Rozpoczął się nowy miesiąc – spójrz jakie dofinansowania najbardziej przykuwają uwagę przedsiębiorców w lutym 2022 roku.

EIC Accelerator

Nabór wniosków z programu EIC Accelerator nadal trwa. Przedsiębiorcy mogą złożyć swój wniosek do 23 marca, 15 czerwca lub 15 października 2022 roku. Konkurs ten zapewnia wsparcie dla innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych. Dotacja pokrywa 70% kosztów kwalifikowanych, a dzięki wsparciu equity na poziomie 15 MLN EUR istnieje możliwość pokrycia wszystkich kosztów związanych z wdrożeniem produktu, technologii lub rozwiązania na rynek.

Dokładne informacje dotyczące dotacji EIC Accelerator znajdziesz tutaj.

Weź udział w bezpłatnym webinarze Wszystko o EIC Accelerator

Aby zdobyć konkretną dawkę wiedzy, dotyczącą konkursu EIC Accelerator zapraszamy do uczestnictwa w naszym bezpłatnym webinarze, który odbędzie się 17 lutego 2022 r. o godzinie 11:30.

EUREKA Innovative SMEs

To konkurs, który w swoich założeniach bardzo przypomina znaną nam z poprzednich lat Szybką Ścieżkę. EUREKA to program, którego dotacja pozwala na finansowanie prac badawczo-rozwojowych od niskich poziomów gotowości technologicznej aż do etapu gotowości wdrożeniowej (TRL3 – TRL9). Stawia przed wnioskodawcami wymóg posiadania partnera zagranicznego, któremu powierzona zostanie część zaplanowanych do realizacji prac badawczo-rozwojowych.

Dokładne informacje dotyczące dotacji EUREKA Innovative SMEs znajdziesz tutaj.

NEON – inicjatywa PKN Orlen i NCBR

Program grantowy New Orlen, inicjatywa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz PKN Orlen przeznaczy 200 MLN PLN na innowacyjne projekty badawczo-rozwojowe. Program skierowany jest do konsorcjów jednostek naukowych i naukowo-przemysłowych, a najlepsze rozwiązania zostaną zastosowane w działalności koncernu PKN Orlen. Edycje, do których będzie można składać projekty w tym roku, będą dotyczyły obszarów takich jak „Biomasa” i „Gospodarka Obiegu Zamkniętego”, a w kolejnym roku będą to obszary dotyczące „Dekarbonizacji” i „Przemysłu 4.0”.

Na zrealizowanie swoich pomysłów uczestnicy konkursu będą mieli 4 lata, a w tym czasie stan zaawansowania technologicznego każdego projektu powinien podnieść się przynajmniej o dwa poziomy.

Pierwszy nabór wniosków do konkursu NEON odbędzie się w marcu 2022 r.

Blue Growth

To 43 MLN PLN na projekty dotyczące branży morskiej. Konkurs zaplanowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego wspiera działania mające na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw prowadzących działalność w obszarze wód śródlądowych, morskich lub ich bezpośredniego otoczenia.

Starać się o dotację mogą mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa, które działają w branży morskiej. Budżet konkursu wynosi 9,35 MLN EUR, a otrzymane dofinansowanie można przeznaczyć na opracowanie, komercjalizację oraz zastosowanie innowacji (produktów, technologii, rozwiązań lub procesów) w obszarze wód śródlądowych i morskich.

Konkurs został ogłoszony prze Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Nabór wniosków do Blue Growth już ruszył – zakończy się 31 marca 2022 r.

Hydrostrateg

Program Hydrostrateg ma na celu zbliżenie nas do rozwiązania istotnych kwestii związanych z np. zarządzaniem powodzią, zaopatrzeniem w wodę, poprawą jej jakości oraz wzrostem znaczenia planowania przestrzennego obszarów wodnych i przywodnych. Hydrostrateg obejmie trzy obszary badawcze:

 • woda w środowisku,
 • woda w mieście,
 • żegluga śródlądowa

Budżet przeznaczony na program Hydrostrateg „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej” to 800 MLN PLN, a pierwszy konkurs zaplanowany w ramach programu pojawi się pod koniec II kwartału 2022 r.

Infostarteg

Program Infostrateg ma na celu rozwój polskiego potencjału SI, poprzez dofinansowanie rozwiązań, które wykorzystują sztuczną inteligencję i blockchain oraz mają bezpośrednie zastosowanie w praktyce. Dofinansowanie możesz przeznaczyć na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych.

Wybór wykonawców projektów odbędzie się w dwóch typach konkursów; na projekty tematyczne oraz na projekty zamawiane.

Budżet, jaki przeznaczono na program Infostrateg to 840 MLN PLN, z czego 360 MLN PLN zostało przeznaczone na projekty zamawiane.

Nowe technologie w zakresie energii II

Nowe technologie w zakresie energii to dotacja przyznawana przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Budżet programu to 393 MLN PLN. Dofinansowanie skierowane jest do przedsiębiorstw MŚP oraz dużych firm, które chcą rozwinąć nowe technologie lub opracować nowe produkty w takich obszarach jak:

 • Energetyka solarna,
 • Energetyka wiatrowa na lądzie,
 • Morska energetyka wiatrowa,
 • Technologie wytwarzania i wykorzystania wodoru,
 • Magazyny energii i mikrosieci energetyczne i cieplne,
 • Energetyczne wykorzystanie odpadów i ciepła z gazów poprocesowych,
 • Energetyczne wykorzystanie ciepła geotermalnego (geotermia).

Do konkursu mogą przystąpić konsorcja składające się z co najmniej jednego przedsiębiorstwa i co najmniej jednej jednostki naukowej. Liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo. Dofinansowanie można przeznaczyć na koszty związane z opracowaniem i testowaniem nowych rozwiązań technologicznych lub produktowych (w tym koszty wynagrodzeń, koszty usług B+R zlecanych innym podmiotom, koszty prototypowania itp.)

Wszystkie informacje dotyczące tej dotacji znajdziesz tutaj.

BRIK II

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz PKP Polskie Linie Kolejowe zaplanowały i ogłosiły konkurs finansujący badania przemysłowe, oraz eksperymentalne prace rozwojowe w obszarach takich jak:

 • Bezpieczeństwo ruchu kolejowego,
 • Rozwój efektywności energetycznej,
 • Rozwój rozwiązań proekologicznych,
 • Usprawnienie procesu diagnostyki.

Starać się o grant w konkursie BRIK II mogą wyłącznie konsorcja. W ich skład mogą wychodzić: co najmniej jedna jednostka naukowa + co najmniej jedno przedsiębiorstwo lub co najmniej dwie jednostki naukowe.

Budżet przeznaczony na konkurs to 50 MLN PLN.

Zakończenie naboru wniosków odbędzie się 31 marca 2022 roku.