniem equity? To jedno z najczęściej zadawanych pytań. Grant to finansowanie projektu obejmującego przejście od TRL 5/6 do TRL 8. Dzięki niemu sfinansujesz 70% kosztów kwalifikowanych. Maksymalny czas trwania projektu to 24 miesiące. Możesz aplikować jedynie o część grantową (jeżeli posiadasz środki na rozwinięcie projektu od 8. poziomu gotowości technologicznej do 9), lub o część grantową i inwestycyjną, co odbywa się w ramach jednego wniosku.
Equity to finansowanie kapitałowe od 0,5 do 15 mln euro przeznaczone na przejście przedmiotu projektu z 8. poziomu TRL na 9. Otrzymasz je w zamian za 10-25% udziałów w firmie, które obejmuje EIC Fund. Wyjście kapitałowe nastąpi po 7-10 latach od momentu przyznania dofinansowania. Możesz aplikować jedynie o część inwestycyjną, jeśli Twoje rozwiązanie znajduje się na 8. lub 9. poziomie TRL.

EIC Accelerator to program z którego możesz sfinansować swój projekt w 100%. Łącznie z kosztem przygotowania aplikacji. Jest to jedna z największych zalet tego programu.

Możliwość finansowania przygotowania aplikacji do EIC Accelerator – Granty na Eurogranty

Granty na Eurogranty, to przedsięwzięcie finansujące koszty przygotowania projektu między innymi do EIC Accelerator. Na co możesz przeznaczyć to dofinansowanie?

 • na koszty usług doradczych, dzięki którym przygotujesz projekt,
 • na sfinansowanie kosztów opracowania studium wykonalności,
 • na organizację spotkań, w tym koszty poszukiwania partnerów projektu oraz koszty podróży służbowych
 • na przygotowanie wniosku do EIC Accelerator,
 • na sfinansowanie kosztów tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej.

Jakie koszty możesz sfinansować w ramach realizacji projektu?

Grant możesz wykorzystać na:

 • działania służące rozwojowi innowacji, w tym demonstrację technologii, prototypowanie, testy wymagane do spełnienia wymogów regulacyjnych i normalizacyjnych
 • koszty związane z zarządzaniem własnością intelektualną – np. procedury uzyskania patentu czy zgłoszenia patentowego,
 • materiały związane z zatwierdzeniem do obrotu, takie jak raporty i certyfikaty,
 • działania marketingowe – udział w targach, czy wysyłkę demonstracyjnej wersji produktu/usługi do wybranej grupy klientów.

Equity możesz przeznaczyć na:

 • finansowanie wprowadzania swojej innowacji na rynek – punkty dystrybucji, marketing, promocja, wyjazdy na targi, strona internetowa,
 • zwiększanie skali – np. wybudowanie hali, która umożliwia seryjną produkcję, 
 • współfinansowanie lub nawet pełne finansowanie działań służących rozwojowi innowacji.

W EIC Accelerator nie ma katalogu kosztów. Program EIC jest bardziej elastyczny niż znane nam dotacje krajowe. 

Ile czasu trwa realizacja projektu w EIC Accelerator?

Nie można jednoznacznie stwierdzić jak długo trwa realizacja projektu w ramach EIC. 

W przypadku części grantowej standardowy projekt powinien trwać od 12 do 24 miesięcy, jednak można wnioskować o jego wydłużenie. Np. projekty medyczne są specyficznym typem projektu, gdzie proces uzyskania pozwolenia do wprowadzenia do obiegu leków czy procedur medycznych jest wydłużony z uwagi na bardzo szczegółowe testy i procedury.
W przypadku wariantu equity – standardowo po 5-7 latach EIC Fund powinno dokonać wyjścia ze spółki, czyli w momencie kiedy produkt, proces lub usługa zaczyna  generować zyski. Są natomiast projekty (najczęściej także medyczne), które wymagają dłuższego okresu dojścia do TRL9 i jest to możliwe, natomiast musi być odpowiednio uzasadnione we wniosku aplikacyjnym.

Powyższe płynne granice są kolejnym dowodem na to, że Program EIC Accelerator jest bardzo elastyczny i bierze pod uwagę specyfikę projektu.  

Proces aplikacyjny i etapy przygotowywania wniosku

Proces aplikacyjny podzielony jest na 3 etapy: Short Application, Full Application i Panel. 

ETAP I – SHORT APPLICATION

Wniosek, który pokaże, że firma aplikująca spełnia warunki określone w Programie, posiada potencjał do realizacji projektu, ma odpowiednią kadrę do przeprowadzenia go, określiła rynek do którego adresuje swoje rozwiązania, i co ważne – jej rozwiązanie jest innowacyjne w porównaniu do rozwiązań konkurencji. Informacje umieszczone w Short application powinny być esencją projektu – znajdziemy tam kluczowe pytania dot. produktu, innowacji, rynku czy kadry.

– integralną częścią Short Application jest film i prezentacja (pitch deck), które w atrakcyjny sposób mają przedstawić kadrę i rozwiązanie. Długość i zawartość obu załączników jest szczegółowo określona w wytycznych.

– Najważniejsze kryteria oceny wniosków w ramach Short Application to:

 • ocena innowacyjności/ przełomowości rozwiązania 
 • ocena odpowiedniego momentu na wprowadzenie rozwiązania na rynek
 • ocena potencjału do wzrostu i skalowania  
 • ocena wpływu na społeczeństwo, ekonomię, środowisko
 • ocena kompetencji zespołu  

– decyzja o przejściu do kolejnego etapu następuje po ocenie projektu, którą przeprowadza 4 ekspertów z zakresu technologii, biznesu oraz finansów. To ocena niezależna, każdy ekspert w swoim zakresie decyduje o dalszych losach projektu. 

– nabór wniosków do pierwszego etapu jest ciągły. To oznacza, że aplikację można złożyć w każdym momencie i po 4-6 tygodniach Komisja Europejska informuje o wyniku (GO/NO GO).  W momencie otrzymania NO GO (więcej niż 2) mamy możliwość poprawienia wniosku i jego ponownego złożenia.

– standardowy czas przygotowania wniosku Short Application wraz z wymaganymi załącznikami trwa od 4 do 6 tygodni. Proces przygotowania Short zazwyczaj podzielony jest na kilka etapów: kroki formalne (założenie konta w generatorze, określenie statusu MŚP), intensywne zbieranie informacji o projekcie, kadrze, konkurencji i rynku, przygotowywanie scenariusza do filmu oraz prezentacji a następnie uporządkowanie całości informacji w strukturze wniosku. 

ETAP II – FULL APPLICATION

To wniosek podobny do rozbudowanego biznesplanu, złożony z 4 głównych sekcji:  

 • IDEATION – ma na celu pokazanie czym jest pomysł, na jakie zdiagnozowane  problemy i potrzeby odpowiada, a także jakie zastosowania z niego wynikają 
 • DEVELOPMENT zawierający m.in. szczegółowy plan projektu z podziałem na zadania, opis kompetencji zespołu realizującego projekt oraz funkcjonalności i cechy rozwiązania 
 • GO2MARKET zawierający zagadnienia związane z określaniem rynku docelowego, strategii wejścia, modelu sprzedaży i dystrybucji a także oddziaływaniem społecznym, ekonomicznym czy środowiskowym
 • ZAŁĄCZNIKI, do których zaliczają się:
 1. Analiza FTO (freedom to operate) przygotowana przez Rzecznika patentowego, potwierdzająca, że rzeczywiście nasze rozwiązanie nie narusza rozwiązań zastrzeżonych przez inne podmioty  
 2. Analiza Finansowa z informacją o planowanych w ramach projektu oczekiwanych rezultatach finansowych, a także oszacowanym wpływem projektu na przyszłą kondycję firmy, np. na wysokość jej obrotów, zatrudnienie, sprzedaż, stopę zwrotu z inwestycji czy rentowność. Są to kluczowe informacja dla inwestora.  

– najważniejsze kryteria oceny wniosków to (poza tymi określonymi na etapie Short Application) m.in.:

 • weryfikacja poziomu TRL – czy innowacja opiera się na technologii lub technologiach, które były testowane w warunkach laboratoryjnych, w celu określenia potencjału oraz oceny stopnia ryzyka (tj. czy znajduje się na min. 5/6 poziomie gotowości technologicznej),
 • weryfikacja Freedom to operate – czy twoja firma posiada niezbędne Prawa Własności Intelektualnej, aby zapewnić swobodę działania i odpowiednią ochronę pomysłu?,
 • ocena gotowości i potencjału rynku docelowego – czy potencjalny rynek, na który skierowana jest innowacja, został odpowiednio przeanalizowany oraz została przeprowadzona analiza konkurencji?,
 • ocena założeń dot.  komercjalizacji pomysłu,
 • weryfikacja kluczowych partnerów potrzebnych do rozwijania i komercjalizacji pomysłu
 • analiza ryzyka – czy zostały zidentyfikowane główne zagrożenia i opracowany ewentualny plan działania, aby im zapobiec?

– decyzja o przejściu do kolejnego etapu następuje po ocenie projektu, którą przeprowadza indywidualnie 3 ekspertów z zakresu technologii, biznesu oraz finansów. Jest to ocena niezależna, każdy ekspert w swoim zakresie decyduje o dalszych losach projektu. Aby projekt przeszedł do kolejnego etapu wszyscy oceniający muszą dać ocenę “Go”. 

– nabór wniosków wyznaczają tzw. cutt-offy, są to finalne daty złożenia wniosków w danym naborze. Proces oceny wniosku trwa około 5-6 tygodni. W momencie otrzymania choćby jednego NO GO mamy możliwość poprawienia wniosku i jego ponownego złożenia w ramach full application. 

– standardowy czas przygotowania wniosku Full Application wraz z wymaganymi załącznikami trwa 2 miesiące i także zazwyczaj podzielony jest na kilka etapów, które odzwierciedlają 4 główne sekcje we wniosku, omówione wcześniej. 

ETAP III – PANEL

To spotkanie z ekspertami, które powinno odbywać się w Brukseli, ale obecnie organizowane jest w formie zdalnej. Podczas spotkania prezentujesz projektu, a następnie odbywa się około 30-minutowa sesja pytań i odpowiedzi. W panelu udział bierze 6 ekspertów, którzy naradzają się i wydają wspólna ocenę. Podobnie jak w przypadku Short i Full Application możliwe jest dwukrotne uczestniczenie w panelu, jeśli eksperci twierdzą, że pierwszy panel nie do końca wyczerpał zagadnienia dotyczące projektu. 

Najczęściej zadawane pytania dotyczące palikowania do EIC Accelerator

Czy moja słaba znajomość j. angielskiego przeszkadza w aplikacji?

Absolutnie nie! proces przygotowania wniosku może odbywać się także w języku polskim. Jako firma doradcza współpracująca przy EIC Accelerator od samego początku, posiadamy precyzyjnie przetłumaczone sekcje wniosku, zarówno Short jak i Full Application. Dodatkowo każda sekcja posiada wypracowane przez nas szczegółowe instrukcje w języku polskim ułatwiające proces przygotowania aplikacji. Posiadamy także profesjonalne narzędzia do szybkiego tłumaczenia  na język angielski oraz sprawdzania poprawności gramatycznej poszczególnych sekcji wniosku przed umieszczeniem ich w generatorze. 

Czy dokumentacja EIC Accelerator jest faktycznie trudniejsza od dokumentacji na poziomie krajowym?

Proces aplikacyjny może wydawać się trudny i złożony, zwłaszcza jeśli chodzi o ilość etapów i załączników. Z naszego doświadczenia wynika jednak, że odpowiednio zorganizowany proces przygotowywania aplikacji z podziałem na etapy i sekcje bardzo ułatwia pracę. Często stresujące dla potencjalnych wnioskodawców jest to, że nie ma instrukcji wypełniania wniosku i katalogu kosztów kwalifikowalnych – do czego przyzwyczaiły nas konkursy krajowe. My jako firma doradcza dostrzegamy w tym elastycznym podejściu wiele zalet – dzięki temu możemy optymalnie opisać nasz projekt we wniosku, zgodnie z jego specyfiką, złożonością, a nie tylko wypełniać pole zgodnie z restrykcyjnymi wytycznymi jak w projektach krajowych.  

Dodatkowo, w toku zdobywania doświadczenia w przygotowywaniu aplikacji EIC, wypracowaliśmy cały katalog wskazówek, dobrych praktyk oraz sposobów na unikanie błędów, czym chętnie dzielimy się ze swoimi klientami.  

Jak przygotować się do aplikowania w ramach EIC Accelerator?

Warto przygotować się do aplikowania w ramach EIC i podjąć kilka podstawowych kroków przed rozpoczęciem pracy nad wnioskiem. Unikniemy w ten sposób stresu i zwiększymy nasze szanse na powodzenie w programie. Jakie to kroki?

 • określenie rynku docelowego
 • rozeznanie konkurencji, aby być pewnym swoich przewag i innowacji
 • dokonanie wstępnych założeń biznesowych: np. model sprzedaży, skala sprzedaży, warianty sprzedaży  
 • dokonanie wstępnych założeń marketingowych: punkty dystrybucji, kluczowi partnerzy (ośrodki badawcze, potencjalni klienci, dostawy kluczowych komponentów), propozycja wartości itp. 
 • przeprowadzenie badania stanu techniki. 

Wspólnie, możemy postarać się o fundusze prosto z Brukseli i nie zwlekać z pracą nad przełomową innowacją. Zachęcamy Państwa do udziału w Programie EIC Accelerator, a jeżeli w trakcie oglądania tego filmu pojawiły się kolejne pytania, zachęcamy do kontaktu – postaramy się odpowiedzieć na każde z nich.

 

Stworzyliśmy listę pytań, dzięki której samodzielnie możesz sprawdzić,
czy Twój projekt ma szansę w EIC Accelerator.

 

SPRAWDŹ W 90 SEKUND